ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blink*, -blink-

blink ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blink (vi.) กะพริบตา Syn. wink
blink (vt.) กระพริบตาเพื่อเอาบางสิ่งออกมา See also: กะพริบไล่น้ำตา
blink (n.) การกะพริบตา
blink at (phrv.) ประหลาดใจกับ (คำไม่เป็นทางการ)
blink away (phrv.) กระพริบตาถี่เพื่อไล่น้ำตาออกไป Syn. wink away, wink back
blink back (phrv.) กระพริบตาถี่เพื่อไล่น้ำตาออกไป Syn. wink away, wink back
blinker (n.) ผู้กระพริบตา
blinker (n.) สัญญาณบอกเหตุ
blinkered (adj.) ซึ่งมีใจคับแคบ Syn. narrow-minded
blinking (adj.) ซึ่งกระพริบตา
English-Thai: HOPE Dictionary
blink(บลิงคฺ) vi.,vt. กะพริบตา,หยีตา,เมินเฉย,ส่องแสงเป็นระยะ,ให้สัญญาณไฟกะพริบ -n. การกะพริบตา,การมองแวบเดียว,แสงริบหรี่ -Phr. (on the blinkใช้การไม่ได้ ต้องการซ่อมแซม)
blinker(บลิง'เคอะ) n. ผู้กะพริบตา,เครื่องปิดตาม้า,ผู้ปิดตาม้า,แว่นตา,ไฟกะพริบให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวรถ,ตะเกียงสัญญาณ,ตา vt. สวมที่ปิดตาม้า,กลบเกลื่อน
blinking(บลิง'คิง) adj. ซึ่งกะพริบ,สาปแช่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
blink(vi) กะพริบตา,ขยิบตา,หลิ่วตา
blinker(n) แว่นตา,ไฟกะพริบ,ไฟสัญญาณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blink reflexรีเฟล็กซ์กะพริบตา [มีความหมายเหมือนกับ reflex, conjunctival และ reflex, corneal และ reflex, eyelid closure และ reflex, lid] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blinkingหลับตา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระพริบตา (v.) blink See also: wink
กะพริบ (v.) blink See also: wink
กะพริบตา (v.) blink See also: wink, twinkle Syn. ขยิบตา, พริบตา
ขยิบตา (v.) blink See also: wink, twinkle Syn. พริบตา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My computer was on the blinkคอมพิวเตอร์ของฉันเสีย/ใช้การไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Old life blown away in the blink of an eye.ชีวิตเก่าปลิวไปในพริบตา
Aw, great. Great. Yeah, and if anyone attacks us, we can blink 'em to death.อ่า เยี่ยมไปเลย ใช่ และ ถ้าใครจะ มาทำร้ายเรา เราจะยิงให้มันให้ตายเลย
Don't turn your head or even blink your eye.อย่าหันมา หรือกระพริบตาเชียว
The war had all but ground to a halt in the blink of an eye.สงครามเริ่มต้นขึ้นและจบลงในชั่วพริบตา
Don't blink even for a momentอย่ากระพริบตาสักวินาทีเดียวเลยนะ
Did that guy blink once during the deposition?ตอนนายนั่นสอบปากคำนาย เขากระพริบตามั่งรึเปล่า?
Does one blink mean yes?กระพริบตาทีนึงแปลว่าไรรึเปล่า?
In the blink of an eye, you'll be grown and gone.แต่พริบตาเดียว ลูกๆ ก็จะโตกันและทิ้งแม่ไป
Don't blink or you'll miss the action, eh?ทุกท่านอย่ากระพริบตานะ?
I'm telling you, man, every third blink is slower.ฉันบอกคุณผู้ชายทุก กระพริบตาที่สามคือช้าลง
They have a fresh take on retro, like early Beatles meets Blink 182.พวกเขาเหมือนบีทเทิ่ลมาเจอกับBlink 182
In fact, you know what? I'm mute.I'll just stand hereand blink real quiet.ที่จริง คุณรู้มั้ย ฉันพูดไม่ได้ ฉันจะ แค่ยืนอยู่ที่นี่และกระพริบตาอย่างเดียว

blink ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转眼[zhuǎn yǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄧㄢˇ, 转眼 / 轉眼] in a flash; in the blink of an eye; to glance
眼罩[yǎn zhào, ㄧㄢˇ ㄓㄠˋ, 眼罩] blinkers (on horse)
[piē, ㄆㄧㄝ, 瞥] blink; glance
霎眼[shà yǎn, ㄕㄚˋ ㄧㄢˇ, 霎眼] blink; in an instant

blink ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっと言う間;あっという間;あっとゆう間[あっというま(あっと言う間;あっという間);あっとゆうま(あっと言う間;あっとゆう間), attoiuma ( atto iu kan ; attoiu kan ); attoyuuma ( atto iu kan ; attoyuu kan )] (exp) (See あっと言う間に) a blink of time (lit
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan)
瞬く(P);屡叩く;目叩く[またたく(瞬く)(P);しばたたく(瞬く;屡叩く);しばたく(瞬く);まばたく(瞬く);めたたく(瞬く;目叩く);めばたく(瞬く), matataku ( matataku )(P); shibatataku ( matataku ; shibashiba tataku ); shibataku (] (v5k,vt) (1) to twinkle (e.g. stars); to flicker; to waver; (2) to blink (one's eyes); to wink; (P)
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P)
しばしば[, shibashiba] (vs,adv) (on-mim) blinking repeatedly
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes
しょぼしょぼ[, shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily
ぱちくり[, pachikuri] (adv,n,vs) blinking with surprise
パチパチ[, pachipachi] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) pleasant clapping sound; (2) sound of something hot bursting open (i.e. popcorn); (3) incessant blinking; (P)
ブリキング[, burikingu] (n) {comp} blinking
ブリンカー[, burinka-] (n) blinker(s) (e.g. on a horse)
明滅[めいめつ, meimetsu] (n,vs) flickering; blinking
点滅[てんめつ, tenmetsu] (n,vs) switching on and off; flashing; blinking; flickering; (P)
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside
瞬ぐ[まじろぐ, majirogu] (v5g,vi) to wink; to blink; to twinkle; to flicker
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブリンク[ぶりんく, burinku] blink
点滅[てんめつ, tenmetsu] blink (vs), flicker
ブリキング[ぶりきんぐ, burikingu] blinking
明滅[めいめつ, meimetsu] blinking

blink ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะพริบ[v.] (kaphrip) EN: wink ; blink ; twinkle FR: cligner ; clignoter
กะพริบตา[v. exp.] (kaphrip tā) EN: blink (one's eyes) FR:
กะปริบ[v.] (kaprip) EN: blink ; wink FR:
ขยิบตา[v. exp.] (khayip tā) EN: blink ; screw up one's eyes FR: cligner de l'oeil
กระพริบ[v.] (kraphrip) EN: blink FR: clignoter ; cligner
กระพริบตา[v. exp.] (kraphrip tā) EN: blink FR: cligner (de l'oeil)
ลัดนิ้วมือ[adv.] (latniumeū) EN: in an instant ; in the snap of a finger ; in the blink of an eye FR:
พริบตา[v. exp.] (phrip tā) EN: blink ; wink FR:
ไฟกะพริบ[n. exp.] (fai kaphrip) EN: blinking lights FR: lampe clognotante [f]
ซุ้มกระต่าย[n. exp.] (sumkratāi) EN: Blinkworthia lycioides FR: Blinkworthia lycioides

blink ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blinkkomparator {m} [astron.]blink comparator
Betriebsblindheit {f}blinkered attitude to one's work
betriebsblind {adj}professionally blinkered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blink
Back to top