ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tersely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tersely*, -tersely-

tersely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tersely (adv.) อย่างกะทัดรัด Syn. briefly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tersely
Back to top