meet

แปลว่า


vt พบโดยบังเอิญ
ความหมายเหมือนกับ: encounter
vi จัดให้พบกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: พบกันอย่างเป็นทางการ
vt จัดให้พบกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: พบกันอย่างเป็นทางการ
vt รู้จักเป็นครั้งแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: พบกันครั้งแรก , ได้รับการแนะนำให้รู้จัก
vt ต้อนรับ
ความหมายเหมือนกับ: greet , welcome
vi ชุมนุม
ความหมายเหมือนกับ: gather , assemble
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชุม
vt จัดการ
ความหมายเหมือนกับ: confront , clash
คำที่เกี่ยวข้อง: รับมือ
vt ทำตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: สนอง , ยอมตาม
vt บรรจบกับ
ความหมายเหมือนกับ: join , converge
คำที่เกี่ยวข้อง: สัมผัสกับ , เชื่อมต่อกับ
vt จ่ายเงิน
ความหมายเหมือนกับ: pay up , discharge
n การแข่งขันกีฬา
ความหมายเหมือนกับ: contest , competition
adj เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: correct , proper , right
คำที่เกี่ยวข้อง: สมควร , พอควร

ตัวอย่างประโยค


I want you to meet friends of mine. ฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
We'd planned to meet at…. พวกเราวางแผนพบกันที่...
We had planned to meet tonight. พวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
Sometimes you meet people like that... บางครั้งคุณก็เจอกับผู้คนอย่างนั้น
So nice to meet you. ดีเหลือเกินที่ได้พบคุณ