intend

แปลว่า


vt ตั้งใจ
ความหมายเหมือนกับ: aim , plan , purpose
คำที่เกี่ยวข้อง: มุ่งหมาย , มีเป้าหมายที่จะทำ
vi ตั้งใจ
ความหมายเหมือนกับ: aim , plan , purpose
คำที่เกี่ยวข้อง: มุ่งหมาย , มีเป้าหมายที่จะ
vt หมายถึง
ความหมายเหมือนกับ: indicate , mean , signify
คำที่เกี่ยวข้อง: แสดงถึง

ตัวอย่างประโยค


She intends to make teaching her profession. เธอตั้งใจที่จะทำอาชีพสอนหนังสือ
How long do you intend to do nothing? นี่เธอตั้งใจจะไม่ทำอะไรไปอีกนานแค่ไหน
Do you really intend to go by yourself no matter what? เธอตั้งใจที่จะไปจริงๆ ไม่ว่ายังไงก็ตามใช่ไหม

หมวดคำ