คำที่ขึ้นต้นด้วย "ฟ" จำนวน 244 คำ


ฟ. n Fahrenheit
ฟก adj contused
ฟกช้ำ adj bruised
ฟกช้ำดำเขียว adj bruised
ฟรักโทส n fructose
ฟรี adj free
ฟรี adv free
ฟรีบาร์ n free bar
ฟรีสไตล์ n free style
ฟลูออรีน n fluorine
ฟลูออเรสเซนซ์ n fluorescence
ฟลูออไรด์ n fluoride
ฟ่อ n hiss
ฟ้อ adj fine
ฟอก v wash
ฟอก v purify
ฟอกขาว v bleach
ฟอกขาว adj bleached
ฟอกขาว adj bleached
ฟอกซัก v interrogate
ฟอกผ้า v wash clothes
ฟอกพยาน v investigate the evidence
ฟอกสบู่ v wash with soap
ฟอกสี v bleach
ฟอกหนัง v tan
ฟอกเงิน v launder
ฟอกเลือด v purify blood
ฟอกโลหิต v purify blood
ฟอง clas egg
ฟอง n bubble
ฟ่อง v float
ฟ้อง v indicate
ฟ้อง v complain
ฟ้อง n accusation
ฟ้อง v charge
ฟองกาม v have an intensified lustful
ฟ้องคดี v prosecute
ฟ้องตัวเอง v act contrarily
ฟองทะเล n rock with holes under the sea
ฟองน้ำ n sponge
ฟองน้ำ n sponge
ฟองน้ำเก็บไข่ n fish foam
ฟองน้ำเก็บไข่ n spawn of fish
ฟองฟอด n foam; froth; lather; spume; suds
ฟ่องฟู v progress
ฟองมัน n a sign indicating the beginning of a paragraph
ฟ้องร้อง v sue
ฟ้องร้องคดี v sue
ฟ้องศาล v sue
ฟองสบู่ n soap-bubble
ฟ้องหย่า v enter a claim for divorce
ฟองอากาศ n air bubble
ฟองเต้าหู้ n gypsum
ฟ้องแย้ง n counter-claim
ฟองไข่ n egg
ฟอด adj spongy
ฟอด adv kissing sound
ฟอดแฟด adj spongy
ฟอน adj ablaze
ฟอน v gnaw
ฟ่อน n sheaf
ฟ่อน clas bundle
ฟ้อน v dance
ฟ้อนรำ v dance
ฟอนเฟะ v become rotten
ฟอร์ม v form
ฟอร์ม n ability
ฟอร์ม n manner
ฟอร์ม n form
ฟอร์ม n uniform
ฟอร์มนักศึกษา n school uniform
ฟอร์มาลดีไฮด์ n formaldehyde
ฟอร์มาลิน n formalin
ฟอสซิล n fossil
ฟอสฟอรัส n phosphorus
ฟอสเฟต n phosphate
ฟะฟัด v swing
ฟะฟั่น adj disordered
ฟะฟั่น adj shaking
ฟัก v hatch
ฟัก n gourd
ฟักตัว v incubate
ฟักทอง n pumpkin
ฟักฟุ้น adj soft
ฟักฟูม v bring up
ฟักเขียว n gourd
ฟักเหลือง n pumpkin
ฟักไข่ v hatch
ฟัง v obey
ฟัง v listen
ฟังก์ชัน n function
ฟังขึ้น v sound reasonable
ฟังขึ้น adv plausibly
ฟังความข้างเดียว v listen to one-sided only
ฟังธรรม v listen to sermon
ฟังรู้เรื่อง v understand
ฟังหูไว้หู v take a statement with a grain of salt
ฟังออก v understand
ฟังเทศน์ v listen to sermon
ฟังเทศน์ฟังธรรม v listen to sermon
ฟังเพราะ adj melodious
ฟังเพลง v listen to music
ฟังได้ adj reasonable
ฟังไม่ขึ้น v sound unreasonable
ฟัด v fight
ฟัด v swing
ฟัดเฟียด adv angrily
ฟัน v cut
ฟัน n tooth
ฟั่น v spin
ฟั้น v massage
ฟันกราม n molar
ฟันขึ้น v teethe
ฟันคลื่น v head into the waves
ฟันจักร n cog
ฟันฉีก n front teeth
ฟันดาบ n fence
ฟันตัด n front teeth
ฟันถาวร n tooth
ฟันธง v decide for sure
ฟันธง v decide for sure
ฟันน้ำนม n milk tooth
ฟันบน n upper teeth
ฟันปลอม n false tooth
ฟันปลา n serration
ฟันผุ n decayed tooth
ฟันฝ่า v struggle
ฟันฟาง n teeth
ฟันม้า n feldspar
ฟันหน้า n front teeth
ฟันหนู n two strokes placed on the vowel sign ( )
ฟันหลอ n broken tooth
ฟั่นเฝือ adj confused
ฟันเฟือง n cog
ฟั่นเฟือน adj frantic
ฟันเลื่อย n sawtooth
ฟันแท้ n tooth
ฟ้า n blue
ฟ้า n sky
ฟ้า n heaven
ฟาก n strips of split bamboo
ฟาก n bank
ฟากฟ้า n sky
ฟ้าคะนอง n thunder
ฟ้าคำราม n thunder
ฟ้าคำราม v thunder
ฟ้าคำราม v thunder
ฟ้าคำราม n thunder
ฟาง adj dim
ฟาง n straw
ฟาง n regrown tooth
ฟ่าง n millet
ฟางข้าว n rice straw
ฟางลอย n rural paddy fields on which the tax is paid according to the area from which is the grain is harvested
ฟาด v thrash
ฟาด v get
ฟาดฟัน v fight
ฟาดหัว v bribe
ฟาดหัว v give with insulting intention
ฟาดเคราะห์ v drive off bad luck
ฟาทอม n fathom
ฟาน n barking deer
ฟ้าผ่า n thunderbolt
ฟ้าผ่า v strike
ฟ้าผ่า v strike (of lightning)
ฟ่าม adj spongy
ฟาย v dip with hand
ฟายน้ำตา v shed tears
ฟ้าร้อง n thunder
ฟ้าร้อง v thunder
ฟาร์ม n farm
ฟ้าลั่น v thunder
ฟ้าลั่น n thunder
ฟ้าลั่น n kind of mango
ฟาสซิสต์ n Fascism
ฟาสซิสต์ n fascist
ฟาสต์ฟู้ด n fast food
ฟ้าสาง v dawn
ฟ้าสาง n dawn
ฟ้าหลัว n dim weather
ฟาเรนไฮต์ n Fahrenheit
ฟ้าแลบ v lighten
ฟ้าแลบ n lightning
ฟิด adv sound of sneezing
ฟินแลนด์ n Finland
ฟิลิปปินส์ n Philippines
ฟิล์ม n film
ฟิล์มถ่ายภาพ n film
ฟิล์มถ่ายรูป n film
ฟิวส์ n fuse
ฟิสิกส์ n physics
ฟี่ adv sound of snoring
ฟี้ adv sound of snoring
ฟีฟ่า n FIFA
ฟืน n firewood
ฟื้น v regain
ฟื้น v recover
ฟื้นขึ้น v resurrect
ฟื้นความจำ v recall
ฟื้นความทรงจำ v recall
ฟื้นความหลัง v recall
ฟื้นคืนชีพ v resurrect
ฟื้นคืนชีวิต v resurrect
ฟื้นตัว v recover
ฟื้นฝอย v carp
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ v find fault with
ฟื้นฟู v restore
ฟื้นฟูสภาพ v rehabilitate
ฟุ adj fluffy
ฟุ้ง v spread
ฟุ้ง adv too much
ฟุ้งกระจาย v spread
ฟุ้งซ่าน v muddle
ฟุ้งเฟ้อ adj conceited
ฟุ้งเฟ้อ adj extravagant
ฟุ้งเฟ้อ v be extravagant with money
ฟุ้งเฟื่อง adj well-known
ฟุ้งเฟื่อง adj prosperous
ฟุดฟิด v sniff
ฟุต clas foot
ฟุตบอล n football
ฟุตบาท n footpath
ฟุน v blaze
ฟุบ v fall down
ฟุ่บ adv sound of ignited gunpowder
ฟุบลง v accept
ฟุฟะ adj fluffy
ฟุ่มเฟือย adj extravagant
ฟุ่มเฟือย adv extravagantly
ฟุ่มเฟือย v be extravagant with money
ฟุลสแก๊ป n foolscap
ฟู v rise
ฟู่ adv sound of blowing
ฟูก n mattress
ฟูด v swell
ฟูฟ่อง v fluff out/up
ฟูม adj soaked
ฟูมน้ำ v wade
ฟูมฟัก v bring up
ฟูมฟักรักษา v nurse
ฟูมฟาย adv lavishly
ฟูมฟาย adv tearfully
ฟูมเลี้ยง v take care of
ฟูเฟื่อง v prosper


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top