ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*press*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น press, -press-

*press* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acupressure (n.) การนวดด้วยมือ
air pressure (n.) ความกดอากาศ
antidepressant (adj.) ที่ใช้แก้อาการเศร้า
antidepressant (n.) ยาต้านอาการเศร้าซึม
appressed (adj.) ที่ถูกกดติดกับพื้นผิว
be hard pressed (idm.) ประสบความยุ่งยาก (เกี่ยวกับเวลา,เงิน,งาน ฯลฯ) See also: ไม่มีเวลา, ยุ่งมาก Syn. press for, push for
be pressed for (phrv.) มี (เงิน, เวลาฯลฯ) ไม่พอ Syn. press hard, push for
be under the impression (idm.) เห็นภาพลวงตา See also: เป็นมายา, นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง), เป็นภาพหลอน
clothespress (n.) ตู้เสื้อผ้า See also: ชั้นเก็บเสื้อผ้า Syn. closet, wardrobe
compress (vt.) บีบอัด See also: กดเข้าด้วยกัน Syn. condense, compact
compress into (phrv.) กดหรืออัดให้เล็กลง
compress into (phrv.) แสดง (ความคิดเห็นหรือความคิด) ด้วยการใช้คำพูดน้อย
compressed (adj.) ที่ถูกบีบอัด Syn. concise, compact
compression (n.) การบีบอัด Syn. condensation, squeezing
compressive (adj.) ที่มีอำนาจกดดัน
compressor (n.) เครื่องยนต์ที่มีการบีบอัดก๊าซหรืออากาศ
decompress (vt.) ลดความดันอากาศ See also: ลดความดันบรรยากาศ
decompress (vi.) ลดความดันอากาศ See also: ลดความดันบรรยากาศ
depress (vt.) ทำให้ลดลง See also: ลดลง Syn. drop, lower Ops. lift
depress (vt.) ทำให้หดหู่ใจ See also: ทำให้เศร้าใจ Syn. depress, sadden Ops. gladden, elate
depressed (adj.) ซึ่งกดลงไป (คำทางการ) See also: ซึ่งจมลงไป, ซึ่งบุ๋มลงไป Syn. sunken Ops. convex
depressed (adj.) ซึ่งตกต่ำลง See also: ซึ่งลดลง, น้อยลง Syn. lowered
depressed (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless, depressive Ops. hopeful, cheerful
depressed (adj.) อ่อนแอ See also: ไม่มีเรี่ยวแรง, ไม่แข็งแรง
depressing (adj.) ทำให้ผิดหวัง See also: ทำให้โศกเศร้า, ทำให้หดหู่ Syn. mournful, gloomy Ops. happy, joyful
depressingly (adv.) อย่างผิดหวัง See also: อย่างโศกเศร้า, อย่างหดหู่ใจ Syn. unhappily, gloomily
depression (n.) การยุบตัวลงไป See also: ส่วนที่ยุบตัวลง Syn. cavity, dent, hole Ops. hill, bump
depression (n.) ความกดอากาศต่ำ See also: บริเวณความกดอากาศต่ำ, ไซโคลน, ดีเปรสชั่น Syn. low pressure area
depression (n.) ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ Syn. slump, recession, downslide Ops. upturn, rise
depression (n.) ความสะเทือนใจ See also: ความเศร้าสลด, ความหดหู่ Syn. unhappiness, gloom Ops. hopefulness, cheerfulness
depression (n.) รอยบุ๋ม See also: รอยเว้าลงไป, รอยกด Syn. hollow
depression (n.) พายุดีเพรสชั่น
depressive (adj.) เศร้าสลด See also: ห่อเหี่ยว, หดหู่, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง, ไร้ความสุข Syn. unhappy, hopeless Ops. hopeful, cheerful
depressor (n.) เครื่องมือผ่าตัดชนิดหนึ่ง See also: เครื่องมือทางการแพทย์
empress (n.) พระราชินี See also: จักรพรรดินี Syn. queen
espresso (n.) (เครื่องดื่ม) กาแฟเอสเปรสโซ
espresso (n.) กาแฟ (ผง) เอสเปรสโซ
espresso (n.) เครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ
excellent or impressive thing (n.) สิ่งที่ยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)
express (n.) การส่งแบบเร่งด่วน (ไปรษณีย์)
English-Thai: HOPE Dictionary
air pressureความกดดันอากาศ., Syn. atmospheric pressure
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม
appressed(อะเพรสทฺ') adj. กดหรือดันติดกับ
atmospheric pressureความกดดันบรรยากาศ, Syn. barometric pressure
barometric pressuren. ความกดดันของบรรยากาศ
blood pressureความดันโลหิต,ความดันของเลือดที่มีต่อผนังภายในเส้นเลือด
clothespress(โคลซเพรส) n. ที่ใส่เสื้อผ้า,ตู้ใส่เสื้อผ้า
compress(คัมเพรส') {compressed,compressing,compresses} vt. บีบ,อัด,กด,ทำให้แข็ง. vi. ได้รับการบีบ,ได้รับการอัด. n. (คอม'เพรส) ผ้าอัด,ลูกประคบ,ผ้าอัดยา,เครื่องบิน,เครื่องกด., See also: compressibility n. ดูcompress compressible adj. ดูcompress compres
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
compression(คัมเพรส'เชิน) n. การอัด,การบีบ,การกด,ผลจากการถูกอัด,ความกดดัน,ภาวะที่ปริมาตร (ในห้องเครื่อง) ต่ำลงและความกดดันของอากาศสูงขึ้นก่อนการเผาไหม้., Syn. compressure การอัดแน่นหมายถึง นำข้อมูลหรือคำสั่งจำนวนมาก ๆ มาอัดให้แน่น เพื่อ ให้ใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ หรือจานบันทึกน้อยลง โดยปกติ จะมีโปรแกรม หรือคำสั่ง (ในดอส 6.0) ที่สามารถอัดโปรแกรม ใหญ่ ๆ ที่กินเนื้อที่มาก ๆ ให้เหลือน้อยลง (เพื่อจะได้เก็บลงในแผ่นจานบันทึกได้) จานบันทึกชนิดอ่อน (floppy disk) ในปัจจุบัน มีความสูงสุด 1.44 เมกะไบต์ ฉะนั้น ถ้าแฟ้มข้อมูลใหญ่มาก ก็จะไม่สามารถเก็บลงในแผ่นได้ จึงต้องจัดการอัดให้แน่นเสียก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อจะเรียกมาใช้ จะต้องนำมาคลายออกก่อน เรียกว่า "decompress" การอัดแน่นก็ดี การคลายคืนก็ดี จะต้องมีโปรแกรมเฉพาะจัดทำให้ ในระบบดอส นิยมใช้ PKZip/Unzip ในระบบ Windows 95 โปรแกรมที่นิยมชื่อ WinZip ในระบบยูนิกซ์ ใช้ Gunzipดู expand, decompress เปรียบเทียบ
compressive(คัมเพรส'ซิฟว) adj. ซึ่งกดดัน
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
cypress(ไซ'เพรส) n. สิ่งทอบางละเอียดที่ใช้ทำเสื้อผ้าไว้ทุกข์, Syn. cyprus
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ
depress(ดีเพรส') vt. ลดลง,กด,กดต่ำ,ระงับ,ยับยั้ง,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ค่าหรือระดับต่ำลง
depressant(ดีเพรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกดประสาท,ซึ่งระงับ,ซึ่งทำให้หดหู่ใจ. n. ยากดประสาท
depressed(ดีเพรสดฺ') adj. หดหู่ใจ,เศร้า,ถูกกดลง,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งอยู่ต่ำ, Syn. sad ###A. cheerful
depressed classesn. ชนชั้นต่ำ
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่
depression(ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า
depressive(ดีเพรส'ซิฟว) adj. มีความโน้มเอียงในการกดต่ำ,หดหู่ใจ, See also: depressiveness n. ดูdepressive
depressor(ดีเพรส'เซอะ) n. สิ่งที่กด,เครื่องกด
depressurizevt. ลดความดันอากาศลง, See also: depressurization n.
diastolic pressuren. ความดันโลหิต (ที่หลอดโลหิตแดงใหญ่) เป็นความดันเมื่อหัวใจคลายตัว
empress(เอม'พริส) n. จักรพรรดิ
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
express deliveryn. การส่งด่วน,การขนส่งด่วน.
expression(อิคซฺเพรส'เชิน) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคำพูด,การแสดงเครื่องหมายหรือสูตร,คำพูดที่แสดงออก,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง,เครื่องหมาย,สูตร,ศัพท์,วิธีการเขียน. -Phr. (beyond (past) expression ซึ่งไม่สามารถจะบรรยายได้,เหนือคำพรรณนา) . คำที่มีความหมายเหมือนกัน
expressive(อิคซฺเพรส'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแสดงออก,มีความหมาย,เกี่ยวกับคำพูดลักษณะท่าทางน้ำเสียง เครื่องหมาย สูตรศัพท์ที่แสดงออก, See also: expressiveness n., Syn. significant
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
expresswayn. ทางด่วน,สายด่วน,ทางสายด่วน
file compressionการอัดแฟ้มข้อมูลหมายถึง การอัดข้อมูลในแฟ้มให้แน่นเข้า เพื่อให้ใช้เนื้อที่เก็บในจานบันทึกน้อยลง หรือเพื่อให้มีที่ว่างในจานบันทึกให้บรรจุข้อมูลอื่นได้เพิ่มมากขึ้น
hard-pressedซึ่งอยู่ในฐานะลำบาก,ถูกกดขี่,ถูกบังคับ,ถูกเร่งเร้า
impress(อิมเพรส') vt. ประทับใจ, ทำให้รู้สึก, ฝังใจ, มีผลต่อความคิดเห็น, มีผลต่อ, กด, ประทับตรา, ทำร่องรอย. -vi. ประทับใจ. -n. การประทับใจ, รอยประทับ, รอยจารึก., See also: impresser n., Syn. imprint, affect
impressible(อิมเพรส' ซะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจได้ง่าย., See also: impressibility n. impressibly adv., Syn. impressionable)
impression(อิมเพรซ' เชิน) n. รอยประทับ, รอยกด, รอยพิมพ์, รอยฝังใจ, สิ่งที่ประทับใจ, การประทับใจ., See also: impressional adj. impressionally adv., Syn. imprint, mark, print, effect, influence
impressionable(อิมเพรช' เชินนะเบิล) adj. โน้มน้าวจิตใจได้ง่าย, ประทับใจง่าย., See also: impressionably adv. impressionability,
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
insuppressible(อินซะเพรส'ซะเบิล) adj. สุดที่จะข่มไว้ได้,ซึ่งไม่สามารถที่จะทนได้., See also: insuppressibly adv.
letterpress(เลท'เทอเพรส) n. ตัวพิมพ์,หนังสือที่พิมพ์ด้วยตัวเรียงพิมพ์
English-Thai: Nontri Dictionary
BLOOD blood pressure(n) ความดันโลหิต
compress(n) ผ้าพันแผล,เครื่องกด,เครื่องอัด,เครื่องบีบ,ลูกประคบ
compression(n) การบีบ,การอัดแน่น,การกด,ความกดดัน
cypress(n) ต้นไซปรัส
depress(vt) กดลง,ทำให้หดหู่,ลดลง,เหลือบตาลง,ยับยั้ง
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
empress(n) จักรพรรดินี,ราชินี
express(adj) ด่วน,ด่วนพิเศษ,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,โดยเฉพาะ
expression(n) เครื่องหมาย,การแสดง,การแสดงความคิด,ลักษณะท่าทาง,น้ำเสียง
expressive(adj) ซึ่งมีความหมาย,เกี่ยวกับลักษณะท่าทาง,เกี่ยวกับการแสดง
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
impress(n) รอยกด,ตรา,ความประทับใจ,รอยประทับ,รอยจารึก
impression(n) ร่องรอย,ความรู้สึก,ความประทับใจ,รอยพิมพ์
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
incompressible(adj) กดไม่ได้,อัดไม่ได้
inexpressible(adj) สุดที่จะพรรณนาได้,อธิบายไม่ได้
irrepressible(adj) ป้องกันไม่ได้,ไม่สามารถระงับได้
oppress(vt) กดขี่,บีบบังคับ,ทำให้เป็นภาระ,ทำให้หนักใจ
oppression(n) การกดขี่,การบีบบังคับ,เผด็จการ,ความหนักใจ
oppressive(adj) กดขี่,เป็นภาระ,หนักใจ,อึดอัดใจ,ลำบากใจ
oppressor(n) ผู้กดขี่
press(n) การกด,การบีบ,เครื่องอัด,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,โรงพิมพ์
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
pressure(n) ความดัน,ความกดดัน,การบีบบังคับ,แรงอัด
PRINTING printing press(n) เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์
repress(vt) กลั้น,กดไว้,ระงับ,ควบคุม,ข่มใจ,ปราบปราม
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
SELF-self-expression(n) การแสดงลักษณะเฉพาะตัว
suppress(vt) ปราบปราม,เลิก,กดขี่,กลั้น,ห้าม,ทำลาย,บดขยี้
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
air pressureความดันอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antidepressant; thymoleptic๑. ยาแก้ซึมเศร้า๒. -แก้ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appressedแบนชิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arterial pressureความดันเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atmospheric pressureความกดอากาศ, ความดันบรรยากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bedsore; sore, pressure; ulcer, decubital; ulcer, decubitusแผลกดทับ [มีความหมายเหมือนกับ decubitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blood pressure; haematopiesis; hematopiesisความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bmep (brake mean effective pressure)บีเอ็มอีพี (ความดันประสิทธิผลเฉลี่ยสำหรับแรงม้าเพลา) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boost pressure; manifold pressureความดันเสริมในท่อร่วมไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
boxing (an impression)การล้อมขอบ(รอยพิมพ์) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cleft palate impressionรอยพิมพ์เพดานโหว่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressed; complanateแบนข้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compress; zipบีบ, อัด, บีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressed SLIP (CSLIP)สลิปแบบอัด (ซีสลิป) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compressionการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressive strengthความทนแรงอัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
compressor๑. เครื่องอัดแก๊ส๒. เครื่องอัดแก๊สทำความเย็น, คอมเพรสเซอร์ มีความหมายเหมือนกับ refrigerant compressor [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctable impressionรอยพิมพ์แก้ไขได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Dalton's law of partial pressureกฎความดันย่อยของดอลตัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
decompression sickness; sickness, compressed-airการเมาความกดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressedกดลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
depression๑. แอ่ง, รอยบุ๋ม๒. การทำหน้าที่ลดลง๓. ภาวะซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressive; depressed; dysthymic-ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressor substance๑. สารลดความดันเลือด๒. สารลดกัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diastolic pressureความดันช่วงหัวใจคลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
empressจักรพรรดินี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expressชัดแจ้ง, แสดงออกชัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express abrogationการยกเลิกกฎหมายโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expressionนิพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hermetic compressor; sealed unit compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหุ้มปิด, คอมเพรสเซอร์แบบหุ้มปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
high-pressure lineท่อความดันสูง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
hydraulic back pressure valveลิ้นกันกลับไฮดรอลิก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
impressio; impression๑. แอ่ง, รอยหวำ, รอยบุบ๒. ความประทับใจ, รอยประทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impressionความประทับ, รอยประทับ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressionismคตินิยมประทับใจ, อิมเพรสชันนิซึม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
impressive aphasia; aphasia, receptive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logical expressionนิพจน์ตรรกะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
low-pressure blowerเครื่องเป่าลมความดันต่ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
multistage compressionการอัดแบบหลายชั้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air Pressure and Vacuum Pumpเครื่องดูดอากาศและอัดอากาศ [การแพทย์]
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
antidiuretic hormone (ADH) [vasopressin]ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติก, ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง ทำหน้าที่กระตุ้นหลอดเลือดให้บีบตัวและช่วยให้หลอดไตดูดน้ำกลับเข้าสู่เส้นเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arc, High-Pressureอาร์กที่มีความดันสูง [การแพทย์]
Atmospheric pressureความกดอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Beck Depression Inventoryทฤษฎีความซึมเศร้าของเบค [TU Subject Heading]
Blood pressureความดันเลือด [TU Subject Heading]
Blood Pressure, Placental, Maternalความดันเลือดของรกด้านมารดา [การแพทย์]
compressบีบ, อัด, บีบอัด [คอมพิวเตอร์]
Compressedถูกบีบ [การแพทย์]
Compression แรงอัด แรงที่จะทำให้วัตถุทลายเข้าหากัน [สิ่งแวดล้อม]
compressive strengthcompressive strength, กำลังอัด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Compressorคอมเพรสเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cookers, Pressureหม้ออบไอน้ำที่ใช้เตรียมอาหาร,หม้อนึ่งความดัน,หม้อความดัน [การแพทย์]
Decompressionความดัน,การลด,การลดความกดดัน,ลดอาการลำไส้อืด,ลดอาการท้องอืด,ลดแรงอัดดัน,การลดการกดเบียด [การแพทย์]
Deepening of a depressionการแรงขึ้นของ ดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Depressซิมเศร้า,อารมณ์ที่ซบเซาหงอยเหงา,กด,ความกด,การกด,ถูกกด,ความกดดัน [การแพทย์]
Depressedซึมเศร้า,ยุบไป [การแพทย์]
Depressionดีเปรสชัน [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Depressiveเศร้าซึม [การแพทย์]
Depressorsของที่กด,อาการกดลง [การแพทย์]
diastolic pressureความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว, ความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว หลังจากที่หัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดโลหิตออกไปเลี้ยงร่างกายแล้ว  ความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัวมีค่าน้อยกว่าความดันเลือดระยะหัวใจบีบตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Expressการแสดงออก [การแพทย์]
Expressionการแสดงออก,การบีบ,การแสดงออก [การแพทย์]
Expressionlessไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์,สีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Expressive Functionรูปของการตอบสนอง [การแพทย์]
Impressอิมเพร็ส [TU Subject Heading]
Impressionรอย, ความประทับใจ [การแพทย์]
Impressionism (Art)ศิลปะอิมเพรสชันนิสม์ [TU Subject Heading]
Incompressibleกดอัดไม่ได้ [การแพทย์]
Lee depression - orographic depressionดีเปรสชันหลังเขา หรือ ดีเปรสชันภูเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Manic Depressive Diseaseความผิดปกติทางอารมณ์ที่ผู้ป่วยมีอาการคลั่ง [การแพทย์]
MFA's Press Releaseข่าวสารนิเทศ
Occluded depressionดีเปรสชันปิด [อุตุนิยมวิทยา]
osmotic pressureosmotic pressure, แรงดูดซึม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Overtopped or Suppressed Tree ต้นถูกเบียดบัง ต้นที่มีเรือนยอดอยู่ภายใต้เรือนยอดของไม้ต้น อื่นๆ ในหมู่ไม้นั้น ไม่ได้รับแสงโดยตรงจากทางด้นบนหรือด้านข้าง เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ และไม่แข็งแรง [สิ่งแวดล้อม]
pore pressurepore pressure, ความดันน้ำระหว่างเม็ดดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Press ; Press coverageสื่อข่าวสาร [TU Subject Heading]
Press conferencesการจัดประชุมผู้สื่อข่าว [TU Subject Heading]
Press releasesข่าวแจก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
UPI (abbr.) คำย่อของ United Press International
กองปราบ (n.) Crime Suppression Department
การไหว้ (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest
ซาบซึ้งตรึงใจ (v.) be deeply impressed (by) See also: be captivated (by)
ซาบซึ้งใจ (v.) be deeply impressed (by) See also: be captivated (by) Syn. ซาบซึ้งตรึงใจ
ซึ้งใจ (v.) be impressed with Syn. ซาบซึ้งใจ
พวน 2 (n.) sugarcane pressed the second time
ร.ส.พ. (n.) The Express Transportation Organization of Thailand See also: E.T.O Syn. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ร.ส.พ. (n.) The Express Transportation Organization of Thailand Syn. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ว่ะ (end.) word used to end an expression but impolite
ว้าย (int.) exclamation of woman user to express fear or fright See also: Oh, no!, Gracious!
สะท้อนชีวิต (v.) give an expression of life See also: mirror an expression of life
อัญชลี (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest Syn. การไหว้
ฮึ่ม (int.) sound which express dissatisfaction
เว้ย (int.) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity Syn. โว้ย
เฮ้อ (int.) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction
โว้ย (int.) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity
กด (v.) press See also: push, push down, compress
กดขี่ (v.) oppress See also: tyrannize, depress Syn. ข่มขี่, ข่มเหง
กดขี่ข่มเหง (v.) oppress See also: maltreat, abuse Syn. รังแก, ข่มเหงรังแก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
You've got an express mailคุณได้รับจดหมายด่วน
He's trying to impress youเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
He expressed concerns about…เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
I would like to express my grateful thank to youฉันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อคุณเป็นอย่างยิ่ง
Words can't express what I feltคำพูดต่างๆ ไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกของฉันได้
I don't know how to express my gratitudeฉันไม่ทราบว่าจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างไร
I would like to express my sincere thank to themฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพวกเขา
You put too much pressure on him!คุณกดดันให้เขามากเกินไป
You put too much pressure on himคุณกดดันเขามากจนเกินไป
That was my first impression of the manนั่นคือความประทับใจครั้งแรกของผมที่มีต่อชายคนนี้
I've arranged a press conference for tomorrowฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว
That sounds like more pressureฟังดูเหมือนกดดันมากนะ
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
You cannot handle the pressureแกไม่สามารถรับมือกับความกดดันได้หรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell the press to see that our Phooey is well photographed.ถ่ายรูปให้มันดีๆนะ ผู้นำสวะๆ ของเราอยากให้รูปออกมาดี
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ
Well, you're not a very easy subject to sketch. Your... Your expression keeps changing all the time.แหม ก็คุณไม่เหมาะเป็นแบบให้วาดนี่คะ สีหน้าท่าทางคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
I have a very impressive array of first names.ชื่อต้นของผมออกจะไพเราะนะครับ
You know, old boy, I have a strong feeling that before the day's out, somebody's going to make use of that rather expressive, though somewhat old-fashioned term, "foul play. "รู้มั้ยฉันสังหรณ์ใจว่าก่อนที่จะหมดวัน จะมีบางคนใช้สํานวนที่สื่อความหมาย... ซึ่งถึงแม้จะโบราณที่เรียกว่า 'เล่นตุกติก'
What was your impression of the prosecuting attorney?สิ่งที่เป็นความประทับใจของอัยการ?
I guess it's just they have peculiar ways of expressing themselves.ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่พวกเขามีวิธีการที่แปลกประหลาดของการแสดงตัวเอง
Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose.Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose.
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี
By proving to the Sarkhanese people... that Freedom Road is something for their benefit, and by making it clear to the Communists... that you are going to put the pressure on and you're going to keep it on.{\cHFFFFFF}โดยการพิสูจน์ไป คน Sarkhanese ... {\cHFFFFFF}ที่ถนนอิสรภาพคือ บางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา {\cHFFFFFF}และทำให้มันชัดเจน เพื่อคอมมิวนิสต์ ...
In particular, 1431 Lieutenant Colonel Grapple, later to be known as Grapple of the Bedoo, who impressed me no end.1431 ผู้พัน กแรปล, ต่อมาเป็นที่รู้จักใน กแรปล ของ เบดู, ที่ทำให้ฉันประทับใจไม่สิ้นสุด
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า

*press* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
[còu, ㄘㄡˋ, 凑 / 湊] assemble; put together; press near; come together
美联社[Měi lián shè, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄜˋ, 美联社 / 美聯社] Associated Press (AP)
令人叹为观止[lìng rén tàn wéi guān zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, 令人叹为观止 / 令人嘆為觀止] (set expression) astonishing to see
气压[qì yā, ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 气压 / 氣壓] atmospheric pressure; barometric pressure
血压计[xuè yā jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 血压计 / 血壓計] blood pressure meter; sphygmometer
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, 憋气 / 憋氣] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful
清剿[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 清剿] clean-up operation; suppress (bandits)
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, 不置可否] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge
上海商务印书馆[Shàng hǎi Shāng wù yìn shū guǎn, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕㄤ ˋ ˋ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, 上海商务印书馆 / 上海商務印書館] Commercial Press, Shanghai (from 1897)
商务印书馆[Shāng wù yìn shū guǎn, ㄕㄤ ˋ ˋ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, 商务印书馆 / 商務印書館] Commercial Press, Shanghai (from 1897)
[zhèn, ㄓㄣˋ, 镇 / 鎮] composed; small town; to suppress; to press down; to post
压缩比[yā suō bǐ, ㄧㄚ ㄙㄨㄛ ㄅㄧˇ, 压缩比 / 壓縮比] compression ratio
有损压缩[yǒu sǔn yā suō, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄣˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, 有损压缩 / 有損壓縮] compression loss (in digital technology)
不打自招[bù dǎ zì zhāo, ㄅㄨˋ ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄓㄠ, 不打自招] confess without being pressed; make a confession without duress
凹坑[āo kēng, ㄠ ㄎㄥ, 凹坑] concave depression; crater
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, 凹进 / 凹進] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented
等压[děng yā, ㄉㄥˇ ㄧㄚ, 等压 / 等壓] constant pressure; equal pressure
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, 中央凹] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region)
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, 拔罐] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
[bò, ㄅㄛˋ, 柏] cypress; cedar; Taiwan pr. bo2
柏树[bǎi shù, ㄅㄞˇ ㄕㄨˋ, 柏树 / 柏樹] cypress tree; Taiwan pr. bo2 shu4
每日快报[Měi rì Kuài bào, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄎㄨㄞˋ ㄅㄠˋ, 每日快报 / 每日快報] Daily Express (newspaper)
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 挫] be obstructed; fail; oppress; repress; lower the tone; bend back; dampen
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, 不景气 / 不景氣] depression; recession; slump
解压[jiě yā, ㄐㄧㄝˇ ㄧㄚ, 解压 / 解壓] decompression (in digital technology); to extract data from compressed file
低迷[dī mí, ㄉㄧ ㄇㄧˊ, 低迷] depression (esp. economic)
废然[fèi rán, ㄈㄟˋ ㄖㄢˊ, 废然 / 廢然] depressed; dejected
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, 闷闷不乐 / 悶悶不樂] depressed; sulky; moody; unhappy
抑郁[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 抑郁] depression; depressed; despondent; gloomy
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, 消沉] depressed; bad mood; low spirit
[wā, ㄨㄚ, 洼 / 窪] depression; sunken; swamp
洼地[wā dì, ㄨㄚ ㄉㄧˋ, 洼地 / 窪地] depression; low-lying ground
贬词[biǎn cí, ㄅㄧㄢˇ ㄘˊ, 贬词 / 貶詞] derogatory term; expression of censure
名状[míng zhuàng, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 名状 / 名狀] to express; to describe
抒写[shū xiě, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ, 抒写 / 抒寫] to express (emotions in prose); a written description (of emotions)
莫可名状[mò kě míng zhuàng, ㄇㄛˋ ㄎㄜˇ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 莫可名状 / 莫可名狀] indescribable (joy); inexpressible (pleasure)

*press* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press
PWR[ピーダブリューアール, pi-daburyu-a-ru] (n) pressurized-water reactor; PWR
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention)
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
アーティスティックインプレッション[, a-teisuteikkuinpuresshon] (n) artistic impression
アジアプレス[, ajiapuresu] (n) Asia Press (company)
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal
アルコール度[アルコールど, aruko-ru do] (n) alcohol content (usu. expressed per cent)
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction)
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
イエロープレス[, iero-puresu] (n) yellow press
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant)
イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P)
うつ状態;鬱状態;欝状態[うつじょうたい, utsujoutai] (n,adj-no) depression; manic depression
ウバーレ[, uba-re] (n) uvala (composite karst depression) (ger
エアコンプレッサー[, eakonpuressa-] (n) air compressor
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway
エコー減衰器[エコーげんすいき, eko-gensuiki] (n) {comp} echo suppressor
エスプレッソ[, esupuresso] (n) espresso (coffee) (ita
えも言われず;得も言われず[えもいわれず, emoiwarezu] (adj-f) (See えも言われぬ・えもいわれぬ) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
えも言われぬ;得も言われぬ[えもいわれぬ, emoiwarenu] (adj-f) indescribable (in praise of something); exquisite; inexpressible; indefinable
エンプレス[, enpuresu] (n) empress
[, o] (int) oh! (expression of slight surprise)
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
お後がよろしいようで[おあとがよろしいようで, oatogayoroshiiyoude] (exp) (from rakugo) that's all from me, and now the next speaker ...; expression used to hand over to the next speaker
お礼(P);御礼[おれい(P);おんれい(御礼), orei (P); onrei ( orei )] (n) (See 礼) thanking; expression of gratitude; (P)
お礼の申し様;お礼の申しよう[おれいのもうしよう, oreinomoushiyou] (n) expression of gratitude
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P)
カフェエスプレッソ[, kafeesupuresso] (n) expresso coffee (ita
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] (n) Karnaugh map; Karnaugh diagram (for mapping Boolean expressions)
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed
くにゃくにゃ[, kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible
ゲージ圧力[ゲージあつりょく, ge-ji atsuryoku] (n) pressure gauge
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] data compression
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction
圧縮モード[あっしゅくモード, asshuku mo-do] compress mode
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] compressor
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology
圧縮率[あっしゅくりつ, asshukuritsu] compression ratio
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery
定数式[ていすうしき, teisuushiki] constant expression
[しき, shiki] expression
押す[おす, osu] to push, to press, to stamp
映像圧縮[えいぞうあっしゅく, eizouasshuku] image compression
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression
比較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression
算術式[さんじゅつしき, sanjutsushiki] arithmetic expression
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression
解凍[かいとう, kaitou] decompression (vs)
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)
速達郵便サービス[そくたつゆうびんサービス, sokutatsuyuubin sa-bisu] express mail service, PD PR
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression
隠蔽子[いんぺいし, inpeishi] suppressor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: กดทับไว้ English: to press down
促す[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
表わす[あらわす, arawasu] Thai: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง) English: to express
述べる[のべる, noberu] Thai: แสดงความเห็น English: to express

*press* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่ะ[interj.] (a-) EN: [expression of resignation] FR:
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny FR: oppression [f]
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
อาการซึมเศร้า[n. exp.] (ākān seum s) EN: FR: état dépressif [m]
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; oppressive power ; force ; coercion ; arbitrary power ; arbitrary authority FR:
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: pressing the hands together in salutation FR:
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; press the matter FR:
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich ; tamp FR: comprimer ; compresser ; entasser
อัด[adj.] (at) EN: compressed FR:
อัดได้[adj.] (at dāi) EN: compressible FR: compressible
อัดไม่ได้[adj.] (at mai dāi) EN: incompressible FR: incompressible
อัศจรรย์ใจ[adj.] (atsajan jai) EN: amazed ; impressed ; astonished ; astounded ; incredulous FR: émerveillé ; les bras lui en sont tombés
อัตคัด[adj.] (attakhat) EN: poor ; destitute ; indigent ; necessitous ; needy ; deficient ; poverty-stricken ; impecunious ; needy ; hard-pressed FR: indigent ; nécessiteux
อัตราส่วนกำลังอัด[n. exp.] (attrāsūan k) EN: compression ratio FR: taux de compression [m]
อัตราส่วนการอัด[n. exp.] (attrāsūan k) EN: compression ratio FR:
อัตราส่วนความดัน[n. exp.] (attrāsūan k) EN: pressure ratio FR:
อวิหิงสา[n.] (awihingsā) EN: non-oppressiveness ; non-violence ; non-oppression FR:
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of FR: gonfler ; grossir ; bomber
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze FR:
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
เบียดเสียด[adj.] (bīetsīet) EN: crowded together ; pushing against one another ; pressing against one another ; jostling FR:
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press FR: forcer ; contraindre
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute FR: opprimer
บีบอัด[v. exp.] (bīp at) EN: compress ; crush FR: compresser
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press FR: forcer
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple FR:
บีบคั้น[v.] (bīpkhan) EN: oppress ; force ; press FR:
บีบน้ำมัน[v. exp.] (bīp nāmman) EN: FR: presser l'huile ; extraire l'huile
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: press ; force ; compel ; compress FR:
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize FR: opprimer ; tyranniser
บีบเย็น[v. exp.] (bīp yen) EN: FR: presser à froid
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well FR: puits [m] ; trou [m]
บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ[n. exp.] (børikān pra) EN: Express Mail Service (EMS) FR:
บริษัทผู้พิมพ์[n. exp.] (børisat phū) EN: FR: société d'impression [f] ; imprimerie [f]
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: suppress ; subdue ; quell FR:

*press* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain)
Schalldruck {m}acoustic pressure; sound pressure
Druckluftkompressor {m}air compressor
Luftdruckkontrolle {f}air pressure check
Luftdruckprüfer {m}air pressure gauge; inflation pressure gauge
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Ansaugdruck {m} [techn.]suction pressur
Antidröhnblech {n}noise suppression plate
Appetitzügler {n}appetite suppressant
Dornpresse {f}arbor press
Luftdruck {m}atmospheric pressure
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Axialverdichter {m}axial compressor
Auflagedruck {m}bearing pressure; support pressure
Lagerdruck {m} [techn.]bearing pressure
Beatmungsdruckluft {f}respiratory pressurized air
Balgmanometer {n}bellows pressure gauge
Erpressung {f} | Erpressungen
Erpresser {m} | Erpresser
Kesseldruck {m}boiler pressure
Ladedruck {m}boost pressure; charging pressure
Boulevardpresse {f}yellow press
Boulevardpresse {f}tabloid press; gutter press
Berstdruck {m} [techn.]burst pressure; bursting pressure; destructive overrange
Platzdruck {m}burst pressure
Pressezensur {f}censorship of the press
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors
Rad {n} mit Einpresstiefe nullcenter disc wheel
Radialverdichter {m} [techn.]centrifugal compressor
Pressechef {m}chief press officer
Rauschunterdrückung {f}noise suppression
Wettbewerbsdruck {m}competitive pressure
Druckholz {n} (bei Nadelbäumen)compression wood
Druckversuch {m} (Festigkeitsprüfung)compression test
Verdichtungsverhältnis {n}; Kompressionsverhältnis
Kondensatordruck {m}condenser pressure
Öffnungsdruck {m}cracking pressure
Zylinderdruckfestigkeit {f}cylinder strength (in compression)
Zypresse {f} [bot.] | Zypressen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *press*
Back to top