ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

condense

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *condense*, -condense-

condense ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condense (vt.) ทำให้น้อยลง See also: ทำให้ลดลง Syn. contract, compress
condense (vt.) ย่อ Syn. abridge, abbreviate
condensed milk (n.) นมข้นหวาน
condenser (n.) เครื่องที่เปลี่ยนก๊าซให้เป็นของเหลว
English-Thai: HOPE Dictionary
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
condensed milkn. นมข้น
condenser(คันเดน'เซอะ) n. เครื่องทำให้ไอน้ำหรือแก๊สจับตัวกันเป็นของเหลว หรือของแข็ง,คนย่อ,คนเดี่ยว,เลนส์รวมแสง,เครื่องสะสมประจุไฟฟ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
condenser(n) เครื่องกลั่น,แว่นรวมแสง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
condense spikeช่อเชิงลดแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
condenserเครื่องควบแน่น, คอนเดนเซอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condenseการควบแน่น [การแพทย์]
Condensed milkนมข้นหวาน [TU Subject Heading]
condenserเครื่องควบแน่น, ตัวเก็บประจุ, 1.เครื่องควบแน่น อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกลั่น เพื่อทำให้ไอของสารกลั่นตัวเป็นของเหลว โดยการกระบายความร้อนออกจากไอ 2.ตัวเก็บประจุ ดู capacitor [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Condensers, Substageเลนส์รวมแสงใต้แท่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลั่นตัว (v.) condense
ควบแน่น (v.) condense See also: compress
ย่อขนาด (v.) condense See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract
ย่อส่วน (v.) condense See also: digest, condense, compress, shorten, shrivel, shrink, contract Syn. ย่อขนาด
นพนิต (n.) condensed cheese See also: clarified butter Syn. เนยข้น
เนยข้น (n.) condensed cheese See also: clarified butter
นมข้น (n.) condensed milk
คอนเดนเซอร์ (n.) condenser
เครื่องควบแน่น (n.) condenser
นมข้นหวาน (n.) sweetened condensed milk Syn. นมข้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, evaporated zinc will only condense onto metal.เอาล่ะ สังกะสีจะถูกทำให้ระเหย น้อยลงไปเมื่ออยู่กับโลหะ
They condense like raindrops from giant clouds of gas and dust.พวกเขารวมตัวเหมือนเม็ดฝน จากเมฆยักษ์ของก๊าซและฝุ่นละออง
A few thousand years after each impact, the Earth would have cooled down enough for water to condense into oceans.ไม่กี่พันปีหลังจาก ผลกระทบแต่ละ โลกจะได้เย็นลงพอ สำหรับน้ำที่จะรวม ตัวเป็นมหาสมุทร
Our Milky Way has more than 100 of these vast clouds, a place where gas and dust condense to form new stars and planets.ทางช้างเผือกของเรามีมาก กว่า 100 ของเมฆใหญ่เหล่านี้ สถานที่ที่ก๊าซและฝุ่นควบแน่น ในรูปแบบใหม่ดาวและดาวเคราะห์
Reader's Digest condensed books.รีดเดอร์ไดเจสต์หนังสือย่อ
The other thing they fucked up-- this wasn't made with condensed milk.อีกอย่างที่พลาด นี่ไม่ใช่นมข้นจืด
The water vapor condensed and fell in torrential downpours.ไอน้ำควบแน่น แล้วตกลงมาเป็นฝน
Facts, details, condense, plot, tell it.ข้อมูล, รายละเอียด, สรุป, ลำดับ, ว่ามา.
With reflux condensers?- ครบทั้งหมดมี 6 รายการไหม
Condensed version of my list.ลิสต์ของฉันแบบย่อน่ะ
How much more condensed could it have been?เท่าไหร่ถึงเป็นไปได้
When you saw the condensed version,ตอนที่คุณเห็นลิสย่อของฉัน

condense ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝练[níng liàn, ㄋㄧㄥˊ ㄌㄧㄢˋ, 凝练 / 凝練] concise; compact; condensed
凝聚[níng jù, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 凝聚] condense; aggregation; coagulate; coacervation
凝聚态[níng jù tài, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄊㄞˋ, 凝聚态 / 凝聚態] condensed matter (phys.)
凝结[níng jié, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, 凝结 / 凝結] to condense; to solidify; to coagulate; clot (of blood)
固体热容激光器[gù tǐ rè róng jī guāng qì, ㄍㄨˋ ㄊㄧˇ ㄖㄜˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, 固体热容激光器 / 固體熱容激光器] solid state hot condensed laser (SSHCL)

condense ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンデンス[, kondensu] (n,vs) condense
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P)
煎じ詰める[せんじつめる, senjitsumeru] (v1,vt) to boil down; to condense
アイスコンデンサ[, aisukondensa] (n) ice condenser
コンデンサー(P);コンデンサ[, kondensa-(P); kondensa] (n) condenser (electrical component); capacitor; (P)
コンデンスミルク[, kondensumiruku] (n) condensed milk
マイカコンデンサー[, maikakondensa-] (n) mica condenser
リービヒ冷却器[リービヒれいきゃくき, ri-bihi reikyakuki] (n) Liebig condenser
加糖練乳[かとうれんにゅう, katourennyuu] (n) sweetened condensed milk
可変コンデンサー[かへんコンデンサー, kahen kondensa-] (n) variable condenser
復水器[ふくすいき, fukusuiki] (n) condenser
練乳;煉乳;れん乳[れんにゅう, rennyuu] (n) condensed milk
還流冷却器[かんりゅうれいきゃくき, kanryuureikyakuki] (n) reflux condenser
集光器[しゅうこうき, shuukouki] (n) condenser
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンデンサ[こんでんさ, kondensa] capacitor, condenser

condense ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้น[adj.] (khon) EN: thick ; dense ; condensed ; concentrated ; viscous ; sticky FR: épais ; condensé ; consistant ; concentré ; visqueux ; dense
ควบแน่น[v.] (khūapnaen) EN: condense ; compress FR: condenser
กลั่นตัว[v. exp.] (klan tūa) EN: condense FR: se condenser
สังเขป[v.] (sangkhēp) EN: summarize ; condense FR: synthétiser
ย่อ[v.] (yø) EN: shorten ; abbreviate ; abridge ; condense ; summarize ; reduce ; cut down FR: abréger ; raccourcir ; résumer ; écourter ; tronquer
ย่อความ[n.] (yø khwām) EN: summary ; precis ; abstract ; brief ; short written statement FR: précis [m] ; sommaire [m] ; abrégé [m] ; résumé [m] ; condensé [m] ; digest [m] (anglic.)
ย่อความ[v.] (yø khwām) EN: summarize ; condense ; abbreviate ; be brief FR: abréger
ย่อส่วน[v.] (yøsūan = yø) EN: condense ; scale down FR:
ย่อย่น[v.] (yøyon) EN: shorten ; lessen ; curtail ; abridge ; abbreviate ; condense ; compress ; shrink ; reduce ; decrease FR: abréger ; condenser
คอนเดนเซอร์ = ค็อนเด็นเซ่อร์[n.] (khøndēnsoē) EN: condenser FR: condensateur [m]
เครื่องควบแน่น[n.] (khreūangkhū) EN: condensor FR: condenseur [m]
นวนิต[n.] (nawanit) EN: condensed cheese ; ghee FR:
งบการเงินอย่างย่อ[n. exp.] (ngop kānngo) EN: condensed financial statement FR:
เนยข้น[n. exp.] (noēi khon) EN: condensed cheese FR:
นมข้น[n.] (nomkhon) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk FR: lait concentré [m]
นมข้นหวาน[n. exp.] (nomkhon wān) EN: sweetened condensed milk FR: lait concentré sucré [m]
นมข้นหวานคืนรูป[n. exp.] (nomkhon wān) EN: reconstituted sweetened condensed milk FR:
นพนิต[n.] (nopphanit) EN: condensed cheese ; ghee FR:
ย่อ[adj.] (yø) EN: shortened ; abreviated ; abridged ; condensed FR: bref
ย่นย่อ[adj.] (yonyø) EN: condensed ; abridged FR:

condense ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kondensatordruck {m}condenser pressure
Kondensatorgefäß {n}condenser vessel
Kondensatorregelventil {n} [techn.]condenser control valve
Kondensatorschlauch {m} [techn.]condenser pipe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า condense
Back to top