ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

condensation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *condensation*, -condensation-

condensation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condensation (n.) การทำให้ลดลง See also: การทำให้น้อยลง Syn. compression, reduction
English-Thai: HOPE Dictionary
condensation(คอนเดนเซ'เชิน) n. การรวมตัวกันแน่น, See also: condensative adj. ดูcondensation
English-Thai: Nontri Dictionary
condensation(n) การกลั่น,การรวมตัว,การควบแน่น,การสังเขป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
condensationการควบแน่น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Condensationการควบแน่น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การควบแน่น (v.) condensation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To let the condensation out.ที่จะปล่อยให้ไอน้ำออกมา
You see, condensation starts after three hours.คุณคงรู้ว่า ความชื้นจะเริ่มเกิด เมื่อเวลาผ่านไป3ชม.
A dewdrop is the momentary triumph of condensation over evaporation.ของการรวมตัวกว่าการระเหย และในขณะที่มันกินเวลา,
He drew this spiral on the window of my car, in the condensation, you know?เขาวาดรูปก้นหอย บนกระจกรถผม จากไอน้ำที่กระจก รู้มั้ย
Except that he brought me the skull in a bag made of recycled plastic, which produces condensation, which could have severely compromised crucial evidence.เว้นแต่ที่เขาเอาหัวกะโหลก ใส่กระเป๋าที่ ทำจากพลาสติกที่ใช้แล้วมาให้ฉัน ซึ่งจะทำให้เกิดความชื้น ที่อาจจะบิดเบือน หลักฐานชิ้นสำคัญอย่างมาก
That's condensation.ลดลงน้ำค้างคือความสำเร็จชั่วขณะ

condensation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
結露[けつろ, ketsuro] (n,vs) dew; condensation
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P)
圧縮(P);あっ縮[あっしゅく, asshuku] (n,vs) compression; condensation; constriction; compaction; (P)
[かん, kan] (n) (1) sweat; perspiration; (2) moisture; condensation; (P)

condensation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดเกาะกลุ่มแน่น[n. exp.] (jut kǿ klum) EN: condensation point FR:
การควบแน่น[n.] (kān khūapna) EN: condensation FR: condensation [f]
การควบแน่นเป็นหยดน้ำ[n. exp.] (kān khūapna) EN: dropwise condensation FR:
การกลั่นตัว[n.] (kān klan tū) EN: condensation ; condensing FR: condensation [f]
การกลั่นตัวของไอน้ำ[n. exp.] (kān klan tū) EN: FR: condensation de la vapeur d'eau [f]
ควบแน่น[n.] (khūapnaen) EN: condensation FR: condensation [f]
ความแน่น[n.] (khwām naen) EN: density ; condensation FR: condensation [f]
กระบวนการความแน่น[n. exp.] (krabūankān ) EN: condensation process FR:

condensation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kondensstreifen {m}vapour trail [Br.]; vapor trail [Am.]; contrail; condensation trail
Kondensatentsorgung {f}condensation disposal
Kondenswasser {n}condensation (water)
Schwitzwasser {n}condensation water
Schwitzwasserverhütung {f}condensation water prevention

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า condensation
Back to top