ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

press

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *press*, -press-

press ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
press (vi.) กด Syn. squeeze, crush Ops. release, raise
press (vt.) กด Syn. squeeze, crush Ops. release, raise
press (vt.) คั้นน้ำผลไม้
press (vt.) รีดผ้า See also: รีดให้เรียบ
press (vt.) บีบอัด See also: บีบอัดให้เล็กลง
press (vt.) กดดันผู้อื่นให้ทำบางสิ่งบางอย่าง See also: เคี่ยวเข็ญ, กระตุ้น Syn. depress, deject, discourage Ops. elate, hearten
press (vt.) เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญ
press (vt.) เรียกร้อง
press (n.) การกด See also: การอัด, ความดัน
press (n.) ฝูงชน See also: ความแออัดของฝูงชน
press (n.) การเคลื่อนไหวของฝูงชน
press (n.) เครื่องบีบอัด
press (n.) หนังสือพิมพ์ See also: นิตยสาร
press (n.) นักข่าว See also: นักหนังสือพิมพ์
press (n.) แท่นพิมพ์ See also: เครื่องพิมพ์
press (n.) การยกน้ำหนักในท่าเหนือศีรษะ
press (vt.) เกณฑ์เข้าเป็นทหาร
press (n.) การเกณฑ์เข้าเป็นทหาร
press against (phrv.) กด (ต้าน) See also: ผลัก, ดัน Syn. push against, thrust against
press agency (n.) สำนักงานข่าว Syn. news agency
press agent (n.) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Syn. advertiser, publicizer
press conference (n.) การแถลงข่าว Syn. news conference, public statement
press corps (n.) กลุ่มนักหนังสือพิมพ์
press down (phrv.) ผลัก See also: ดัน Syn. push down
press for (phrv.) เร่ง See also: บังคับ, รบเร้า, กระตุ้น Syn. push for
press forward (phrv.) ดันไปข้างหน้า See also: ผลักไปด้านหน้า Syn. push forward, thrust forward
press forward (phrv.) เร่งให้รุกหน้า (ทางทหาร) See also: ยังคงรุกไปข้างหน้า (บังคับ) Syn. push forward, thrust forward
press forward (phrv.) รีบตัดสินใจ See also: รีบเดินหน้า Syn. plough on, press on
press gallery (n.) ที่นั่งสำหรับนักหนังสือพิมพ์ในสภาอังกฤษ
press gang (n.) กลุ่มผู้ถูกจ้างในสมัยก่อนเพื่อบังคับคนให้เข้าเป็นทหาร
press hard (phrv.) ผลักหรือดันอย่างแรง
press hard (phrv.) (บังคับให้)โจมตี(ทางทหาร) See also: เร่งให้โจมตี
press home (phrv.) ทำให้รู้สึกถึงผลกระทบ Syn. push home, thrust home
press in (phrv.) ดันเข้าใน See also: กดเข้าด้านใน Syn. plunge in, push in
press in (phrv.) ล้อมรอบ
press into (phrv.) อัด See also: ดันเข้า Syn. push into, thrust into
press into (phrv.) บีบ See also: คั้น
press office (n.) สำนักงานข่าวของรัฐบาลหรือองค์กรใหญ่ๆ
press officer (n.) ผู้ทำงานในสำนักข่าวรัฐบาล องค์กรใหญ่ๆ หรือพรรคการเมือง
press on (phrv.) ทำต่อไป See also: ดำเนินต่อเนื่อง Syn. plough on, press forward
English-Thai: HOPE Dictionary
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
press agentn. เจ้าหน้าที่โฆษณา
press bureaun. แผนกหนังสือพิมพ์ของหน่วยงาน
press campaingn. การโฆษณาแข่งขันกันในหน้าหนังสือพิมพ์
press clippingn. ข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์
press cuttingn. ข่าวหนังสือพิมพ์ที่ตัดจากหน้าหนังสือพิมพ์
press readern. คนตรวจปรู๊ฟ หรือตรวจทานก่อนตีพิมพ์
press releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
press roomn. ห้องนักข่าว,ห้องแท่นพิมพ์,ห้องพิมพ์,แท่นพิมพ์
press-button(เพรสบัท'เทิน) n. ปุ่มกด,ปุ่มกดไฟฟ้า
pressing(เพรส'ซิง) adj. ด่วน,รีบด่วน., See also: pressingness n.
pressman(เพรส'เมิน) n. นักหนังสือพิมพ์,ช่างพิมพ์,ผู้ทำธุรกิจการพิมพ์,ช่วงแท่นพิมพ์
pressproof(เพรส'พรูฟ) adj. ตรวจทานก่อนตีพิมพ์,ปรู๊ฟหน้าแท่น
pressure(เพรส'เชอะ) n. ความกดดัน,การกด,การอัด,การเบียด,การบีบคั้น,แรงกดดัน,ความกดดันของบรรยากาศ,การรบกวน,การบีบบังคับ,ความดันกระแสไฟฟ้า. vt. บีบ,บีบบังคับ,กดดัน,อัด, Syn. pressing
pressure cookern. หม้อต้มที่สามารถเพิ่มความอัดดันจากไอน้ำ ทำให้อาหารสุกเร็วหรือเนื้อเปื่อยง่ายขึ้น
pressure gageเครื่องวัดความกดดันของแก๊สหรือของเหลว
pressure gauge n.เครื่องวัดความกดดันของแก๊สหรือของเหลว
pressure gradientn. ระดับการเปลี่ยนแปลงของความกดดันบรรยากาศ
pressurize(เพรช'เชอะไรซ) vt. เพิ่มความกดดัน, See also: pressurization n.
pressworkn. สิ่งตีพิมพ์,งานพิมพ์,เทคนิคการพิมพ์
English-Thai: Nontri Dictionary
press(n) การกด,การบีบ,เครื่องอัด,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,โรงพิมพ์
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
pressure(n) ความดัน,ความกดดัน,การบีบบังคับ,แรงอัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pressแท่นอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
press galleryที่นั่งผู้แทนสื่อมวลชน (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
press release; news releaseข่าวแจก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressure๑. ความกด, ความดัน๒. แรงกด, แรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure groupกลุ่มกดดัน, กลุ่มอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Press ; Press coverageสื่อข่าวสาร [TU Subject Heading]
Press conferencesการจัดประชุมผู้สื่อข่าว [TU Subject Heading]
Press releasesข่าวแจก [TU Subject Heading]
pressureความดัน, ขนาดของแรงที่กระทำตั้งฉากต่อ 1 หน่วยพื้นที่ของพื้นที่ผิว หน่วยของความดันเป็นนิวตันต่อตารางเมตร หรือพาสคัลในระบบเอสไอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pressure groupsกลุ่มอิทธิพล [TU Subject Heading]
Pressurized water cooled moderated reactor เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบให้น้ำภายใต้ความดันสูงในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ แล้วถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ำอีกระบบหนึ่งกลายเป็นไอไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
UPI (abbr.) คำย่อของ United Press International
การไหว้ (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest
อัญชลี (n.) saluting by raising one´s hand press together on the face or chest Syn. การไหว้
กด (v.) press See also: push, push down, compress
กดปุ่ม (v.) press
คลึง (v.) press See also: knead, rub, squeeze Syn. กด, นวด
บีบรัด (v.) press See also: force, push Syn. กดดัน, บีบ, บีบบังคับ
บีบรัด (v.) press See also: force (someone to), compel (someone to), push, coerce Syn. บีบ, บีบบังคับ Ops. ปล่อย
ยัดเยียด (v.) press See also: squeeze, force, indoctrinate, pressurize Syn. เยียดยัด
รีด (v.) press See also: compress, crush, squeeze, force down, mash, push Syn. บีบ, กด, เค้น
สถานที่พิมพ์ (n.) press See also: publisher Syn. สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์ (n.) press
สำนักพิมพ์ (n.) press Syn. สถานที่พิมพ์
หีบ (v.) press See also: squeeze, crush, compress Syn. บีบ, คั้น, เค้น
เค้น (v.) press See also: stress, squeeze, crush, choke, throttle, strangle Syn. บีบ, กด, รีด
เค้นคอ (v.) press See also: force, compel, coerce Syn. คาดคั้น
เยียดยัด (v.) press See also: squeeze, force, indoctrinate, pressurize
โรงพิมพ์ (n.) press See also: publisher Syn. สำนักพิมพ์, สถานที่พิมพ์
นาบ (v.) press down See also: iron, flat Syn. ทาบ, ประคบ
ตีกระหนาบ (v.) press on two sides Syn. โอบ, ล้อม, ประชิด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've arranged a press conference for tomorrowฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว
He is impressed with your workเขาประทับใจกับงานของคุณ
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
You've got an express mailคุณได้รับจดหมายด่วน
He's trying to impress youเขาพยายามที่จะทำให้คุณประทับใจ
That sounds like more pressureฟังดูเหมือนกดดันมากนะ
He expressed concerns about…เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
Rainy days make me very sad and depressedในวันที่ฝนตกทำให้ฉันเศร้าและหดหู่ใจมาก
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
I would like to express my grateful thank to youฉันอยากจะแสดงความขอบคุณต่อคุณเป็นอย่างยิ่ง
Words can't express what I feltคำพูดต่างๆ ไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกของฉันได้
I don't know how to express my gratitudeฉันไม่ทราบว่าจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างไร
I would like to express my sincere thank to themฉันอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อพวกเขา
You put too much pressure on him!คุณกดดันให้เขามากเกินไป
You put too much pressure on himคุณกดดันเขามากจนเกินไป
That was my first impression of the manนั่นคือความประทับใจครั้งแรกของผมที่มีต่อชายคนนี้
You cannot handle the pressureแกไม่สามารถรับมือกับความกดดันได้หรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell the press to see that our Phooey is well photographed.ถ่ายรูปให้มันดีๆนะ ผู้นำสวะๆ ของเราอยากให้รูปออกมาดี
I will write to the press here and in England.ผมจะเขียนไปถึงสื่อมวลชน ทั้งที่นี่และในอังกฤษ
He told the press he'd support the British in the war.เขาให้ข่าวว่า จะสนับสนุนอังกฤษในสงคราม
How did the press get here before the military?สื่อมวลชนมาถึงก่อนทหารได้ยังไง
As the disarmament talks here continue through closed sessions last night and on into this afternoon, a feeling of positive anticipation is shared by everyone in the press corps.ยังคงดำเนินไปอย่างเป็นความลับ ตั้งแต่เมื่อคืน มาจนถึงบ่ายวันนี้ มีความคาดหวังในเชิงบวก ในหมู่นักข่าวทุกคน
I'm glad to see that... because the rightful owner of this cross won't press charges if you give it back.ฉันดีใจที่ได้เห็นมันอีก... เพราะว่าเจ้าของที่มีสิทธิในเกงเขน จะไม่แจ้งความ ถ้าเธอคืนมัน
I told the owner of the bar these guys were... mentally disturbed, so he's not gonna press any charges.ฉันบอกเจ้าของบาร์ว่า พวกนี้... ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิต และเขายอมไม่แจ้งความ
Of course, Norton failed to mention to the press that "bare minimum of expense" is a fairly loose term.RED: แน่นอนนอร์ตันล้มเหลวที่จะพูดถึงการกด ว่า "ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่าย" เป็นคำที่ค่อนข้างหลวม
Put it in the press kit.น่าจัดเป็นกระเช้าปีใหม่ขายนะ
Charming. We'll press on, I think.แจ๋วมาก คงต้องไปข้างหน้า
The press wants to ask you a few questions as soon as they're done with Dr. Drumlin.กดอยากจะถามคำถามกับคุณ เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขา กำลังทำกับดร ดรัมลิน
The press knows the size of Titanic.หนังสือพิมพ์รู้ขนาดไททานิค

press ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[còu, ㄘㄡˋ, 凑 / 湊] assemble; put together; press near; come together
美联社[Měi lián shè, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄜˋ, 美联社 / 美聯社] Associated Press (AP)
[zhèn, ㄓㄣˋ, 镇 / 鎮] composed; small town; to suppress; to press down; to post
挨擦[āi cā, ㄞ ㄘㄚ, 挨擦] to press against; to nuzzle up to
[wèn, ㄨㄣˋ, 搵] press with finger; wipe
新闻出版总署[xīn wén chū bǎn zǒng shǔ, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˇ, 新闻出版总署 / 新聞出版總署] Press and publication administration; PRC state censorship organization
新闻稿[xīn wén gǎo, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄍㄠˇ, 新闻稿 / 新聞稿] press release
记者招待会[jì zhě zhāo dài huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, 记者招待会 / 記者招待會] press conference
记者会[jì zhě huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄏㄨㄟˋ, 记者会 / 記者會] press conference
逼债[bī zhài, ㄅㄧ ㄓㄞˋ, 逼债 / 逼債] press for payment of debts; dun
[zhà, ㄓㄚˋ, 醡] press for extracting wine
逼近[bī jìn, ㄅㄧ ㄐㄧㄣˋ, 逼近] press on towards; close in on; approach; draw near
综合报导[zōng hé bào dǎo, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄉㄠˇ, 综合报导 / 綜合報導] summary report; press release; brief
[bī, ㄅㄧ, 逼] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something)
合众国际社[Hé zhòng guó jì shè, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄜˋ, 合众国际社 / 合眾國際社] United Press International (UPI, US news service)
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 拮] antagonistic; laboring hard; pressed
抗忧郁药[kàng yōu yù yào, ㄎㄤˋ ㄧㄡ ㄩˋ ㄧㄠˋ, 抗忧郁药 / 抗憂鬱藥] antidepressant
观瞻[guān zhān, ㄍㄨㄢ ㄓㄢ, 观瞻 / 觀瞻] appearance; view; abiding impression
令人叹为观止[lìng rén tàn wéi guān zhǐ, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄊㄢˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄓˇ, 令人叹为观止 / 令人嘆為觀止] (set expression) astonishing to see
大气压[dà qì yā, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 大气压 / 大氣壓] atmospheric pressure
大气压力[dà qì yā lì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, 大气压力 / 大氣壓力] atmospheric pressure
大气压强[dà qì yā qiáng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, 大气压强 / 大氣壓強] atmospheric pressure
气压[qì yā, ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 气压 / 氣壓] atmospheric pressure; barometric pressure
不善[bù shàn, ㄅㄨˋ ㄕㄢˋ, 不善] bad; ill; not good at; not to be pooh-poohed; quite impressive
盆地[pén dì, ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 盆地] basin (low-lying geographical feature); depression
脉压[mài yā, ㄇㄞˋ ㄧㄚ, 脉压 / 脈壓] blood pressure
血压[xuè yā, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, 血压 / 血壓] blood pressure
血压计[xuè yā jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 血压计 / 血壓計] blood pressure meter; sphygmometer
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
[cuī, ㄘㄨㄟ, 摧] break; destroy; devastate; ravage; repress
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
[bǎi, ㄅㄞˇ, 柏] cedar; cypress
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, 憋气 / 憋氣] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful
清剿[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 清剿] clean-up operation; suppress (bandits)
抑郁症[yì yù zhèng, ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, 抑郁症 / 抑鬱症] clinical depression
不置可否[bù zhì kě fǒu, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄎㄜˇ ㄈㄡˇ, 不置可否] decline to comment; not express an opinion; be noncommittal; hedge
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
上海商务印书馆[Shàng hǎi Shāng wù yìn shū guǎn, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕㄤ ˋ ˋ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, 上海商务印书馆 / 上海商務印書館] Commercial Press, Shanghai (from 1897)
商务印书馆[Shāng wù yìn shū guǎn, ㄕㄤ ˋ ˋ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, 商务印书馆 / 商務印書館] Commercial Press, Shanghai (from 1897)

press ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press
アジアプレス[, ajiapuresu] (n) Asia Press (company)
イエロープレス[, iero-puresu] (n) yellow press
サイジングプレス;サイジング・プレス[, saijingupuresu ; saijingu . puresu] (n) sizing press
スナップ[, sunappu] (n) (1) snap (e.g. of the wrist in baseball); (2) (abbr) (See スナップショット,スナップ写真) snapshot (esp. of people); (3) (See ホック・2) snap fastener; press stud; (P)
なあ[, naa] (int) (fam) hey; say; look; used to get someone's attention or press one's point
ニンニク絞り器[ニンニクしぼりき, ninniku shiboriki] (n) garlic press
プレスカンファレンス[, puresukanfarensu] (n) press conference
プレスキャンペーン[, puresukyanpe-n] (n) press campaign
プレスリリース[, puresuriri-su] (n) press release; (P)
プレスルルース[, puresururu-su] (n) press release
ホック[, hokku] (n) (1) hook; hook and eye; (2) (See スナップ・3) snap fastener; press stud; (3) hock (white wine); (P)
会見場[かいけんじょう, kaikenjou] (n) location of a press conference; press conference room
催促[さいそく, saisoku] (n,vs) request; demand; claim; urge (action); press for; (P)
入稿[にゅうこう, nyuukou] (n,vs) sending material to press (as in printing); uploading material to print service provider
共同記者会見[きょうどうきしゃかいけん, kyoudoukishakaiken] (n) joint press conference
刷り上がる[すりあがる, suriagaru] (v5r) to be off the press
印刷機[いんさつき, insatsuki] (n) printing press
問い詰める;問いつめる[といつめる, toitsumeru] (v1,vt) to press a question; to cross-examine
圧力を加える[あつりょくをくわえる, atsuryokuwokuwaeru] (exp,v1) to apply pressure to; to press
報道官[ほうどうかん, houdoukan] (n) press office; spokesperson
報道局[ほうどうきょく, houdoukyoku] (n) news bureau; press bureau
報道陣[ほうどうじん, houdoujin] (n) press corps; (P)
寄せ合う[よせあう, yoseau] (v5u) to press against each other; to huddle together
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten
押え付ける;押えつける;押さえ付ける;抑え付ける;押さえつける[おさえつける, osaetsukeru] (v1,vt) to press down; to hold down; to pin down; to repress
押し下げる[おしさげる, oshisageru] (v1,vt) to push or press or force down; to depress
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P)
押し固める;押しかためる[おしかためる, oshikatameru] (v1) to press together
押し進める;推し進める[おしすすめる, oshisusumeru] (v1,vt) to press forward
押す(P);圧す;捺す[おす, osu] (v5s,vt) (1) (押す only) to push; to press; (2) (押す, 圧す only) to apply pressure from above; to press down; (3) (押す, 捺す only) (See 判を押す) to stamp (i.e. a passport); to apply a seal; (P)
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P)
握る[にぎる, nigiru] (v5r,vt) (1) to clasp; to grasp; to grip; to clutch; (2) to make (nigirizushi, rice ball, etc.); to form; to press into shape; to mold; to mould; (3) to seize (power, etc.); to take hold of; (P)
摩する[まする, masuru] (vs-s) (1) to rub; to scrub; (2) to draw near; to press
擬す[ぎす, gisu] (v5s,vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s,vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken
新聞発表[しんぶんはっぴょう, shinbunhappyou] (n,vs) (issuing) a press release
新聞辞令[しんぶんじれい, shinbunjirei] (n) Appointment conjecturally reported in a newspaper; announcement of an appointment which is (turns out to be) mere press speculation
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil
液圧プレス[えきあつプレス, ekiatsu puresu] (n) hydraulic press
Japanese-English: COMDICT Dictionary
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function
ゼロ抑制[ぜろよくせい, zeroyokusei] zero suppression
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function
データ圧縮[データあっしゅく, de-ta asshuku] data compression
ディスク圧縮[ディスクあっしゅく, deisuku asshuku] disk compression
ネガティブ表示[ネガティブひょうじ, negateibu hyouji] negative expression
ファイルの圧縮[ファイルのあっしゅく, fairu noasshuku] file compression
ファイル圧縮[ファイルあっしゅく, fairu asshuku] file compression
フラクタル圧縮[フラクタルあっしゅく, furakutaru asshuku] fractal compression
ポジティブ表示[ポジティブひょうじ, pojiteibu hyouji] positive expression
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters
マクロ式[マクロしき, makuro shiki] macro expression
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
圧縮[あっしゅく, asshuku] packing (vs), compression, constriction, compaction
圧縮モード[あっしゅくモード, asshuku mo-do] compress mode
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency
圧縮器[あっしゅくき, asshukuki] compressor
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology
圧縮率[あっしゅくりつ, asshukuritsu] compression ratio
宅急便[たっきゅうびん, takkyuubin] express delivery
定数式[ていすうしき, teisuushiki] constant expression
[しき, shiki] expression
押す[おす, osu] to push, to press, to stamp
映像圧縮[えいぞうあっしゅく, eizouasshuku] image compression
暗示表現[あんじひょうげん, anjihyougen] implied expression
条件式[じょうけんしき, joukenshiki] conditional expression
正規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression
比較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression
無音抑制[むおんよくせい, muonyokusei] silence suppression
算術式[さんじゅつしき, sanjutsushiki] arithmetic expression
複合式[ふくごうしき, fukugoushiki] compound expression
解凍[かいとう, kaitou] decompression (vs)
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something)
速達郵便サービス[そくたつゆうびんサービス, sokutatsuyuubin sa-bisu] express mail service, PD PR
連結式[れんけつしき, renketsushiki] concatenation expression
隠蔽子[いんぺいし, inpeishi] suppressor
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: กดทับไว้ English: to press down
促す[うながす, unagasu] Thai: บีบให้กระทำ English: to press
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)
表わす[あらわす, arawasu] Thai: แสดงออกมา(โดยคำพูดหรือท่าทาง) English: to express
述べる[のべる, noberu] Thai: แสดงความเห็น English: to express

press ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; press the matter FR:
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich ; tamp FR: comprimer ; compresser ; entasser
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of FR: gonfler ; grossir ; bomber
บี้[v.] (bī) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze FR:
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
บีบ[v.] (bīp) EN: press ; squeeze ; compress ; pinch ; wring FR: compresser ; presser ; serrer ; étreindre
บีบ[v.] (bīp) EN: compel ; force ; press FR: forcer ; contraindre
บีบบังคับ[v.] (bīpbangkhap) EN: force ; oppress ; coerce ; compel ; press FR: forcer
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple FR:
บีบคั้น[v.] (bīpkhan) EN: oppress ; force ; press FR:
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: press ; force ; compel ; compress FR:
ช่างภาพ[n. exp.] (chang phāp) EN: photographer ; press photographer ; cameraman ; lensman FR: photographe [m, f]
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดัน[v.] (dan) EN: push ; press ; shove ; support FR: pousser ; presser ; appuyer sur ; peser sur
ดั้นด้น[v.] (dandon) EN: force one's way into ; thrust ahead ; press forward FR: forcer le passage
เฮโลสาระพา[X] (hēlōsāraphā) EN: push forward en masse ; press forward noisily FR:
หีบ[v.] (hīp) EN: press ; squeeze ; crush ; compress FR: presser
หีบอ้อย[v. exp.] (hīp øi) EN: press sugarcane FR:
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together FR:
จ่อ[v.] (jø) EN: hold close to ; be set to ; put to ; press against ; point FR:
จ่อขมับ[v. exp.] (jø khamap) EN: press against temple FR:
จ่อคอหอย[v. exp.] (jø khøhøi) EN: press against throat ; point at throat FR:
จู้[v.] (jū) EN: press against FR:
กากมะพร้าว[n. exp.] (kāk maphrāo) EN: coconut residue ; coconut press cake FR:
การประชุมผู้สื่อข่าว[n. exp.] (kān prachum) EN: news conference ; press conference FR: conférence de presse [f]
การประชุมแถลงข่าว[n. exp.] (kān prachum) EN: press conference FR: conférence de presse [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēn) EN: press conference ; news conference ; publication ; giving information ; news publishing ; announcement FR: conférence de presse [f]
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
คั้น[v.] (khan) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract FR: presser ; écraser
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: brace ; press on two sides ; sandwich ; compress on two opposite sides FR:
คั้นกะทิ[v. exp.] (khan kathi) EN: press coconut meat ; press cream out of the coconut meat FR: extraire le lait de coco
คั้นน้ำมัน[v. exp.] (khan namman) EN: press oil FR:
คั้นน้ำส้ม[v. exp.] (khan nāmsom) EN: press juice from an orange FR: presser une orange ; extraire le jus d'une orange
คาดคั้น[v.] (khātkhan) EN: press ; constrain ; pressure ; coerce FR: presser
คะยั้นคะยอ[v.] (khayankhayø) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle ; importune ; press ; insist FR: insister ; presser
ขย่ม[v.] (khayom) EN: push up and down with one's whole weight ; press down repeatedly ; jump up and down on ; push down FR:
เค้น[v.] (khen) EN: press ; stress ; squeeze ; crush ; choke ; throttle ; strangle FR: serrer ; étreindre
ขึ้นแท่น[v.] (kheunthaen) EN: sent to press ; put into print ; put to bed FR:
เคี่ยวเข็ญ[v.] (khīokhen ) EN: drive ; compel ; force ; urge ; encourage ; prod ; press FR: encourager

press ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dornpresse {f}arbor press
Boulevardpresse {f}yellow press
Boulevardpresse {f}tabloid press; gutter press
Pressezensur {f}censorship of the press
Zensur {f} | Zensur der Presse | der Zensur unterliegen | Zensur abschaffen | der Zensur zum Opfer fallencensorship | press censorship; censorship of the press | to be subject to censorship | to abolish censorship | to fall victim to the censors
Pressechef {m}chief press officer
Tagespresse {f}daily press
Emissions-Pressekonferenz {f}share issue press conference
Filterpresse {f}filter press
Bilanzpressekonferenz {f}financial statement press conference
Pressefreiheit {f}freedom of the press
Knoblauchpresse {f}garlic press
Skandalpresse {f}gutter press
Pressewesen {n}the press
Presseausschnitt {m}press cutting [Br.]; press clipping [Am.]
Schnellpresse {f}rapid press
druckfertig {adj}ready for press
Sensationspresse {f}sensational press
Stauchpresse {f}upsetting press
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain)
Schalldruck {m}acoustic pressure; sound pressure
Druckluftkompressor {m}air compressor
Luftdruckkontrolle {f}air pressure check
Luftdruckprüfer {m}air pressure gauge; inflation pressure gauge
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Andruckrolle {f}pressure roll
Ansaugdruck {m} [techn.]suction pressur
Antidröhnblech {n}noise suppression plate
Appetitzügler {n}appetite suppressant
Luftdruck {m}atmospheric pressure
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Axialverdichter {m}axial compressor
Auflagedruck {m}bearing pressure; support pressure
Lagerdruck {m} [techn.]bearing pressure
Beatmungsdruckluft {f}respiratory pressurized air
Balgmanometer {n}bellows pressure gauge
Erpressung {f} | Erpressungen
Erpresser {m} | Erpresser
Kesseldruck {m}boiler pressure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า press
Back to top