ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*older*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น older, -older-

*older* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beholder (n.) ผู้มองเห็น
bondholder (n.) ผู้ถือหุ้น Syn. sharer, stockholder
candleholder (n.) เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน Syn. candlestic
candleholder (n.) เชิงเทียน Syn. candelabra
cardholder (n.) ผู้ถือบัตร See also: ผู้ที่เป็นเจ้าของเครดิตการ์ด
cartridge holder (n.) กล่อง See also: ที่ใส่กระสุน Syn. cartrigde clip
colder than a witches tit (sl.) หนาวสุดขั้ว
copyholder (n.) ที่ตั้งหนังสือ See also: เครื่องมือที่ใช้วางหนังสือในแนวตั้ง (เพื่อช่วยให้คนพิมพ์อ่านได้ง่ายขึ้นขณะพิมพ์)
cup-holder (n.) ผู้ชนะ Syn. champion, prizewinner, winner
degree-holder (n.) ผู้สำเร็จการศึกษา See also: บัณฑิต, ผู้รับปริญญา Syn. qualified person
folder (n.) แฟ้มเก็บเอกสาร Syn. file, binder, portfolio
folder (n.) กลุ่มเอกสารหรือไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์
gasholder (n.) ถังแก๊ซขนาดใหญ่ See also: ที่เก็บแก๊ซ Syn. gasometer
holder (n.) เจ้าของ Syn. owner, possessor, proprietor
holder (n.) ด้าม See also: ที่จับ
householder (n.) ผู้ครองเรือน
landholder (n.) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน See also: ผู้ครอบครองที่ดิน
manifolder (n.) ผู้ถ่ายสำเนา
molder (vt.) ทำให้เสื่อมสลาย See also: ทำให้ผุ, ทำให้ป่นเป็นผง Syn. decay, crumble
office holder (n.) ผู้ดำรงตำแหน่ง Syn. official
office-holder (n.) เจ้าหน้าที่รัฐบาล Syn. office-bearer
older (adj.) อาวุโส See also: ซึ่งมีอายุมากกว่า, ซึ่งเป็นรุ่นพี่ Syn. elder
penholder (n.) ที่ยึดปากกา
polder (n.) ที่ลุ่ม (โดยเฉพาะในเนเธอร์แลนด์) See also: ที่น้ำท่วมถึง
policyholder (n.) ผู้เอาประกันภัย
scolder (n.) ผู้ดุว่า
shareholder (n.) ผู้ถือหุ้น Syn. bondholder, sharer, stockholder
smolder (vi.) ไหม้ช้าๆ โดยไม่มีเปลวไฟ แต่มีควัน See also: คุกรุ่นอยู่ Syn. smoulder
smolder (vi.) คั่งแค้น (ความรู้สึก) See also: กรุ่น, อัดอั้น (ความรู้สึก) Syn. smoulder
solder (n.) เหล็กอัลลอยด์ See also: เหล็กผสม
solder (vt.) เชื่อมโลหะ See also: บัดกรี Syn. combine, unite, mend, patch Ops. disconnect
solderer (n.) ช่างบัดกรี See also: ช่างเชื่อมโลหะ
stadholder (n.) ผู้ว่าการจังหวัด
stakeholder (n.) ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม Syn. consignee, trustee
stakeholder (n.) คนกลางที่ถือเงินเดิมพันสำหรับการพนัน
stockholder (n.) ผู้ถือหุ้น See also: หุ้นส่วน Syn. shareholder
title holder (n.) ผู้ชนะเลิศ See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช) Syn. conqueror, master, paragon, vanquisher, victor, winner Ops. loser
titleholder (n.) ผู้มีตำแหน่ง See also: ผู้มีบรรดาศักดิ์
withholder (n.) ผู้ระงับ See also: ผู้ยับยัง, ผู้ไม่อนุมัติ, ผู้ไม่อนุญาต
English-Thai: HOPE Dictionary
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
cigar holderกล้องบุหรี่ซิการ์
copyholder(คอพ'พีโฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก,เครื่องยึดหนังสือ ผู้ช่วยคนตรวจปรุ๊ฟ
foldern. เครื่องพับ,คนพับกระดาษ,ที่เก็บกระดาษเอกสาร กล่องแฟ้มข้อมูลโฟลเดอร์หมายถึง ที่รวมกลุ่มแฟ้มข้อมูล เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับเครื่อง แมคอินทอช (พีซี ใช้ program group) มีสัญรูปเหมือนกล่องมีสีเหลือง อนึ่ง ภายใต้เมนู File จะมีคำสั่งให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ได้ คือ New folder เมื่อใช้ คำสั่งนี้แล้ว จะได้สัญลักษณ์ใหม่มาอีกอันหนึ่ง ข้างล่างจะมีคำว่า "untitled folder" ลากสัญรูปแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้อยู่กลุ่มเดียวกันไปรวมไว้ภายในโฟลเดอร์นี้ เวลาต้องการเรียกใช้ จะช่วยให้หาได้ง่ายและสะดวก ควรจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่นี้เสียด้วย
holder(โฮล'เดอะ) n. ที่ยึด,ผู้ยึด,เจ้าของ,ผู้ครอบครอง, See also: holdership n., Syn. possessor owner
householdern. เจ้าของบ้าน,หัวหน้าครอบครัว., See also: householdership n.
job holdern. ผู้มีงานทำ,ผู้มีอาชีพ,ข้าราชการ
landholder(แลนดฺ'โฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน., See also: landholding n. ดูlandholder
leaseholder(ลีส'โฮลเดอะ) n. ผู้เช่า,ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้เช่า, Syn. tenant
molder(โมล'เดอะ) vi. เป็นฝุ่นเนื่องจากการเน่าเปื่อย,ผุพัง. vt. ทำให้ผุพัง n. ผู้พิมพ์แบบ,ผู้ปั้น,ผู้หล่อ,ผู้ฝึกฝน
older(โอล'เดอะ) adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของold
penholder(เพน'โฮลเดอะ) n. ที่ยึดปากกา
policyholdern. ผู้เอาประกันภัย
shareholder(แชร์'โฮลเดอะ) n. ผู้ถือหุ้น,ผู้ถือหลักทรัพย์
solder(โซล'เดอะ) n. โลหะบัดกรี,โลหะผสมที่ใช้บัดกรี,สิ่งเชื่อมต่อ,เครื่องประสาน vt.,vi. บัดกรี,สิ่งเชื่อมต่อ,ประสาน,ซ่อมแซม,ปะต่อ., See also: solderable adj. solderer n.
stadholder(สแทด'โฮลเดอะ) n. ผู้ว่าการจังหวัด,ผู้ว่าการมลฑล., Syn. stadtholder
stakeholdern. ผู้ถือเงินเดิมพัน,ผู้รักษาเงินเดิมพัน
stockholdern. หุ้นส่วน,เจ้าของปศุสัตว์,เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
system folderโฟลเดอร์ระบบหมายถึง โฟลเดอร์ในเครื่องแมคอินทอช ที่บรรจุแฟ้มระบบทั้งหมดเอาไว้ เพื่อใช้ในการเริ่มเครื่องใหม่ (boot) รวมทั้งโปรแกรมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
titleholder(ไทเทิลโฮล'เดอะ) n. ผู้มีตำแหน่ง,ผู้มีบรรดาศักดิ์,ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์,ผู้ครองตำ-แหน่งชนะเลิศ (หรือtitlist)
English-Thai: Nontri Dictionary
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
folder(n) แฟ้ม,ที่เก็บเอกสาร,เครื่องพับกระดาษ,คนพับกระดาษ
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
holder(n) ผู้ถือหุ้น,ด้ามถือ,ผู้ครอบครอง,เจ้าของ,ผู้เช่า
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว
landholder(n) เจ้าของที่ดิน
molder(n) ผู้หล่อ,ผู้พิมพ์,คนปั้น
penholder(n) ที่วางปากกา
shareholder(n) ผู้ถือหุ้น
solder(vt) บัดกรี,เชื่อมติดกัน,ประสาน
stakeholder(n) ผู้ถือเงินเดิมพัน
stockholder(n) หุ้นส่วน,ผู้ถือพันธบัตร,เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
folderโฟลเดอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holderผู้ทรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
householderหัวหน้าครัวเรือน, เจ้าบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
policyholder; policy-holderผู้ถือกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scholarship holderผู้รับทุนการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
shareholder's registerทะเบียนผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solder๑. บัดกรี๒. โลหะบัดกรี [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stockholder; shareholderผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
folderปกแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Gasholdersถังก๊าซ [TU Subject Heading]
Holder in due courseผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบ [TU Subject Heading]
Knife Holdersส่วนที่ยึดมีดที่ใช้ในการตัด [การแพทย์]
Older menบุรุษสูงอายุ [TU Subject Heading]
polderpolder, พื้นที่ปิดล้อม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Shareholderผู้ถือหุ้น [การบัญชี]
Solder and solderingบัดกรี [TU Subject Heading]
Stockholdersผู้ถือหุ้น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจุ๊บ (n.) lamp holder See also: electric light socket Syn. กระจุบ
กระหัด (n.) householder Syn. ผู้ครองเรือน
กรุ่น (v.) smolder Syn. คุ, ระอุ
การคุ (n.) smolder
คนรุ่นก่อน (n.) older generation Syn. คนรุ่นเก่า Ops. คนรุ่นใหม่
คนรุ่นเก่า (n.) older generation Ops. คนรุ่นใหม่
ครองเรือน (v.) be a householder
คร่ำ (adj.) older See also: aged Syn. เก่ามาก, เก่าแก่, คร่ำคร่า Ops. ทันสมัย, นำสมัย
คฤหัสถ์ (n.) householder See also: layman, laity Syn. ฆราวาส Ops. สงฆ์, พระภิกษุ
บัดกรี (v.) solder See also: weld, fuse together Syn. เชื่อม, ต่อ, ประสานรอย
ประสานรอย (v.) solder See also: weld, fuse together Syn. เชื่อม, ต่อ
ผู้ครองเรือน (n.) householder
มหาบัณฑิต (n.) holder of a master´s degree See also: Master (of science, engineering, medicine)
มือ (n.) holder See also: stakeholder Syn. ขา
ยุคเก่า (n.) older times See also: former times Syn. สมัยเก่า Ops. ยุคใหม่
ยุคเก่า (n.) older times See also: former times Syn. สมัยเก่า Ops. ยุคใหม่
หัวแร้ง (n.) soldering iron
เก่ามาก (adj.) older See also: aged Syn. เก่าแก่, คร่ำคร่า Ops. ทันสมัย, นำสมัย
เชื่อม (v.) solder See also: weld, fuse together Syn. ต่อ, ประสานรอย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
Is your sister younger or older than you?น้องสาวหรือพี่สาวคุณอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณ?
You're 3 years older than meคุณอายุมากกว่าฉัน 3 ปี
He appears older than he really isเขาดูแก่กว่าที่เขาเป็นจริงๆ
No, I'm ten years olderเปล่า ฉันแก่กว่า 10 ปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some of the older fishermen looked at him and were sad... ... but they did not show it.บางส่วนของชาวประมงเก่ามอง ไปที่เขา และเป็นที่น่าเศร้า แต่พวกเขา ไม่ได้แสดงมัน พวกเขาพูดอย่างสุภาพเกี่ยวกับ กระแส
When I get older, losing my hairเมื่อฉันได้รับเก่าที่สูญเสียผม
You're my older brother, and I love you.You're my older brother, and I love you.
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา
Maybe he like older women.บางทีเขาอาจจะชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า
In April, my older brother, Dennis, had been killed in a jeep accident.เดือนเมษา พี่ชายผมเด็นนิส ตายเพราะอุบัติเหตุในรถจี๊ป
And for you older folks, we got sacks!สำหรับผู้สูงอายุ เรามีวิ่งกระสอบ!
By the way... you may be older than that!เลขประกันสังคมคุณหายไปสองตัว
And I'm three months older than you are, asshole!And l'm three months older than you are, asshole.
Now that I'm older and go to fifth grade...ตอนนี้ผมโตขึ้นเยอะ และก็ขึ้น ป.5 แล้วด้วย...
So? I'm 10 years older than you.- ฉันแก่กว่าคุณ 10 ปี
It's some older gentleman with some beautiful blonde babe.ผู้ชายแก่... ...กับสาวผมบลอนด์คนสวย

*older* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会士 / 會士] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate)
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, 伯父] father's elder brother; term of respect for older man
收藏夹[shōu cáng jiā, ㄕㄡ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄚ, 收藏夹 / 收藏夾] favorites folder (web browser)
文件夹[wén jiàn jiā, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 文件夹 / 文件夾] folder; file (paper)
铺首[pū shǒu, ㄆㄨ ㄕㄡˇ, 铺首 / 鋪首] holder for door knocker
大伯[dà bó, ㄉㄚˋ ㄅㄛˊ, 大伯] husband's older brother; brother-in-law
大姑[dà gū, ㄉㄚˋ ㄍㄨ, 大姑] husband's older sister; sister-in-law
散户[sǎn hù, ㄙㄢˇ ㄏㄨˋ, 散户 / 散戶] individual (shareholder); the small investor
慈祥[cí xiáng, ㄘˊ ㄒㄧㄤˊ, 慈祥] kindly; benevolent (often of older person)
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 爵] nobility; (ancient wine holder with 3 legs and loop handle)
哥哥[gē ge, ㄍㄜ ㄍㄜ˙, 哥哥] older brother
堂兄[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, 堂兄] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂哥[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, 堂哥] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂姐[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, 堂姐] older female cousin (sharing paternal grandfather)
[zǐ, ㄗˇ, 姊] older sister
姊丈[zǐ zhàng, ㄗˇ ㄓㄤˋ, 姊丈] older sister's husband
姊夫[zǐ fu, ㄗˇ ㄈㄨ˙, 姊夫] older sister's husband
姊姊[zǐ zǐ, ㄗˇ ㄗˇ, 姊姊] older sister
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, 姐] older sister
姐姐[jiě jie, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄝ˙, 姐姐] older sister
老一辈[lǎo yī bèi, ㄌㄠˇ ㄧ ㄅㄟˋ, 老一辈 / 老一輩] previous generation; older generation
前辈[qián bèi, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, 前辈 / 前輩] senior; older generation; precursor
笔杆[bǐ gǎn, ㄅㄧˇ ㄍㄢˇ, 笔杆 / 筆桿] the shaft of a pen or writing brush; pen-holder; pen
大姨子[dà yí zi, ㄉㄚˋ ㄧˊ ㄗ˙, 大姨子] sister-in-law; wife's older sister
几岁[jǐ suì, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˋ, 几岁 / 幾歲] some years; How many years?; How old are you? (familiar, or to child, equivalent to 多大 for older person)
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, 后来居上 / 後來居上] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master
老伯[lǎo bó, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ, 老伯] uncle (polite form of address for older male)
内兄[nèi xiōng, ㄋㄟˋ ㄒㄩㄥ, 内兄 / 內兄] wife's older brother
持卡人[chí kǎ rén, ㄔˊ ㄎㄚˇ ㄖㄣˊ, 持卡人] cardholder
持有人[chí yǒu rén, ㄔˊ ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, 持有人] holder
住户[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, 住户 / 住戶] inhabitant; householder
捍卫者[hàn wèi zhě, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜˇ, 捍卫者 / 捍衛者] proponent; supporter; upholder
焊锡[hàn xī, ㄏㄢˋ ㄒㄧ, 焊锡 / 銲錫] solder
[là, ㄌㄚˋ, 鑞] solder
股东[gǔ dōng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥ, 股东 / 股東] stockholder
贮存管[zhù cún guǎn, ㄓㄨˋ ㄘㄨㄣˊ ㄍㄨㄢˇ, 贮存管 / 貯存管] storage container for liquid or gas; gas holder

*older* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
オフラインフォルダファイル[, ofurainforudafairu] (n) {comp} offline folder file
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female
カード会員[カードかいいん, ka-do kaiin] (n) (credit) card holder; cardmember
ガスタンク[, gasutanku] (n) gas tank; gasholder; gasometer
シガレットホールダー[, shigarettoho-ruda-] (n) cigarette holder
システムフォルダ[, shisutemuforuda] (n) {comp} system folder
ステークホルダー[, sute-kuhoruda-] (n) stakeholder; stakeholders
ストックホルダー[, sutokkuhoruda-] (n) stockholder
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.)
ソルダリング;ソルダーリング[, sorudaringu ; soruda-ringu] (n) soldering
タイトルホルダー[, taitoruhoruda-] (n) titleholder
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.)
ツールホルダー[, tsu-ruhoruda-] (n) toolholder
データホルダー[, de-tahoruda-] (n) copy holder (wasei
ドロップフォルダ[, doroppuforuda] (n) {comp} drop folder
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)
ハイミス[, haimisu] (n) (sens) older unmarried woman (wasei
パブリックフォルダ[, paburikkuforuda] (n) {comp} public folder
ハンダ付け;半田付け[ハンダづけ(ハンダ付け);はんだづけ(半田付け), handa duke ( handa duke ); handaduke ( handaduke )] (n,vs,adj-no) soldering
フォルダ;フォルダー[, foruda ; foruda-] (n) folder
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
ペンホルダー[, penhoruda-] (n) penholder
ペンホルダーグリップ[, penhoruda-gurippu] (n) penholder grip
ペン軸[ペンじく, pen jiku] (n) penholder
リフローはんだ付;リフロー半田付け[リフローはんだづけ, rifuro-handaduke] (n) reflow soldering
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
伯父[えおじ, eoji] (n) (arch) (See 阿叔) uncle (one's father's older brother)
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus)
余燼[よじん, yojin] (n) smouldering fire; smoldering fire; embers
保険契約者[ほけんけいやくしゃ, hokenkeiyakusha] (n) policyholder; insurance policyholder
債権所有者[さいけんしょゆうしゃ, saikenshoyuusha] (n) bondholder
優先株主[ゆうせんかぶぬし, yuusenkabunushi] (n) holder of preferred stock
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
兄ちゃん[にいちゃん, niichan] (n) (1) (my) older brother; (2) sonny (with a nuance of suspicion); lad; (P)
兄事[けいじ, keiji] (n,vs) defer to another as if an older brother
兄様;兄さま[にいさま, niisama] (n) (hon) (See 兄さん・にいさん・1) older brother
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハンダ[はんだ, handa] solder
ハンダ付けする[ハンダづけする, handa dukesuru] to solder
フォルダ[ふぉるだ, foruda] folder
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder

*older* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
อัดอั้น[v.] (at-an) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder ; smoulder FR:
อัดอั้นตันใจ[v.] (at-antanjai) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder FR:
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together FR: souder ; braser
ชำระบัญชี[v.] (chamra banc) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ช่างหล่อ[n. exp.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.) FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: weld ; solder FR: souder
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock FR: poignée [f] ; manche [m]
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen FR:
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadīband) EN: doctor ; holder of a doctor's degree FR: docteur [m]
อึมครึม[v.] (eum khreum) EN: smolder ; smoulder FR:
อึมครึม[adv.] (eum khreum) EN: threatening ; dismal ; murky ; gloomy ; smoldering ; smouldering ; dull ; nondescript FR:
โฟลเดอร์[n.] (fondoē = fo) EN: folder FR: folder [m] (anglic.) ; répertoire [m]
เฮีย[n.] (hīa) EN: older brother ; elder brother ; big guy FR: grand frère [m]
หัวแร้ง[n.] (hūaraēng) EN: soldering iron FR: fer à souder [m]
หัวแร้งบัดกรี[n. exp.] (hūaraēng ba) EN: soldering iron FR: fer à souder [m]
เจ้าบ้าน[n. exp.] (jaobān = jā) EN: householder ; house owner FR: maître de maison [m] ; maîtresse de maison [f] ; maître de céans [m]
เจ้าของบัญชี[n. exp.] (jaokhøng ba) EN: account holder FR: titulaire d'un compte [m]
เจ้าของกิจการ[n. exp.] (jaokhøng ki) EN: proprietor ; owner ; title-holder FR:
เจ้าของสถิติ[n. exp.] (jaokhøng sa) EN: record holder FR: détenteur d'un record [m] ; détentrice d'un record [f] ; recordman [m] ; recordwoman [f]
เจ๊[n.] (jē) EN: elder sister ; older sister FR:
จุมพฏ[n.] (jumphot) EN: pot holder (made of coconut rind) FR:
แก่กว่า[adj.] (kaē kwā) EN: older FR:
การประชุมผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: shareholders' meeting ; shareholders meeting ; meeting of shareholders FR: réunion des actionnaires [f] ; réunion d'actionnaires [f]
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น[n. exp.] (kān prachum) EN: extraordinary general meeting ; extraordinary general meeting of shareholders FR:
เก่ามาก[adj.] (kao māk) EN: older FR:
ฆราวาส[n.] (kharāwāt) EN: layman ; layperson ; householder ; lay Buddhist ; laity FR: laïc [m] ; laïque [m]
คฤหัสถ์[n.] (khareuhat) EN: householder ; head of the househod FR:
คร่ำ[adj.] (khram) EN: older ; aged FR: très vieux
คุ[v.] (khu) EN: glow ; smoulder ; smolder (Am.) FR: fulminer
คุกรุ่น[v.] (khukrun) EN: smolder ; be wild with anger ; be pent-up FR:
กระหัด[n.] (krahat) EN: layman ; householder FR:
กระจุบ ; กระจุ๊บ[n.] (krajup) EN: lamp holder FR:
กรุ่น[adj.] (krun) EN: smouldering ; smoldering (Am.) FR:
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hired hand ; hand FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m] ; salarié [m]
ลุง[n.] (lung) EN: uncle ; mother's older brother ; father's older brother FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.) ; [frère aîné du père ou de la mère]
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine) FR:
มือ[n.] (meū) EN: handle ; handhold ; holder ; stakeholder FR: poignée [f]
นายอากร[n.] (nāi-ākøn) EN: tax farmer ; holder of a government monopoly FR:
นายอากรรังนก[n. exp.] (nāi-ākøn ra) EN: holder of a monopoly on collecting bird's nests FR:

*older* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebehalter {m}adhesive holder
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
keck; dreist; frech; unverschämt {adj} | kecker; kühner | am kecksten; am kühnstenbold | bolder | boldest
Räumnadelhalter {m}broach holder
Bürstenhalter {m}brush holder
Kerzenhalter {m} (am Weihnachtsbaum)candle holder
Aktendeckelkarton {m}cardboard for folders; dossier cover
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Zigarrenspitze {f}cigar holder
Zigarettenspitze {f}cigarette holder
Dampfphasenlötung {f}vapor phase soldering
Elektrodenhalter {m}electrode holder
Vergolder {m} | Vergolder
Gin {m}; Wacholderbranntwein
Hartlöten {n}hard soldering
Hartlot {n}brazing solder
Householder-Matrix {f} [math.]Householder matrix
Householder-Transformation {f} [math.]Householder transformation
Weihrauchgefäß {m}incense holders
Interessengruppe {f} | Mitglied einer Interessengruppestakeholders | stakeholder
Wacholderbeere {f} [bot.] | Wacholderbeeren
Amtsträger {m}office holder
Hauptaktionär {m}principal shareholder
Reflow-Lötanlage {f} [techn.]reflow soldering machine
Rekordhalter {m}record holder
Stipendiat {m}scholarship holder
Wertpapier {n} | gängiges Wertpapier | mündelsichere Wertpapiere | Inhaber eines Wertpapiers | Art des Wertpapierssecurity paper | marketable security | gilt-edged securities | holder of a security | kind of security
Unterschriftenmappe {f}signature folder
Kleinbauer {m}small farmer; smallholder
Präparateträger {m}specimen holder
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]
Titelhalter {m}title holder
Werkzeughalter {m}tool holder
Wellen-Lötanlage {f}wave soldering machine
Falter {m}folder
Former {m}molder
Halter {m}holder
Halterung {f}holder; socket
Lotpastendruck {m}soldering paste printing
Polder {m}polder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *older*
Back to top