ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consignee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consignee*, -consignee-

consignee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consignee (n.) ผู้รับ Syn. recipient, receiver
English-Thai: HOPE Dictionary
consignee(คันไซนี') n. ผู้ที่ของส่งถึง,ผู้รับของ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consigneeผู้รับฝากขาย [การบัญชี]

consignee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee
届け先[とどけさき, todokesaki] (n) destination; receiver's address; consignee
荷受人;荷受け人[にうけにん, niukenin] (n) consignee

consignee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รับฝากขาย [n. exp.] (phū rap fāk) EN: consignee FR:
ผู้รับของ[n. exp.] (phū rap khø) EN: consignee FR:
ผู้รับมอบ[n. exp.] (phū rap møp) EN: consignee FR:
ผู้รับสินค้า[n. exp.] (phū rap sin) EN: consignee FR:
ผู้รับตราส่ง[n. exp.] (phū rap trā) EN: consignee FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consignee
Back to top