ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gasometer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gasometer*, -gasometer-

gasometer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gasometer (n.) ถังแก๊ซขนาดใหญ่ See also: ที่เก็บแก๊ซ
English-Thai: HOPE Dictionary
gasometer(แกสซอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดและเก็บแก๊สในการทดลอง

gasometer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスタンク[, gasutanku] (n) gas tank; gasholder; gasometer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gasometer
Back to top