ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stockholder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stockholder*, -stockholder-

stockholder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stockholder (n.) ผู้ถือหุ้น See also: หุ้นส่วน Syn. shareholder
English-Thai: HOPE Dictionary
stockholdern. หุ้นส่วน,เจ้าของปศุสัตว์,เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
English-Thai: Nontri Dictionary
stockholder(n) หุ้นส่วน,ผู้ถือพันธบัตร,เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stockholder; shareholderผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stockholdersผู้ถือหุ้น [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา
A corporation is simply an artificial legal structure but the people who are engaged in it whether the stockholder whether the executives in it whether the employees they all have moral responsibilities.บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหาก ไม่ว่าผู้ถือหุ้น
Major stockholder in Viadoxic Pharmaceutical.เขาเป็นผู้ถึอหุ้นใหญ่ ในบริษัท เวียดอกซ์สิกส์ ฟามาร์ซูติคอล.
Kendrick's vision that I became a major stockholder in his company.ในวิสัยทัศน์ของคุณเค็นดริกที่เป็นผู้ถือหุ้นมากที่สุดในบริษัท
And the biggest stockholder of the Korean Arts Foundation is Hong Tae Ra.และหุ้นส่วนใหญ่ของมูลนิธินี้ก็คือฮงแทราครับ
Attending board meetings and stockholder briefings.ต้องเข้าร่วมประชุมบอร์ด หรือรายงานสรุปผู้ถือหุ้น
I was a stockholder who had 8% of the shares, and I had a say in decisions.ผมเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 8% และมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจ
These are a special kind of persons which are designed by law to be concerned only for their stockholders.กฎหมายกำหนดให้ บุคคลพิเศษนี้คำนึงถึง เฉพาะผู้ถือหุ้นเท่านั้น
So they're concerned only for the short term profit of their stockholders who are very highly concentrated.บรรษัทจึงคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น ของผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มคนแค่หยิบมือเดียว
That isn't their expertise that isn't what their stockholders ask them to do.นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นสั่งให้บรรษัททำ
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง
Yes, I'm a stockholder.ใช่ ฉันเป็นผู้ถือหุ้น

stockholder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
股东[gǔ dōng, ㄍㄨˇ ㄉㄨㄥ, 股东 / 股東] stockholder

stockholder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストックホルダー[, sutokkuhoruda-] (n) stockholder
安定株主[あんていかぶぬし, anteikabunushi] (n) strong stockholder
株主責任[かぶぬしせきにん, kabunushisekinin] (n) shareholder responsibility; stockholder liability
法人株主[ほうじんかぶぬし, houjinkabunushi] (n) institutional stockholder
筆頭株主[ひっとうかぶぬし, hittoukabunushi] (n) biggest shareholder; largest stockholder
株主[かぶぬし, kabunushi] (n) shareholder; stockholder; (P)
株主権[かぶぬしけん, kabunushiken] (n) stockholder's right
株主総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] (n) general meeting of stockholders
社員[しゃいん, shain] (n) (1) company employee; (2) company stockholders (esp. in legal contexts); members of a corporation; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stockholder
Back to top