ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disconnect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disconnect*, -disconnect-

disconnect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disconnect (vt.) ตัดขาดจากกัน See also: แยกออกจากกัน, แบ่งออก Syn. divide, part, break Ops. unite, join
disconnect (vi.) ตัดออก See also: แยกจากกัน, แบ่งแยก Syn. divide, part Ops. unite, connect
disconnect from (phrv.) ทำให้...ไม่ติดต่อกับ See also: ทำให้....ไม่ติดต่อกับ, ทำให้...ไม่ใช้ร่วมกับ
disconnect with (phrv.) ทำให้ไม่ติดต่อกับ
disconnected (adj.) ซึ่งตัดออกจากกัน See also: ซึ่งแยกออกจากกัน Syn. disjointed
disconnection (n.) การตัดขาด See also: การแยกสองสิ่งออกจากกัน, การแบ่งออก Syn. detachment, parting, disunion
English-Thai: HOPE Dictionary
disconnectvt. ตัด,แยก., See also: disconnecter n . disconnective adj.
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion
English-Thai: Nontri Dictionary
disconnect(vt) ตัดขาด,แยกจากกัน,เลิก,ปลด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disconnectedไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you disconnect the tubes?คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อท่อหรือไม่
I would like to disconnect some of your circuits.ตัดการเชื่อมต่อบางส่วนของ วงจรของคุณ
Once he fires the engine, I can always disconnect him if I have to.เมื่อเขายิงเครื่องยนต์ ฉันมักจะสามารถยกเลิกเขาถ้า ฉันต้อง
Don't you dare disconnect me!คุณกล้าตัดสัญญาณผมรึ!
They love to disconnect the battery, too.พวกเขาชอบถอดแบตโทรศัพท์ด้วย
Can you disconnect from the one thing that has brought you and others so much pain?คุณจะจบ สิ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้คุณและคนอื่นจบปวด ได้หรือไม่?
But where those good old West Virginia boys could only see an emotional disconnect with traces of sociopathic tendencies,แต่สิ่งที่ รร.ตำรวจเห็น ก็แค่ความไร้อารมณ์ และบุคลิกตัดขาดจากสังคม
Sir, did you disconnect it when you resigned and left your office?ท่านครับ ท่านหยุดการใช้ระบบนี้ตอนที่ท่านลาออก จากงานของท่านหรือเปล่าครับ
Don't disconnect until we're finished.อย่าตัดการเชื่อมต่อ จนกว่าเราจะเสร็จ
* oh, oh, oh, oh * * to the, tick-tock, you don't stop * * let me take off all your clothes * * disconnect the phone so nobody knows, yeah * * let me light a candle so that ** ติ๊ก ต๊อก เธอไม่ยอมหยุด * * ให้ฉันถอดเสื้อผ้าให้ * * ปิดมือถือ จะได้ไม่มีใครกวน*
There's no way for you to disconnect the transmission yourself.ไม่มีทางที่คุณจะตัดสัญาณ การติดต่อด้วยตัวเอง
I have to disconnect the patient.ผมต้องแยก คนไข้ออกไป

disconnect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掐断[qiā duàn, ㄑㄧㄚ ㄉㄨㄢˋ, 掐断 / 掐斷] cut off; disconnect
断线[duàn xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 断线 / 斷線] disconnected; cut off
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ, 间断 / 間斷] disconnected; interrupted; suspended
世隔绝[shì gé jué, ㄕˋ ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, 世隔绝 / 世隔絕] isolated from the world; disconnected
隔绝[gé jué, ㄍㄜˊ ㄐㄩㄝˊ, 隔绝 / 隔絕] isolated (from the world); disconnected

disconnect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスコネクト[, deisukonekuto] (n) disconnect
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] (v5r,vt) to pull out; to draw out; to disconnect
断ち切る;断切る;截ち切る;裁ち切る;絶ちきる[たちきる, tachikiru] (v5r,vt) (1) to cut apart (cloth, paper, etc.); (2) (断ち切る, 断切る only) to sever (ties); to break off (a relationship); (3) (断ち切る, 断切る only) to cut off (an enemy's retreat); to block (a road, etc.); to disconnect
バラバラ(P);ばらばら[, barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P)
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
切れ切れ[きれぎれ, kiregire] (adj-na,n) (1) pieces; scraps; (2) disconnected
切断[せつだん, setsudan] (n,vs) cutting; severance; section; amputation; disconnection; (P)
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P)
外れる[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P)
接断[せつだん, setsudan] (n) disconnection
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P)
断線[だんせん, dansen] (n,vs) disconnection; interruption; burn-out
断路[だんろ, danro] (n) disconnection (of a wire)
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n,vs) unreality; becoming disconnected from reality
絶縁[ぜつえん, zetsuen] (n,vs) (1) breaking off relations; disconnection; (2) insulation (esp. electrical); isolation; (P)
途切れ途切れ[とぎれとぎれ, togiretogire] (adj-na,adj-no,adv) broken; intermittent; disconnected
離断[りだん, ridan] (n) dissection; disconnection; diaeresis
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] (n) {comp} power disconnected (state)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
切断[せつだん, setsudan] disconnect
抜き取る[ぬきとる, nukitoru] to disconnect, to pull out, to draw out
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected

disconnect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องขัดขวาง[n. exp.] (khreūang kh) EN: obstacle ; resistance ; disconnector FR:
กราฟไม่เชื่อมโยง[n. exp.] (krāp mai ch) EN: disconnected graph FR:
ลุ่ย[adj.] (lui) EN: disjointed ; dislocated ; disconnected FR:
ไม่เชื่อมโยง[adj.] (mai cheūamy) EN: disconnected FR:
เซตไม่เชื่อมโยง[n. exp.] (set mai che) EN: disconnected set FR:

disconnect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer disconnect
Trennschalter {m}circuit breaker; isolating switch; disconnect switch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disconnect
Back to top