ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patch*, -patch-

patch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patch (vt.) ปะ See also: ชุน Syn. fix Ops. break
patch (vt.) ติดตั้ง (ระบบโทรศัพท์, เครื่องใช้ไฟฟ้า) Syn. connect Ops. disconnect
patch (n.) แผ่นปะ See also: แผ่นเสริม
patch (n.) รอยปะ See also: รอยซ่อม
patch (n.) รอยแต้ม See also: จุดด่าง
patch (n.) ที่ดิน Syn. plot
patch (n.) ช่วงเวลายากลำบาก Syn. difficulty, tough
patch (n.) ตัวตลก See also: คนโง่ Syn. clown, fool
patch up (phrv.) ซ่อมแซม
patch up (phrv.) รักษาแผล
patch up (phrv.) กลับมาเป็นมิตรกัน Syn. make up, stitch up
patchily (adv.) ตรงนั้นตรงนี้ See also: ที่โน่นที่นี่ Syn. scatteringly
patchwork (n.) สิ่งที่เกิดจากการปะติดปะต่อกัน See also: งานผ้าที่ประกอบด้วยเศษผ้าหลาย ๆ สีมาทำให้เข้ากัน
patchy (adj.) เป็นหย่อมๆ Syn. uneven Ops. even
patchy (adj.) กระท่อนกระแท่น Syn. inconsistent, irregular, uneven Ops. consistent, even
English-Thai: HOPE Dictionary
patch(แพช) n. แผ่นปะหย่อม,แต้ม,คนโง่ vt. เสริม,ปะซ่อม, See also: patchy adj.
patch pocketn. กระเป๋าปะแต่ง,กระเป๋าติด
patch testการทดสอบภูมิแพ้โดยการปะตัวทำให้แพ้ (allergen) เข้ากับผิวหนังแล้วสังเกตดูว่ามีปฏิกิริยาแพ้เกิดขึ้นไหม
patch upn. ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม,ปะติดปะต่อ
patch workn. สิ่งที่เกิดจากการปะติดปะต่อกัน,ของผสมผเส
patchoulin. พืชที่ให้น้ำมันหอม
patchy(แพช'ชี่) adj. ซึ่งปะติดปะต่อ,ไม่ลงรอยกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
patch(n) ชิ้น,รอยแต้ม,รอยปะ,ที่ดินเล็กๆ
patchwork(n) การเย็บปะติดปะต่อกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patch๑. ปื้น๒. แผ่นแปะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patchworkการประดิษฐ์ด้วยเศษวัสดุ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะ (v.) patch See also: mend Syn. ปะชุน
ปะชุน (v.) patch See also: mend
ปะติดปะต่อ (v.) patch See also: piece together, put together Syn. ประสมประเส
ปุปะ (v.) patch See also: mend, repair, sew Syn. เย็บ, ซ่อม, ปะ
หย่อม (n.) patch See also: clump, cluster, tuft
หย่อมๆ (adv.) patch See also: sparse, cluster
หย็อมแหย็ม (adv.) patch See also: sparse, cluster Syn. หย่อมๆ
เย็บ (v.) patch See also: mend, repair, sew Syn. ซ่อม, ปะ
ดงหญ้า (n.) patch of grass
ดงหญ้า (n.) patch of grass
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And he sailed up onto the little patch of shingle below the rocks.และเขาก็แล่นขึ้นไปบนแพทช์ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของกรวดหินด้านล่าง
If we can, they're going to look at our small patch of sanity and they're going to say it was worth it.ถ้าเราสามารถที่พวกเขากำลังจะ ไป มองไปที่แพทช์เล็ก ๆ ของเรามี สุขภาพจิตดี และพวกเขากำลังจะบอกว่ามัน ก็คุ้มค่า
No more advice on how to patch things up. Just help me win.คำแนะนำไม่มีเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะแก้ไขสิ่งขึ้น เพียงแค่ช่วยฉันชนะ
Contact the central defense center and tell them to patch us through to SOL's control circuits!ติดต่อศูนย์ป้องกันกลาง... ...และบอกพวกเขาว่าให้เชื่อมต่อ วงจรควบคุม SOL มาที่เรา!
We're gonna have a big vegetable patch and we're gonna have a rabbit hutch.เราจะมีสวนผักใหญ่ มีคอกกระต่าย
HQ, patch me target info from the district controlling that truck.ศูนย์ฯ, เชื่อมฉันเข้าระบบ หาตำแหน่งรถบรรทุกบริเวณนี้
You just patch it for wind and elevation, and hit enter.การเล็งคุณควรคำนึงถึงแรงลมด้วย ก่อนยิงนะ
Can you patch it up later?เดี๋ยวค่อยทำแผลทีหลังแล้วกัน
I want to patch things up with Harry and your momฉันอยากจะเชื่อมสัมพันธ์ ระว่างแฮรี่กับแม่น่ะ
Did you ever patch a pair of jeans?คุณเคยปะกางเกนยีนส์รึเปล่า
You've been given a patch of land and it seems you will build a new Jerusalem here. This is my land.ตอนท่านปรับปรุงที่ดิน ดูเหมือนท่านกำลังสร้างเยรูซาเล็มใหม่.
But man, that eye patch doesn't match you well.เฮ้อ ผ้าคาดตาเห่ยๆไม่เข้ากับนายซักนิด

patch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淤血斑[yū xuè bān, ㄩ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄢ, 淤血斑] bruise; patch of bruising
铺衬[pū chen, ㄆㄨ ㄔㄣ˙, 铺衬 / 鋪襯] patch of cloth
[zhǎng, ㄓㄤˇ, 鞝] patch of leather
补胎片[bǔ tāi piàn, ㄅㄨˇ ㄊㄞ ㄆㄧㄢˋ, 补胎片 / 補胎片] tire patch (for puncture repair)
茧子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 茧子 / 繭子] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 趼子
老茧[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老茧 / 老繭] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 老趼
老趼[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老趼] callus (patch or hardened skin); corns (on feet)
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 趼] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
趼子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 趼子] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
表彰[biǎo zhāng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄤ, 表彰] cite (in dispatches); commend
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
[dīng, ㄉㄧㄥ, 靪] to cobble, to patch
[xí, ㄒㄧˊ, 檄] dispatch; order
签派室[qiān pài shì, ㄑㄧㄢ ㄆㄞˋ ㄕˋ, 签派室 / 簽派室] dispatch office
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 遣] dispatch
红斑[hóng bān, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄢ, 红斑 / 紅斑] erythema (pathol.); rash in red patches
色斑[sè bān, ㄙㄜˋ ㄅㄢ, 色斑] stain; colored patch; freckle; lentigo
未发货[wèi fā huò, ㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄏㄨㄛˋ, 未发货 / 未發貨] goods not yet dispatched
[rì, ㄖˋ, 馹] horse for relaying dispatches
补缀[bǔ zhuì, ㄅㄨˇ ㄓㄨㄟˋ, 补缀 / 補綴] mend (clothes); patch
结果[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 结果 / 結果] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch
花斑[huā bān, ㄏㄨㄚ ㄅㄢ, 花斑] patches; mottling
补丁[bǔ dīng, ㄅㄨˇ ㄉㄧㄥ, 补丁 / 補丁] patch
派出[pài chū, ㄆㄞˋ ㄔㄨ, 派出] send; dispatch
派遣[pài qiǎn, ㄆㄞˋ ㄑㄧㄢˇ, 派遣] send (on a mission); dispatch
[bān, ㄅㄢ, 斑] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated
出动[chū dòng, ㄔㄨ ㄉㄨㄥˋ, 出动 / 出動] to start out on a trip; to dispatch troops

patch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch
ソフトパッチ[, sofutopacchi] (n,vs) {comp} soft patch
ハードパッチ[, ha-dopacchi] (n) {comp} hard patch
パッチテスト[, pacchitesuto] (n) patch test
パッチファイル[, pacchifairu] (n) {comp} patch file
パッチポケット[, pacchipoketto] (n) patch pocket
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white
八重葎[やえむぐら;ヤエムグラ, yaemugura ; yaemugura] (n) (1) (uk) thick patch of mixed weeds; (2) false cleavers (species of bedstraw, Galium spurium var. echinospermon)
月の輪[つきのわ, tsukinowa] (n) (1) moon (esp. full moon); (2) circle fashioned after the moon; (3) (See 袈裟) decorative ring on the chest of a monk's stole; (4) straw trivet; (5) (See 月の輪熊) white crescent-shaped chest patch of an Asiatic black bear
瓜田[かでん, kaden] (n) melon field or patch
継ぎ合せる;継ぎ合わせる;継合せる[つぎあわせる, tsugiawaseru] (v1,vt) to join together; to patch together
綴る[つづる, tsuduru] (v5r,vt) (1) to spell; (2) to compose; to frame; to write; (3) to bind together (e.g. the pages of a book); to sew up; to stitch together; to patch
繋ぎ[つなぎ, tsunagi] (n) (uk) {comp} stopgap measure; filler (i.e. time, space); patch
繕う[つくろう, tsukurou] (v5u,vt) to mend; to repair; to fix; to patch up; to darn; to tidy up; to adjust; to trim; (P)
翼鏡[よくきょう, yokukyou] (n) speculum (bright patch on the wings of ducks)
褐色斑[かっしょくはん, kasshokuhan] (n) chloasma; brown macule; brown spot; brown patch
ディスパッチ[, deisupacchi] (n,vs) dispatch; despatch
ディスパッチャ;ディスパッチャー[, deisupaccha ; deisupaccha-] (n) dispatcher; despatcher
ネベ[, nebe] (n) permanent snowpatch (fre
パチョリ[, pachori] (n) patchouli
パッチ[, pacchi] (n,vs) (1) patch; (n) (2) close-fitting trousers (kor
パッチワーク[, pacchiwa-ku] (n) patchwork; (P)
使わす(P);遣わす[つかわす, tsukawasu] (v5s,vt) to send; to dispatch; to despatch; (P)
依頼[いらい, irai] (n,vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P)
修正プログラム[しゅうせいプログラム, shuusei puroguramu] (n) {comp} (software) patch; updater (to correct a program flaw)
出師[すいし, suishi] (n) dispatch of troops; despatch of troops; expedition
寄せ切れ[よせぎれ, yosegire] (n) patchwork
差し遣わす;差遣わす;差し遣す;差遣す[さしつかわす, sashitsukawasu] (v5s,vt) to send off; to dispatch
差遣[さけん, saken] (n,vs) dispatch; despatch; sending
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P)
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P)
急信[きゅうしん, kyuushin] (n) urgent message or dispatch (despatch)
急派[きゅうは, kyuuha] (n,vs) dispatch; despatch
急送[きゅうそう, kyuusou] (n,vs) dispatch; despatch
手っ取り早く[てっとりばやく, tettoribayaku] (adv) with dispatch; with despatch; expeditiously
派遣[はけん, haken] (n,vs) dispatch; despatch; deployment; (P)
眼帯[がんたい, gantai] (n) eyepatch or bandage
継ぎはぎ(P);継ぎ接ぎ;継接ぎ[つぎはぎ, tsugihagi] (n,vs) patching (and darning); cobbling together; (P)
継ぎ当て;継当て[つぎあて, tsugiate] (n) patchwork
継ぎ物;継物[つぎもの, tsugimono] (n) doing patchwork; an item needing patching
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソフトパッチ[そふとぱっち, sofutopacchi] soft patch (vs)
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch
ハードパッチ[はーどぱっち, ha-dopacchi] hard patch
パッチ[ぱっち, pacchi] patch (vs)
パッチファイル[ぱっちふぁいる, pacchifairu] patch file
パッチレベル[ぱっちれべる, pacchireberu] patch level
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs)
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority
排他ディスパッチ機構[ひたディスパッチきこう, hita deisupacchi kikou] EDG, Exclusive Dispatching Group Facility
送る[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off

patch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาม[v.] (dām) EN: splice ; brace ; patch FR:
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
ดงหญ้า[n. exp.] (dong yā) EN: patch of grass ; grassland FR:
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled FR: se réconcilier
ไกล่เกลี่ย[v.] (klaiklīa) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer
ปะ[v.] (pa) EN: repair ; patch up ; mend FR: rapiécer ; rafistoler ; racommoder ; repriser ; réparer ; rapetasser (fam.)
แปะ[v.] (pae) EN: patch ; apply ; past ; stick ; glue ; tap lightly FR: appliquer ; apposer ; coller
แปลงผัก[n. exp.] (plaēng phak) EN: vegetable patch FR:
โป๊[v.] (pō) EN: patch up ; repair ; mend ; plaster over ; undercoat FR: réparer ; jointoyer
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røir) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony FR:
ปุปะ[v.] (pupa) EN: patch ; mend ; repair ; sew FR:
หย่อม[n.] (yǿm) EN: patch ; clump ; cluster ; tuft FR: petit groupe [m] ; petit tas [m]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province FR: conseil [m] ; avis [m]
ด่วน[adv.] (dūan = duan) EN: quickly ; urgently ; with dispatch FR: rapidement ; d'urgence
จ้ำ[n.] (jam) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
กระแสข่าว[n.] (krasaēkhāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour FR:
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum FR: messager [m]
ปัจฉิม[adj.] (patchim) EN: final ; last ; concluding ; closing ; post FR: dernier ; final
ปัจฉิม[adj.] (patchim) EN: West FR: ouest
ปัจฉิม-[pref. (adj.)] (patchim- = ) EN: final ; last ; concluding ; closing ; post FR: dernier ; final
ปัจฉิมลิขิต[n.] (patchimlikh) EN: postscript (P.S.) FR: post-scriptum (P.-S.) [m]
ปัจฉิมภาค[n.] (patchimmaph) EN: after-part ; latter end ; latter period FR:
ปัจฉิมวัย[n.] (patchimmawa) EN: old-age ; final period of life FR:
ปัจฉิมวาจา[n.] (patchimmawā) EN: last words FR:
ปัจฉิมยาม[n.] (patchimmayā) EN: latter period FR:
ปัจฉิมนิเทศ[X] (patchimnith) EN: post training FR:
ปัจฉิมพจน์[n.] (patchimphot) EN: FR: post-scriptum [m]
ปัจฉิมยาม[n.] (patchimyām) EN: latter period FR:
ปัชชร[v.] (patchøn) EN: be sick FR:
ปัชชุน[n.] (patchun) EN: cloud FR:
พัชนี[n. prop.] (Phatchanī ) EN: Patchanee FR: Patchanee
พัชรา[n. prop.] (Phatcharā) EN: Patchara FR: Patchara
พัชรพร[n. prop.] (Phatcharaph) EN: Patcharabhorn FR: Patcharabhorn
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch ; submit FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ถุงเอกสาร[n. exp.] (thung ekkas) EN: document pouch ; dispatch case FR: porte-documents [m]
อุปัชฌาย์ ; อุปัชฌายะ[n.] (upatchā = u) EN: preceptor ; ordainer ; the priest who officiates at an ordination ceremony FR:
อุปัชฌาย์ ; อุปัชฌายะ[n.] (uppatchā = ) EN: preceptor ; ordainer ; the priest who officiates at an ordination ceremony FR:
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops FR: déplacer les troupes

patch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kahle Stelle {f}bald patch
Wangenfleck {m}cheek patch
Augenklappe {f}eye patch
Pflaster {n}boot [Am.]; gaiter; patch; repair patch
Sattelfleck {m} (eines Schwertwals)saddle patch (of an orca)
Versandanzeige {f}advice of dispatch
Verladeflughafen {m}airport of dispatch
Abgangsdatum {n}date of dispatch
Abfertigungsstelle {f}dispatch office
Güterabfertigung {f}dispatch of goods
Versandabteilung {f}dispatch department
Versandanzeige {f}dispatch note
Flickerei {f}patching
Patch {m}; Korrektur für Programmierfehler [comp.]patch
Roststelle {f}patch of rust
fleckig {adj} | fleckiger | am fleckigstenpatchy | patchier | patchiest
Gemüsebeet {n}vegetable patch; vegetable plot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patch
Back to top