ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crumble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crumble*, -crumble-

crumble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crumble (vi.) แตกละเอียด Syn. disintegrate, fall apart
crumble (vt.) ทำให้แตกละเอียด
crumble (vi.) พังทลาย See also: แตกสลาย
crumble (n.) เศษเล็กเศษน้อย
crumble away (phrv.) ขยี้ละเอียด See also: บด, บี้
crumble away (phrv.) ค่อยๆเลิก See also: ค่อยๆหยุด
crumble up (phrv.) บดขยี้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย See also: ทำให้แตกเป็นเสี่ยง
English-Thai: HOPE Dictionary
crumble(ครัม'เบิล) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทำให้เป็นเศษเล็กเศษน้อย vi. แตกเป็นเศษเล็กเศษน้อย,สลายตัวหรือเน่าเปื่อยเป็นเศษเล็กเศษน้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พังทลาย (v.) crumble See also: collapse, fall apart, go to pieces, tumble down, cave in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can´t trust banks, Nick. The entire system could crumble at any second."ระบบความปลอดภัยรวนได้ทุกเมื่อ"
If this wedding does not take place in three days, the alliance will crumble and the Mongols will destroy us.ถ้าหากไม่มีพิธีสมรสขึ้นภายใน 3 วันนี้ สัญญาแห่งพันธมิตรจะไม่เป็นผล และมองโกลก็จะเข้าทำลายเรา
Forget that everything can crumble in a flash in this field?นี่ถ้าใครมาเห็นข่าวเข้า นายก็รู้ว่ามันจะร้ายแรงแค่ไหน
I'm watching the earth crumble before my eyes.ข้ากำลังมองดูโลกที่กำลังแตกสลาย
Let you watch your world crumble into nothing!ให้เจ้าได้เห็นโลกของเจ้าพังพินาศไปต่อหน้าต่อตา
♪ Will my reputation live, will it crumble and crash? ♪โ™ช Will my reputation live, will it crumble and crash?
It's just a rustic acorn squash bisque finished with a dot of maple-infused creme fraiche and a little crumble of fried sage.มันก็แค่ rustic acorn squash bisque แล้วตกแต่งด้วย maple-infused creme fraiche และ crumble of fried sage.
He turned the damn thing into a crumble in about two seconds.ซั่มจนพายเละไปหมดในเวลา2วินาที
Wyatt would rather watch his company crumble than sell it to me.ไวแอตต์ค่อนข้างจะด บริษัท ของเขาพังทลายกว่าขายให้ฉัน.
If you owe them money and you don't want to crumble yourself, you pay it back.เมื่อใดเจ้าติดค้างเงิน และเจ้าไม่อยากจะต้องลดตัวหละก็ เจ้าต้องจ่ายคืน
If you owe them money and you don't want to crumble yourself, you pay it back.ถ้าติดเงินพวกนั้น แล้วไม่อยาก พังทลายเหมือนก้อนหินล่ะก็ จ่ายคืนไปเสีย
My apple crumble is by far The most crumblestขนมแอปเปิลครัมเบิลของฉันรสชาติสุดยอด

crumble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崩塌[bēng tā, ㄅㄥ ㄊㄚ, 崩塌] collapse; crumble
崩溃[bēng kuì, ㄅㄥ ㄎㄨㄟˋ, 崩溃 / 崩潰] collapse; crumble; fall apart
弄碎[nòng suì, ㄋㄨㄥˋ ㄙㄨㄟˋ, 弄碎] crumble

crumble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
崩れかかる;崩れ掛かる;崩れ掛る[くずれかかる, kuzurekakaru] (v5r) (1) to begin to crumble; (2) to crumble and fall (or collapse) onto another object
崩れ去る[くずれさる, kuzuresaru] (v5r) to crumble away; to collapse
崩れ落ちる[くずれおちる, kuzureochiru] (v1,vi) to crumble down; to tumble down; to fall in
崩れる[くずれる, kuzureru] (v1,vi) (See 崩壊・1,倒れる・1) to collapse; to crumble; (P)
巻繊;巻煎[けんちん;けんちゃん;けんちぇん, kenchin ; kenchan ; kenchien] (n) (1) fried finely minced daikon, great burdock, carrot and shiitake mushrooms wrapped with crumbled tofu in dried beancurd and deep-fried; (2) (abbr) (See 巻繊汁) Japanese tofu and vegetable chowder; (3) (arch) (orig. meaning) black soybean sprouts fried in sesame seed oil wrapped in dried beancurd and stewed
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
崩れる[くずれる, kuzureru] Thai: หล่นลงไปเป็นรูปร่างเหมือนเดิม English: to crumble

crumble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พังทลาย[v. exp.] (phang thalā) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
แตกสลาย[v. exp.] (taēk salāi) EN: go to pieces ; crumble ; break up ; break apart ; be broken ; dissolve FR: se désagréger
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble FR: s'ébouler ; s'écrouler
ถล่มทลาย[v.] (thalomthalā) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crumble
Back to top