ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portfolio

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portfolio*, -portfolio-

portfolio ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portfolio (n.) กระเป๋าใส่เอกสาร See also: ซองเอกสาร Syn. briefcase, folder
English-Thai: HOPE Dictionary
portfolio(พอร์ทโฟ'ลีโอ,โพร์ท-) n. กระเป๋าเอกสาร,แผงหนังสือราชการ,ตำแหน่งรัฐมนตรี,หลักทรัพย์การลงทุน
English-Thai: Nontri Dictionary
portfolio(n) กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสาร,หลักทรัพย์,ตำแหน่งรัฐมนตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
portfolioตำแหน่งรัฐมนตรีที่ประจำตามกระทรวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Portfolioหลักทรัพย์ในครอบครองหลักทรัพย์ทั้งหมดในความครอบครองของผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวนตั้งแต่ 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทขึ้นไป จุดประสงค์ของการสร้าง portfolio ก็เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์หลายบริษัทหรือหลายประเภท [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The portfolio I was putting together for CalArts.เอกสารสมัครเรียนที่ CalArts ผมวางไว้แถวนี้
I got your portfolio and your application.ฉันได้สมุดงาน และใบสมัครของเธอแล้ว
So I returned the portfolio to the Ocean Beach address that you sent it from.ฉันได้ส่ง portfolio กลับไปตามที่อยู่แล้ว
Those four fundamental forces are the portfolio of things that bring about the physical processes of the world.ใช่ในความเป็นจริง ฉันนักบวชชาวอังกฤษ ดังนั้นมันจะเป็นที่น่า ตกใจมากกว่าถ้าฉันไม่ได้ บรรดาสี่แรงพื้นฐานมี ผลงานของสิ่งที่
Looks like I'll be preparing my portfolio and looking for a job.ฉันควรจะเตรียมเอกสารให้พร้อมสำหรับการหางานใหม่
And portfolio pillow talk.และหนุนหมอนคุยเรื่องพอร์ตฟอลิโอ้
I will personally see to it that your portfolio reflects all the effort and wisdom that went into building my company.ในส่วนตัวผมอยากเห็นแฟ้มผลงานของคุณ มันสะท้อนถึงความพยายามและความฉลาด ซึ่งจะผลแก่บริษัท
I'll wire the funds this afternoon, and we can deal with the whole portfolio transfer next week.ฉันจะร่างสัญญากองทุนบ่ายนี้ และเราก็จะ โอนเงินได้ภายในอาทิตย์หน้า
So I'm gonna get my portfolio together.ดังนั้นฉันจะทำแฟ้มต่อ
No art student's portfolio would be complete without the obligatory squares and circles colliding, or what I like to call man's inhumanity to art.ไม่มีนักเรียนคนไหนเคยทำงานเสร็จเรียบร้อย โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมพื้นๆขัดแย้งกับวงกลมได้ดีขนาดนี้มาก่อน หรือฉันจะเรียกว่ามันเป็นศิลปะที่ไร้ซึ่งอารยธรรมดี
Blackmailing a potential client into a portfolio falls directly into the scandalous category.การแบลกเมลลูกค้าสำคัญลงพอร์ตโฟลิโอ เก็บรวมกันในหมวดอื้อฉาว
I already told the President (at the University) that she'd start with a special lecture, but her portfolio is so excellent that,ฉันบอกท่านประธาน(ที่มหาวิทยาลัย) ว่าเธอจะไปบรรยายพิเศษ แต่ผลงานของเธอมันเยี่ยมมาก

portfolio ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 箧 / 篋] portfolio; trunk

portfolio ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポートフォリオセレクション[, po-toforioserekushon] (n) portfolio selection
手本帖[てほんちょう, tehonchou] (n) book of calligraphy samples; copybook; portfolio
折り鞄[おりかばん, orikaban] (n) briefcase; portfolio
無任所[むにんしょ, muninsho] (n,adj-no) lacking a portfolio (of a minister of state, etc.)
無任所大臣[むにんしょだいじん, muninshodaijin] (n) minister without a portfolio
ポートフォリオ[, po-toforio] (n) portfolio; (P)

portfolio ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลุ่มหลักทรัพย์[n. exp.] (klum laksap) EN: security portfolio ; porfolio FR:
กลุ่มสินทรัพย์ลงทุน[n. exp.] (klum sinsap) EN: portfolio FR:
กระเป๋าเอกสาร[n.] (krapao ekka) EN: briefcase ; attaché case ; portfolio FR: serviette [f] ; attaché-case [m] ; mallette [f] ; porte-documents [m]
กระเป๋าใส่เอกสาร[n. exp.] (krapao sai ) EN: portfolio ; briefcase FR: portfolio [m] ; porte-documents [m]
รัฐมนตรีลอย[n. exp.] (ratthamontr) EN: minister without portfolio FR: ministre sans portefeuille [m]

portfolio ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlageportefeuille {n}investment portfolio
Minister {m} [pol.] | Minister ohne Geschäftsbereichminister | minister without portfolio
Kreditvolumen {n}asset portfolio
Portefeuille {n}portfolio

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portfolio
Back to top