ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trustee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trustee*, -trustee-

trustee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trustee (n.) ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล
trusteeship (n.) หน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) ,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน,กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ,ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)
trusteeship(ทรัส'ทีชิพ) n. ตำแหน่ง หน้าที่และการดูแลของผู้พิทักษ์,ดินแดนในอารักขา,ดินแดนในอาณัติ
English-Thai: Nontri Dictionary
trustee(n) ผู้ดูแล,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trusteeทรัสตี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trusteeshipภาวะทรัสตี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And today's events come just days before court-appointed trustee Patricia Hewes is scheduled to formally begin her inquiry into the Tobin family.และเหตุการณ์วันนี้มาถึงก่อนหน้า วันที่ Patricia Hewesผู้ดูแลทรัพย์สินที่ศาลตั้ง ได้กำหนดวัน อย่าง
Jesse is named, but the other mysterious trustee is Bill Robbins.แต่ชื่อผู้รับปริศนาอีกคน คือบิลล์ รอบบินส์
He's the trustee who managed HONG's slush fund.คนนี้เป็นผู้ดูแลเงินทุน สำหรับสินบนของนายฮง
Call the trustees. Take that tub of shit down to the infirmary.เรียกคณะกรรมาธิการ ใช้อ่างอึลงไปที่โรงพยาบาล
Suresh's uncle is a trustee. I'll pay the fees tomorrow.ลุงของซูเรชเป็นผู้ดูแลเอง ผมจะจ่ายค่าเรียนพรุ่งนี้เลย
Ηe was referred by the trustees, you see.ผู้ได้รับหมอบหมายก็อ้างชื่อเขาด้วย
Yeah, after the crash, our trustees froze all assets until they could reevalua the portfolio.หลังจากบริจาคครบแล้ว กรรมการด้านทรัพย์สินของเราหยุดไว้ จนกว่าจะปรับปรุงแผนงานใหม่ได้
The Board of Trustees' Annual Circle of Gold Gala.The Board of Trustees' Annual Circle of Gold Gala
Trustees of the hospital feel that makes you uniquely qualified.ผู้พิทักษ์ทรัพย์สินของรพ. ดูดีมีความน่าเชื่อถือ
Now, Delgado called the head of the GGE board of trustees directly to make his demands.เดลกาโด้ติดต่อหัวหน้า ฝ่ายบริหารของGGEเพื่อเรียกร้องโดยตรง
Woods was elected to the Board of Trustees and put in charge of the endowment fund.วู้ด ได้รับเลือกให้เข้าบอร์ดบริหารของผู้ดูแล และอยู่ในตำแหน่งผู้ดูแลกองทุนบริจาค
I'm sure guardians and trustees will be coming out of the woodwork.ฉันมั่นใจว่าผู้ปกครอง และผู้จัดการมรดกจะ ออกไปกันหมดน่ะสิ

trustee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受托人[shòu tuō rén, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ ㄖㄣˊ, 受托人 / 受託人] trustee
受托者[shòu tuō zhě, ㄕㄡˋ ㄊㄨㄛ ㄓㄜˇ, 受托者 / 受託者] trustee
托管[tuō guǎn, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄢˇ, 托管] trusteeship; to trust

trustee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保管人[ほかんにん, hokannin] (n) custodian; trustee
商議員[しょうぎいん, shougiin] (n) counselor; counsellor; trustee
破産管財人[はさんかんざいにん, hasankanzainin] (n) trustee or administrator in bankruptcy
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee
[ひ, hi] (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee)
評議員[ひょうぎいん, hyougiin] (n) trustee; councillor (councilor); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トラスティ[とらすてい, torasutei] trustee

trustee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (phūphithak ) EN: official receiver ; receiver in bankruptcy ; receiver ; liquidator ; trustee ; custodian FR: liquidateur [m]
ทรัสตี[n.] (thratsatī) EN: trustee FR:

trustee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kuratorium {n}board of trustees
Konkursverwalter {m}trustee in bankrupty; assignee in bancruptcy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trustee
Back to top