ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weld

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weld*, -weld-

weld ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weld (vi.) เชื่อม See also: เชื่อมต่อ, เชื่อมโลหะ, บัดกรี Syn. fuse, join
weld (vt.) เชื่อม See also: เชื่อมต่อ, เชื่อมโลหะ, บัดกรี Syn. fuse, join
weld (n.) การเชื่อม See also: การเชื่อมโลหะ, การเชื่อมต่อ, การบัดกรี
weld (n.) โลหะที่ถูกเชื่อม
weld (n.) สีย้อมผ้าสีเหลืองที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง
weld together (phrv.) เชื่อมต่อ (โลหะ) See also: บัดกรี, เชื่อมเข้าด้วยกัน
welder (n.) ช่างเชื่อม See also: ช่างเชื่อมต่อ, ช่างบัดกรี, ช่างเชื่อมโลหะ
weldor (n.) ช่างเชื่อม
English-Thai: HOPE Dictionary
weld(เวลดฺ) vt. vi. เชื่อม,เชื่อมโลหะ,บัดกรี,ประสาน,ทำให้ตกลงกัน,n. การเชื่อมโลหะ,การเชื่อมต่อ,การบัดกรี,เครื่องบัดกรี, See also: weldability n. weldable adj. welder,weldor n. weldless adj., Syn. fuse,solder,connect,
English-Thai: Nontri Dictionary
weld(vt) เชื่อม,ต่อ,บัดกรี,ประสาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
weld๑. งานเชื่อม๒. รอยเชื่อม๓. เชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
welderช่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Welded jointsข้อต่อเชื่อม [TU Subject Heading]
Welders (Persons)ช่างเชื่อม [TU Subject Heading]
Welding rodsลวดเชื่อม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างอ๊อก (n.) welder Syn. ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อม (n.) welder Syn. ช่างอ๊อก, ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ (n.) welder Syn. ช่างอ๊อก
ตัวเชื่อม (n.) welder See also: cement, link
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Any of it. If it can be welded, I can weld it.เชื่อมอะไรก็ได้ ถ้ามันเชื่อมได้ ฉันเชื่อมหมด
Anita weld roycewood. I don't think I'm gonna find anything.แอนนิต้า เวลด์ รอยส์วูด ไม่คิดว่าจะเจออะไร
Oh, god. The funeral home's been in the weld familyพระเจ้า สถานที่จัดการศพ เป็นของครอบครัวเวลด์
Absolutely. I weld stuff and I'm, like, you flip it on and off.แน่นอน ผมเชื่อมได้ ก็แค่เปิด-ปิดสวิตช์
Hodgins says you weld weird metals.ฮ้อดกิ้นบอกว่า คุณเชื่อมโลหะประหลาดนั่น
What do you think of Tuesday Weld as me?คุณคิดยังไงที่ Tuesday Weld รับบทเป็นฉัน
I'd have to weld a makeshift piece. I-I'm not sure. 10,000.- ฉันจะต้องผลิตมาเป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
Could I recommend a career in welding, perhaps?ลองแผนกเชื่อมเหล็กดูสิ
It's your specialty! My specialty is weldingแกเก่งเรื่องนี้นี่ ฉันเก่งแต่เรื่องเชื่อมเหล็ก
That, Rodney, is Bigweld.นั่นน่ะเหรอร็อดนี่ เขาคือ บิ๊กเวลด์
He's the head of Bigweld Industries.เขาเป็นเจ้าของธุรกิจในเครือบิ๊กเวลด์
And now, live from Robot City, it's The Bigweld Show. Oh, yeah! Come on, Dad, you're missing it.ยินดีต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดจากโรบ็อทซิตี้ เดอะ บิ๊ดเวลด์ โชว์ เร็ว พ่อ เดี๋ยวอดดูนะ

weld ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气焊[qì hàn, ㄑㄧˋ ㄏㄢˋ, 气焊 / 氣焊] gas welding
[hàn, ㄏㄢˋ, 焊] welding

weld ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーク溶接[アークようせつ, a-ku yousetsu] (n) arc welding
ウェルディングステーション[, uerudeingusute-shon] (n) welding station
ガス溶接[ガスようせつ, gasu yousetsu] (n) gas welding
スポット溶接[スポットようせつ, supotto yousetsu] (n) spot welding
仮溶接[かりようせつ, kariyousetsu] (n) tack welding
厚板[あついた, atsuita] (n) plank; thick board; plate glass; heavy metal sheet (esp. welding); heavy brocaded obi
圧接[あっせつ, assetsu] (n) pressure welding
接合温度[せつごうおんど, setsugouondo] (n) bonding temperature (for diffusion bonding); welding temperature (for diffusion welding); junction temperature (of a semiconductor)
母材[ぼざい, bozai] (n) welding base metal
溶接工[ようせつこう, yousetsukou] (n) welder
鍛接[たんせつ, tansetsu] (n) forge welding
開先[かいさき, kaisaki] (n) groove (in welding)

weld ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดกรี[v.] (batkrī) EN: solder ; weld ; fuse together FR: souder ; braser
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: weld ; solder FR: souder
อ๊อก[n.] (ǿk) EN: weld (with gas) ; do gas welding FR:
ประสาน[v.] (prasān) EN: join ; close ; cement ; weld ; link ; combine ; cohere FR: joindre ; relier ; souder ; cimenter ; colmater
ช่างเชื่อม[n. exp.] (chang cheūa) EN: welder FR: soudeur [m]
ช่างเชื่อมโลหะ[n. exp.] (chang cheūa) EN: welder FR:
ช่างอ๊อก[n. exp.] (chāng øk = ) EN: welder FR: soudeur [m]
งานเชื่อมโลหะ[n. exp.] (ngān cheūam) EN: metal welding FR:
ตัวเชื่อม[n. exp.] (tūa cheūam) EN: link ; bridge ; mediator ; intermediary ; welder ; connective FR:

weld ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rundschweißmutter {f}round weld nut
Schweißpunkt {m}spot weld
Bindenahtfestigkeit {f}weld line strength
Stumpfschweißen {n}butt welding
Auftragschweißen {n}deposition welding
Kehlnahtschweißung {f}fillet welding
Schmelzschweißen {n}fusion welding
Autogenschweißen {n}gas welding; oxyacetylene welding
HF-Schweißen {n}high frequency welding; HF welding
Laserschweißen {n}laser welding
Widerstandspunktschweißen {n} [techn.]resistance spot welding
Widerstandsschweißelektrode {f}resistance welding electrode
Nahtschweißen {n}seam welding
Schutzgasschweißen {n}gas-shielded welding
Punktschweißung {f}spot welding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weld
Back to top