ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

engineering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *engineering*, -engineering-

engineering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
engineering (n.) วิศวกรรมศาสตร์ See also: การช่าง, วิศวกรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
English-Thai: Nontri Dictionary
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
engineering geologyธรณีวิศวกรรม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engineeringวิศวกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิชาช่าง (n.) engineering
วิศวกรรม (n.) engineering
วิศวกรรมศาสตร์ (n.) engineering
M.M.E. (abbr.) วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (n.) Faculty of Engineering
พันธุวิศวกรรม (n.) genetic engineering
ยันตรกรรม (n.) mechanical engineering
วศ.ด. (n.) Doctor of Engineering See also: D.Eng.
วศ.บ. (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng.
วศ.บ. (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng.
วศ.ม. (n.) Master of Engineering See also: M.Eng.
วศ.ม. (n.) Master of Engineering See also: M. ENG.
วิศวกรรมศาตรดุษฎีบัณฑิต (n.) Doctor of Engineering See also: D.Eng. Syn. วศ.ด.
วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng. Syn. วศ.บ.
วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Engineering See also: M.Eng. Syn. วศ.ม.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Science in Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Engineering See also: B.Eng. Syn. วศ.บ.
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Engineering See also: M. ENG. Syn. วศ.ม.
วิศวกรรมอุตสาหการ (n.) industrial engineering
วิศวกรรมเคมี (n.) chemical engineering
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Simple engineering though, wouldn't you think ?แต่เครื่องจักรคงเล่นไม่ยาก...
My name is Diana Reiter. I'm a graduate... of Civil Engineering from the University of Milan.ฉันไดอาน่า จบวิศวะจากมิลาน
Those look like engineering schematics, almost like blueprints.ผู้ที่มีลักษณะเช่นวิศวกรรม แผนงานเกือบจะ เหมือนพิมพ์เขียว
With a piece of engineering this complex with so many unknowns, could the unthinkable occur?กับชิ้นส่วนของ วิศวกรรมที่ซับซ้อนนี้ กับราชวงศ์จำนวนมาก คิดไม่ถึงอาจเกิดขึ้น?
That's the central corridor that you're in now. It connects the personnel areas at the front of the ship to Engineering at the rear.ที่คุณยืนอยู่คือทางเชื่อมใหญ่ ระหว่างศูนย์บังคับการกับห้องเครื่องด้านหลัง
The Engineering decks are on the other side.เข้าไปอีกนิดนึงจะเจอห้องเครื่อง
Mr. Jones was earning a degree in engineering from Georgia Tech, a degree in English Literature from Harvard, and a law degree from Emory University here in Georgia, all with distinction....เขาได้รับปริญญาวิศวกรรม... ...จากจอร์เจียเท็ค ปริญญาอังกฤษจากฮาร์วาร์ด... ...และปริญญากฎหมาย...
Have you ever been to the engineering level?เธอเคยขึ้นไปที่ชั้น ของงานระบบวิศวกรรมมั้ย
I work for an electrical engineering firm, son.เรารับเหมางาน ทั้งตามบริษัทและบ้านเรือน
And I think it's entirely possible for your engineering firm to have jobs for people, preserve open spaces, have contracts, do the...และอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว รับเหมางาน และทำ...
A degree in American History from Georgetown, a degree in Mechanical Engineering at MIT,ปริญญาประว้ติศาสตร์ของอเมริกาจากจอร์จทาวน์, ปริญญาเครื่องกลจาก MIT,
Crackheads do not have engineering degree. I see that the cause of the death it is apparent. ..ทุบหัวไม่จำเป็นต้องจบวิศวะ แล้วนั่นก็ทำให้เขาตาย

engineering ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工程[gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 工程] engineering; an engineering project; project; undertaking
工程图[gōng chéng tú, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ, 工程图 / 工程圖] engineering graphics; technical drawing
工程图学[gōng chéng tú xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄊㄨˊ ㄒㄩㄝˊ, 工程图学 / 工程圖學] engineering graphics; technical drawing
理工[lǐ gōng, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ, 理工] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
理工科[lǐ gōng kē, ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄎㄜ, 理工科] science and engineering as academic subjects (abbr. for 理科, 工科)
工业大学[gōng yè dà xué, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 工业大学 / 工業大學] Technical University; university, mostly for Engineering Sciences
土木[tǔ mù, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ, 土木] building; construction; civil engineering
化学工程[huà xué gōng chéng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 化学工程 / 化學工程] chemical engineering
化工[huà gōng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, 化工] chemical engineering; chemical industry
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 合龙 / 合龍] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc)
土木工程[tǔ mù gōng chéng, ㄊㄨˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 土木工程] civil engineering
电脑辅助工程[diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电脑辅助工程 / 電腦輔助工程] computer aided engineering
电学[diàn xué, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, 电学 / 電學] electrical engineering
电气工程[diàn qì gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电气工程 / 電氣工程] electrical engineering
电子工程[diàn zǐ gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电子工程 / 電子工程] electronic engineering
工程学[gōng chéng xué, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, 工程学 / 工程學] engineering
基因工程[jī yīn gōng chéng, ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 基因工程] genetic engineering
遗传工程[yí chuán gōng chéng, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 遗传工程 / 遺傳工程] genetic engineering
水利工程[shuǐ lì gōng chéng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 水利工程] hydraulic engineering
机械工程[jī xiè gōng chéng, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 机械工程 / 機械工程] mechanical engineering
反应锅[fǎn yìng guō, ㄈㄢˇ ˋ ㄍㄨㄛ, 反应锅 / 反應鍋] reaction pot (chemical engineering); cauldron (at Hogwarts 霍格沃茨)
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线圈 / 線圈] solenoid (electrical engineering); coil
线圈般[xiàn quān bān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ ㄅㄢ, 线圈般 / 線圈般] solenoid (electrical engineering); coil
价值工程[jià zhí gōng chéng, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 价值工程 / 價值工程] value engineering
引水工程[yǐn shuǐ gōng chéng, ˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 引水工程] water-induction engineering

engineering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR
インターネット技術推進グループ[インターネットぎじゅつすいしんグループ, inta-netto gijutsusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Engineering Steering Group; IESG
インターネット技術特別調査委員会[インターネットぎじゅつとくべつちょうさいいんかい, inta-netto gijutsutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Engineering Task Force; IETF
インダストリアルエンジニアリング[, indasutoriaruenjiniaringu] (n) industrial engineering
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics
エンジニアリングプラスチック[, enjiniaringupurasuchikku] (n) engineering plastics
エンジニアリングワークステーション[, enjiniaringuwa-kusute-shon] (n) {comp} engineering workstation; EWS
エンプラ[, enpura] (n) (abbr) (See エンジニアリングプラスチック) engineering plastics
ジーンエンジニアリング[, ji-n'enjiniaringu] (n) gene engineering; genetic engineering
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] (n) {comp} software engineering
ナレッジエンジニアリング[, narejjienjiniaringu] (n) knowledge engineering
化学工学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n) (See 化工) chemical engineering
化工[かこう, kakou] (n) (abbr) (See 化学工学) chemical engineering
土建屋[どけんや, dokenya] (n) general (civil engineering and construction) contractor; (P)
土建業[どけんぎょう, dokengyou] (n) the (civil engineering and) construction industry
土建業者[どけんぎょうしゃ, dokengyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
土木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) civil engineering
土木建築[どぼくけんちく, dobokukenchiku] (n) civil engineering and construction
工学士[こうがくし, kougakushi] (n) Bachelor of Engineering
工手[こうしゅ, koushu] (n) person engaged in public engineering works
建設業者[けんせつぎょうしゃ, kensetsugyousha] (n) general (civil engineering and construction) contractor
弦材[げんざい, genzai] (n) civil engineering chord member
情報工学[じょうほうこうがく, jouhoukougaku] (n) {comp} computer science; information engineering
機械工学[きかいこうがく, kikaikougaku] (n) mechanical engineering
機械科[きかいか, kikaika] (n) course in (of) mechanical engineering
航空工学[こうくうこうがく, koukuukougaku] (n) aeronautical engineering
遺伝子工学[いでんしこうがく, idenshikougaku] (n) genetic engineering
電工[でんこう, denkou] (n) electrician; electrical engineering
電気工学[でんきこうがく, denkikougaku] (n) electrical engineering
エンジニアリング[, enjiniaringu] (n) engineering; (P)
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P)
ソフトウェアエンジニアリング[, sofutoueaenjiniaringu] (n) {comp} software engineering; SE
擁壁[ようへき, youheki] (n) retaining wall (civil engineering)
糸面取り[いとめんとり, itomentori] (n) light chamfering (engineering)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering
工学[こうがく, kougaku] engineering
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
定格[ていかく, teikaku] rated value (engineering)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工学[こうがく, kougaku] Thai: วิศวกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ English: engineering

engineering ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม[n. exp.] (børisat thī) EN: engineering consulting firm FR: société de conseil en ingénierie [f]
จิตวิทยาวิศวกรรม[n. exp.] (jittawittha) EN: engineering psychology FR:
คณะวิศวกรรมศาสตร์[n. prop.] (Khana Witsa) EN: Faculty of Engineering FR:
คณิตศาสตร์การเงิน[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematical finance ; mathematics of finance ; financial engineering ; financial mathematics FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรม[n. exp.] (khanittasāt) EN: advanced engineering mathematics FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์[n. exp.] (khanittasāt) EN: engineering mathematics FR:
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematics for electrical engineering FR:
กลศาสตร์วิศวกรรม[n. exp.] (konlasāt wi) EN: engineering mechanics FR:
ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ; ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์[n. exp.] (parinyā trī) EN: Bachelor of Engineering (B.Eng.) FR:
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า[n. exp.] (phākwichā w) EN: department of electrical engineering FR: département d'ingénierie électrique [m]
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (phākwichā w) EN: department of computer engineering FR: département d'ingénierie informatique [m]
พันธุวิศวกรรม[n.] (phanthuwits) EN: genetic engineering FR: ingénierie génétique [f]
โรงเรียนช่างกล[n. exp.] (rōngrīen ch) EN: school of engineering ; engineering school FR:
สาขาวิชาวิศวกรรม[n. exp.] (sākhā wichā) EN: industrial engineering FR:
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม[n. exp.] (sākhā wichā) EN: industrial engineering FR:
วิชาช่าง[n. exp.] (wichā chang) EN: engineering FR:
วิศวะ[n.] (witsawa) EN: engineering FR: ingénierie [f]
วิศวกรรม[n.] (witsawakam) EN: engineering FR: ingénierie [f] ; génie civil [m]
วิศวกรรมบัณฑิต[n. exp.] (witsawakam ) EN: bachelor of engineering FR:
วิศวกรรมไฟฟ้า [n. exp.] (witsawakam ) EN: electrical engineering FR: ingénierie électrique [f]
วิศวกรรมการเกษตร[n. exp.] (witsawakam ) EN: agricultural engineering FR:
วิศวกรรมการกีฬา[n. exp.] (witsawakam ) EN: sport engineering FR:
วิศวกรรมการผลิต[n. exp.] (witsawakam ) EN: production engineering FR:
วิศวกรรมเคมี[n. exp.] (witsawakam ) EN: chemical engineering FR: ingénierie chimique [f] ; génie chimique [m]
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (witsawakam ) EN: computer engineering FR:
วิศวกรรมเครื่องกล[n. exp.] (witsawakam ) EN: mechanical engineering FR: ingénierie mécanique [f]
วิศวกรรมโลหการ[n. exp.] (witsawakam ) EN: metallurgical engineering FR:
วิศวกรรมศาสตร์[n.] (witsawakamm) EN: engineering FR: ingénierie [f]
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)[n. prop.] (Witsawakamm) EN: Bachelor of Engineering (B.Eng.) FR:
วิศวกรรมเหมืองแร่[n. exp.] (witsawakam ) EN: mining engineering FR:
วิศวกรรมนิวเคลียร์[n. exp.] (witsawakam ) EN: nuclear engineering FR:
วิศวกรรมปิโตรเลียม[n. exp.] (witsawakam ) EN: petroleum engineering FR:
วิศวกรรมสวนศาสตร์[n. exp.] (witsawakam ) EN: acoustical engineering ; acoustic engineering FR:
วิศวกรรมสื่อสาร[n. exp.] (witsawakam ) EN: communication engineering FR:
วิศวกรรมทางสังคม[n. exp.] (witsawakam ) EN: social engineering FR: ingénierie sociale
วิศวกรรมอุณหภาพ[n. exp.] (witsawakam ) EN: thermal engineering FR:
วิศวกรรมอุตสาหการ[n. exp.] (witsawakam ) EN: industrial engineering FR: ingénierie industrielle [f]
วิศวกรรมยานยนต์[n. exp.] (witsawakam ) EN: automotive engineering FR: ingénierie automobile [f]
วิศวกรรมโยธา[n. exp.] (witsawakam ) EN: civil engineering FR: génie civil [m]
วิศวพันธุกรรม[n.] (witsawaphan) EN: genetic engineering FR:

engineering ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apparatebau {m}apparatus engineering
Fahrzeugtechnik {f}automotive engineering
Kraftfahrzeugentwicklung {f}automotive engineering
Bodenbearbeitungstechnik {f}cultivation engineering
Verfahrenstechnik {f} [chem.]chemical engineering
Bauingenieurwesen {n}civil engineering
Tiefbau {m}civil engineering
Schwachstromtechnik {f}communication engineering
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office
Entsorgungstechnik {f}disposal technology; disposal engineering
Elektrotechnik {f}electrical engineering
Fassadenbau {m}facade engineering; façade engineering
Generalplanung {f}general engineering
Genmanipulation {f}genetic engineering
Starkstromtechnik {f}heavy current engineering
Hochbau {m}structural engineering
Krankenhaustechnik {f}hospital technology; hospital engineering
Wasserbau {m}hydraulic engineering; water engineering
Wirtschaftsingenieurwesen {n}Industrial Engineering with Business Studies
Anlagentechnik {f}installation engineering
Labor- und Prüftechnik {f}lab and test engineering
Anlagenbau {m}mechanical engineering and construction
Maschinenbau {m}mechanical engineering
Starkstromtechnik {f}power engineering
Anlagenbetriebstechnik {f}plant operations engineering
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory
Sanitärtechnik {f}sanitary engineering
Softwaretechnik {f} [comp.]software engineering
Versorgungstechnik {f}supply engineering
Qualitätssteuerung {f}value engineering
Abfalltechnik {f}waste engineering
Luftfahrttechnik {f}aeronautical engineering; aeronautics
Biotechnologiefirma {f}bioengineering company
biotechnisch {adj}bioengineering
Bauwesen {n}civil engineering; architecture
Regelungstechnik {f}controlling engineering; control engineering; control technology
Ingenieurwissenschaft {f}engineering science
Maschinenfabrik {f}engineering works
Technikfolgenabschätzung {f}engineering results assessment
Technische Mechanik {f}engineering mechanics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า engineering
Back to top