ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smoulder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smoulder*, -smoulder-

smoulder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smoulder (vi.) ไหม้ช้าๆ โดยไม่มีเปลวไฟ แต่มีควัน See also: คุกรุ่นอยู่ Syn. smolder
smoulder (vi.) คั่งแค้น (ความรู้สึก) See also: (อารมณ์) คุกรุ่น, อัดอั้น (ความรู้สึก)
smoulder in (phrv.) ยังคุกรุ่น See also: ยังคุโชน
smoulder out (phrv.) (ไฟ) ค่อยๆดับ See also: ค่อยๆ มอด
smoulder with (phrv.) ยังระอุด้วย (ความรู้สึกบางอย่าง) See also: ยังเต็มไปด้วย (ความรู้สึกบางอย่าง)
English-Thai: HOPE Dictionary
smoulder(สโมล'เดอะ) vi. ใช้ไฟอ่อน ๆ ,อบหรือเผาโดยไม่มีเปลวไฟ,คุ,ระอุ,อัดอั้นในใจ,กรุ่นอยู่ในใจ. n.. ควันที่พ่นโขมงที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์,ไฟที่คุกรุ่น., Syn. smoulder
English-Thai: Nontri Dictionary
smoulder(n) การคุ,การระอุ,การคุกรุ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรุ่น (v.) smoulder See also: rage, fume, boil, simmer, seethe
คุกรุ่น (v.) smoulder See also: be wild with anger, be pent-up Syn. ร้อนรุ่ม, ปั่นป่วน
อัดอั้น (v.) smoulder Syn. อัดอั้นตันใจ, จนใจ, จนปัญญา
อัดอั้นตันใจ (v.) smoulder Syn. จนใจ, จนปัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Primary charges will blow base charges... ..and a few blocks will be reduced to smouldering rubble.ทุกอย่างอยู่ห่างออกไป ทุกอย่างเป็น ก้อปปี้ ของก้อปปี้ ของก้อปปี้

smoulder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
余燼[よじん, yojin] (n) smouldering fire; smoldering fire; embers
常香盤[じょうこうばん, joukouban] (n) incense clock (marks time with a smouldering train of incense)
燻ぶる;燻る[くすぶる;ふすぶる;いぶる(燻る), kusuburu ; fusuburu ; iburu ( iburu )] (v5r,vi) to smoke; to smoulder; to smolder; to sputter

smoulder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดอั้น[v.] (at-an) EN: be at a loss ; be paralyzed ; be stupefied ; smolder ; smoulder FR:
อึมครึม[v.] (eum khreum) EN: smolder ; smoulder FR:
คุ[v.] (khu) EN: glow ; smoulder ; smolder (Am.) FR: fulminer
อึมครึม[adv.] (eum khreum) EN: threatening ; dismal ; murky ; gloomy ; smoldering ; smouldering ; dull ; nondescript FR:
คุ[adj.] (khu) EN: smouldering ; incandescent FR:
คุกรุ่น[adj.] (khukrun) EN: glowing ; smouldering FR:
กระกรุ่น[X] (krakrun) EN: smoulderingly FR:
กรุ่น[adj.] (krun) EN: smouldering ; smoldering (Am.) FR:

smoulder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glimmbrand {m}smouldering fire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smoulder
Back to top