ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

possessor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *possessor*, -possessor-

possessor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
possessor (n.) ผู้เป็นเจ้าของ See also: เจ้าของ Syn. owner, holder, inheritor, occupant
possessory (adj.) เกี่ยวกับการครอบครอง
English-Thai: Nontri Dictionary
possessor(n) เจ้าของ,ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้ควบคุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
possessorผู้ครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possessoryเกี่ยวกับการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Possessory liensสิทธิยึดหน่วง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ครอบครอง (n.) possessor See also: owner Syn. เจ้าของ
อาวาส (n.) possessor See also: owner Syn. ผู้ครอบครอง, เจ้าของ
สิทธิครอบครอง (n.) possessory right
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's an economic concept known as a positional good in which an object is only valued by the possessor because it's not possessed by others.มีคอนเซ็ปทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า สินค้าที่บ่งบอกฐานะของตัวเอง ในสินค้าที่ผู้ครอบครองเห็นว่ามีค่า เพราะไม่มีผู้อืนได้เป็นเจ้าของมัน
Yes, which is why no one else will ask him to sign one, and I will be the possessor of a unique, albeit confusing, artifact, which will set me apart from hoi polloi of comic book fandom.ใช่ ก็เลยไม่มีใครให้เขาเซ็นไง แล้วฉันก็จะเป็นเจ้าของสิ่งนี้เพียงผู้เดียว จะได้ไม่เหมือนพวกแฟนการ์ตูนธรรมดาไง

possessor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
所持者[しょじしゃ, shojisha] (n) possessor

possessor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ครอบครอง[n.] (phū khrøpkh) EN: owner ; occupier ; possessor FR: possesseur [m]
สิทธิครอบครอง[n.] (sitthikhrøp) EN: right of possession ; possessory right FR: droit de propriété [m]
ตราจอง[n.] (trājøng) EN: possessory rights document FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า possessor
Back to top