ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conqueror

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conqueror*, -conqueror-

conqueror ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conqueror (n.) ผู้ชนะเลิศ (ใช้ไม่เป็นทางการของคำว่า champion) See also: แชมป์เปี้ยน Syn. champion, winner Ops. loser
conqueror (n.) ผู้ชนะเลิศ See also: ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขัน, สิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขัน (คน, สัตว์, พืช) Syn. master, paragon, title holder, vanquisher, victor, winner Ops. loser
conqueror (n.) ผู้ปราบปราม See also: ผู้พิชิต Syn. tyrant, victor
conqueror (n.) ผู้ชนะ See also: ผู้รบชนะ Syn. winner, vanquisher, champion
English-Thai: HOPE Dictionary
conqueror(คอง'เคอเรอะ) n. ผู้พิชิต,ผู้มีชัย
English-Thai: Nontri Dictionary
conqueror(n) ผู้ชนะ,ผู้พิชิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ชนะ (n.) conqueror See also: winner, subjugator, defeater Ops. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย
ผู้พิชิต (n.) conqueror See also: winner, subjugator, defeater Syn. ผู้ชนะ Ops. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Dictator of Tomainia, the conqueror of Osterlich, the future Emperor of the World!จอมเผด็จการแห่ง โทไมเนีย มีชัยเหนือ ออสตินลิค จักรพรรดิของโลก ในอนาคต
Your marriage, to one who is both conqueror and savior of your city.การสมรสของเจ้ากับคน ที่เป็นทั้งผู้ชนะศึก และช่วยเมืองท่านให้รอด
Forgive me, Khaleesi, but your ancestor Aegon the Conqueror didn't seize six of the kingdoms because they were his right.ขออภัย คาลลีสิ แต่บรรพบุรุษ ของท่าน เอย์กอนผู้พิชิต ไม่ได้บุกยึดอีกหกอาณาจักร เพราะว่ามันเป็นสิทธิของเขา
And the title of the whole book is "An History of Aegon the Conqueror and His Conquest of Westeros."ส่วนชื่อหนังสือ คือ "ประวัติของเอกอน ผู้พิชิต และการปราบปรามเวสเทอรอส"
William the Conqueror in 1066.พระเจ้าวิลเลี่ยมผู้พิชิต ปี 1066
"Kill thousands, a conqueror. Kill them all, and you're a God."ฆ่าพันคน คือผู้พิชิต ฆ่าทุกคน คุณคือพระเจ้า
"The victim of men, but rather their conqueror.เป็นเหยื่อของเพศชาย แต่ในทางกลับกัน
I spoke as a conqueror, my enemies crushed... God's plan.ศัตรูของข้าถูกทำลาย-- แผนการของพระเจ้า
Uh, Porter wants me to stick around a little while longer and make a fuller study of our conquerors.อ่า พอร์เตอร์ อยากให้ฉันอยู่ต่ออีกสักระยะ ทำการศึกษาผู้ชนะของเรา ให้กระจ่าง
Boys have been conquerors before.เด็กชายก็เคยได้ เป็นผู้พิชิตมาก่อน
One victory does not make us conquerors.ชัยชนะครั้งเดียวมิได้ทำให้ เราเป็นผู้พิชิต
Three victories don't make you a conqueror.ชัยชนะสามครั้ง ไม่ได้ทำให้เจ้าเป็นผู้พิชิต

conqueror ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征服者[zhēng fú zhě, ㄓㄥ ㄈㄨˊ ㄓㄜˇ, 征服者] conqueror

conqueror ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大威徳明王[だいいとくみょうおう, daiitokumyouou] (n) {Buddh} Yamantaka Vidya-raja; conqueror of Death
征服者[せいふくしゃ, seifukusha] (n) conqueror
戦勝者[せんしょうしゃ, senshousha] (n) victor; victor troops; conqueror
降三世明王[ごうざんぜみょうおう, gouzanzemyouou] (n) {Buddh} Trailokyavijaya Vidya-raja; conqueror of the three worlds

conqueror ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชินะ[n.] (china) EN: conqueror ; victor ; the Buddha FR:
พิชิตมาร[n.] (phichittamā) EN: Buddha ; conqueror of the demons FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conqueror
Back to top