ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vanquisher

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vanquisher*, -vanquisher-

vanquisher ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vanquisher (n.) ผู้ปราบปราม See also: ผู้พิชิต Syn. conqueror, tyrant, victor

vanquisher ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鍾馗;鍾き[しょうき, shouki] (n) (1) Shoki the Plague-Queller; Zhong Kui (traditional Chinese deity said to prevent plagues and ward off evil beings); vanquisher of ghosts and evil beings, and reputedly able to command 80,000 demons; (2) Shoki (WWII fighter aircraft)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vanquisher
Back to top