ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-older-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น older, *older*,

-older- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My elder sister is one year older than meพี่สาวฉันแก่กว่าฉัน 1 ปี
Is your sister younger or older than you?น้องสาวหรือพี่สาวคุณอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าคุณ?
You're 3 years older than meคุณอายุมากกว่าฉัน 3 ปี
He appears older than he really isเขาดูแก่กว่าที่เขาเป็นจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some of the older fishermen looked at him and were sad... ... but they did not show it.บางส่วนของชาวประมงเก่ามอง ไปที่เขา และเป็นที่น่าเศร้า แต่พวกเขา ไม่ได้แสดงมัน พวกเขาพูดอย่างสุภาพเกี่ยวกับ กระแส
You're my older brother, and I love you.You're my older brother, and I love you.
Maybe he like older women.บางทีเขาอาจจะชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า
In April, my older brother, Dennis, had been killed in a jeep accident.เดือนเมษา พี่ชายผมเด็นนิส ตายเพราะอุบัติเหตุในรถจี๊ป
And for you older folks, we got sacks!สำหรับผู้สูงอายุ เรามีวิ่งกระสอบ!
By the way... you may be older than that!เลขประกันสังคมคุณหายไปสองตัว
And I'm three months older than you are, asshole!And l'm three months older than you are, asshole.
Now that I'm older and go to fifth grade...ตอนนี้ผมโตขึ้นเยอะ และก็ขึ้น ป.5 แล้วด้วย...
So? I'm 10 years older than you.- ฉันแก่กว่าคุณ 10 ปี
It's some older gentleman with some beautiful blonde babe.ผู้ชายแก่... ...กับสาวผมบลอนด์คนสวย
I'm your older brother.เพราะฉันเป็นพี่เธอไง
She felt a deep affinity for the older woman.เธอรู้สึกผูกพันธ์อย่างลึกซึ้ง กับหญิงแก่คนนั้น

-older- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伯父[bó fù, ㄅㄛˊ ㄈㄨˋ, 伯父] father's elder brother; term of respect for older man
大伯[dà bó, ㄉㄚˋ ㄅㄛˊ, 大伯] husband's older brother; brother-in-law
大姑[dà gū, ㄉㄚˋ ㄍㄨ, 大姑] husband's older sister; sister-in-law
慈祥[cí xiáng, ㄘˊ ㄒㄧㄤˊ, 慈祥] kindly; benevolent (often of older person)
哥哥[gē ge, ㄍㄜ ㄍㄜ˙, 哥哥] older brother
堂兄[táng xiōng, ㄊㄤˊ ㄒㄩㄥ, 堂兄] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂哥[táng gē, ㄊㄤˊ ㄍㄜ, 堂哥] older male cousin (sharing paternal grandfather)
堂姐[táng jiě, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄝˇ, 堂姐] older female cousin (sharing paternal grandfather)
[zǐ, ㄗˇ, 姊] older sister
姊丈[zǐ zhàng, ㄗˇ ㄓㄤˋ, 姊丈] older sister's husband
姊夫[zǐ fu, ㄗˇ ㄈㄨ˙, 姊夫] older sister's husband
姊姊[zǐ zǐ, ㄗˇ ㄗˇ, 姊姊] older sister
[jiě, ㄐㄧㄝˇ, 姐] older sister
姐姐[jiě jie, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄝ˙, 姐姐] older sister
老一辈[lǎo yī bèi, ㄌㄠˇ ㄧ ㄅㄟˋ, 老一辈 / 老一輩] previous generation; older generation
前辈[qián bèi, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, 前辈 / 前輩] senior; older generation; precursor
大姨子[dà yí zi, ㄉㄚˋ ㄧˊ ㄗ˙, 大姨子] sister-in-law; wife's older sister
几岁[jǐ suì, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˋ, 几岁 / 幾歲] some years; How many years?; How old are you? (familiar, or to child, equivalent to 多大 for older person)
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, 后来居上 / 後來居上] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master
老伯[lǎo bó, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ, 老伯] uncle (polite form of address for older male)
内兄[nèi xiōng, ㄋㄟˋ ㄒㄩㄥ, 内兄 / 內兄] wife's older brother

-older- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
お兄さん(P);御兄さん[おにいさん, oniisan] (n) (1) (hon) (See 兄さん) older brother; elder brother; (2) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.)
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)
ハイミス[, haimisu] (n) (sens) older unmarried woman (wasei
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
伯父[えおじ, eoji] (n) (arch) (See 阿叔) uncle (one's father's older brother)
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus)
兄さん[にいさん(P);あにさん, niisan (P); anisan] (n) (1) (hon) (See お兄さん) older brother; elder brother; (2) brother (as older-brother figure in friendly and or work relationship); (3) (vocative) young man; buddy; fella; laddie; (P)
兄ちゃん[にいちゃん, niichan] (n) (1) (my) older brother; (2) sonny (with a nuance of suspicion); lad; (P)
兄事[けいじ, keiji] (n,vs) defer to another as if an older brother
兄様;兄さま[にいさま, niisama] (n) (hon) (See 兄さん・にいさん・1) older brother
先輩[せんぱい, senpai] (n) (See 後輩・こうはい) senior (at work or school); superior; elder; older graduate; progenitor; old-timer; (P)
夕暮れ族[ゆうぐれぞく, yuugurezoku] (n) couple with older man and younger woman; May-December romance
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male
念人[ねんにん;ねんじん, nennin ; nenjin] (n) (1) assistant in a duel (e.g. a cockfight, poetry contest, etc.) (Heian period); (2) (See 念者・2) older male in an homosexual relationship
新造[しんぞう;しんぞ, shinzou ; shinzo] (n,vs) (1) new; newly made; (n) (2) unmarried woman of about 20; (3) newly-married woman; (4) new prostitute that has not started working; attendant of an older prostitute
枯れ葉マーク;枯葉マーク[かれはマーク, kareha ma-ku] (n) sticker for car drivers 70 years or older
欲張り兄さん[よくばりにいさん, yokubariniisan] (exp) greedy materialistic older brother; dirty old man
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P)
逆修[ぎゃくしゅ, gyakushu] (n) (1) {Buddh} holding a memorial service for oneself; (2) an older person conducting a memorial service for a deceased, younger person

-older- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮีย[n.] (hīa) EN: older brother ; elder brother ; big guy FR: grand frère [m]
เจ๊[n.] (jē) EN: elder sister ; older sister FR:
แก่กว่า[adj.] (kaē kwā) EN: older FR:
เก่ามาก[adj.] (kao māk) EN: older FR:
คร่ำ[adj.] (khram) EN: older ; aged FR: très vieux
ลุง[n.] (lung) EN: uncle ; mother's older brother ; father's older brother FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.) ; [frère aîné du père ou de la mère]
ในสมัยโบราณ[xp] (nai samai b) EN: in ancient times ; in older times FR: dans l'ancien temps ; autrefois ; jadis
ป้า[n.] (pā) EN: aunt ; auntie ; mother's older sister ; father's older sister FR: tante [f] ; [soeur aînée du père ou de la mère]
พี่[n.] (phī) EN: friend (for s.o. older) ; [general term for s.o. older] ; you ( to s.o. older – inf.) FR: aîné [m] ; aînée [f] ; ami (plus âgé) [m] ; amie (plus âgée) [f] ; [terme général pourr désigner qqn de plus âgé] ; tu (pour s'adresser à qqn de plus âgé – inf.)
พี่ ...[X] (phī ...) EN: dear ... + first name (to speak to or about s.o. older – inf.) FR: cher ... + prénom (pour s'adresser ou parler de qqn de plus âgé – inf.)
พี่ชาย[n.] (phīchāi) EN: elder brother ; older brother FR: frère aîné [m] ; grand frère [m] ; frère [m]
พี่สะใภ้[n. exp.] (phī saphai) EN: older sister-in-law FR: belle-soeur (aînée) [f]
ผู้สูงอายุ[n. exp.] (phū sūng-āy) EN: elder ; elderly person ; older person ; senior ; elderly FR: senior [m] ; personne du troisième âge [f]
ผู้สูงวัย[n. exp.] (phū sūng wa) EN: elderly person ; older person ; senior citizen FR: personne âgée [f]
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: senior ; elder ; older person FR: aîné [m] ; ancien [m]
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ; วันผู้สูงอายุ[n. prop.] (Wan Phū Sūn) EN: National Day of Older Persons FR:
วันผู้สูงอายุสากล[n. prop.] (Wan Phū Sūn) EN: International Day of Older Persons FR:
ยุคเก่า[n. exp.] (yuk kao) EN: older times ; former times FR: ancien temps [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -older-
Back to top