ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mount*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mount, -mount-

*mount* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
a great amount (adv.) มาก (จำนวน, ปริมาณ, ระดับ) See also: เป็นอันมาก
a large amount of (n.) จำนวนมาก Syn. many
amount (n.) จำนวนรวม Syn. total, sum
amount (vi.) มีผลรวม See also: มีจำนวนรวม Syn. total, add up to, number
amount passed down throat (n.) ปริมาณที่กลืน Syn. bolus
amount to (phrv.) รวมกันเป็น See also: รวมเป็น, บวกกันเป็น Syn. add up to, come to
amount to (phrv.) กลายเป็นจริง See also: เทียบเท่ากับ, เปรียบเสมือน Syn. add up to
catamount (n.) เสือภูเขา Syn. mountain lion, puma
catamount (n.) สิงโตภูเขา See also: แมวป่าขนาดใหญ่ Syn. panther, puma, cougar
dismount (vt.) ลงจากยานพาหนะ Syn. get off, get down, alight
dismount (vi.) ลงจากยานพาหนะ Syn. get off, get down, alight
dismount from (phrv.) ลงมาจาก (สัตว์ที่ขี่มาหรือนั่งมา)
full amount (n.) ปริมาณมาก See also: จำนวนมาก Syn. a lot, great amount, whole
great amount (n.) ปริมาณมาก See also: จำนวนมาก Syn. a lot, full amount, whole
increase in size or amount (n.) การเพิ่มของขนาด See also: การเพิ่มของปริมาณ
insurmountable (adj.) ซึ่งยากเกินกว่าจะเอาชนะได้ See also: ซึ่งไม่อาจจัดการได้ Syn. insuperable, unconquerable Ops. conquerable, superable, surmountable
large amount (n.) จำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: จำนวนมากมาย Syn. mass
least amount (n.) จำนวนน้อยที่สุด See also: ปริมาณต่ำที่สุด, ค่าที่น้อยที่สุด Syn. lowest, modicum, trifle
make a mountain out of a molehill (idm.) วิตกกังวลเกินไป
mount (vt.) ขึ้น (ม้า, เขา, บันได) Syn. climb, ascend
mount (vt.) เพิ่มขึ้น See also: พอกพูน Syn. increase, rise, ascend Ops. decrease, reduce
mount (vt.) ติด (ภาพ) See also: ตั้ง (ปืนใหญ่), จัดตั้ง Syn. fix, puton
mount (vt.) นำออกแสดง See also: จัดแสดง Syn. organize
mount (n.) สิ่งที่ใช้ติดหรือตั้ง เช่น กระดาษติดภาพ
mount (n.) ม้า Syn. horse
mount (n.) ภูเขา See also: เนินเขา, เขา Syn. mountain, hill
mount on (phrv.) ปีนขึ้นไปบน (สัตว์หรือจักรยาน) See also: ขึ้นขี่
mount on (phrv.) ติดไว้บน See also: วางไว้บนสุด
mount to (phrv.) ขึ้นสู่
mount up (phrv.) ค่อยๆ เพิ่มขึ้น See also: สูงขึ้น(จำนวน)
mountable (adj.) ซึ่งขึ้นไป (เช่น ปีน, ขึ้นม้า, ลุก)
mountain (n.) ภูเขา See also: เขา, เทือกเขา, ดอย Syn. mount, hill
mountain (adj.) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา See also: ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา, ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา
mountain (adj.) คล้ายภูเขา
mountain (n.) กองมหึมา See also: กองพะเนิน, กองใหญ่ Syn. heap, pile, stack
mountain bicycle (n.) จักรยานภูเขา Syn. bicycle, mountain bike
mountain bike (n.) จักรยานภูเขา Syn. mountain bicycle
mountain climber (n.) นักปีนเขา
mountain dew (n.) เหล้าวิสกี้ Syn. moonshine, whiskey
mountain goat (n.) สัตว์เคี้ยวเอื้องประเภทแพะในอเมริกาเหนือ Syn. rocky mountain goat
English-Thai: HOPE Dictionary
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum
catamountn. สัตว์ป่าในตระกูลแมว,ผู้ที่ชอบทะเลาะวิวาท
caucasus mountainsเทือกเขาในCaucasiaเป็นที่เกิดของชนผิวขาวและแขกอินเดีย
demount(ดีเมาทฺ') vt. ถอด,ปลด,เอาออก., See also: demountable adj. ดูdemount
dismount(ดิสเมาทฺ') vi. ลงจากรถ,ลงจากหลังม้า. vt. เอาลง,ยกลง. n. การลงจากรถหรือหลังม้า,การเอาลง
insurmountable(อินเซอเมา'ทะเบิล) adj. ซึ่งเอาชนะไม่ได้,ไม่สามารถจะผ่านได้., See also: insurmountability n., Syn. invincible,insurmountable
mount(เมาน์ทฺ) v.,n. (การ) ขึ้น,ปีนขึ้น,ลุกขึ้น,ขึ้นม้า,ยกขึ้น,ตั้งปืนใหญ่,วางยาม,ติดภาพ,ติดตัวอย่าง,เตรียมตัวอย่างเพื่อส่องกล้องจุลทรรศน์,เตรียมส่องกล้องจุลทรรศน์,สิ่งค้ำจุน,เนินเขา,ภูเขา, See also: mountable adj.
mountain(เมา'เทิน) n. ภูเขา adj. เกี่ยวกับภูเขา, Syn. mount
mountain lion =cougar(ดู)
mountain rangen. เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง (โดยทั่วไปตั้งแต่ 2000 ฟุตขึ้นไป)
mountaineer(เมาทะเนียร์') n. ผู้อาศัยอยู่ตามภูเขา,นักขึ้นเขา,นักไต่เขา vi. ขึ้นเขา,ไต่เขา
mountainous(เมา'เทินเนิส) adj. เต็มไปด้วยภูเขา,เกี่ยวกับ ภูเขา,ใหญ่โตและสูง ###A. alpine ###A. flat
mountebank(เมาทฺ'แบงคฺ) n. คนหลอกลวง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,กำมะลอ. vi. ประกาศชวนเชื่อดังกล่าว,หลอกลวง., See also: mountebankery n., Syn. quack,charlatan,
mounted(เมา'ทิด) adj. บนหลังม้า,ซึ่งขี่ม้าอยู่,เกี่ยวกับทหารม้า
paramount(แพ'ระเมาทฺ) adj. สำคัญยิ่ง,สูงสุด ตัวอย่าง: (paramount concern)
surmount(เซอเมาทฺ') vt. อยู่ข้างบน,ข้าม,เอาชนะ,พิชิต,ปืน,ป่าย,ขึ้น,อยู่เหนือ,วางบน,คลุมยอด., See also: surmountable adj. ableness n. surmounter n., Syn. prevail
tantamount(แทน'ทะเมาทฺ) adj. เท่ากับ,พอ ๆ กับ,ประหนึ่งเป็น,มีความสำคัญเท่ากับ
unmountถอดหมายถึง การถอดจานบันทึก หรือถอดแถบบันทึกออกจากหน่วยบันทึกเมื่อใช้เสร็จแล้ว หรือเมื่อจะเปลี่ยนจานบันทึก หรือแถบบันทึกใหม่
English-Thai: Nontri Dictionary
amount(n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ
dismount(vi) ลงจากหลังม้า,ลงรถ,ยกออกจากรถ
insurmountable(adj) เอาชัยไม่ได้,ผ่านไม่ได้
mount(n) ภูเขา,ยอดเขา,เนินเขา
mountain(n) ภูเขา,ดอย,เขา
MOUNTAIN mountain range(n) ทิวเขา,เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง
mountaineer(n) ชาวเขา,นักปีนเขา,นักไต่เขา
mountainous(adj) มีภูเขามาก,สูง,ใหญ่โต
mountebank(n) ตัวตลก,คนหลอกลวง,นักเล่นกล,หมอเถื่อน
mounting(n) การขึ้น,การขึ้นขี่
paramount(adj) ยิ่งใหญ่,สำคัญยิ่ง,เยี่ยมยอด
remount(vt) กลับไปใหม่,ขึ้นไปใหม่,ติดตั้งใหม่
surmount(vt) ชนะ,อยู่เหนือ,ปก,ครอบ,คลุม
tantamount(adj) เท่ากัน,พอๆ กัน,เท่ากับ,ประหนึ่งเป็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amount at riskจำนวนเงินเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
east-west mountingการวางขวาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
HMD (head-mounted display)เอชเอ็มดี (หน่วยแสดงผลสวมศีรษะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mountใส่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mountainภูเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mountingการติดตั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal amountจำนวนเงินที่ตั้งไว้ (มูลค่าหุ้น) (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
paramountเหนือกว่า, สูงสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remount indexดัชนีสอบติดตั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Rocky mountain spotted feverไข้ผื่นภูเขารอกกี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unmountถอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resilient mountingอุปกรณ์รองรับการสั่นสะเทือน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amountปริมาณ, จำนวน [การแพทย์]
Everest, Mount (China and Nepal)ยอดเขาเอเวอเรสต์ (จีนและเนปาล) [TU Subject Heading]
Himalaya Mountainsภูเขาหิมาลัย [TU Subject Heading]
Mountวางบนแผ่นกระจก [การแพทย์]
Mountain ภูเขา พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบ ๆ ตั้งแต่ 600 ม. ขึ้นไป และมีความลาดชันสูง [สิ่งแวดล้อม]
Mountaineeringการไต่เขา [TU Subject Heading]
Mountingการเก็บถาวร, การติดตัวอย่าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กอบ (n.) an amount of two handfuls
ข้อมูลขนาดใหญ่ (n.) a large amount of information See also: voluminous information
ถึงเงิน (adv.) with satisfied amount of money
ลูก (clas.) numerative noun for fruits, mountain ranges, etc.
หักหัวคิว (v.) take (an amount) off the top See also: subtract, remove
หัวคิว (v.) take (an amount) off the top See also: subtract, remove, deduct
เขาพระสุเมรุ (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods
เชือกเขา (n.) tough mountain vein See also: vine, climber, liana Syn. เถาวัลย์
เมรุ (n.) name of a sacred mountain in the middle of the universe See also: a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world
เมรุราช (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods Syn. เขาพระสุเมรุ
Mt. (abbr.) คำย่อของ mountain
ขุนคีรี (n.) great mountain See also: lofty mountain, high mountain, big mountain Syn. เทือกเขา, แนวเขา, ยอดเขา
ขุนน้ำ (n.) stream from a top of mountain
ขุนเขา (n.) great mountain See also: lofty mountain, high mountain, big mountain Syn. เทือกเขา, แนวเขา, ยอดเขา, ขุนคีรี
คีรี (n.) mountain Syn. ภูเขา, เขา, พนม, สิงขร, ไศล
คีรี (n.) mountain See also: mount, fell, hill, alp Syn. ภูผา, ขุนเขา, เทือกเขา
จำนวน (n.) amount See also: quantity, sum
จำนวนเงิน (n.) amount of money See also: capital
จำนวนเงิน (n.) amount of money See also: capital
ช่องเขา (n.) mountain pass See also: ravine, gorge, defile Syn. หุบเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
I live among the mountainsพวกเขาอาศัยอยู่ในท่ามกลางภูเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย
In the name of Preverti, daughter of the mountains, whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์
Sometimes we risk being shot at to put our wounded mounts out of their misery.บางครั้งเรามีความเสี่ยงที่จะถูก ยิง ที่จะนำม้าได้รับบาดเจ็บที่ไม่ดี ของเรา ออกจากความทุกข์ยากของพวก เขา
Why, it's nothing but a common Himalayan mountain hat"มันก็เป็นแค่ หมวกภูเขาหิมาลัยธรรมดา ๆ ใบนึง"
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่
It's an old Mount Prospect police car. They were practically giving them away.มันเป็นรถตำรวจเมานทโพรสเพคทเก่า พวกเขาเกือบให้มันฟรี
The tablets Moses brought down from Mount Horeb and smashed,แผ่นจารึกที่ มอสนำลงมาจาก ภูเขาโอเร็บ แล้วฟาดจนแตกละเอียด
The tablets Moses brought down from Mount Horeb and smashed, if you believe in that sort of thing.แผ่นจารึกที่ มอสนำลงมาจาก ภูเขาโอเร็บ แล้วฟาดจนแตกละเอียด
As free as a mountain birdอิสระเหมือนกับนก บนภูเขา
Won't be long before he's stuffed and mounted, huh Will?จะไม่นานก่อนที่เขาจะยัดไส้และติดตั้งฮะ วิล

*mount* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿空加瓜[Ā kōng jiā guā, ㄚ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄚ, 阿空加瓜] Cerro Aconcagua, mountain in the Americas
阿空加瓜山[Ā kōng jiā guā shān, ㄚ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄚ ㄕㄢ, 阿空加瓜山] Cerro Aconcagua, mountain in the Americas
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, 阿尔卑斯 / 阿爾卑斯] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, 阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔泰山[Ā ěr tài shān, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, 阿尔泰山 / 阿爾泰山] Altai mountain range in Xinjiang and Siberia
阿尔泰山脉[Ā ěr tài shān mài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 阿尔泰山脉 / 阿爾泰山脈] Altai mountain chain on the border of Russia and Mongolia
客运量[kè yùn liàng, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 客运量 / 客運量] amount of passenger traffic
数目[shù mù, ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, 数目 / 數目] amount; number
数量[shù liàng, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 数量 / 數量] amount; quantity
数额[shù é, ㄕㄨˋ ㄜˊ, 数额 / 數額] amount; sum of money; fixed number
安第斯山脉[Ān dì sī shān mài, ㄢ ㄉㄧˋ ㄙ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 安第斯山脉 / 安第斯山脈] Andes mountain chain of South America
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
阿巴拉契亚[Ā bā lā qì yà, ㄚ ㄅㄚ ㄌㄚ ㄑㄧˋ ㄧㄚˋ, 阿巴拉契亚 / 阿巴拉契亞] Appalachian Mountains in North America
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, 阿特拉斯] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa
博格达山脉[Bó gé dá shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 博格达山脉 / 博格達山脈] Bogda Mountain range in Tianshan mountains
断背山[Duàn bèi shān, ㄉㄨㄢˋ ㄅㄟˋ ㄕㄢ, 断背山 / 斷背山] Brokeback Mountain, film by Ang Lee
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, 山峦 / 山巒] a mountain range; an unbroken chain of peaks
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 坎塔布连山脉 / 坎塔布連山脈] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 量] capacity; quantity; amount; to estimate
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 岫] cave; mountain peak
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
碰撞造山[pèng zhuàng zào shān, ㄆㄥˋ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄕㄢ, 碰撞造山] collisional orogeny; mountain building as a result of continents colliding
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, 合击 / 合擊] combined assault; to mount a joint attack
折合[zhé hé, ㄓㄜˊ ㄏㄜˊ, 折合] convert into; amount to
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
山茱萸[shān zhū yú, ㄕㄢ ㄓㄨ ㄩˊ, 山茱萸] Cornus officinalis; sour mountain date; herb associated with longevity
美洲狮[Měi zhōu shī, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄕ, 美洲狮] cougar; mountain lion; puma
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
大别山[Dà bié shān, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕㄢ, 大别山 / 大別山] Dabie mountain range on the borders of Henan, Anhui and Hubei provinces
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, 小刀会 / 小刀會] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855
下马[xià mǎ, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄚˇ, 下马 / 下馬] dismount a horse
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 潢] dye paper; lake; pond; mount scroll
名山[Míng shān, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, 名山] famous mountain; (N) Mingshan (place in Sichuan)
名山大川[Míng shān dà chuān, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄔㄨㄢ, 名山大川] famous mountains and great rivers
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 配件] fittings; mountings; replacement (parts); accessories
五大名山[Wǔ dà míng shān, ˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, 五大名山] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan
五岳[Wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, 五岳 / 五嶽] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan

*mount* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパラチア山脈[アパラチアさんみゃく, aparachia sanmyaku] (n) Appalachian mountains; Appalachians
アルニカ[, arunika] (n) arnica (esp. mountain tobacco, Arnica montana) (lat
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort
お山;御山[おやま;みやま(御山)(ok), oyama ; miyama ( o yama )(ok)] (n) (hon) (pol) (fam) (See 山・やま・1) mountain
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting
カルミア[, karumia] (n) kalmia (esp. mountain laurel, Kalmia latifolia) (lat
キャラバンシューズ[, kyarabanshu-zu] (n) light mountain-climbing shoes (wasei
グリルコネクタ[, gurirukonekuta] (n) {comp} grill-mounted connector; grill-mounting connector
この位;此の位[このくらい;このぐらい, konokurai ; konogurai] (n,adv) (uk) (See これ位) this much; this amount
これ位;此れ位;是位[これくらい;これぐらい, korekurai ; koregurai] (n,adv) (See この位) this much; this amount
シュグニー語[シュグニーご, shuguni-go] (n) Shughni (language spoken in Pamir mountains in Afghanistan and Tajikistan)
スカイライン[, sukairain] (n) (1) skyline; (2) scenic mountain road; (P)
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount
ちっとやそっと[, chittoyasotto] (exp) small amount; bit; smidgen
となる[, tonaru] (exp) (See になる) to become; to amount to
となるために[, tonarutameni] (exp) (1) (See となる) in order to be(come)...; (2) since it amounts to...; (3) since it is advantageous to...
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed
ナナカマド属[ナナカマドぞく, nanakamado zoku] (n) Sorbus (genus of trees and shrubs comprising whitebeam, rowan, service tree, and mountain ash)
バックフロートタイプ[, bakkufuro-totaipu] (n) type of scuba buoyancy control device with a back-mounted air bladder (wasei
パラマウント[, paramaunto] (adj-f) paramount
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
フェーン現象[フェーンげんしょう, fe-n genshou] (n) hot, dry wind that blows down from a mountain (Foehn phenomenon)
ホースカラータイプ[, ho-sukara-taipu] (n) front-mounted BCD (wasei
マウンティング;マウンチング[, maunteingu ; maunchingu] (n) mounting
マウンテンゴリラ[, mauntengorira] (n) mountain gorilla
マウンテンフレーム[, mauntenfure-mu] (n) {comp} mounting frame
マウンテンレール[, mauntenre-ru] (n) {comp} mounting rail
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P)
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P)
ラテルネ[, raterune] (n) (See ランタン) lantern (for mountaineering) (ger
一念天に通ず[いちねんてんにつうず, ichinentennitsuuzu] (exp) (id) Faith will move mountains
一息[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
七竈;七竃[ななかまど;ナナカマド, nanakamado ; nanakamado] (n) (uk) Japanese rowan (species of mountain ash, Sorbus commixta)
万難を排して[ばんなんをはいして, bannanwohaishite] (exp) at all costs; at any cost; surmounting all difficulties
三百[さんびゃく, sanbyaku] (n) (1) 300; three hundred; (2) (See 文・もん・1) 300 mon; trifling amount; two-bit item; (3) (abbr) (See 三百代言) shyster; (P)
上り口;登り口[のぼりぐち, noboriguchi] (n) starting point for an ascent (mountain, stairs, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount
トラフィック量[トラフィックりょう, torafikku ryou] traffic load, traffic amount
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR)
マウンテンフレーム[まうんてんふれーむ, mauntenfure-mu] mounting frame
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail
マウント[まうんと, maunto] mount (vs)
マウント処理[マウントしょり, maunto shori] mount(ing) process
リモートマウント[りもーとまうんと, rimo-tomaunto] remote mount
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an)
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach
着脱可能[ちゃくだつかのう, chakudatsukanou] demountable (an)
装着[そうちゃく, souchaku] mounting (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗り越える[のりこえる, norikoeru] Thai: ฝ่าฟัน(อุปสรรค) English: to surmount

*mount* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ; peak ; mount ; mountain FR: mont [m] ; montagne [f]
เบี้ย[n.] (bīa) EN: small amount of money FR:
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people ; hill tribe FR: montagnard [m]
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer FR: montagnard [m] ; tribus des montagnes [mpl]
ช่องเขา[n.] (chǿngkhao) EN: mountain pass FR:
ได้เงินเดือนละ ...[v. exp.] (dāi ngoen d) EN: earn ... (+ amount) a month FR: gagner ... (+ chif.) par mois
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
ดอยอินทนนท์[n. prop.] (Døi Inthano) EN: Doi Inthanon ; Mount Inthanon FR:
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ห่า[n.] (hā) EN: shower of rain ; amount of rain FR:
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass FR:
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
หุบผา[n. exp.] (hupphā) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
จักรยานภูเขา [n. exp.] (jakkrayān p) EN: mountain bike FR: vélo tout-terrain [m] ; V.T.T. [m] ; VTT [m]
จักรยานวิบาก[n. exp.] (jakkrayān w) EN: mountain bike FR: vélo tout-terrain [m] ; V.T.T. = VTT [m] (abrév.)
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation ; figure FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m] ; chiffre [m]
จำนวนเฉลี่ย[n. exp.] (jamnūan cha) EN: average number ; average amount FR: nombre moyen [m]
จำนวนมากมาย[n. exp.] (jamnūan māk) EN: huge amount FR:
จำนวนเงิน[n. exp.] (jamnūan ngo) EN: amount of money ; sum FR: montant [m] ; somme d'argent [f] ; somme [f]
จำนวนเงินฝาก[n. exp.] (jamnūan ngo) EN: deposit amount FR:
จำนวนเงินที่ค้างชำระ[n. exp.] (jamnūan ngo) EN: amount due FR:
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; form ; organize ; mount FR: établir ; former ; organiser ; monter
ไกลาส[n. prop.] (Kailāt) EN: Mount Kailasa (Shiva's mountain abode) FR:
กรรมสิทธิ์ที่เหนือกว่า[n. exp.] (kammasit th) EN: paramount title FR:
การปีน[n.] (kān pīn) EN: mounting ; ascent FR: escalade [f] ; ascension [f]
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn kha) EN: mountain climbing ; mountaineering FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การไต่[n.] (kān tai) EN: mounting FR: escalade [f]
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai kha) EN: mountain climbing FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
กันทรากร[n.] (kantharākøn) EN: mountain FR:
กะตั้ก ; กะตั้ก ๆ = กะตั้กๆ[n.] (katak ; kat) EN: huge amount FR:
ข่า[n. prop.] (Khā ) EN: [mountain tribe of cambodian and Mon stock] FR:
ค่าชดเชย[n.] (khāchotchoē) EN: compensation ; amount of compensation ; indemnification ; amount of indemnification FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
เขา[n.] (khao) EN: mount ; mountain ; hill FR: mont [m] ; colline [f] ; montagne [f]
เขาหัวโล้น[n. exp.] (khao hūalōn) EN: bald mountain FR: mont chauve [m]
เขามอ[n.] (khaomø) EN: small hill ; miniature mountain FR: colline [f]
เขาพระสุเมรุ[n. prop.] (Khao Phra S) EN: Suamne Moutain ; Sumeru mountain FR:
เขตภูเขา [n. exp.] (khēt phūkha) EN: highland ; mountain area FR: région montagneuse [f]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb FR: monter ; gravir ; escalader

*mount* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m} (einer Maschine)dismounting (of a machine)
Istbestand {m}actual result; actual amount; actual stock
Istbetrag {m}actual amount
Bergbussard {m} [ornith.]African Mountain Buzzard
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Arfakhonigfresser {m} [ornith.]Mountain Red-headed Honeyeater
Durchschnittsbetrag {m}average amount
Baerammerfink {m} [ornith.]Tucuman Mountain Finch
Baude {f}mountain hut; mountain inn
Gestell {n} | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted
Borneodickkopf {m} [ornith.]Bornean Mountain Whistler
Flaschenhalter-Öse {f}bottle mount
Gerätesteckdose {f}box mounting receptacle
Bronzerücken-Fruchttaube {f} [ornith.]Mountain Rufous-be. Fruit Pigeon
Bruttobetrag {m}gross amount
Buntflöter {m} [ornith.]Mid-mountain Rail Babbler
Cabanisdrossel {f} [ornith.]Mountain Robin
Deckenstativ {n}ceiling mount
Celebesdrossel {f} [ornith.]Sulawesi Mountain Thrush
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn
Bergalcippe {f} [ornith.]Chinese Mountain Fulvetta
Gipfelkreuz {n}cross on the summit of a mountain
Montagefehler {m}defective mounting
Motorblock {m}engine mount
Aufbauleuchte {f}surface mounted ceiling luminaire
Schutzblechhalter-Ösen {pl}fender mount
Aufspannplatte {f}fixing plate; clamping plate; mounting plate
Teilbetrag {m}fraction amount; instalment
Fundament {n} (für Motor) [naut.]mount
Gambelmeise {f} [ornith.]Mountain Chickadee
Gmelindrossel {f} [ornith.]Mountain Thrush
Heckmotor {m} | mit Heckmotorrear mounted engine | rear-engined
Hochgebirge {n}high mountains
Hoeschspornpieper {m} [ornith.]Mountain Pipit
Schwarzkopftukan {m} [ornith.]Hooded Mountain Toucan
Eisenbeschlag {m}iron mountings
Kalkgebirge {n}limestone mountains
Wetmoretangare {f} [ornith.]Masked Mountain Tanager
Beschlag {m}metal fittings; iron mounting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mount*
Back to top