ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ravine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ravine*, -ravine-

ravine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ravine (n.) หุบเขาลึก See also: หุบเขา, ห้วยลึก Syn. canyon, gully, valley
English-Thai: HOPE Dictionary
ravine(ระวีน') n. หุบเขาลึก (มักมีลำธาร) ห้วยลึก
English-Thai: Nontri Dictionary
ravine(n) หุบเขาลึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ravineเหว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ravine-Area Method การฝังกลบในลำห้วย วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย ในบริเวณลำห้วยที่หมดสภาพหรือไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
GRANDFATHER: "Westley and Buttercup raced along the ravine floor."เวสต์ลีย์และบัตเตอร์คัพเดินทางผ่านก้นเหวอย่างรวดเร็ว
Aimee's body is at the bottom of the ravine with a cracked spine.ว่าศพของเอมมี่อยู่ที่ก้นหุบเขาบริเวณสันหินที่แตก
A retired New York fireman, Randall Meade, pulled the children from a burning bus that had rolled into a ravine off the Jersey Turnpike.นักดับเพลิงที่เกษียณอายุแล้ว แรนเดล มี้ด เขาได้ช่วยเด็กออกจากรถบัสที่กำลังลุกไหม้ โดยรถบัสได้ขับเคลื่อนเข้าไปใน หุบเขาเจอร์ซี่ เทินไพค์
I was asleep in the ravine and they appeared like magic, not far away.ผมนอนอยู่ในหุบเขา แล้วพวกเขาก็โผล่มาเหมือนมีเวทมนตร์ ไม่ไกลเท่าไหร่
We are heading down the ravine towards the Chichal Village.เรากำลังมุ่งหน้าลงหุบ ต่อ ชิไค วิลเลจ
The ravine is too deep to cross.หุบเขานั่นมันลึกเกินไป
All that came through the wire was that the body of Lucy Robbins was found in the front seat of her Wagoneer at the bottom of a ravine 15 miles west of Newberry Springs in the Mojave Desert.พบศพของลูซี่ เสียชีวิตอยู่บนเบาะหน้ารถของเธอ สุดถนนราวีนห่างไป 15ไมล์จากนิวเบอร์รี่สปริง
Head left. The ravine empties.เลี้ยวซ้าย ไปทางหุบเขา
Same ravine where we found our stray woodcutter.ที่เดียวกันกับที่เราเจอคนตัดไม้เร่ร่อน
You know, I thought he was gonna shoot me back at the ravine.รู้ไหม ลูกนายเกือบฆ่าฉันแล้ว ตอนนั้นน่ะ
Tom jacobs was out for an early morning walk When he spotted a piece of metal in the ravine.ทอม เจคอบ ออกมาเดินเล่นตั้งแต่เช้าตรู่ เป็นเวลาที่เขาพบชิ้นส่วนโลหะในหุบเขาลึก
The stag went into the woods and led us to the deep ravine.กวางวิ่งเข้าไปในป่า และนำเราลงไปในเหวลึก

ravine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
峡谷[xiá gǔ, ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, 峡谷 / 峽谷] canyon; gill; ravine
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, 沟壑 / 溝壑] gorge; gulch; ravine; deep ditch
隘谷[ài gǔ, ㄞˋ ㄍㄨˇ, 隘谷] ravine; canyon; V-shaped river valley with steep sides
深谷[shēn gǔ, ㄕㄣ ㄍㄨˇ, 深谷] deep valley; ravine

ravine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
千仭の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) bottomless ravine
峡;峽(oK)[かい, kai] (n) (arch) (See はざま・2) gorge; ravine
深淵[しんえん, shin'en] (n,adj-no) abyss; ravine
峡谷[きょうこく, kyoukoku] (n) glen; ravine; gorge; canyon; (P)
幽谷[ゆうこく, yuukoku] (n) deep ravine; glen
渓壑;谿壑[けいがく, keigaku] (n) (1) ravine; chasm; (2) ravenous desire; insatiable desire
渓谷(P);谿谷;溪谷[けいこく, keikoku] (n) valley; ravine; canyon; (P)
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P)
谷底[たにそこ(P);たにぞこ, tanisoko (P); tanizoko] (n) bottom of valley or ravine; (P)
谷間(P);谷あい[たにま(谷間)(P);たにあい, tanima ( tanima )(P); taniai] (n) (1) valley; ravine; chasm; dell; (2) cleavage; (P)

ravine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหว[n.] (hēo) EN: abyss ; chasm ; gorge ; ravine FR: gouffre [m] ; abîme [m] ; abysse [m] ; ravin [m]
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass FR:
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale FR:
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
หุบผา[n. exp.] (hupphā) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
ตกเหว[v. exp.] (tok hēo) EN: plunge into ravine FR: tomber dans un ravin
โตรก[n.] (trōk) EN: ravine ; gorge ; canyon ; deep crevices FR: ravin [m] ; gorges [fpl] ; crevasse [f] ; canyon [m] ; cañon [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ravine
Back to top