ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mount-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mount, *mount*,

-mount- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's an old Mount Prospect police car. They were practically giving them away.มันเป็นรถตำรวจเมานทโพรสเพคทเก่า พวกเขาเกือบให้มันฟรี
The tablets Moses brought down from Mount Horeb and smashed,แผ่นจารึกที่ มอสนำลงมาจาก ภูเขาโอเร็บ แล้วฟาดจนแตกละเอียด
The tablets Moses brought down from Mount Horeb and smashed, if you believe in that sort of thing.แผ่นจารึกที่ มอสนำลงมาจาก ภูเขาโอเร็บ แล้วฟาดจนแตกละเอียด
He climbs Mount Kalisa where he meets Siva, the Hindu god.เขาปีนขึ้นภูเขา Kalisa ที่ซึ่งเขาได้พบกับพระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดู
Baby's starting Mount Holyoke in the fall.เบบี้ ก็จะไปเรียนที่ เมาท์ โฮลกี้ ปลายปีนี้
Her fingers scratch my buns As I mount to have some fun,นิ้วของเธอคุ้ยเขี่ยประตูหลังของฉัน ดั่งฉันขึ้นขี่แรงมันส์
What do you say we pack a picnic tomorrow and hike up to Mount Arecibo?อะไรที่คุณพูด เราแพ็คปิกนิกในวันพรุ่งนี้ และธุดงค์ขึ้นไปบนภูเขาคิ?
Bunch of you people came up here right after Mount St. Helens went nuts.พวงของคนที่คุณมาที่นี่ หลังจากภูเขาไฟเซนต์เฮเลนไปถั่ว
If this thing blows, and if she does a Mount St. Helens, the blast will get here within a minute.ถ้าพัดสิ่งนี้ และถ้าเธอไม่ เมาท์เซนต์เฮเลนส์ ระเบิดจะได้รับที่นี่ ภายในหนึ่งนาที
We saw the same thing in the Philippines on Mount Pinatubo before she blew.เราเห็นสิ่งเดียวกันในประเทศฟิลิปปินส์ บนภูเขา Pinatubo ก่อนที่เธอจะพัด
My father gave it to me when I climbed Mount Blanc.พ่อฉันให้มาตอนที่ปีนมองต์บลังค์
Everyone's climbed Mount Blanc.ใครๆ ก็ปีนมองต์บลังค์

-mount- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, 合击 / 合擊] combined assault; to mount a joint attack
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 潢] dye paper; lake; pond; mount scroll
埃特纳火山[Āi tè nà huǒ shān, ㄞ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, 埃特纳火山 / 埃特納火山] Mount Etna (volcano in Italy)
征勦[zhēng jiǎo, ㄓㄥ ㄐㄧㄠˇ, 征勦] to mount a punitive expedition against bandits

-mount- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
台紙[だいし, daishi] (n) cardboard; mat; mount
山上の垂訓[さんじょうのすいくん, sanjounosuikun] (n) the Sermon on the Mount
散りばめる;鏤める;散り嵌める[ちりばめる, chiribameru] (v1,vt) (uk) to inlay; to set; to stud; to enchase (a thing) with; to mount (gem)
蓬莱[ほうらい, hourai] (n) (1) Mount Penglai; Penglai Island; enchanted land of perpetual youth from Chinese mythology; (2) (See 三蓬莱) sacred mountain (e.g. Mount Fuji, Mount Kumano, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マウント[まうんと, maunto] mount (vs)
リモートマウント[りもーとまうんと, rimo-tomaunto] remote mount

-mount- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ; peak ; mount ; mountain FR: mont [m] ; montagne [f]
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
ดอยอินทนนท์[n. prop.] (Døi Inthano) EN: Doi Inthanon ; Mount Inthanon FR:
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; form ; organize ; mount FR: établir ; former ; organiser ; monter
ไกลาส[n. prop.] (Kailāt) EN: Mount Kailasa (Shiva's mountain abode) FR:
เขา[n.] (khao) EN: mount ; mountain ; hill FR: mont [m] ; colline [f] ; montagne [f]
ขึ้น[v.] (kheun) EN: go up ; rise ; ascend ; mount ; climb FR: monter ; gravir ; escalader
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun banda) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder FR: monter l'escalier ; prendre l'escalier ; gravir les marches ; monter les marches ; monter à l'échelle
ขี่[v.] (khī) EN: ride ; straddle ; mount FR: monter ; chevaucher ; enfourcher
ขี่ม้า[v. exp.] (khī mā) EN: ride a horse ; be on horse back ; mount a horse FR: monter à cheval ; faire du cheval
โขด[n.] (khōt) EN: hill ; highland ; mount ; hillock ; knoll FR: colline [f]
ไกรลาส[n. prop.] (Krailāt) EN: Mount Kailasa (Shiva's mountain abode) FR:
เพิ่มขึ้น[v. exp.] (phoēm kheun) EN: increase ; accelerate ; grow ; mount FR: accroître ; augmenter ; s'accroître ; croître ; élever
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach FR: rajouter ; ajouter ; compléter
ภู[n.] (phū) EN: mountain ; hill ; mount FR: colline [f[ ; mont [m]
ภูเขา[n.] (phūkhao) EN: mountain ; mount ; hill FR: montagne [f] ; colline [f]
ภูเขาอาโป[n. prop.] (Phūkhao Āpō) EN: Mount Apo FR: mont Apo [m]
ภูเขาไฟเอตนา[n. prop.] (Phūkhaofai ) EN: Mount Etna FR: Etna
ภูเขาฟุจิ ; ภูเขาไฟฟุจิ [n. prop.] (Phūkhao Fuj) EN: Mount Fuji FR: Mont Fuji [m]
ภูเขาคันธมาทน์[n. prop.] (Phūkhao Kha) EN: Khao Khanthamat ; Mount Gandhamadana FR:
เริ่มปฏิบัติการ[v. exp.] (roēm patiba) EN: mount ; launch FR: lancer
สุเมรุ[n. prop.] (Sumēn) EN: Mount Meru FR:
ตั้ง[n.] (tang) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand ; mount FR: ériger ; installer ; dresser ; monter ; planter
เถลิง[v.] (thaloēng) EN: ascend ; mount FR: monter ; accéder
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix ; deploy FR: installer ; implanter ; monter ; équiper ; poser ; déployer
ยอดเขาเอเวอเรสต์[n. prop.] (Yøtkhao Ēwo) EN: Mount Everest FR: mont Everest [m] ; Everest [m]

-mount- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaschenhalter-Öse {f}bottle mount
Deckenstativ {n}ceiling mount
Motorblock {m}engine mount
Schutzblechhalter-Ösen {pl}fender mount
Gelenkkopf {m} [techn.]pivot mount
Bergpredigt {f}sermon on the Mount

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mount-
Back to top