ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heap*, -heap-

heap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heap (n.) กอง See also: กองพูน, กองสุม, กองสิ่งของที่ทับถมกัน Syn. mound, pile, stack
heap (vt.) กองไว้ See also: สุมไว้, วางกองไว้
heap (n.) ปริมาณมาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: จำนวนมาก
heap on (phrv.) กองไว้ที่ See also: กองไว้บน, สุมไว้บน Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
heap on (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
heap up (phrv.) กองไว้เป็นจำนวนมาก See also: สุมไว้เป็นจำนวนมาก Syn. pile up
heap up (phrv.) สุม See also: กอง, วางกอง Syn. mound, pile, stack
heap upon (phrv.) ให้ (บางสิ่ง) อย่างมากกับ Syn. heap with, pile on, pile onto, pile with
heap with (phrv.) กองไว้จนพูน See also: สุมไว้มาก Syn. heap on, pile on, pile onto, pile with
heaps (n.) มวลชน See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ Syn. loads, stacks
English-Thai: HOPE Dictionary
heap(ฮีพ) n. กอง, จำนวนมาก,รถยนต์. vt. กอง,สุม,สะสม,บรรจุเต็ม,ให้จำนวนมาก,ใส่มาก. vi. เป็นกอง, Syn. load,pile,stack,gather,amass
English-Thai: Nontri Dictionary
heap(n) กอง,มูนดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heapฮีป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปะ (v.) heap See also: add, fill Syn. พอก, หมก, ทับถม, สุม
มูน (v.) heap up See also: accumulate, pile the earth up, increase, accrue, hoard up to a mound Syn. พอกพูน, พอก, ถม
ลอม (n.) heaped grain
ความถูก (n.) cheapness See also: inexpensiveness, low-cost, low-price Syn. ราคาถูก Ops. ความแพง, ราคาแพง
ถูก (v.) be cheap See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost Syn. ราคาต่ำ, ไม่แพง
ถูกๆ (adj.) cheap See also: inexpensive, low-price, low-cost Syn. ถูกมาก
ถูกมาก (adj.) cheap See also: inexpensive, low-price, low-cost
พะเนินเทินทึก (adv.) in a heap See also: in a pile Syn. พะเนิน
ราคาต่ำ (v.) be cheap See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost Syn. ไม่แพง
ราคาถูก (n.) cheapness See also: inexpensiveness, low-cost, low-price Ops. ความแพง, ราคาแพง
หมักหมม (v.) leave (dirty clothes) in a heap See also: lie in a heap, pile up
หมักหมม (v.) leave (dirty clothes) in a heap See also: lie in a heap, pile up
ไม่แพง (v.) be cheap See also: be inexpensive, be low-price, be low-cost Syn. ราคาต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a heap of mackintoshes in the flower room.มีเสื้อกันฝนอยู่เยอะเเยะที่ห้องดอกไม้
The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it's just a garbage heap made up of hedonistic fools.หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอด และ เพลิดเพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา
We've been through a whole heap together and I really, really need you."" เราผ่านอะไรด้วยกันมามากมาย และฉันต้องการนายจริง ๆ "
I beg to report that my heap ofhinges was so unsatisfactory... because the machines were being recalibrated this morning.ผมผลิตบานพับได้น้อยเพราะ... เช้านี้เขาล้างเครื่องจักร
I haven't seen such a sorry-looking heap of m-m-maggot shit in all my life.ผมยังไม่ได้เห็นเช่นกองขอโทษมองของมมหนอนอึในทุกชีวิตของฉัน
Yes, search... and search and search. Heap insult on insult.หาเลย อยากว่าฉันดีนัก
I must tell you, Your Majesty, that I have not done this in some time and, seeing as the evening has gone so well, we wouldn't want to end up in a heap now, would we?I must tell you, Your Majesty, that I have not done this in some time and, seeing as the evening has gone so well, we wouldn't want to end up in a heap now, would we?
I spent five years on a frozen heap just to keep them away from you.เพื่อล่อมันไปไกลๆ แต่เจ้ากลับไปหลงคารม
Boy, you're in a heap of trouble.บอย, คุณอยู่ในกองของปัญหา
And do you think your pathetic wall will do anything except fall like a heap of dry leaves in the face of...?เยี่ยงกองใบไม้แห้ง ทับถมใบหน้า... โคตรเหง้าพวกข้าสร้างกำแพงนี้ ใช้หินโบราณ จากห้วงบาดาลกรีซ
Now, I done been toe to toe with the law in this town a heap of times just for being black and nearby.ตอนนี้, ฉันเสร็จนิ้วเท้าเพื่อนิ้วเท้า\กับกฏหมายในเมืองนี้รังของเวลา แค่สำหรับสีดำและใกล้ๆ
I got a steaming heap of crap all on this case.ฉันเจอปัญหากองสุมกันเพียบจากคดีนี้

heap ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积云[jī yún, ㄐㄧ ㄩㄣˊ, 积云 / 積雲] cumulus; heap cloud
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, 把戏 / 把戲] acrobatics; jugglery; cheap trick; game
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap
低廉[dī lián, ㄉㄧ ㄌㄧㄢˊ, 低廉] cheap; inexpensive; low
平价[píng jià, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 平价 / 平價] cheap; cut-price; par value
廉价[lián jià, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, 廉价 / 廉價] cheaply-priced
铁公鸡[tiě gōng jī, ㄊㄧㄝˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, 铁公鸡 / 鐵公雞] cheapskate; stingy person
门槛[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, 门槛 / 門檻] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper)
垃圾堆[lā jí duī, ㄌㄚ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄟ, 垃圾堆] garbage heap
便宜货[pián yi huò, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙ ㄏㄨㄛˋ, 便宜货 / 便宜貨] a bargain; cheap goods
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便宜] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive

heap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっ倒れる;打っ倒れる[ぶったおれる, buttaoreru] (v1,vi) (See 倒れる・1) to fall flat; to collapse in a heap
折り重なる[おりかさなる, orikasanaru] (v5r,vi) to lie on top of one another; to be in a heap
盛り上げる(P);盛りあげる[もりあげる, moriageru] (v1,vt) (1) to pile up; to heap up; (2) to stir up; to enliven; to bring to a climax; (P)
盛り合わせる[もりあわせる, moriawaseru] (v1) to heap with; to assort
重ねる[かさねる, kasaneru] (v1,vt) to pile up; to put something on another; to heap up; to add; to repeat; (P)
非難を浴びせる;批難を浴びせる[ひなんをあびせる, hinanwoabiseru] (exp,v1) to heap abuse upon (a person); to criticize strongly; to blast (someone)
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.)
チープ[, chi-pu] (adj-na) cheap
チープガバメント[, chi-pugabamento] (n) cheap government
チープシック[, chi-pushikku] (n) cheap chic
チープレーバー[, chi-pure-ba-] (n) cheap labour (labor)
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made
チャラい;ちゃらい[, chara i ; charai] (adj-i) flashy; gaudy; wrapped in cheap flattery
どけち[, dokechi] (n,adj-na) (uk) cheapskate; very miserly
どっさり[, dossari] (adv,adv-to) (on-mim) lot of; heaps
どや[, doya] (n) cheap lodging or flophouse, especially in a skid row area or slum
パチモン[, pachimon] (n) cheap imitations of famous brands
ハンディムック;ハンディームック[, handeimukku ; handei-mukku] (n) (See ムック) small, cheap book in the style of a magazine (wasei
ヘアピース[, heapi-su] (n) hairpiece
ヘアピン[, heapin] (n) hair pin; hairclip; hairgrip; bobby pin
ヘアピンカーブ[, heapinka-bu] (n) hairpin curve
ヘアピンショット[, heapinshotto] (n) hairpin shot
ヘアピンレース[, heapinre-su] (n) hairpin lace
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items
モヘアプラッシュ[, moheapurasshu] (n) mohair plush
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply)
三文[さんもん, sanmon] (n) cheapness; farthing
二足三文;二束三文[にそくさんもん, nisokusanmon] (n,adj-no) dirt cheap; very cheap
低級[ていきゅう, teikyuu] (adj-na,n,adj-no) low grade; vulgar; low class; cheap; low level
俗っぽい[ぞくっぽい, zokuppoi] (adj-i) cheap (reading); vulgar; worldly-minded
値安[ねやす, neyasu] (n) cheapness
割安(P);割り安[わりやす, wariyasu] (adj-na,n,adj-no) economical; comparatively cheap; (P)
大衆魚[たいしゅうぎょ, taishuugyo] (exp) cheap fish for the masses (e.g. sardines, mackerel, pike)
[やす, yasu] (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous
安い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (安い only) calm; peaceful; quiet; (P)
安っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P)
安上がり(P);安上り[やすあがり, yasuagari] (adj-na) (See 安い・1) cheap; economical; (P)
安価(P);案価(iK)[あんか, anka] (adj-na,n,adj-no) low price; cheapness; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ヒープ[ひーぷ, hi-pu] heap
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
安い[やすい, yasui] Thai: ถูก English: cheap

heap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อนโต๊ะพูน ๆ[n. exp.] (chøn to phū) EN: heap tablespoon FR:
กอง[n.] (køng) EN: pile ; heap ; stack ; group ; crowd ; lot FR: pile [f] ; tas [m] ; monceau [m] ; amas [m] ; lot [m]
กอง[v.] (køng) EN: pile ; pile up ; heap ; stack ; accumulate FR: empiler ; entasser ; accumuler
กองฟอน[n.] (køngføn) EN: ashes remaining after cremation ; ashes of a burnout pyre ; heap of ashes FR:
กองเป็นภูเขาเลากา[n. exp.] (køng pen ph) EN: an enormous amount ; a great heap ; a vast pile (of) FR: une montagne (de)
กองปุ๋ยหมัก[n. exp.] (køng pui ma) EN: compost heap FR: tas de compost [m]
หมักหมม[v.] (makmom) EN: accumulate ; leave in a heap FR:
มูน[v.] (mūn) EN: heap up FR:
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack FR: amasser ; entasser ; empiler
โปะ[v.] (po) EN: plaster ; heap ; coat FR:
สุม[v.] (sum) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble FR: entasser ; empiler
ทิ่มตำ[v.] (thimtam) EN: castigate ; heap abuse (on) FR:
ช้อนโต๊ะพูน[n. exp.] (chøn to phū) EN: heaping tablespoon FR: cuillerée à soupe [f]
อึดตะปือ[X] (euttapeū) EN: heaps (of) FR:
ห้องบัดเจ็ท [n. exp.] (hǿng batjet) EN: budget room ; cheap room FR:
กอง[n.] (køng) EN: [classif.: piles or heaps of things (stones, rocks ...), divisions in the Thai army] FR: [classif. : piles, tas]
กระจอก[adj.] (krajøk) EN: shoddy ; poor ; inferior ; low ; base ; cheap FR: médiocre ; minable
น้ำเน่า[adj.] (nām nao) EN: junk ; trashy ; cheap ; bad ; ill FR:
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: feel inferior (to) ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated FR: avoir honte
ราคาไม่แพง[adj.] (rākhā mai p) EN: cheap FR: bon marché
ราคาถูก[n. exp.] (rākhā thūk) EN: low price ; cheapness FR: prix modique [m] ; prix bon marché [m] ; prix juste [m]
ราคาถูก[adj.] (rākhā thūk) EN: low-priced ; cheap ; economical FR: à bas prix ; bon marché
ราคาถูกมาก[n. exp.] (rākhā thūk ) EN: knockdown price ; cheap as chips FR: prix très bon marché [m]
ราคาย่อมเยา[X] (rākhā yǿmya) EN: cheap ; inexpensive ; low-priced FR: bon marché ; pas cher ; prix modéré [m]
รับเละ[v. exp.] (rap le) EN: get heaped with ; get a whopping FR:
ซื้อได้ถูก[v. exp.] (seū dāi thū) EN: get (sth) cheap FR: acheter bon marché
ถูก[v.] (thūk) EN: be cheap ; be inexpensive ; have a low price FR: être bon marché
ถูก[adj.] (thūk) EN: cheap ; inexpensive ; low-cost, low-price FR: bon marché ; pas cher
ถูกจริง ๆ = ถูกจริงๆ[adj.] (thūk jing-j) EN: very cheap ; dirt cheat (idiom.) FR: très bon marché ; vraiment bon marché
ถูกกว่า[adj.] (thūk kwā) EN: cheaper FR: meilleur marché
ถูกเงิน[adj.] (thūk ngoen) EN: cheap ; low-priced ; inexpensive FR: bon marché
เยอะ[adv.] (yoe) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles FR: beaucoup ; plein (de) ; en abondance

heap ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abraumhalde {f} (Schlacke)slag heap
Komposthaufen {m}compost heap
Trümmerhaufen {m}heap of ruins; heap of rubble
Kehrichthaufen {m}rubbish heap
Schrotthaufen {m}scrap heap
Schlackenhalde {f}slag heap
Aushubhügel {m}spoil heap
Billigkeit {f}cheapness
Tingeltangel {n}cheap night-club; honky-tonk
Trivialliteratur {f}cheap literature
billig; preiswert {adj} | billiger | am billigstencheap | cheaper | cheapest
Strohhaufen {m}heap of straw

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heap
Back to top