ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quantity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quantity*, -quantity-

quantity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quantity (n.) ปริมาณ See also: จำนวน Syn. amount, number
quantity (n.) จำนวน Syn. total, sum
English-Thai: HOPE Dictionary
quantity(ควอน'ทิที) n. ปริมาณ,ปริมาณมาก, Syn. amount
English-Thai: Nontri Dictionary
quantity(n) จำนวน,ปริมาณ,ขนาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quantityปริมาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quantity of illuminationปริมาณของการส่อง สว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จำนวนรวม (n.) quantity See also: amount, number Syn. จำนวน, ผลรวม
ปริมาณ (n.) quantity See also: amount, number Syn. จำนวน, ผลรวม, จำนวนรวม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The speed and the quantity in which it has appeared implies the coordination of hundreds of individuals over many countries.เพราะความเร็วและจำนวนที่ปรากฎ มันเกิดขึ้นพร้อมกันนับร้อยแห่ง
When you said quantity and not quality?- เมื่อพูดถึงเซ็กซ์ - เราจะไม่พูดเรื่องนั้น
Hey, I know you don't know me would you be interested in a felony quantity of methamphetamine?"แต่คุณสนใจยาไอซ์คุณภาพชั้นเลิศไหม แบบนี้นะเหรอ
There's always the same quantity of water on Earth.น้ำบนโลกจะมีปริมาณเท่าเดิมเสมอ
It's a mathematical term, a quantity represented by an arrow, with both direction and magnitude.มันเป็นคำทางคณิตศาสตร์ จำนวนที่แทนที่ด้วยลูกศร ที่มีทั้งทิศทางและมิติ
I believe it's time we change to a small quantity batch production system.ผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมาสู่ระบบการผลิตจำนวนน้อย
The quantity and the conditions of the ingredients, please carefully note the quality and let me know.ปริมาณและ ข้อจำกัดของส่วนผสม ช่วยสังเกตคุณภาพอย่างถี่ถ้วนแล้วบอกผมด้วย
And the quantity of materials is far less than recorded in the official documents you gave me.ปริมาณวัสดุจริงมีน้อยกว่าในรายงานเป็นทางการที่นายให้มามาก
I'll have Garcia track any large quantity purchases or thefts from chemical supply houses.ผมจะให้การ์เซียตรวจสอบการซื้อ ในปริมาณมากหรือ ของที่ถูกขโมยไปจากร้านขายเคมีภัณฑ์
A rather large quantity of cash associated with this fellow.เงินก้อนโตที่เกี่ยวข้องกับหนุ่มคนนี้
They've never been caught in quarterly audits, and on paper, there is no sign of any margin between the quantity procured and quantity used.ไม่มีผลต่างในช่วงที่ทำการตรวจสอบ ยิ่งไปกวานั้น บันทึกการชื้อ และการใช้มีปริมาณเท่ากันพอดี
At this quantity of acetic anhydride, an organization at least the size of the Black Society must be involved.สารอเซติก แอนไฮไดรด์ที่มีปริมาณมากขนาดนี้ ต้องเกี่ยวข้องกับแก๊งมังกรดำอย่างแน่นอน

quantity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, 定数 / 定數] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny
含量[hán liàng, ㄏㄢˊ ㄌㄧㄤˋ, 含量] content; quantity contained
降水量[jiàng shuǐ liàng, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, 降水量] measured quantity of precipitation (meteorology)
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
参量[cān liàng, ㄘㄢ ㄌㄧㄤˋ, 参量 / 參量] parameter (math); quantity used as a parameter; modulus (math.)
光量[guāng liàng, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ, 光量] quantity of light; luminosity
资料量[zī liào liàng, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 资料量 / 資料量] quantity of data
输沙量[shū shā liàng, ㄕㄨ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, 输沙量 / 輸沙量] quantity of sand (transported by a river); sediment content
电量[diàn liàng, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 电量 / 電量] quantity of electric charge or current
食量[shí liàng, ㄕˊ ㄌㄧㄤˋ, 食量] quantity of food
含沙量[hán shā liàng, ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, 含沙量] sand content; quantity of sediment (carried by a river)
水量[shuǐ liàng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, 水量] volume of water; quantity of flow
代数量[dài shù liàng, ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 代数量 / 代數量] algebraic quantity
数量[shù liàng, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 数量 / 數量] amount; quantity
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 量] capacity; quantity; amount; to estimate
补充量[bǔ chōng liàng, ㄅㄨˇ ㄔㄨㄥ ㄌㄧㄤˋ, 补充量 / 補充量] complement; complementary quantity
份量[fèn liàng, ㄈㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 份量] quantity
几何量[jǐ hé liàng, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄌㄧㄤˋ, 几何量 / 幾何量] geometric quantity
繁衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 繁衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity
蕃衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 蕃衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity
摄入量[shè rù liàng, ㄕㄜˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, 摄入量 / 攝入量] intake (quantity)
不变量[bù biàn liàng, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 不变量 / 不變量] invariant quantity; invariant (math.)
物理量[wù lǐ liàng, ˋ ㄌㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, 物理量] physical quantity
定量[dìng liàng, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 定量] quantity; fixed amount; ration
储量[chǔ liàng, ㄔㄨˇ ㄌㄧㄤˋ, 储量 / 儲量] remaining quantity; reserves (of natural resources, oil etc)
未知数[wèi zhī shù, ㄨㄟˋ ㄓ ㄕㄨˋ, 未知数 / 未知數] unknown quantity
[é, ㄜˊ, 额 / 額] volume; amount; quantity; forehead; quota

quantity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごまんと[, gomanto] (adv) in a great quantity
仕入れ高;仕入高[しいれだか, shiiredaka] (n) quantity or value of goods laid in
作業量[さぎょうりょう, sagyouryou] (n) workload; quantity of work; work rate; units produced
保存量[ほぞんりょう, hozonryou] (n) conserved quantity (physics)
合成数[ごうせいすう, gouseisuu] (n) composite number; composite quantity
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something)
小水[しょうすい, shousui] (n,vs) urine; urination; small quantity of water
強飯[ごうはん, gouhan] (n) event in which someone is forced to eat a large quantity of rice (e.g. the April 2nd Shugendo ceremony at Nikko's Rinnouji temple)
掛かり;掛り[がかり, gakari] (suf) (1) taking a quantity (of time, people, etc.); (2) similar to ...; (3) dependent on ...; reliant on ...; (4) (after the -masu stem of a verb) while ...; when ...; in the midst of ...
無次元数[むじげんすう, mujigensuu] (n) dimensionless number; dimensionless quantity
熱量[ねつりょう, netsuryou] (n) calorific value; quantity of heat; calorie
精米歩合[せいまいぶあい, seimaibuai] (n) ratio indicating the quantity of polished rice gained from a given quantity of brown rice (nowadays usually expressed as a percent)
量が増える[りょうがふえる, ryougafueru] (exp,v1) to gain in quantity
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P)
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na,adv,n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration
僅か(P);纔か[わずか, wazuka] (adj-na,adv,n) only; merely; (a) little; small quantity; (P)
多目[おおめ, oome] (n) somewhat larger quantity; larger portion
大量[たいりょう, tairyou] (adj-na,n,adj-no) large quantity; massive (quantity); mass (e.g. mass production, mass transit, mass destruction); (P)
雀の涙;すずめの涙[すずめのなみだ, suzumenonamida] (n) drop in the bucket; very small quantity; chicken feed; insignificant amount
[たか(P);だか, taka (P); daka] (n,n-suf) (usu. だか when n-suf) quantity; amount; volume; number; amount of money; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
規格参照量集合[きかくさんしょうりょうしゅうごう, kikakusanshouryoushuugou] reference quantity set
[りょう, ryou] quantity
量集合[りょうしゅうごう, ryoushuugou] quantity set
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[りょう, ryou] Thai: ปริมาณ English: quantity (suf)

quantity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation ; figure FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m] ; chiffre [m]
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์[n. exp.] (kān plīenpl) EN: change in quantity demand FR:
โควตา [= โควต้า][n.] (khōwtā) EN: quota ; amount ; number ; quantity FR: quota [m]
ควอนติตี้[n.] (khwōntitī) EN: quantity ; amount FR: quantité [f]
ปริมาณ[n.] (parimān) EN: quantity ; amount ; number ; level ; capacity ; volume FR: quantité [f] ; volume m] ; niveau [m] ; montant [m] ; charge [f]
ปริมาณดุลยภาพ[n. exp.] (parimān dun) EN: equilibrium quantity FR:
ปริมาณมาก[n. exp.] (parimān māk) EN: large amount ; large quantity ; mass FR: grande quantité [f] ; masse [f]
ปริมาณสเกลาร์[n. exp.] (parimān sak) EN: scalar quantity FR:
ปริมาณเสนอขายสินค้า[n. exp.] (parimān san) EN: quantity supplied FR:
ปริมาณสุทธิ[n. exp.] (parimān sut) EN: net weight ; net amount ; net quantity ; net volume FR:
ปริมาณทางฟิสิกส์[n. exp.] (parimān thā) EN: physical quantity FR:
ปริมาณเวกเตอร์[n. exp.] (parimān wēk) EN: vector quantity FR:
ร่อยหรอ[v.] (rǿirø) EN: be gradually consumed ; be diminished ; grow less and less ; become less and less ; wear off ; wear away ; diminish in quantity ; deteriorate FR: s'amoindrir
ส่วนลดตามปริมาณ[n. exp.] (suanlot tām) EN: quantity discount FR:
เหยาะ[v.] (yǿ) EN: add little by little ; add a small quantity ; add some more ; add drop by drop ; sprinkle FR: ajouter peu à peu ; saupoudrer ; ajouter très peu

quantity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Istmenge {f}actual quantity
Analoggröße {f}analog quantity
Packungseinheit {f}bulk pack; bulk quantity
Mindestabnahmemenge {f}minimum purchasing quantity
Mindestbestellmenge {f}minimum order quantity
Geldmenge {f}money supply; quantity of money
Liefermenge {f}quantity delivered; supplying quantity
Bezugsgröße {f}reference quantity
Regelgröße {f}control variable; regulating variable; control quantity
Auftragsvolumen {n}volume of orders; quantity of orders
unendlich {adj} [math.] | unendliche Mengeinfinite | infinite quantity; infinity
Messgröße {f}measured quantity; measured value
Abnahmemenge {f} von ... Stückquantity of ... units
Massenberechnung {f}quantity computation
Massenherstellung {f}quantity manufacturing
Massenprüfung {f}quantity check
Mengeneinheit {f}quantity unit
Mengeneinstellung {f}quantity presetting
Mengengerüst {n} der Kosten [econ.]quantity structure of costs
Mengenrabatt {m}quantity discount

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quantity
Back to top