ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fix

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fix*, -fix-

fix ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fix (vt.) ซ่อมแซม See also: ซ่อม, แก้ Syn. repair, mend, correct Ops. damage, spoil
fix (vt.) ติด See also: ยึด, ผนึก, ติดแน่น Syn. fasten, attach, secure Ops. move, unfix
fix (vt.) กำหนด (วัน, เวลา, ราคา) Syn. set, settle, determine Ops. unsettle, unifx
fix (vt.) จ้อง (ตา) See also: เพ่ง (ความสนใจ) Syn. focus, direct
fix (vt.) จัดการ See also: จัดให้เป็นระบบ Syn. arrange, organize
fix (vt.) จัดหาอาหาร See also: เตรียมอาหาร Syn. provide, prepare
fix (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ Syn. punish, castigate Ops. free
fix (n.) การแก้ปัญหา Syn. solution
fix (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก Syn. predicament, difficulty, dilemma Ops. facility
fix for (phrv.) ทำให้ติดแน่นอยู่กับ
fix for (phrv.) เตรียมอาหารไว้ให้
fix for (phrv.) มีสำรองไว้ (คำไม่เป็นทางการ)
fix it up with (phrv.) จัดการเป็นพิเศษกับ (อย่างไม่ซื่อสัตย์) (คำไม่เป็นทางการ)
fix on (phrv.) ทำให้ติดแน่นอยู่บน
fix on (phrv.) จ้องมอง
fix on (phrv.) ตัดสินหรือเลือก
fix over (phrv.) ซ่อมแซม See also: ปรับปรุง
fix the blame on (phrv.) ตัดสินว่ามีความผิด
fix the crime on (phrv.) ตัดสินว่ามีความผิด
fix things up (phrv.) จัดการเป็นพิเศษกับ (อย่างไม่ซื่อสัตย์) (คำไม่เป็นทางการ)
fix up (phrv.) ซ่อมแซม See also: ปรับปรุง
fix up (phrv.) จัดการ
fix up (phrv.) จัดเตรียม
fix up (phrv.) หาที่พักให้กับ Syn. fit up
fix up (phrv.) แต่งตัวอย่างเป็นทางการหรือเต็มยศ
fix upon (phrv.) ทำให้ติดแน่นอยู่บน Syn. fix on
fix upon (phrv.) ทำให้ติดแน่นอยู่บน
fix upon (phrv.) จ้องมอง
fix upon (phrv.) ตัดสินหรือเลือก
fix with (phrv.) ซ่อมแซมด้วย See also: ซ่อมด้วย
fix with (phrv.) จัดการกับ
fix with (phrv.) จ้องมองด้วย (ลักษณะการมองแบบใดแบบหนึ่ง)
fixation (n.) ความหลงใหล See also: ความลุ่มหลง, ความสนใจที่มีมากเกินปกติ Syn. obsession, preoccupation
fixation (n.) ขบวนการที่ก๊าซเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง
fixed (adj.) ที่ไม่เปลี่ยน (ใช้กับสีหน้า)
fixed (adj.) ที่เหนียวแน่น See also: ที่มั่นคง, ที่ปรับเปลี่ยนได้ยาก Syn. intent, steady Ops. flexible
fixed (adj.) ที่ตายตัว See also: ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง Syn. set, permanent Ops. varying
fixed (sl.) ซึ่งได้รับสินบน See also: ถูกติดสินบน
fixed shape (n.) ของแข็ง Syn. mass, solid body
fixedly (adv.) อย่างจดจ่อ (จ้องดู) See also: อย่างพินิจพิเคราะห์ Syn. intently
English-Thai: HOPE Dictionary
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
fixate(ฟิค'เซท) vt. ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้ติดแน่น. vi. ติดแน่น,เกาะแน่น, Syn. fix
fixation(ฟิคเซ'เชิน) n. การทำให้ติดแน่น,ทำให้เกาะแน่น,การครอบงำ, Syn. obsession
fixative(ฟิค'ซะทิฟว) adj. ซึ่งยึดติด,ซึ่งเกาะติด,ซึ่งทำให้ยึดติด. n. สารยึดติด,สารเกาะติด,สารที่ทำให้การระเหยช้าลง
fixed(ฟิคซฺทฺ) adj. ติดแน่น,ซึ่งได้กำหนดไว้,ซึ่งได้ทำให้มั่นคงหรือถาวร,เป็นการเพ่งมองหรือเพ่งความสนใจ,แน่นอน,มั่นคง,ถาวร,ไม่ผันแปร,เป็นระเบียบ., See also: fixedly adv. fixedness n., Syn. fastened
fixed diskจานบันทึกอยู่กับที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อีกชื่อหนึ่ง เพราะโดยปกติ เราไม่อาจจะถอดจานบันทึกแข็งนี้ ออกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง จานบันทึกแบบธรรมดา (floppy disk) ที่สามารถถอดหรือดึงออกได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ฮาร์ดดิสก์ที่ดึงเข้าออก ได้ก็มี ใช้อยู่ บ้าง แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมนัก ฮาร์ดดิสก์ชนิดนั้น เรียกว่า removable hard disk ดู removable hard disk ประกอบ
fixed pitchช่องไฟเท่ากันหมายถึง การพิมพ์ตัวอักษรแต่ละตัวโดยกำหนดให้มีช่องไฟ กว้างเท่า ๆ กัน บางทีใช้คำว่า monospaced โดยปกติ จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด และเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) ชนิดราคาถูก ๆ จะพิมพ์หรือให้ภาพตัวอักษรที่มี ความกว้างเท่ากันหมด ตรงข้ามกับคำ fixed pitch นี้ เราจะใช้คำว่า proportional pitch เครื่องพิมพ์ดี ๆ จะต้องปรับ ขนาดของตัวอักษรไม่ให้เท่ากัน เช่น ตัว I, L, T ไม่ควร จะกว้างเท่ากับ O,W, M ILT OWM
fixed point numberจำนวนเต็มหมายถึง เลขที่มีจุดทศนิยม (สมมติ) ตายตัว หรือที่เรียกว่า เลขจำนวนเต็ม (integer) ตรงข้ามกับ floating point number ซึ่งหมายถึงเลขทศนิยมที่จะกำหนดให้มีเลขตามหลังจุด ทศนิยมกี่หลักก็ได้ตามที่ต้องการ
fixed storageหน่วยเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนไม่ได้หมายถึงสื่อที่เก็บข้อมูลครั้งหนึ่งแล้ว นำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หมายความว่า จะนำมาลบแล้วบันทึกใหม่อย่างจานบันทึกหรือแถบบันทึกไม่ได้ เมื่อนำมาบันทึกใหม่ไม่ได้ ส่วนมากจึงมักใช้บันทึกแฟ้มข้อมูลที่อ่านได้อย่างเดียว (read only) บางทีหมายถึงรอม (ROM)
fixing(ฟิค'ซิง) n. การยึดติด,การเกาะติด,การเกาะแน่น,การซ่อมแซม,อุปกรณ์,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,การปรุงแต่ง
fixture(ฟิคซฺ'เชอะ) n. สิ่งที่ยึดติด,สิ่งที่เกาะติด,สิ่งที่ติดตั้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
fix(vi) อยู่กับที่,ประจำที่,ยึด,ไม่เคลื่อนไหว,ติดแน่น,เกาะแน่น
fixation(n) การกำหนด,ความสำรวม,การเจาะจง
fixture(n) เครื่องติดตั้ง,ของประจำที่,กำหนดการ,สิ่งยึดติด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fix๑. ตรึง๒. (จักษุ.) จ้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixationการตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixativeน้ำยาเคลือบภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixed-ตรึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fixed assetsสินทรัพย์ถาวร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fixing eyeตาข้างจ้อง (ในคนตาเหล่) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fixtureสิ่งติดตรึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fixจับแน่น,การตรึง [การแพทย์]
Fixateจ้องที่จุดใดจุดหนึ่ง [การแพทย์]
Fixationการตรึง [TU Subject Heading]
Fixativesฟิกเซทิพ,ฟิกเซทิฟ,น้ำยาดอง [การแพทย์]
Fixedการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fixed assetทรัพย์สินถาวร [การบัญชี]
Fixed disk จานแม่เหล็กแบบตรึงติดกับเครื่องขับอย่างตายตัว [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวงูเมีย (n.) name of a fix star Syn. ดาวปุรพผลคุนี, ดาวปุรพผลคุนี
ดาวปุรพผลคุนี (n.) name of a fix star Syn. ดาวงูเมีย, ดาวปุรพผลคุนี
ดาวปุรพผลคุนี (n.) name of a fix star Syn. ดาวงูเมีย, ดาวปุรพผลคุนี
ดาวอุตตรผลคุนี (n.) name of a fix star Syn. ดาวเพดาน
ดาวเพดาน (n.) name of a fix star Syn. ดาวอุตตรผลคุนี
วัวตัวผู้ (n.) name of a fix star Syn. ดาวงูเมีย, ดาวปุรพผลคุนี, ดาวปุรพผลคุนี
วัวตัวเมีย (n.) name of a fix star Syn. ดาวเพดาน, ดาวอุตตรผลคุนี
ตั้ง (v.) fix See also: set, settle Syn. กำหนด
ยึด (v.) fix See also: stick, secure, attach, fasten Syn. เหนี่ยว, รั้ง Ops. ปล่อย
อยู่กับที่ (v.) fix See also: be immovable, settle, be rigid Syn. คงที่
กำหนดราคา (v.) fix a price
ตั้งราคา (v.) fix a price Syn. กำหนดราคา
กำหนดประเด็น (v.) fix an issue
ตั้งประเด็น (v.) fix an issue Syn. กำหนดประเด็น
กำหนดราคา (v.) fix the price
จำกัดราคา (v.) fix the price Syn. กำหนดราคา
ตาย (adj.) fixed See also: rigid, inflexible, stiff Syn. แน่นอน, ตายตัว
ตายตัว (adj.) fixed See also: rigid, constant, stable, inflexible Syn. แน่นอน, คงที่ Ops. ไม่แน่นอน
สูตรสำเร็จ (n.) fixed formula
กระไดลิง (n.) fixed ladder
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It took him a little time to fix that watchเขาใช้เวลาเล็กน้อยในการซ่อมนาฬิกานั่น
He may be able to help us figure out how to fix thisเขาอาจจะช่วยพวกเราหาวิธีซ่อมสิ่งนี้ได้
I'm sure we can fix it with some glueฉันแน่ใจว่าเราสามารถซ่อมมันด้วยกาวได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll fix ya. I'll fix ya.ฉันจะแก้ไขยา ฉันจะแก้ไขยา
You should fix up the women.นายควรจะแปลงโฉมพวกสาวๆนะ
Wait 'til I, I fix this thing here.รอจนกว่าฉันฉันจะแก้ไขสิ่งนี้ ที่นี่ ที่นั่น
I have this engine to take apart and fix before my water runs out.ฉันต้องซ่อมเครื่องยนต์นี่ ก่อนที่น้ำของฉันจะหมด
I have some nice, fresh chicken soup. Why don't you let me fix you a bowl?ฉันทำซุปไก่เอาไว้ ฉันจะตักให้นะ
We're gonna fix him up with a broad.เรากำลัง จะ แก้ไข เขาขึ้นมา ด้วย วงกว้าง
Except that I've gotta fix the fan belt, or we're never gonna get out of here.ยกเว้นว่าฉันต้องแก้ไขสายพาน พัดลม หรือเราไม่เคยจะรับออกจากที่นี่
At least, we'd get a radio fix on his position, if you don't mind setting him up for us...อย่างน้อยเราก็จะได้ตำแหน่งของเขาจากวิทยุ ถ้าคุณจะการตั้งค่านั้นเพื่อเรา
We've got a real good fix on him now.เรามีที่ตั้งที่ดีจริงกับเขาในขณะนี้
Anyway we can fix it ?Nauls, down by the generator.
I can't fix it! We got the book here! We can fix it!ดูตามคู่มือเด่ะ ทำไมจะไม่ได้!
He started working to fix the wall, right away.แถมยังไปซ่อมกำแพงอีก

fix ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注目[zhù mù, ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 注目] attention; to stare at; to fix attention on sth
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
凝望[níng wàng, ㄋㄧㄥˊ ㄨㄤˋ, 凝望] to stare (at the future); to fix one's gaze on
[zhǔ, ㄓㄨˇ, 属 / 屬] join together; fix one's attention on; concentrate on
定居[dìng jū, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ, 定居] to settle; to fix a place to live
定鼎[dìng dǐng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄥˇ, 定鼎] lit. to set up the sacred tripods (following Yu the Great); to fix the capital; to found a dynasty; used in advertising
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 装 / 裝] adornment; to adorn; dress; clothing; costume (of an actor in a play); to play a role; to pretend; to install; to fix; to wrap (sth in a bag); to load; to pack
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
年限[nián xiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 年限] age limit; fixed number of years
数额[shù é, ㄕㄨˋ ㄜˊ, 数额 / 數額] amount; sum of money; fixed number
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, 定数 / 定數] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny
十字[shí zì, ㄕˊ ㄗˋ, 十字] cross road; cross-shaped; crucifix; the character ten
十字架[shí zì jià, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄧㄚˋ, 十字架] cross; crucifix; yoke one has to endure
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, 一定] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular
[yōu, ㄧㄡ, 攸] distant, far; adverbial prefix
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
不动点[bù dòng diǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 不动点 / 不動點] fixed point (of a map in math.)
不动点定理[bù dòng diǎn dìng lǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 不动点定理 / 不動點定理] fixed point theorem (math.)
不变价格[bù biàn jià gé, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ, 不变价格 / 不變價格] fixed price; constant price
划一不二[huà yī bù èr, ㄏㄨㄚˋ ㄧ ㄅㄨˋ ㄦˋ, 划一不二 / 劃一不二] fixed; unalterable
包产到户[bāo chǎn dào hù, ㄅㄠ ㄔㄢˇ ㄉㄠˋ ㄏㄨˋ, 包产到户 / 包產到戶] fixing of farm output quotas for each household
名额[míng é, ㄇㄧㄥˊ ㄜˊ, 名额 / 名額] fixed number of people; quota
固定[gù dìng, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, 固定] fixed; set; regular
固定收入[gù dìng shōu rù, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄡ ㄖㄨˋ, 固定收入] fixed income
固定资产[gù dìng zī chǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄔㄢˇ, 固定资产 / 固定資產] fixed assets
固定点[gù dìng diǎn, ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 固定点 / 固定點] fixed point; calibration point
定员[dìng yuán, ㄉㄧㄥˋ ㄩㄢˊ, 定员 / 定員] fixed complement (of crew, passengers etc)
装置物[zhuāng zhì wù, ㄓㄨㄤ ㄓˋ ˋ, 装置物 / 裝置物] fixture; installation
包饭[bāo fàn, ㄅㄠ ㄈㄢˋ, 包饭 / 包飯] get or supply meals at a fixed rate; board
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, 定时 / 定時] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive)
前冠[qián guān, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄢ, 前冠] heading; prefix
加拿大皇家护[Jiā ná dà Huáng jiā hù, ㄐㄧㄚ ㄋㄚˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨˋ, 加拿大皇家护 / 加拿大皇家護] HMCS (Her Majesty's Canadian Ship); prefix for Canadian Navy Vessels
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
海波[hǎi bō, ㄏㄞˇ ㄅㄛ, 海波] hypo (loan); sodium thiosulphate Na2S2O3 used in fixing photos (formerly hyposulphite)
[ā, ㄚ, 阿] initial particle; prefix to a name or a term of address
安装[ān zhuāng, ㄢ ㄓㄨㄤ, 安装 / 安裝] install; erect; fix; mount; installation
恒星际[héng xīng jì, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˋ, 恒星际 / 恆星際] interstellar; between the fixed stars
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 锏 / 鐧] mace; ancient long metal weapon with four edges and no blades, the upper end smaller and the lower end fixed with a handle
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 届 / 屆] to arrive at (place or time); period; to become due; classifier for events, meetings, elections, sporting fixtures etc
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, 性] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence

fix ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛情を傾ける[あいじょうをかたむける, aijouwokatamukeru] (exp,v1) to fix one's affection on
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P)
決め付ける(P);決めつける[きめつける, kimetsukeru] (v1,vt) (1) to fix upon (one-sidedly); to (ignore somebody's position and) arbitrarily decide something is the case; (2) to scold; to take (a person) to task; (P)
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P)
見入る[みいる, miiru] (v5r) to gaze at; to fix one's eyes upon; (P)
覚え込む;覚込む[おぼえこむ, oboekomu] (v5m,vt) to memorize; to fix in memory; to master
過ちを文る[あやまちをかざる, ayamachiwokazaru] (exp,v5r) to not try to fix an error but rather make it look good on the surface only
髪を直す[かみをなおす, kamiwonaosu] (exp,v5s) to fix one's hair (hairdo) (esp. if disheveled); to straighten one's hair; to make an adjustment to one's hair; to do (up) one's hair
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation)
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation)
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective
ク語法[クごほう, ku gohou] (n) creating a noun by affixing "ku" to the end of an inflectable word (i.e. "omowaku", "osoraku", etc.)
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small")
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.)
コテハン[, kotehan] (n) (col) (abbr) (See 固定ハンドル) fixed (user) name (usu. with 2ch)
ごろつく[, gorotsuku] (v5k,vi) (1) (See ごろごろ) to rumble; to thunder; to roll about (people, large objects); (2) to wander about without a fixed workplace, home, etc.; to hang around; to loiter
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] (n) {comp} context prefix
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
たん[, tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person
ちゃん[, chan] (suf) (fam) suffix for familiar person; (P)
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person)
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P)
[, nu] (aux-v,suf) (1) (See ない・1,ません,ん・2) (after the -nai stem of a verb) not (verb-negating suffix); (2) (arch) indicates completion
パスプレフィックス[, pasupurefikkusu] (n) {comp} path prefix
ばむ[, bamu] (suf,v5m) (See 黄ばむ,汗ばむ) to be ...y (suffix indicating that something is in the state of the preceding noun, etc.)
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] (n) {comp} fixed file attributes
ブアン固定[ブアンこてい, buan kotei] (n) (sometimes ボワン) Bouin fixation
ブアン固定液[ブアンこていえき, buan koteieki] (n) Bouin's solution; Bouin's fluid; Bouin's fixative
フィクスト[, fikusuto] (n) fixed
プリフィクス[, purifikusu] (n) prefix
プレフィクス[, purefikusu] (n) prefix
プレフィックス[, purefikkusu] (n) {comp} prefix
プレフィックス形シフトキー[プレフィックスがたしふとキー, purefikkusu gatashifuto ki-] (n) {comp} prefix-type shift key
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] (n) {comp} prefix notation; Polish notation; parenthesis-free notation; Lukasiewicz notation
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation
まじまじと[, majimajito] (adv) (See まじまじと見る) staringly; fixedly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
修正[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment
訂正[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment
インフィックス表記法[インフィックスひょうきほう, infikkusu hyoukihou] infix notation
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix
サフィックス[さふぃっくす, safikkusu] suffix
パスプレフィックス[ぱすぷれふぃっくす, pasupurefikkusu] path prefix
ファイル固有属性[ファイルこゆうぞくせい, fairu koyuuzokusei] fixed file attributes
プレフィクス[ぷれふぃくす, purefikusu] prefix
プレフィックス[ぷれふぃっくす, purefikkusu] prefix
プレフィックス形シフトキー[プレフィックスがたしふとキー, purefikkusu gatashifuto ki-] prefix-type shift key
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
一定期間[いっていきかん, itteikikan] fixed period
中置表記法[ちゅうちひょうきほう, chuuchihyoukihou] infix notation
付番[ふばん, fuban] rank suffix
前置パス名[まえおきぱすめい, maeokipasumei] path prefix
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation
固定ディスクドライブ[こていディスクドライブ, kotei deisukudoraibu] fixed disk drive
固定ヘッド[こていヘッド, kotei heddo] fixed head
固定ヘッド式ディスク[こていヘッドしきディスク, kotei heddo shiki deisuku] fixed-head disk
固定基数表記法[こていきすうひょうきほう, koteikisuuhyoukihou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation
固定基数記数法[こていきすうきすうほう, koteikisuukisuuhou] fixed radix (numeration) system, fixed radix notation
固定小数点レジスタ[こていしょうすうてんレジスタ, koteishousuuten rejisuta] fixed-point register
固定小数点演算[こていしょうすうてんえんざん, koteishousuuten'enzan] fixed-point arithmetic
固定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] permanent connection, fixed connection
固定長[こていちょう, koteichou] fixed-length (a-no)
固定長セル[こていちょうセル, koteichou seru] fixed length cell
固定長パケット[こていちょうパケット, koteichou paketto] fixed length packet
固定関数発生器[こていかんすうはっせいき, koteikansuuhasseiki] fixed function generator
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone
定期業務[ていきぎょうむ, teikigyoumu] fixed task, scheduled task
定期的に[ていきてきに, teikitekini] at fixed intervals
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
接尾語[せつびご, setsubigo] suffix
接尾辞[せつおじ, setsuoji] suffix
接頭語[せっとうご, settougo] prefix
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
接頭[せっとう, settou] Thai: หน่วยคำที่เป็นอุปสรรคต่อหน้าคำ English: prefix
直る[なおる, naoru] Thai: เป็นปกติดังเดิม English: to be fixed

fix ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
หุงหาอาหาร[v. exp.] (hung hā āhā) EN: cook ; prepare food ; make a meal ; prepare a meal ; fix a meal FR: cuisiner ; préparer un repas
จำกัดราคา[v. exp.] (jamkat rākh) EN: fix the price FR: fixer le prix
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage ; stage FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer ; mettre sur pied
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
แก้[v.] (kaē) EN: repair ; mend ; fix FR: réparer
แก้ไขปัญหา[v. exp.] (kaēkhai pan) EN: solve a problem ; figure out a problem ; solve ; remedy ; fix ; cure FR: résoudre un problème
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดประเด็น[v. exp.] (kamnot prad) EN: fix an issue FR:
กำหนดราคา[v. exp.] (kamnot rākh) EN: set a price ; fix a price ; fix the price FR: fixer le prix ; déterminer le prix
กำหนดระยะทาง[v. exp.] (kamnot raya) EN: fix the distance FR: déterminer la distance
กำหนดไว้[v. exp.] (kamnot wai) EN: note ; fix ; provide FR:
กำหนดวัน[v. exp.] (kamnot wan) EN: fix the day FR: fixer le jour
กำหนดเวลา[v. exp.] (kamnot wēlā) EN: fix a date FR: planifier ; programmer
กัดค่า[v.] (katkhā) EN: fix the price FR:
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse
คอยดูก็แล้วกัน[v. exp.] (khøi dū køl) EN: just wait and see ; I'll fix you FR:
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick FR: s'agripper ; se cramponner
นัดวัน[v. exp.] (nat wan) EN: fix a date FR: fixer une date ; convenir d'une date
เพ่งกสิณ[v. exp.] (pheng kasin) EN: fix one's mind on an object ; contemplate an object of meditation FR:
ปลงอายุสังขาร[v.] (plong-āyusa) EN: fix the date of His passing away (of The Buddha) FR:
ซ่อม[v.] (sǿm) EN: repair ; restore ; renovate ; fix ; mend FR: réparer ; restaurer ; rénover ; retaper
ซ่อมนาฬิกา[v. exp.] (sǿm nālikā) EN: fix a watch FR: réparer une montre
ตั้ง[v.] (tang) EN: appoint ; assign sb to ; fix FR: désigner ; commettre ; fixer
ตั้งประเด็น[v. exp.] (tang praden) EN: fix an issue FR:
ตั้งราคา[v. exp.] (tang rākhā) EN: fix a price ; set the price FR: fixer le prix ; tarifer
ตีกรอบ[v. exp.] (tī krøp) EN: set rules ; fix the limits ; fix the bounds FR: définir un cadre
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller ; apposer ; jouxter (litt.)
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix ; deploy FR: installer ; implanter ; monter ; équiper ; poser ; déployer
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
ตรึงราคา[v. exp.] (treung rakh) EN: peg the price ; fix the price ; freeze the price FR: stabiliser le prix ; geler le prix
วางหลัก[v. exp.] (wāng lak) EN: fix principles ; lay down principles ; lay down basic considerations FR:
ยึด[v.] (yeut) EN: fix ; stick ; secure ; attach ; fasten FR:
อยู่กับที่[v.] (yū kap thī) EN: fix ; be immovable ; settle ; be rigid FR:
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix) FR: autre, différent (préfixe)
อัตราดอกเบี้ยกำหนดตายตัว ; อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดตายตัว[n. exp.] (attrā døkbī) EN: fixed interest rate FR:
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่[n. exp.] (attrā laēkp) EN: fixed change rate FR: taux de change fixe [m]
บาร์เดี่ยว[n. exp.] (bā dīo) EN: single bar FR: barre fixe [f]
บันไดลิง[n. exp.] (bandai ling) EN: fixed ladder FR: passerelle [f]

fix ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dilemma {n}dilemma; fix
aufgeschmissen {adj} [ugs.]in a fix [coll.]
Verkehrsausscheidungsziffer {f} (VAZ); Präfix
Rentenfonds {m}annuity fund; fixed-income fund
Mitarbeitersuffix {m}assistant suffix
Ballastwiderstand {m}fix resistance
Beständigkeit {f}fixity
Lamelle {f} | feste Lamelleblade (sipe); sipe (tread pattern) | fixed blade
Anschraublochkreisdurchmesser {m}diameter for fixing the disc to the brackets
Mengennotierung {f}bulk fixing
Steckbuchsenbefestigung {f}bush fixing
Anlagevermögen {n}fixed assets; invested capital
Wohnsitz {m} | seinen Wohnsitz haben; wohnen; sich aufhalten | ohne festen Wohnsitzdomicile | to reside | of no fixed address
Festgeldkonto {n}fixed-term deposit account
Fixfocus {m}fixed focus
Fixierbad {n} | Fixierbäder
Fixiermittel {n} | Fixiermittel
Fixkosten {pl}; fixe Kosten | durchschnittliche fixe Kostenfixed costs | average fixed cost
Fixpunkt {m} [math.]fixed-point
Festkopf {m}fixed magnetic head
Festplatte {f}fixed disk
Festpreis {m}; Fixpreis
Festpropeller {m}fixed pitch propeller
Festpunktaufhängung {f}fixed suspension
Festrohrbündelwärmetauscher {m} [techn.]fixed tube exchanger
Fixstern {m} | Fixsterne
Fixum {n}fixed sum; stationary sum
Leistungsschaufel {f}fixed blade; guide blade
Standquartier {n}fixed quarters
Aufspannplatte {f}fixing plate; clamping plate; mounting plate
Aufspannflansch {m}fixing flange
Baulinie {f}fixing building limiting line; building line
Befestigungsteil {n}fixing part
Einspannstelle {f}fixing point
Feststellvorrichtung {f}fixing device; locking device
Halteeinrichtung {f}fixture device
Vorrichtungsbau {m}fixture construction
Verzurröse {f} (zum Fixieren von Ladegut)lashing eye
Beleuchtungsabdeckung {f}lighting fixture covering
Beleuchtungskörper {m}lighting fixture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fix
Back to top