ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vine*, -vine-

vine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vine (n.) ต้นองุ่น See also: พืชองุ่น Syn. creeper
vinegar (n.) น้ำส้มสายชู
vinegarish (adj.) เปรี้ยว See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว Syn. sour
vinegary (adj.) เปรี้ยว Syn. sour, vinegarish
vinery (n.) บริเวณเพาะปลูกองุ่น See also: ไร่องุ่น Syn. summerhouse
vineyard (n.) ไร่องุ่น See also: สวนองุ่น Syn. grapesvines
vineyarded (adj.) เกี่ยวกับไร่องุ่น
vineyardist (n.) ผู้ปลูกองุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
vine(ไวน์) n. ต้นองุ่น,พืชองุ่น,ไม้เถาวัลย์., See also: vined adj. vineless adj.
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.
vinery(ไว'เนอรี) n. ไร่ไม้เลื้อย,ไร่องุ่น,ต้นองุ่น
vineyard(วิน'เยิร์ด) n. ไม่องุ่น,สวนองุ่น,ที่เพาะเลี้ยงองุ่น,วงการ
English-Thai: Nontri Dictionary
vine(n) ต้นองุ่น
vinegar(n) น้ำส้มสายชู
vineyard(n) ไร่องุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vine; climberไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรรณไม้เลื้อย (n.) vine See also: creeping plant, climber, liana
ลดา (n.) vine See also: creeper
เครือ (n.) vine See also: creeper, climber, liana Syn. เถาไม้
เครือเขา (n.) vine See also: creeper, climber, liana Syn. เถาวัลย์
เครือไม้ (n.) vine See also: creeper, climber Syn. เถาไม้
เถา (n.) vine See also: creeper, climber Syn. เครือไม้, เถาไม้
เถาวัลย์ (n.) vine See also: creeping plant, climber, liana Syn. พรรณไม้เลื้อย
เถาไม้ (n.) vine See also: creeper, climber Syn. เครือไม้
เถาไม้ (n.) vine See also: creeper, climber, liana
mad cow disease (n.) โรควัวบ้า (คือโรค BSE ย่อจาก bovine spongiform encephalopathy)
จุตูปปาตญาณ (n.) divine insight
ทิพยจักษุญาณ (n.) divine insight Syn. จุตูปปาตญาณ
ทิพย์ (adj.) divine See also: supernatural, celestial
นวารหาทิคุณ (n.) nine kinds of divine virtues
ยานทิพย์ (n.) divine vehicle
วิมาน (n.) divine vehicle Syn. ยานทิพย์
สื่อสวรรค์ (n.) a divine messenger See also: angel, God´s messenger, Angel of Death, archangel, guardian angel
อาจาด (n.) Islamic dish made of cucumber slices and onions in vinegar
เครือเถา (n.) bunch of vine See also: cluster of vine Syn. เถาวัลย์
เทวทูต (n.) a divine messenger See also: angel, God´s messenger, Angel of Death, archangel, guardian angel Syn. สื่อสวรรค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cody, grab the vine, grab the vine now pull itโคดี จับเถาวัลย์ ไว้ จับไว้ .. ดึงมัน
Capture:·ëε Sync: vine Óêäìบรรยายไทยโดย ermnothing, mazo, sea7,finduilas
A weed-like vine found only on lego,พืชคล้ายองุ่นนี้ อยู่ที่อิเอโก้ เท่านั้น
Yeah, that vine on the bones-- it's kudzu.ใช่ มีสารประกอบของพืชองุ่นในกระดูก มันคือ 'Kudzu'
♪ Tarzan and Jane were swingin' on a vine*ทาซานกับเจนกำลังแกว่งไกวกันบนเถาวัลย์*
Grows a vine to the Land of Giants, and the Golden Goose.มันจะสูงขึ้นไปยังดินแดนยักษ์ ที่มีเจ้า"ห่านทองคำ"อยู่
When I find those magic beans, they'll grow a vine straight up into the clouds, where a terrible and a fearsome giant hoards his greatest treasure the Golden Goose.เมื่อข้าพบถั่ววิเศษพวกนั้น มันจะงอกเป็นต้น สูงไปถึงเมฆ ไปถึงดินแดนยักษ์ ที่ครอบครองสมบัติล้ำค่า...
Yeah and a client of mine, he's got this great vine yard in Napa.ใช่ มีลูกค้าผมคนหนึ่ง เขามีห้องชิมไวน์ในนาปา
♪ that's when I climbed that optimistic vine~เมื่อผมปีนขึ้นไปมองโลกในแง่ดี~
Vine strike's still loose.รอนด้านหน้ายังไม่เรียบร้อยนะ
His brother's got a vineyard.น้องชายเขาทำไร่องุ่นที่นั้น
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร

vine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tù, ㄊㄨˋ, 菟] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds having medicinal uses); also called 菟丝子
菟丝子[tù sī zǐ, ㄊㄨˋ ㄙ ㄗˇ, 菟丝子 / 菟絲子] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds used in medicine)
[gé, ㄍㄜˊ, 葛] hemp cloth; Pueraria lobata (lobed kudzu vine (a legume with starchy roots used in traditional Chinese medicine)
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)
豆薯[dòu shǔ, ㄉㄡˋ ㄕㄨˇ, 豆薯] yam bean (Pachyrhizus erosus), a vine with sweet edible root
香醋[xiāng cù, ㄒㄧㄤ ㄘㄨˋ, 香醋] aromatic vinegar; balsamic vinegar
荆棘[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, 荆棘 / 荊棘] briar; blackberry vine
峡谷[xiá gǔ, ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, 峡谷 / 峽谷] canyon; gill; ravine
神权[shén quán, ㄕㄣˊ ㄑㄩㄢˊ, 神权 / 神權] divine right (of kings)
神圣[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, 神圣 / 神聖] divine; hallow; holy; sacred
[shì, ㄕˋ, 筮] divine by stalk
圣手[shèng shǒu, ㄕㄥˋ ㄕㄡˇ, 圣手 / 聖手] divine physician; sage doctor; highly skilled practitioner
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, 灵光 / 靈光] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good!
[zhōu, ㄓㄡ, 騆] divine horse
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, 沟壑 / 溝壑] gorge; gulch; ravine; deep ditch
葡萄藤[pú tao téng, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄊㄥˊ, 葡萄藤] grape vine
狂牛病[kuáng niú bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, 狂牛病] mad cow disease; bovine spongiform encephalopathy, BSE
疯牛病[fēng niú bìng, ㄈㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, 疯牛病 / 瘋牛病] mad cow disease (bovine spongiform encephalopathy)
陈醋[chén cù, ㄔㄣˊ ㄘㄨˋ, 陈醋 / 陳醋] mature vinegar
隘谷[ài gǔ, ㄞˋ ㄍㄨˇ, 隘谷] ravine; canyon; V-shaped river valley with steep sides
葛藤[gé téng, ㄍㄜˊ ㄊㄥˊ, 葛藤] tangle of vines; fig. complications
深谷[shēn gǔ, ㄕㄣ ㄍㄨˇ, 深谷] deep valley; ravine
缠绕茎[chán rǎo jīng, ㄔㄢˊ ㄖㄠˇ ㄐㄧㄥ, 缠绕茎 / 纏繞莖] vine; twining stem
葡萄园[pú táo yuán, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 葡萄园 / 葡萄園] vineyard
藤蔓[téng mán, ㄊㄥˊ ㄇㄢˊ, 藤蔓] vine
[cù, ㄘㄨˋ, 醋] vinegar

vine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine
バインリナックス[, bainrinakkusu] (n) {comp} Vine Linux
山葡萄[やまぶどう, yamabudou] (n) crimson glory vine (species of grapevine, Vitis Coignetiae)
末生り;末成り;末成(io)[うらなり, uranari] (n) (1) (See 本生り) fruit grown near the tip of the vine (hence stunted and unripe); (2) weak-looking fellow; pale-faced man; pasty-faced man; pallid man
枸杞[くこ;クコ, kuko ; kuko] (n) (uk) Chinese matrimony vine (Lycium chinense); Chinese wolfberry; goji
猿梨[さるなし;コクワ, sarunashi ; kokuwa] (n) (uk) hardy kiwi (Actinidia arguta); tara vine; bower vine
瓜の蔓[うりのつる, urinotsuru] (n) gourd vine
葛藤;防已[つづらふじ;ツヅラフジ, tsudurafuji ; tsudurafuji] (n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum); (2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land)
藤蔓[ふじづる, fujiduru] (n) wisteria vine
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE
アクリフラビン[, akurifurabin] (n) acriflavine
エルゴノビン[, erugonobin] (n) (See エルゴメトリン) ergonovine
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
チキン南蛮[チキンなんばん, chikin nanban] (n) fried chicken with vinegar and tartar sauce
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar)
はりはり;ハリハリ[, harihari ; harihari] (n) (See はりはり漬け) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings
はりはり漬け;ハリハリ漬け[はりはりつけ(はりはり漬け);ハリハリつけ(ハリハリ漬け), hariharitsuke ( harihari tsuke ); harihari tsuke ( harihari tsuke )] (n) thin, dried strips of daikon soaked in vinegar and other flavorings
バルサミコ酢[バルサミコす, barusamiko su] (n) balsamic vinegar
ビネガー;ビニガ[, binega-; biniga] (n) vinegar
フルーツビネガー[, furu-tsubinega-] (n) fruit vinegar
ミドリハゼ[, midorihaze] (n) divine dwarf goby (Eviota epiphanes)
ヨハネ黙示録[ヨハネもくしろく, yohane mokushiroku] (n) (See 黙示録) the Revelation of St. John the Divine (book of the Bible)
ワインビネガー[, wainbinega-] (n) wine vinegar
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
加護[かご, kago] (n,vs) divine protection
千仭の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) bottomless ravine
卜者[ぼくしゃ, bokusha] (n) fortuneteller; soothsayer; diviner
占い師;占師[うらないし, uranaishi] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist
占屋算[うらやさん, urayasan] (n) (1) (See 占い) divination; (2) a diviner
占書;卜書[うらぶみ, urabumi] (n) diviner's book
占者[うらないしゃ, uranaisha] (n) diviner; fortuneteller; soothsayer; palmist
卸し和え;下ろし和え[おろしあえ, oroshiae] (n) seasoning of grated daikon with soy and vinegar, usually for fish or vegetables
合わせ酢;合せ酢[あわせず, awasezu] (n) mixture of vinegar and some other flavouring (i.e. soy sauce, sugar, etc.)
四神獣[しじんじゅう, shijinjuu] (n) four divine beasts; guardian deities of the four cardinal points
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バインリナックス[ばいんりなっくす, bainrinakkusu] Vine Linux

vine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
ชะพลู[n.] (chaphlū) EN: Piper sarmentosum ; pepper vine FR:
ช้าพลู[n.] (chāphlū) EN: Piper sarmentosum ; pepper vine FR:
ช้องนาง[n.] (chøng-nāng) EN: Bush clock vine ; King's mantle ; Thunbergia erecta FR: Thunbergia erecta
ดอกอัญชัน[n. exp.] (døk anchan) EN: butterfly pea ; blue pea vine ; blue vine ; pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
แฮปปี้เนส [n.] (haēppīnēt) EN: Port St. John's creeper ; Pink trumpet vine FR:
เขา[n.] (khao) EN: vine FR:
โคกกระออม[n.] (khōkkra-øm) EN: balloon plant ; balloon vine ; love in a puff ; Cardiospermum halicacabum FR: Cardiospermum halicacabum
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant FR:
เครือเขา[n.] (khreūakhao) EN: vine FR:
เครือไม้[n.] (khreūamāi) EN: vine FR:
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: bunch of vine FR:
กระออม[n.] (kra-øm) EN: balloon plant ; balloon vine ; love in a puff ; Cardiospermum halicacabum FR: Cardiospermum halicacabum
กระพังโหม[n.] (kraphanghōm) EN: Skunkvine ; Stinkvine ; Chinese Fever Vine ; Sarcostemma secamone FR: Sarcostemma secamone
กระเทียมเถา[n. exp.] (krathīem th) EN: garlic vine ; Mansoa alliacea ; Pachyptera hymenaea FR: Mansoa alliacea ; Pachyptera hymenaea
ลดา[n.] (ladā) EN: vine FR:
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]
ไม้เถา[n.] (māi thao) EN: creeper ; vine FR: plante grimpante [f]
มอธเหยี่ยวองุ่นเข้มจาง[n. exp.] (møt yīo a-n) EN: Whitespot Vine Hawk-moth FR:
มอธเหยี่ยวองุ่นนาคา[n. exp.] (møt yīo a-n) EN: Naga Vine Hawk-moth FR:
มอธเหยี่ยวสี่บั้ง[n. exp.] (møt yīo sī ) EN: Lined Vine Hawk-moth FR:
งูเขียวปากแหนบ[n. exp.] (ngū khīo pā) EN: Long-nosed Whip Snake ; Green vine snake FR:
พรรณไม้เลื้อย[n. exp.] (phan māi le) EN: vine FR: plante grimpante [f]
ผัดผักบุ้งไฟแดง[n. exp.] (phat phakbu) EN: stir-fried morning glory ; stir-fried swamp cabbage ; morning-glory vine fried in garlic, chili and bean sauce FR:
พลู [n.] (phlū) EN: betel leave vine ; betel-vine ; betel pepper FR: feuille de bétel [f]
พวงชมพู[n.] (phūangchomp) EN: coral vine ; Antigonon leptopus FR: Antigonon leptopus
พวงแก้ว[n. exp.] (phūang kaēo) EN: Bag flower ; Bleeding heart vine ; Broken heart FR:
พวงคราม[n.] (phūangkhrām) EN: purple wreath ; sandpaper vine ; queen's wreath ; Petrea volubilis FR: Petrea volubilis
พวงแสด[n.] (phūangsaēt) EN: orange trumpet ; flame flower ; fire-cracker vine ; Pyrostegia venusta FR: Pyrostegia venusta
พวงแสดเถา[n.] (phūangsaēt ) EN: orange trumpet ; flame flower ; fire-cracker vine FR:
พุทธชาด[n.] (phutthachāt) EN: Jasmine Vine ; Star Jasmine ; Angel-hair Jasmine ; Jasminum auriculatum FR: Jasminum auriculatum
เปลวสุริยัน [n. exp.] (plēo suriya) EN: Mexican flame  vine ; Orangeglow vine FR:
สร้อยอินทนิล [n. exp.] (søi-inthani) EN: Clock vine ; Bengal clock vine ; Blue trumpet vine ; Blue skyflower ; Skyflower ; Heavenly blue ; Thunbergia grandiflora FR: Thunbergia grandiflora
เถา[n.] (thao) EN: climber ; vine ; liana FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
เถาไม้[n. exp.] (thao māi) EN: vine FR:
ทองอุไร [n.] (thøng-urai) EN: yellow elder ; yellow bells ; trumpet vine ; Tecoma stans FR: Tecoma stans
ต้นพลู [n. exp.] (ton phlū) EN: betel leave vine ; betel-vine ; betel pepper FR: bétel [m]
ต้นพวงคราม[n. exp.] (ton phūang ) EN: Purple Wreath ; Queen's Wreath ; Sandpaper Vine ; Petrea Volubilis FR:
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles ; tart relish FR: achards [mpl] ; pickles [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre [mpl] ; relish [f] (Québ.)

vine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weinrebe {f}grape vine
Apfelessig {m}cider vinegar
Kräuteressig {m}aromatic vinegar
Gottesdienst {m} | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church
Nachrichtendienst {m}grapevine [coll.]
Rutengänger {m}diviner
Weingarten {m}vineyard
Welligkeit {f}waviness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vine
Back to top