ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mass*, -mass-

mass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Mass (n.) พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์ Syn. Eucharist rite
mass (n.) ปริมาณมาก See also: จำนวนมาก Syn. crowd, heap, volume
mass (n.) กอง See also: กลุ่ม, ก้อน, ชิ้น, ส่วน Syn. block, piece, portion, section
mass (n.) ส่วนใหญ่ Syn. majority, plurality
mass (adj.) ซึ่งมีจำนวนมาก See also: มากมาย
mass (vi.) รวมตัวเป็นก้อน See also: รวมกันเป็นกลุ่ม, รวมกันเป็นกอง, รวมกันหนาแน่น
mass (adj.) เกี่ยวกับคนจำนวนมาก See also: เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก
mass (adj.) กว้างมาก See also: ทั่วไป, ถ้วนทั่ว, เป็นวงกว้าง
Mass book (n.) หนังสือสวดมนต์ Syn. service book
mass book (n.) หนังสือสวดมนต์ Syn. liturgy
mass communications ( n.) วารสารศาสตร์
mass media (n.) การสื่อสารมวลชน See also: สื่อมวลชน
mass medium (n.) สื่อมวลชน
mass meeting (n.) การประชุมใหญ่
mass mind (n.) ความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมาก
mass noun (n.) คำนามนับไม่ได้
mass number (n.) เลขบอกมวล
mass production (n.) การผลิตเป็นจำนวนมาก
mass psychology (n.) ความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมาก
mass suggestion (n.) การชักจูงคนจำนวนมาก
mass transportation (n.) การขนส่งมวลชน
mass trial (n.) การพิจารณาคดีต่อหน้าคนจำนวนมาก
mass-market (adj.) ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมาก
mass-produce (vt.) ผลิตเป็นจำนวนมาก
mass-produced (adj.) ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมาก Syn. commercial, manufactured
mass-production (n.) การผลิตเป็นจำนวนมาก Syn. automated production, manufacturing
Massachusetts (n.) รัฐแมสซาชูเซ็ทของอเมริกา
massacre (n.) การฆาตกรรมหมู่ See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. buthering, killing
massacre (n.) การพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: การแพ้การแข่งขันครั้งสำคัญ
massacre (vt.) ฆาตกรรมหมู่ See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. annihilate, exterminate
massacre (vt.) เอาชนะได้อย่างท่วมท้น (คำไม่เป็นทางการ) See also: แข่งขันชนะ
massage (n.) การนวด Syn. pressure
massage (vt.) นวด Syn. caress, press
massage parlor (n.) สถานอาบอบนวด Syn. brothel
massager (n.) ผู้นวด
masses (n.) มวลชน See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ Syn. heaps, loads, stacks
masseur (n.) พนักงานนวดชาย See also: คนนวดผู้ชาย, หมอนวดชาย Syn. osteopath, chiropractor, masseuse
masseuse (n.) พนักงานนวดหญิง
massif (n.) เทือกเขา
massiness (n.) ความใหญ่โตมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
mass mediaสื่อมวลชน (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารและอื่น ๆ)
mass meetingn. การชุมนุมขนาดใหญ่
mass numbern. จำนวนnucleonsในนิวเคลียสของอะตอมมีค่าใกล้เคียงกับน้ำหนักอะตอม
mass productionn. การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก
massacerการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
massage(มะซาจฺ') v. การนวดกล้ามเนื้อ,เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อ., See also: massager,massagist n.
massage parlorn. โรงนวด,สถานบริการ (อาบ,อบ,นวด)
masseur(มะเซอ') n. หมอนวดผู้ชาย,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นผู้ชาย
masseuse(มะซูส',มะซูซ') n. หมอนวดที่เป็นหญิง,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นหญิง
massicot(แมส'ซะคอท) n. มอน็อกไซด์ของตะกั่ว
massif(แมส'ซิฟ) n. ส่วนที่มียอดเขาของเทือกเขา
massive(แมส'ซิฟว) adv. เป็นก้อนใหญ่,เป็นก้อนใหญ่และหนัก,ใหญ่ (เช่นหัวเรือหน้าผาก) ,มาก,ไม่เป็นชั้น,เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: massively adv. massiveness,massivity n.
massive desquamationผิวหนังลอก
massotherapy(แมสโซเธอ'ระพี) n. นวดบำบัด., See also: massotherapist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
mass(n) ก้อน,กอง,มวลชน,ความหนาแน่น
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
massage(n) การนวด
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง
massy(adj) หนัก,มาก,ใหญ่โต,หนาแน่น,แข็งแรง,บึกบึน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
massมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass media; media, massสื่อมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
massage, gingivalการนวดเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
massifมวลเขาสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
massive retaliationการตอบโต้อย่างขนานใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
massมวล, ปริมาณซึ่งเป็นสมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mass mediaสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
mass numberเลขมวล, ตัวเลขแสดงผลบวก ของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสของอะตอมของธาตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Massageการนวด [การแพทย์]
Masseursหมอนวด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amu (abbr.) หน่วยของมวลอะตอม (คำย่อของ Atomic Mass Unit)
ขส.มก. (n.) Bangkok Mass Transit Authority Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขสมก. (n.) Bangkok Mass Transit Authority
นศ.บ. (n.) Bachelor of Arts in Mass Communication Syn. นิเทศศาสตรบัณฑิต
ยวง (n.) a long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat
อ.ส.ม.ท. (n.) The Mass Communication Organization of Thailand See also: MCOT Syn. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (n.) Bangkok Mass Transit Authority
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (n.) Bangkok Mass Transit Authority Syn. ขสมก.
พิธีมิสซา (n.) mass
พิธีมิสซา (n.) mass
มวล (n.) mass See also: group, cluster Syn. กลุ่ม, เหล่า
มวลสาร (n.) mass
มิสซา (n.) mass Syn. พิธีมิสซา
มิสซา (n.) mass Syn. พิธีมิสซา
สื่อสารมวลชน (n.) mass communication
สื่อสารมวลชน (n.) mass communication
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (n.) Mass Communication Organization of Thailand See also: MCOT Syn. อ.ส.ม.ท.
สื่อมวลชน (n.) mass media
สื่อมวลชน (n.) mass medium
การขนส่งมวลชน (n.) mass transportation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These pictures were taken moments before a mass killing.นี่คือรูปถ่าย ก่อนที่พวกเขาจะโดนสังหารหมู่
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
How many of you knew there was going to be a mass demonstration?{\cHFFFFFF}วิธีการหลายท่านรู้ว่ามี จะมีการสาธิตมวล?
I sent a Mass card from the family.ฉันส่งบัตร Mass จากครอบครัว
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล
Ifigure it's like mass hysteria, you know?ฉันว่ามันเป็นเหมือนโรคฮิสทีเรียนะว่ามั้ย
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์
Locally, the mass killings appear to have moved inland.การฆาตกรรมได้ปรากฏขึ้นอยู่ในเมือง
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล
In a few moments, you will be entering the world of mass media.อีกไม่กี่นาทีพระองค์ก็จะเข้าสู่ โลกแห่งการสื่อสารมวลชย
I want complete L.I.G.'s, a resonance test, mass specs... and let's get some varnish samples off to the lab, okay?ผมต้องการให้ตรวจสอบความชื้น ความกังวานของเสียง และวัสดุ แล้วช่วยส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบ ให้ห้องแล็บด้วยนะ โอเค้

mass ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, 遍体鳞伤 / 遍體鱗傷] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises
繁花[fán huā, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚ, 繁花] flourishing blossom; a mass of flowers; luxuriant flowers
安魂弥撒[ān hún mí sa, ㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄇㄧˊ ㄙㄚ˙, 安魂弥撒 / 安魂彌撒] Requiem Mass (Catholic)
内细胞团[nèi xì bāo tuán, ㄋㄟˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄊㄨㄢˊ, 内细胞团 / 內細胞團] inner cell mass (ICM)
吃大户[chī dà hù, ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, 吃大户 / 吃大戶] mass seizure of food from landlords during famines before liberation
大众传播[dà zhòng chuán bō, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ, 大众传播 / 大眾傳播] mass communication
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, 混沌] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby
公交[gōng jiāo, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ, 公交] public transportation; mass transit
质量[zhì liàng, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 质量 / 質量] quality; mass (in physics)
大规模杀伤性武器[dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ ㄕㄚ ㄕㄤ ㄒㄧㄥˋ ˇ ㄑㄧˋ, 大规模杀伤性武器 / 大規模殺傷性武器] weapons of mass destruction
阿格尼迪[ā gé ní dí, ㄚ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ, 阿格尼迪] Agnus Dei (section of Catholic mass)
原子质量[yuán zǐ zhì liàng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 原子质量 / 原子質量] atomic mass
原子量[yuán zǐ liàng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄌㄧㄤˋ, 原子量] atomic weight; atomic mass
生物量[shēng wù liàng, ㄕㄥ ˋ ㄌㄧㄤˋ, 生物量] biomass
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, 残暴 / 殘暴] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity
克拉[kè lā, ㄎㄜˋ ㄌㄚ, 克拉] carat (mass)
信经[xìn jīng, ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄥ, 信经 / 信經] Credo (section of Catholic mass)
临界质量[lín jiè zhì liàng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 临界质量 / 臨界質量] critical mass
启应祈祷[qǐ yìng qí dǎo, ㄑㄧˇ ˋ ㄑㄧˊ ㄉㄠˇ, 启应祈祷 / 啟應祈禱] Introitus (section of Catholic mass)
弥撒[mí sa, ㄇㄧˊ ㄙㄚ˙, 弥撒 / 彌撒] (Catholic) Mass
本尼迪[běn ní dí, ㄅㄣˇ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ, 本尼迪] Benedictus (section of Catholic mass)
荣归主[róng guī zhǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄨˇ, 荣归主 / 榮歸主] Gloria (section of Catholic mass)
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 求怜经 / 求憐經] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us
圣餐[shèng cān, ㄕㄥˋ ㄘㄢ, 圣餐 / 聖餐] Holy communion (of the Christian mass); sacrament
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, 群起而攻之] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent
星星之火[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, 星星之火] a single spark (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, 星星之火,可以燎原] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
约翰拉贝[Yuē hàn Lā bèi, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄌㄚ ㄅㄟˋ, 约翰拉贝 / 約翰拉貝] John Rabe (German eyewitness to Nanjing massacre)
列克星顿[Liè kè xīng dùn, ㄌㄧㄝˋ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄨㄣˋ, 列克星顿 / 列克星頓] Lexington, Massachusetts
合众[hé zhòng, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ, 合众 / 合眾] mass; involving everyone; united; lit. to assemble the multitude
大屠杀[dà tú shā, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ, 大屠杀 / 大屠殺] massacre; Holocaust
大屠杀事件[dà tú shā shì jiàn, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 大屠杀事件 / 大屠殺事件] massacre; Holocaust
大众化[dà zhòng huà, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 大众化 / 大眾化] mass-oriented; to cater for the masses; popularized
女按摩师[nǚ àn mó shī, ㄋㄩˇ ㄢˋ ㄇㄛˊ ㄕ, 女按摩师 / 女按摩師] masseuse
屠城[tú chéng, ㄊㄨˊ ㄔㄥˊ, 屠城] massacre (of everyone in a captured city); blood-bath; slaughter house; killing fields
屠杀[tú shā, ㄊㄨˊ ㄕㄚ, 屠杀 / 屠殺] massacre
惨案[cǎn àn, ㄘㄢˇ ㄢˋ, 惨案 / 慘案] massacre; tragedy
残杀[cán shā, ㄘㄢˊ ㄕㄚ, 残杀 / 殘殺] massacre
杀戮[shā lù, ㄕㄚ ㄌㄨˋ, 杀戮 / 殺戮] massacre; slaughter
折枝[zhé zhī, ㄓㄜˊ ㄓ, 折枝] massage

mass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カカオマス[, kakaomasu] (n) cacao mass
コロナ質量放出[コロナしつりょうほうしゅつ, korona shitsuryouhoushutsu] (n) coronal mass ejection
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
マスコミュニケーション;マス・コミュニケーション[, masukomyunike-shon ; masu . komyunike-shon] (n) (1) mass communication; the media; (2) mass collaboration, e.g. Wikipedia
マスコンサンプション[, masukonsanpushon] (n) mass consumption
マススクリーニング[, masusukuri-ningu] (n) mass screening
マスデモクラシー[, masudemokurashi-] (n) mass democracy
マスドライバー[, masudoraiba-] (n) mass driver; electromagnetic catapult
マスプロ[, masupuro] (n) (abbr) mass production
マスプロダクション[, masupurodakushon] (n) mass production
マスメディア[, masumedeia] (n) mass media; (P)
ミサ[, misa] (n) (Catholic) mass (lat
北極気団[ほっきょくきだん, hokkyokukidan] (n) Arctic air mass
南極気団[なんきょくきだん, nankyokukidan] (n) Antarctic air mass
地球質量[ちきゅうしつりょう, chikyuushitsuryou] (n) earth mass (astronomical unit of mass)
大会[たいかい, taikai] (n,adj-no) convention; tournament; mass meeting; rally; (P)
大虐殺[だいぎゃくさつ, daigyakusatsu] (n) mass killing; genocide
大衆団交[たいしゅうだんこう, taishuudankou] (n) mass (labor) negotiation; mass bargaining session; public negotiation
大量[たいりょう, tairyou] (adj-na,n,adj-no) large quantity; massive (quantity); mass (e.g. mass production, mass transit, mass destruction); (P)
大量殺人[たいりょうさつじん, tairyousatsujin] (n) mass killing; mass murder; bloodbath
大量生産[たいりょうせいさん, tairyouseisan] (n) mass production
大量退職[たいりょうたいしょく, tairyoutaishoku] (n) mass retirement (esp. that of the Japanese baby boomers)
寒帯気団[かんたいきだん, kantaikidan] (n) polar air mass
寒気団[かんきだん, kankidan] (n) a cold air mass
市民大会[しみんたいかい, shimintaikai] (n) citizens' rally; mass meeting
気団[きだん, kidan] (n) air mass
浮き島[うきしま, ukishima] (n) floating mass of waterweeds; floating island
粗製乱造;粗製濫造[そせいらんぞう, soseiranzou] (n) mass production of inferior goods
群集心理[ぐんしゅうしんり, gunshuushinri] (n) mass or mob psychology
衆議[しゅうぎ, shuugi] (n) mass meeting
質量分析器[しつりょうぶんせきき, shitsuryoubunsekiki] (n) mass spectrograph
質量数[しつりょうすう, shitsuryousuu] (n) mass number
赤道気団[せきどうきだん, sekidoukidan] (n) equatorial air mass
追悼ミサ[ついとうミサ, tsuitou misa] (n) (Catholic) memorial mass
重力質量[じゅうりょくしつりょう, juuryokushitsuryou] (n) gravitational mass
量産[りょうさん, ryousan] (n,vs) mass production; (P)
集団心理[しゅうだんしんり, shuudanshinri] (n) mass psychology
集団発生[しゅうだんはっせい, shuudanhassei] (n) mass outbreak (of a disease)
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P)
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
大容量記憶システム[だいようりょうきおくシステム, daiyouryoukioku shisutemu] MSS, Mass Storage System
大容量記憶装置[だいようりょうきおくそうち, daiyouryoukiokusouchi] mass storage
大記憶[だいきおく, daikioku] mass storage
大記憶ファイル[だいきおくファイル, daikioku fairu] mass storage file
大記憶管理システム[だいきおくかんりシステム, daikiokukanri shisutemu] mass storage control system, MSCS
マスコンプ[ますこんぷ, masukonpu] Masscomp
処理[しょり, shori] process (vs), processing, massage
抹消[まっしょう, masshou] erasure, delete (DEL)
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溜める[ためる, tameru] Thai: กักเอาไว้ English: to amass

mass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการไหลเชิงมวล[n. exp.] (attrā kān l) EN: mass flow rate FR:
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; se serrer
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; écraser
เชิงมวล[adj.] (choēng mūan) EN: mass FR:
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob FR: communauté [f] ; foule [f]
ดัชนีมวลกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดัชนีมวลร่างกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดุลอัตรามวล[n. exp.] (dun attrā m) EN: mass rate balance FR:
ดุลมวล[n. exp.] (dun mūan) EN: mass balance ; material balance FR:
ฟลักซ์มวล[n. exp.] (flak mūan) EN: mass flux FR:
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
เหตุกราดยิง[n. exp.] (hēt krāt yi) EN: mass shooting FR: tuerie [f] ; fusillade [f]
จำนวนมหาศาล[n. exp.] (jamnūan mah) EN: mass FR: quantité considérable [f]
จิตวิทยามวลชน[n. exp.] (jittawittha) EN: mass psychology FR:
การชุมนุมใหญ่[n. exp.] (kān chumnum) EN: mass gathering ; mass rally FR: rassemblement de masse [m]
การขนส่งมวลชน[n.] (kānkhonsong) EN: mass transportation FR:
การผลิตจำนวนมาก[n. exp.] (kān phalit ) EN: mass production FR:
การผลิตขนานใหญ่[n. exp.] (kān phalit ) EN: mass production FR:
การผลิตมวลรวม[n. exp.] (kān phalit ) EN: mass production FR:
การพามวล[n. exp.] (kān phā mūa) EN: mass convection FR:
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)[org.] (Kān Rotfaif) EN: Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) FR:
การสังหารหมู่[n. exp.] (kān sanghān) EN: mass murder FR:
การศึกษามวลชน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: mass education FR:
การสื่อสารมวลชน[n. exp.] (kānseūsān m) EN: mass communication FR:
การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่[n. exp.] (kān sūnphan) EN: mass extinction FR: extinction massive [f] ; grande extinction [f]
การตลาดมวลชน[n. exp.] (kān talāt m) EN: mass marketing FR:
การถ่ายเทมวล[n. exp.] (kān thāithē) EN: mass transfer FR:
ขนานใหญ่[adv.] (khanān yai) EN: heavily ; hugely ; largely ; mass FR:
คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน[n. prop.] (Khana Wāras) EN: Faculty of Journalism and Mass Communication FR:
ค่าสัมประสิทธิ์การพามวล[n. exp.] (khā sampras) EN: convective mass transfer coefficient FR:
ขนส่งมวลชน[n. exp.] (khonsong mū) EN: mass transportation ; public transportation FR: transport public [m] ; transport de masse [m]
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) = องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ[abv.] (Khøsømøkø. ) EN: BMTA (Bangkok Mass Transit Authority) FR:
ความเข้มข้นเชิงมวล[n. exp.] (khwām khemk) EN: mass concentration FR:
กลางเมือง[n.] (klāngmeūang) EN: people ; public ; civil ; mass of the people ; common people FR: public [m] ; gens [fpl] ; population [f]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; block ; sum FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: law of mass communication FR:
กฎหมายสื่อมวลชน[n. exp.] (kotmāi seūm) EN: law of mass media FR: loi sur les médias [f]
หลักการทรงมวล[n. exp.] (lakkān song) EN: principle of mass conservation FR:

mass ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenträgheitsmoment {n} | axiales Massenträgheitsmoment(mass) moment of inertia | axial mass moment of inertia
Massenmittelpunkt {m}center of mass
Dampfgehalt {m}steam quality; steam mass fraction
Breitensport {m}mass sport; mass sports
Masse {f} | kritische Masse | gefederte Masse | gesamtgefederte Masse | ungefederte Massemass; masses | critical mass | sprung mass | total sprung mass | unsprung mass
Massenvernichtungsmittel {pl}means of mass extermination
Massenkundgebung {f}rally; mass meeting
Schmelze {f} (Metall)melting; molten mass
Messe {f} [relig.] | zur Messe gehenmass | to go to Mass
Verpackungsmaß {n}packing mass
Massenpunkt {m}point mass
Unmenge {f}vast number; enormous amount; mass
Massenvernichtungswaffen {pl} [mil.]weapons of wholesale destruction; weapons of mass destruction (WMD)
Biomasse {m}biomass
Großspeicher {m}; Massenspeicher
Gesichtsmassage {f}facial massage
Faxe {f}; Grimasse
Fondant {m}; aromatisierte Zuckermasse
Herzmassage {f}heart massage; cardiac massage
Massenunruhen {pl}; Massenaufruhr
Massage {f}massage
Massagesalon {m}massage parlor
Massaker {n}massacre; slaughter
Masse {f} | Massen
Massenabfertigung {f}mass processing
Massenanteil {m}mass portion
Massenarbeitslosigkeit {f}mass unemployment
Massenartikel {m}mass-produced article
Blutbad {n}; Massaker
Masseur {m}; Masseurin
Masseuse {f}masseuse
Massiv {n} | Massive
Schwere {f}massiness
Massive {n}massiveness
Massenversammlung {f}mass meeting
Menge {f}; Masse
Knete {f}; Knetmasse
Brei {m}; breiige Masse
Tonne {f} (Massemaß) | Tonnen
Unterwassermassage {f}underwater massage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mass
Back to top