ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

climber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *climber*, -climber-

climber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
climber (n.) คนที่ต้องการก้าวหน้าในธุรกิจหรือในสังคม
climber (n.) เครื่องมือสำหรับติดที่รองเท้าหรือขาเพื่อใช้ในการปีนเสา
climber (n.) ไม้เลื้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
climber(ไคล'เบอะ) n. คนปีน,คนไต่,ไม้เลื้อย,คนใฝ่สูง,อุปกรณ์ที่ช่วยในการปีนป่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
climber(n) นักไต่,ไม้เลื้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
climber; vineไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Climbersประเภทไต่บันได [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม้เลื้อย (n.) climber See also: trailer, creeper, vine, rambler, clematis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. It's obviously just another social climber making a play for Chuck Bass.ไม่ใช่ ก็แค่พวกคนที่อยากดัง
No, no, we can't send another climber on the ridge, no.ไม่ได้ๆ เราให้คนขึ้นไป บนแนวเขาอีกไม่ได้แล้ว
Check the climber registrations.ลองตรวจสอบการลงทะเบียนของนักปีนเขาสิ
You don't appreciate how good a climber he is... because you get distracted by the art... which is probably the way he likes it.คุณไม่สนใจฝีมือไต่เขาของเขา เพราะมัวสนใจเรื่องศิลปะ ซึ่งเขาก็ชอบแบบนั้น
And then this great Slovenian climber named Silvo Karo... called Conrad to ask for beta- ask for information on the route.ต่อมามีนักไต่ชาวสโลเวเนีย ชื่อซิลโว คาโร่ ติดต่อคอนราดขอเบต้า ขอข้อมูลเส้นทาง
Alex was the premier climber at that time.อเล็กซ์เป็นนักไต่เขาชั้นยอดในตอนนั้น
Eleven climbers were killed in storms and avalanches.นักไต่เขา 11 คนตายจากพายุ และหิมะถล่ม
I'm Austrian! I'm a climber!ฉันเป็นคนออสเตรีย เป็นนักปีนเขา
Except the killer was a mountain climber, very experienced, and, uh...เว้นแต่ว่าฆาตกรจะเป็นนักปีนเขา ที่มีประสบการณ์มาก แล้ว เอ่อ...
Mountain climbers use it.มีแต่นักปืนเขาที่ใช้อุปกรณ์พวกนั้น
He was climbing Mount McKinley. He's a mountain climber.เขาไปปีนเขาที่ยอดเขาแมกคินลีย์ เขาเป็นนักปีนเขา
He's a left-handed mountain climber.เขาเป็นนักปีนเขาที่ถนัดมือซ้าย

climber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クライマー[, kuraima-] (n) climber
つる植物;蔓植物[つるしょくぶつ, tsurushokubutsu] (n,adj-no) creeper (creeping plant); trailer (trailing plant); climber (climbing plant); vine
登山客[とざんきゃく, tozankyaku] (n) mountain climber
攀禽類[はんきんるい, hankinrui] (n) climbers (birds formerly grouped in order Scansores)
登山家[とざんか, tozanka] (n) mountain climber; mountaineer
登山帽[とざんぼう, tozanbou] (n) climber's hat
登山者[とざんしゃ, tozansha] (n) (See 山行者) mountain climber; mountaineer
閉山[へいざん, heizan] (n,vs) (1) end the climbing season; closure of a mountain to climbers; (2) closing a mine; discontinuation of mining

climber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครือ[n.] (khreūa) EN: vine ; creeper ; climber ; liana ; slender stem of a climbing plant FR:
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]
นักปีนเขา[n. exp.] (nak pīn kha) EN: mountaineer ; mountain climber ; climber FR: alpiniste [m] ; escaladeur [m] (vx)
นักไต่เขา[n. exp.] (nak tai kha) EN: mountaineer ; mountain climber FR: alpiniste [m]
พืชไม้เลื้อย[n. exp.] (pheūt māi l) EN: climbing plant ; climber FR: plante grimpante [f]
เถา[n.] (thao) EN: climber ; vine ; liana FR: plante grimpante [f] ; tige ligneuse [f]
เถาวัลย์[n.] (thaowan) EN: liana ; climber ; wine FR: liane [f]

climber ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(sozialer) Aufsteiger {m}social climber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า climber
Back to top