ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defile*, -defile-

defile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defile (vt.) ทำให้มัวหมองหรือมีมลทิน See also: ทำให้แปดเปื้อน, ทำลายชื่อเสียง Syn. dishonor, sully Ops. honor, appreciate
defile (vt.) ทำให้สกปรก (คำทางการ) See also: ทำให้เกิดมลพิษ Syn. pollute, dirty
defilement (n.) การทำให้เป็นมลพิษ See also: การทำให้สกปรก Syn. contamination
defilement (n.) การทำลาย See also: การทำให้เสื่อมเสีย Syn. desecration
English-Thai: HOPE Dictionary
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
English-Thai: Nontri Dictionary
defile(n) ช่องแคบ,โตรกธาร,ทางแคบๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All that will do is defile you and turn you into something else!ทั้งหมดที่จะทำคือการทำให้เกิดมลพิษกับคุณและทำให้คุณเป็นอย่างอื่น!
You fell in love. Do not defile it with cliche.เรื่องแบบนี้ไม่มีคำนิยาม มันไม่มีชื่อ
I think of all the ways I can defile you.ผมคิดแต่หนทางที่จะทำลายคุณ
No, I will not let that woman defile nana's lace.ไม่ ฉันไม่ยอยให้ยัยนั่นมาทำลูกไม้ลายฉลุนั่นเละหรอก
And we can defile any piece of furniture you want.และเราจะทำให้เฟอนิเจอร์แปดเปื้อน ทุกชิ้นที่คุณต้องการ
You should be so lucky that a man of his stature would defile your mother.นายน่าจะดีใจนะ ที่ส่วนหนึ่งของเขา ทำให้แม่นายด่างพร้อยได้
We're not going to defile his Holiness body just because of these claims.พฤษภาคมตั้งบันทึกวันที่.
Just as you liked enticing all those starving men with your flesh luring them into your maker's clutches so that he could murder them and defile their bodies in unspeakable ways as you watched.เหมือนกับที่คุณล่อลวง ผู้ชายที่หิวโหย ด้วยเนื้อหนังของคุณ ล่อลวงพวกเขาไปสู่ผู้สร้างที่เห็นแก่ตัวของคุณ
Stand back and watch her defile our planet?ยืนดูหร่อนทำลายโลกของเราเฉยๆน่ะหรือ
I am going to kill you, and then I'm going to defile your corpse.ฉันจะฆ่าคุณ แล้วฉันจะไปช่องเขาศพของคุณ
I'm counting on you not to defile the Bass name and lose her to a family of titled circus performers.อาเชื่อใจว่า \ แกจะไม่ทำให้เสียชื่อตระกูลแบส และเสียเธอให้กับครอบครัว \ ที่ตั้งชื่อคนแสดงละครสัตว์
He had to come back and defile his victims.เขาจะต้องกลับมาและทำลายศพของเขา

defile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丑化[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, 丑化 / 醜化] defame; libel; to defile; to smear; to vilify
弄脏[nòng zāng, ㄋㄨㄥˋ ㄗㄤ, 弄脏 / 弄髒] defile; smear
[miè, ㄇㄧㄝˋ, 衊] defiled with blood
[è, ㄜˋ, 阨] defile; pass; in distress
隘路[ài lù, ㄞˋ ㄌㄨˋ, 隘路] defile; narrow passage
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth
松柏[sōng bǎi, ㄙㄨㄥ ㄅㄞˇ, 松柏] pine and cypress; fig. chaste and undefiled; fig. tomb

defile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名声を汚す[めいせいをけがす, meiseiwokegasu] (exp,v5s) to defile one's reputation; to besmirch one's name
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P)
[ちり, chiri] (n) (1) {Buddh} defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth
末那[まな, mana] (n) {Buddh} (See 末那識) manas (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
末那識[まなしき, manashiki] (n) {Buddh} manas-vijnana (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self)
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P)
隘路;あい路[あいろ, airo] (n) defile; narrow path; bottleneck

defile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: strait ; straits ; channel FR: détroit [m] ; défilé [m]
แฟชั่นโชว์[n. exp.] (faēchan chō) EN: fashion show FR: défilé de mode [m]
การเดินพาเหรด[n. exp.] (kān doēn ph) EN: parade FR: défilé [m]
ขบวน[n.] (khabūan) EN: caravan ; train ; procession ; series ; procession; line ; convoy ; row ; array FR: colonne [f] ; cortège [m] ; défilé [m] ; procession [f] ; caravane [f] ; convoi [m] ; file [f] ; train [m]
ขบวนพาเหรด[n. exp.] (khabūan phā) EN: parade ; carnaval FR: défilé [m] ; cortège [m]
ขบวนพาเหรดนักเรียน ; ขบวนพาเหรดของนักเรียน[n. exp.] (khabūan phā) EN: FR: défilé des écoliers [m]
ขบวนพาเหรดทหาร[n. exp.] (khabūan phā) EN: military parade FR: défilé militaire [m]
แคทวอล์ค[n. exp.] (khaētwøk) EN: catwalk FR: podium de défilé de mode [m]
กระบวน[n.] (krabūan) EN: procession ; parade ; cavalcade ; caravan FR: défilé [m] ; procession [f] ; cortège [m]
มอม[v.] (møm = mǿm) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile FR: souiller ; maculer
เปื้อนเปรอะ[v.] (peūoenproe) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain FR: salir ; polluer
พาเหรด[n.] (phāraēt) EN: parade FR: parade [f] ; défilé [m]
สวนสนาม[n.] (sūansanām) EN: march ; military parade ; parade ; review FR: défilé militaire [m]
เทศกาลพาเหรด[n. exp.] (thētsakān p) EN: parade FR: défilé [m]
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration FR: défiler ; manifester
เดินขบวนประท้วง[v. exp.] (doēnkhabūan) EN: march to protest (against) FR: défiler (contre)
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion ; defilements ; impurities ; impairments FR: mauvaise pensée[f]
กิเลสกาม[n. exp.] (kilēt kām) EN: sensuality as defilement ; subjective sensuality ; desire ; lust FR:
กองกิเลส[n. exp.] (køng kilēt) EN: defilements ; impurities FR:
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
โอฆสงสาร[n.] (ōkhasongsān) EN: The Four Floods of Defilement (sensual desire, existence, wrong views and ignorance) FR:
ผ่านไป[v. exp.] (phān pai) EN: pass through ; go through FR: défiler ; parcourir ; passer par ; s'écouler
ธุดงค์[n.] (thudong) EN: pilgrimage ; wayfaring ; austerity practice ; austere practices ; constituents of ascetic practice to remove defilements FR:

defile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hohlweg {m}narrow pass; defile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defile
Back to top