ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whole*, -whole-

whole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whole (adj.) ทั้งหมด See also: ทั้งสิ้น Syn. all, complete, entire Ops. incomplete, partial
whole (adv.) สมบูรณ์ See also: ครบถ้วน
whole (n.) สิ่งที่ครบถ้วน See also: สิ่งที่สมบูรณ์
whole bag of tricks (sl.) ทุกโอกาส See also: ทุกเมื่อ
whole blood (n.) เลือดจากร่างกายที่ไม่มีส่วนประกอบใด See also: เช่น พลาสมา ถูกแยกออกไป
whole fam damily (sl.) ทั้งครอบครัว
whole milk (n.) นมที่มีส่วนผสมทั้งหมดจากวัวหรือสัตว์อื่น See also: นมที่ไม่ได้แยกไขมันออก
whole new ball game (sl.) สิ่งที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
whole nine yards (sl.) (จำนวน) ทั้งหมด (ใช้กับ the เสมอ)
whole note (n.) เครื่องหมายเสียงดนตรีที่มีเท่ากับสี่จังหวะ (quarter notes)
whole number (n.) เลขจำนวนเต็ม
whole shooting-match (idm.) ทั้งองกรค์ See also: ทั้งหน่วยงาน
whole wide world (sl.) ทุกหนแห่ง See also: ทุกที่
whole-hog (adj.) (แสดงความเห็นหรือความเชื่อ) เต็มที่ See also: ไม่จำกัด Syn. without reservation, complete, enthusiastic
whole-hog (adv.) อย่างเต็มที่ See also: อย่างไม่จำกัด Syn. enthusiastically, completely
whole-hogging (adj.) (แสดงความเห็นหรือความเชื่อ) เต็มที่ Syn. thorough
whole-length (adj.) ขยายเต็มที่ See also: เต็มที่, ไม่ย่นย่อ
whole-wheat (adj.) ซึ่งทำจากแป้งข้าวสาลีล้วนๆ
wholefood (n.) อาหารจากธรรมชาติที่โตโดยเกือบไม่ใส่ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง
wholehearted (adj.) เต็มใจ Syn. resolute, staunch, steadfast
wholemeal (n.) ซึ่งไม่ได้เอารำ (ของข้าวสาลี) ออก Syn. whole-wheat
wholeness (n.) ความมีสุขภาพดี Syn. complement, finality
wholesale (n.) การขายส่ง
wholesale (adj.) ซึ่งขายส่ง See also: แบบขายส่ง, เกี่ยวกับการขายส่ง
wholesale (adv.) โดยขายส่ง
wholesale (adv.) โดยทั้งหมด See also: โดยไม่มีการแบ่งแยก, โดยไม่มีการเลือก Syn. indiscriminately
wholesale (vi.) ขายส่ง
wholesale (vt.) ขายส่ง
wholesale killing (n.) การฆ่าอย่างโหดร้าย Syn. massacre, bloodshed
wholesaler (n.) คนขายส่ง
wholesaling (n.) การขายส่ง
wholesome (adj.) ซึ่งเป็นประโยชน์ See also: ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ, เกี่ยวกับการมีสุขภาพดี, ส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthful, healthy, salubrious Ops. unhealthy
wholesome outlook (n.) การมีสุขภาพจิตที่ดี Syn. sound mind, healthy mind
wholesomely (adv.) อย่างเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
wholesomeness (n.) การส่งเสริมสุขภาพ Syn. healthfulness, healthiness, salubriousness Ops. unhealthiness
English-Thai: HOPE Dictionary
whole(โฮล) adj.,n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,พร้อมมูล,สมบูรณ์,ไม่มีการแบ่งแยก,ครบถ้วน,เต็ม,ไม่บุบสลาย,ไม่เจือปน,ล้วน ๆ, See also: wholeness n.
whole bloodn. เลือดทั้งหมดจากร่างกาย,เลือดแท้,ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีบิดามารดาเดียวกัน
whole brothern. พี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน
whole mealn. แป้งหมี่หยาบ,แป้งจากข้าวที่ไม่ได้เอารำออก}
whole milkn. นมที่มีส่วนผสมทั้งหมดจากวัวหรือสัตว์อื่น,นมที่ไม่ได้เอาครีมออก
whole noten. เครื่องหมายเสียงดนตรีที่มีความหมายเท่ากับสี่จังหวะ (quarter notes) ,เครื่องหมายเต็มเสียง (four quarter notes)
whole numbern. เลขเต็ม (ไม่มีเศษส่วน) ,จำนวนเต็ม
whole sistern. พี่หรือน้องสาวที่มีบิดามารดาเดียวกัน
whole-length(โฮล'เลงธฺ) adj. ขยายเต็มที่,เต็มที่,ไม่ย่นย่อ,เกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์เต็มตัว,n. ภาพเต็มตัว,รูปเต็มตัว
wholehearted(โฮล'ฮาร์ท'ทิด) adj. เต็มใจ,ใจจริงที่สุด,เต็มที่, See also: wholeheartedly adv. wholeheartedness n., Syn. unstinting
wholesale(โฮล'เซล) n. การขายส่ง adj. เกี่ยวกับการส่ง,กว้างขวาง,เป็นจำนวนมาก,ไม่มีการเลือก adv. แบบขายส่ง vt. vi. ขายส่ง, See also: wholesaler n., Syn. far-reaching
wholesome(โฮล'ซัม) adj. เป็นประโยชน์,ส่งเสริมสุขภาพ,ดี,ดีงาม,ปลอดภัย,, See also: wholesomely adv. wholesomeness n., Syn. healthful,healthy
English-Thai: Nontri Dictionary
whole(adj) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งกอง,ทั้งเพ,ทั่วไป,เต็ม,สากล
wholesale(adj) ที่ขายส่ง,ทั่วไป,ทั้งฝูง,หมดสิ้น
wholesaler(n) พ่อค้าขายส่ง
wholesome(adj) เหมาะแก่สุขภาพ,เป็นประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
whole account treatyสัญญาประกันภัยต่อคุ้มครองทั้งประเภท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole bloodสายโลหิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholesaleการขายส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wholesalerผู้ขายส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whole and parts (Philosophy)องค์รวมและแยกส่วน (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Wholesale priceราคาขายส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินแถว (v.) take off opponent´s whole row of chesses
ค่อนคืน (adv.) almost the whole night Ops. ค่อนวัน
ค่อนวัน (adv.) almost the whole day Ops. ค่อนคืน
ไม้ตายขาน (n.) the trees die in standing state for the whole row See also: row of dead wood-tree
ไส้พุง (n.) the whole story
ทั้ง (pron.) whole See also: entire, all Syn. ทั่ว, รวมหมด, ตลอด
ทั้งปวง (pron.) whole See also: all Syn. ทั้งผอง, ทั้งมวล, หมดด้วยกัน, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
ทั้งผอง (pron.) whole See also: all Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน Ops. บางส่วน
ทั้งพวก (pron.) whole See also: all Syn. ทั้งหมด
ทั้งสิ้น (det.) whole See also: all, entire Syn. ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน Ops. บางส่วน
รวมหมด (pron.) whole See also: entire, all Syn. ทั่ว, ตลอด
สรรพ (adj.) whole See also: all, entire, complete, full, all kinds of Syn. ทุกสิ่ง, ทั้งปวง, ทั้งหมด
หมดด้วยกัน (det.) whole See also: all, entire Syn. ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
หมดด้วยกัน (pron.) whole See also: all Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
หมดด้วยกัน (pron.) whole See also: all Syn. ทั้งผอง, ทั้งมวล, ทั้งเพ, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด Ops. บางส่วน
สรรพางค์ (n.) whole body See also: body Syn. สารพางค์, สรรพางค์กาย, สารพางค์กาย
สรรพางค์กาย (n.) whole body See also: body Syn. สารพางค์, สารพางค์กาย
สารพางค์กาย (n.) whole body See also: body Syn. สารพางค์, สรรพางค์กาย
ครบชุด (adj.) whole set of See also: full set of
ชีวิตจิตใจ (adv.) wholeheartedly See also: very, truly, absolutely Syn. เป็นอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
I dreamt of it my whole lifeฉันฝันถึงมันมาตลอดชีวิต
I have never wanted anything as much in my whole lifeฉันไม่เคยต้องการสิ่งใดมากมายในทั้งชีวิตของฉัน
He would of course have heard the whole story of…แน่นอนว่าเขาคงจะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของ...
They didn't talk to each other for the whole dayพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันตลอดทั้งวัน
I've lived here my whole lifeฉันอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิต
No matter where she goes, I'm right there with her the whole timeไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นกับเธอตลอดเวลา
I'll be right by your side the whole timeฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลา
Because of circumstances, if I tell you it might take the whole dayเนื่องจากหลายๆกรณี ถ้าฉันบอกคุณมันอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig ln our mine the whole day throughเราขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด ในเหมืองของเราทั้งวันผ่าน
Why, why, why, why, the whole place is clean!ทำไมทำไมทำไมทำไมสถานที่ ทั้งสะอาด!
I don't understand it. The whole ghetto is so quiet.ฉันไม่เค้าใจเลย อยู่ๆชุมชนยิวก็สงบสุข
The whole world will know we're fighting!ทั่วทั้งโลกจะรู้ว่าเราขัดแย้งกัน
Why, he swallows whole ships alive.ทำไมเขากลืนเรือทั้งยังมีชีวิตอยู่
I feel as though I'd... I'd collected a whole shelf full of bottles.ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองสะสมขวดไว้เต็มหิ้ง
I didn't expect the whole staff to be in attendance.- ผมไม่ได้คาดว่าทุกคนจะมารอรับ
But then, of course, you know the whole story.เเต่แน่ล่ะ คุณคงรู้เรื่องราวทั้งหมดเเล้ว
He was always giving her expensive gifts, the whole year round.คุณผู้ชายมักจะให้ของขวัญราคาเเพงกับคุณนายเสมอ
I don't mind this whole thing except for you.ผมไม่สนเรื่องทั้งหมดนี่หรอก นอกจากคุณ
The evidence you give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?คำให้การของคุณเป็นความจริง เป็นความจริงทั้งหมด - ไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากความจริง
That's why he was afraid to speak. But he was always hanging about. He must have seen this whole thing.มันเลยไม่กล้าพูด แต่มันมักจะป้วนเปี้ยน อยู่แถวนั้น คงจะเห็นเรื่องทั้งหมด

whole ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, 一向] all along; the whole time; constantly; earlier; lately
一天到晚[yī tiān dào wǎn, ㄧ ㄊㄧㄢ ㄉㄠˋ ㄨㄢˇ, 一天到晚] all day long; the whole day
毕其功于一役[bì qí gōng yú yī yì, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄩˊ ㄧ ㄧˋ, 毕其功于一役 / 畢其功于一役] accomplish the whole task at one stroke
满面[mǎn miàn, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 满面 / 滿面] across one's whole face; (smiling) from ear to ear
包园儿[bāo yuán r, ㄅㄠ ㄩㄢˊ ㄖ˙, 包园儿 / 包園兒] buy the whole lot; finish up or off
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ, 一身] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes
满山遍野[mǎn shān biàn yě, ㄇㄢˇ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, 满山遍野 / 滿山遍野] covering the whole land; over hills and dales
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 剃光头 / 剃光頭] to shave the whole head clean; crushing defeat
威震天下[wēi zhèn tiān xià, ㄨㄟ ㄓㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ, 威震天下] formidable renown gives one authority over the whole country
满月[mǎn yuè, ㄇㄢˇ ㄩㄝˋ, 满月 / 滿月] full moon; whole month; baby's one-month old birthday
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, 一世] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings)
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, 格式塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, 格斯塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔
合家欢[hé jiā huān, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄢ, 合家欢 / 合家歡] group photo of whole family
一家人[yī jiā rén, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 一家人] household; the whole family
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯物主义 / 唯物主義] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 矫情 / 矯情] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story
断章取义[duàn zhāng qǔ yì, ㄉㄨㄢˋ ㄓㄤ ㄑㄩˇ ㄧˋ, 断章取义 / 斷章取義] lit. to take meaning from cut segment (成语 saw); to interpret out of context; to focus attention on one phrase without regard to the meaning of the whole piece
旷古未有[kuàng gǔ wèi yǒu, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, 旷古未有 / 曠古未有] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented
旷古未闻[kuàng gǔ wèi wén, ㄎㄨㄤˋ ㄍㄨˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, 旷古未闻 / 曠古未聞] never before in the whole of history (成语 saw); unprecedented; also written 曠古未有|旷古未有
跑遍[pǎo biàn, ㄆㄠˇ ㄅㄧㄢˋ, 跑遍] to go everywhere; to scour (the whole town)
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qie4 gou1 zhe3 zhu1, 窃国者侯,窃钩者诛 / 竊國者侯,竊鉤者誅] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qie4 guo2 zhe3 hou2, 窃钩者诛,窃国者侯 / 竊鉤者誅,竊國者侯] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
一家[yī jiā, ㄧ ㄐㄧㄚ, 一家] the whole family
一家子[yī jiā zi, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄗ˙, 一家子] the whole family
包办[bāo bàn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ, 包办 / 包辦] take care of everything concerning a job; run the whole show
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, 全美] throughout the United States; the whole of America
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, 问鼎 / 問鼎] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
问鼎中原[wèn dǐng zhōng yuán, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 问鼎中原 / 問鼎中原] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
包揽[bāo lǎn, ㄅㄠ ㄌㄢˇ, 包揽 / 包攬] undertake the whole thing; take on everything
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, 惊世骇俗 / 驚世駭俗] universally shocking; to offend the whole of society
全天[quán tiān, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧㄢ, 全天] whole day
全家[quán jiā, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ, 全家] whole family
全本[quán běn, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄣˇ, 全本] whole edition; whole performance (of Chinese opera)
全身[quán shēn, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ, 全身] whole body; em-dash, a hyphen the length of an m in current typeface, one half the Chinese dash 破折號|破折号 ──
全音[quán yīn, ㄑㄩㄢˊ , 全音] whole tone (musical interval)
合家[hé jiā, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚ, 合家] whole family; entire household
周身[zhōu shēn, ㄓㄡ ㄕㄣ, 周身] whole body

whole ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P)
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole
フルコーラス[, furuko-rasu] (n) whole song (wasei
フルフェイスマスク[, furufeisumasuku] (n) full-face diving mask which seals the whole face from the water
ホールトマト[, ho-rutomato] (n) (tinned and peeled) whole tomatoes
ホールピペット;ホール・ピペット[, ho-rupipetto ; ho-ru . pipetto] (n) whole pipette (pipet); transfer pipette; volumetric pipette
一つ心[ひとつこころ, hitotsukokoro] (n) one mind; the whole heart; wholeheartedness
一円[いちえん, ichien] (adv,n) whole district; one yen; throughout; (P)
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve
一味徒党[いちみととう, ichimitotou] (n) whole party to a plot; whole gang; fellow conspirators
一国[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) whole country; (2) (See 一刻) hotheaded; stubborn; (P)
一天[いってん, itten] (n) the whole sky; firmament
一天万乗[いってんばんじょう, ittenbanjou] (n) the whole realm
一心[いっしん, isshin] (adv,n) (1) one mind; (2) (See 一心に) wholeheartedness; one's whole heart; (P)
一族郎党[いちぞくろうとう, ichizokuroutou] (n) one's family and followers; one's whole clan
一昼夜[いっちゅうや, icchuuya] (n-adv,n-t) whole day and night; 24 hours
一村[いっそん, isson] (n) village; whole village
一校[いっこう, ikkou] (n) whole school; the first proof; one proofreading; (P)
一生[いっしょう, isshou] (n-adv,n-t,adj-no) (1) whole life; a lifetime; all through life; one existence; a generation; an age; the whole world; the era; (adj-no) (2) (the only, the greatest, etc.) of one's life; (P)
一生涯[いっしょうがい, isshougai] (n-t) lifetime; one's whole life; all through life
一網打尽[いちもうだじん, ichimoudajin] (exp,n) (a) big haul; roundup; wholesale arrest; catching the whole herd with one throw
一軍[いちぐん, ichigun] (n,adj-no) an army; the whole army; first string players (sports); (P)
一面[いちめん, ichimen] (n) (1) one face; one surface; (2) the whole surface; (3) one aspect; one side; (n,n-adv) (4) (on) the other hand; (5) one broad, flat object; (6) front page; (P)
万国共通[ばんこくきょうつう, bankokukyoutsuu] (n,adj-no) worldwide; common to the whole world; universal
三軍[さんぐん, sangun] (n,adj-no) great army; mighty host; whole army
丸の侭[まるのまま, marunomama] (n) in its entirety; whole
丸投げ[まるなげ, marunage] (n) Passing a whole task onto someone else, doing nothing by yourself
五体(P);五體[ごたい, gotai] (n) (1) (五体 only) the whole body; limbs; (2) (See 行書,書道,真書,草書,大篆,八分・はっぷん,隷書,楷書,篆書) the five styles in Japanese calligraphy; (P)
全乳[ぜんにゅう, zennyuu] (n) whole milk
全休止符[ぜんきゅうしふ, zenkyuushifu] (n) whole note rest (music); semibreve rest
全会衆[ぜんかいしゅう, zenkaishuu] (n) the whole assembly; the whole congregation
全封地[ぜんほうち, zenhouchi] (n) the whole fief
全数[ぜんすう, zensuu] (n,adj-no) (1) whole number; all; (2) total; complete; exhaustive; 100% (inspection, search, etc.); (3) (See 二倍体) diploid
全編[ぜんぺん, zenpen] (n) whole book (volume); complete episode
全都[ぜんと, zento] (n) the whole metropolis
全音符[ぜんおんぷ, zen'onpu] (n) whole note
八百八町[はっぴゃくやちょう, happyakuyachou] (n) the whole enormous extent of Edo; from one side of Edo to the other
四海兄弟[しかいけいてい, shikaikeitei] (exp) people in the whole world being all brothers; universal brotherhood
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P)
小倉餡[おぐらあん, oguraan] (n) sweet adzuki bean paste made of a mixture of mashed and whole beans
Japanese-English: COMDICT Dictionary
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
全社[ぜんしゃ, zensha] Thai: ทั้งบริษัท English: whole company

whole ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรดา[adj.] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บรรดามี[X] (bandāmī) EN: all ; the whole (of) FR:
ชงเองกินเอง = ชงเอง กินเอง[v. exp.] (chong ēng k) EN: monopolize ; do the whole works FR:
ชั่วชีวิต[adj.] (chūa chīwit) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam FR: viager ; à vie
จำนวนเต็ม[n.] (jamnūantem) EN: integer ; integral number ; whole number ; fixed point number FR: entier [m] ; nombre entier [m]
ขย่ม[v.] (khayom) EN: push up and down with one's whole weight ; press down repeatedly ; jump up and down on ; push down FR:
คืนยังรุ่ง[adv.] (kheūnyangru) EN: from night till morning ; all night long ; the whole night ; throughout the night FR: toute la nuit
ค่อนคืน[adv.] (khǿn kheūn) EN: almost the whole night ; most of the night FR: la plus grande partie de la nuit
ค่อนวัน[adv.] (khǿn wan) EN: almost the whole day ; most of the day FR: la plus grande partie de la journée
ครบเครื่อง[X] (khrop khreū) EN: whole ; perfect ; complete ; well-seasoned FR:
กินแถว[v.] (kinthaēo) EN: right down the line ; take off opponent's whole row of chesses FR:
ล้างโคตร[v. exp.] (lāng khōt) EN: wipe out the whole family FR:
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus FR:
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāikāikø) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously ; an enormous amount (of) ; a pile (of) ; a whole lot (of)  FR: massivement ; en grand nombre
เหมา[v.] (mao) EN: buy as a whole ; sell as a whole ; rent as a whole FR:
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot FR: assumer
มวล[adj.] (mūan) EN: entire ; all ; whole ; total FR: entier ; total
มุมรอบ[n. exp.] (mum røp) EN: whole turn ; full turn ; round angle ; perigon FR: tour complet [m]
ปั้นน้ำเป็นตัว[v. exp.] (pan nām pen) EN: make something out of nothing ; make up sth out of whole cloth ; fabricate ; concoct FR: forger ; inventer
ปลาเจี๋ยน[n. exp.] (plā jīen) EN: whole fish cooked in ginger, onions FR:
รวม[adv.] (rūam = ruam) EN: completely ; as a whole FR: en tout ; au total
ไส้พุง[n. exp.] (sai phung) EN: the whole story FR:
สกล[adj.] (sakon) EN: all ; entire ; whole ; full ; complete ; total ; universal FR:
สกลโลก[n.] (sakonlalōk) EN: universe ; whole world FR:
สรรพางค์กาย[n.] (sanraphāngk) EN: whole body FR:
สรรพ[adj.] (sap) EN: whole ; all ; every ; entire FR:
สรรพ[X] (sap) EN: every ; entire ; all ; whole FR: tout ; toute ; tous ; toutes ; de toutes sortes
สรรพ-[pref.] (sappha- = s) EN: whole ; all ; every ; entire FR:
สรรพ-[pref.] (sapphaya- =) EN: whole ; all ; every ; entire FR:
สารพัน[adj.] (sāraphan) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things FR:
ส่วนเฉลี่ย[adj.] (suanchalīa) EN: average ; on the whole FR: moyen
แต่งเรื่อง[v. exp.] (taeng reūan) EN: make up a story ; invent a story ; make sth up out a whole cloth FR: écrire une histoire
ตลอดชาติ[X] (taløt chāt) EN: the rest of one's life ; for one's whole lifetime ; for life ; for good FR: à vie
ตลอดชีพ[adv.] (taløt chīp) EN: lifelong ; through one's life ; in one's whole life ; all one's life ; at vitam FR: toute la vie
ตลอดชีวิต[adv.] (taløt chīwi) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life FR: toute la vie ; à vie ; la vie durant ; tout au long de la vie ; à perpétuité
ตลอดคืน[adv.] (taløt kheūn) EN: all night long ; whole night ; over night ; throughout the night FR: toute la nuit
ตลอดเส้นทาง[X] (taløt senth) EN: the whole route FR:
ตลอดทั้งคืน[X] (taløt thang) EN: the whole night FR: toute la nuit
ตลอดวัน[adv.] (taløt wan) EN: all day long ; throughout the day ; whole day ; all the day ; the whole day FR: toute la journée
ตลอดเวลา[adv.] (taløt wēlā) EN: all the time ; always ; the whole time ; constantly ; incessantly FR: tout le temps ; toujours ; continuellement ; en permanence ; sans cesse ; perpétuellement

whole ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stangenspargel {m} [cook.]asparagus served whole
hindurch {adv} | das ganze Jahr hindurchthrough; throughout | throughout the whole year
organisch {adj} | organischer | am organischsten | ein organisches Ganzesorganic | more organic | most organic | an organic whole
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
Gasblase {f}blowhole
Gesundheit {f}wholesomeness
Massenvernichtungswaffen {pl} [mil.]weapons of wholesale destruction; weapons of mass destruction (WMD)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whole
Back to top