ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mountain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mountain*, -mountain-

mountain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mountain (n.) ภูเขา See also: เขา, เทือกเขา, ดอย Syn. mount, hill
mountain (adj.) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขา See also: ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขา, ซึ่งเกิดขึ้นบนภูเขา
mountain (adj.) คล้ายภูเขา
mountain (n.) กองมหึมา See also: กองพะเนิน, กองใหญ่ Syn. heap, pile, stack
mountain bicycle (n.) จักรยานภูเขา Syn. bicycle, mountain bike
mountain bike (n.) จักรยานภูเขา Syn. mountain bicycle
mountain climber (n.) นักปีนเขา
mountain dew (n.) เหล้าวิสกี้ Syn. moonshine, whiskey
mountain goat (n.) สัตว์เคี้ยวเอื้องประเภทแพะในอเมริกาเหนือ Syn. rocky mountain goat
mountain lion (n.) สิงโตภูเขา See also: แมวป่าขนาดใหญ่ Syn. panther, puma, cougar, catamount
mountain lion (n.) สิงโตภูเขา Syn. cat
mountain range (n.) เทือกเขา
mountaineer (n.) นักปีนเขา See also: นักไต่เขา Syn. climber
mountaineer (n.) คนอาศัยอยู่ตามภูเขา See also: คนภูเขา
mountaineer (vi.) ปีนเขา See also: ขึ้นเขา Syn. ascend
mountaineering (n.) การปีนเขา See also: กีฬาปีนเขา
mountainlike (adj.) เหมือนภูเขา See also: ใหญ่โตมโหฬาร, แบบภูเขา Syn. mountain
mountainous (adj.) เต็มไปด้วยภูเขา See also: ซึ่งมีภูเขามาก
mountainous (adj.) เหมือนภูเขา See also: ใหญ่โตมโหฬาร, แบบภูเขา Syn. mountainlike, mountain
mountainside (n.) ไหล่เขา See also: ทางลาดบนเขา
mountaintop (n.) ยอดเขา
English-Thai: HOPE Dictionary
mountain(เมา'เทิน) n. ภูเขา adj. เกี่ยวกับภูเขา, Syn. mount
mountain lion =cougar(ดู)
mountain rangen. เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง (โดยทั่วไปตั้งแต่ 2000 ฟุตขึ้นไป)
mountaineer(เมาทะเนียร์') n. ผู้อาศัยอยู่ตามภูเขา,นักขึ้นเขา,นักไต่เขา vi. ขึ้นเขา,ไต่เขา
mountainous(เมา'เทินเนิส) adj. เต็มไปด้วยภูเขา,เกี่ยวกับ ภูเขา,ใหญ่โตและสูง ###A. alpine ###A. flat
English-Thai: Nontri Dictionary
mountain(n) ภูเขา,ดอย,เขา
MOUNTAIN mountain range(n) ทิวเขา,เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง
mountaineer(n) ชาวเขา,นักปีนเขา,นักไต่เขา
mountainous(adj) มีภูเขามาก,สูง,ใหญ่โต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mountainภูเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mountain ภูเขา พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบ ๆ ตั้งแต่ 600 ม. ขึ้นไป และมีความลาดชันสูง [สิ่งแวดล้อม]
Mountaineeringการไต่เขา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลูก (clas.) numerative noun for fruits, mountain ranges, etc.
เขาพระสุเมรุ (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods
เชือกเขา (n.) tough mountain vein See also: vine, climber, liana Syn. เถาวัลย์
เมรุ (n.) name of a sacred mountain in the middle of the universe See also: a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world
เมรุราช (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods Syn. เขาพระสุเมรุ
คีรี (n.) mountain Syn. ภูเขา, เขา, พนม, สิงขร, ไศล
คีรี (n.) mountain See also: mount, fell, hill, alp Syn. ภูผา, ขุนเขา, เทือกเขา
ดอย (n.) mountain See also: hill Syn. ภูเขา
พนม (n.) mountain See also: hill Syn. ภูเขา
ภู (n.) mountain Syn. ภูเขา, เขา, คีรี, พนม, สิงขร, ไศล
ภูธร 2 (n.) mountain Syn. ภูเขา
ภูเขา (n.) mountain See also: mount, fell, hill, alp Syn. ภูผา, ขุนเขา, คีรี, เทือกเขา
มหิธร (n.) mountain Syn. ภูเขา
ศิขริน (n.) mountain See also: mount Syn. ศิงขริน, ภูเขา, ศีขร
ศิขริน (n.) mountain See also: mount Syn. ศิงขร, ภูเขา, ศีขร
ศิขริน (n.) mountain See also: mount Syn. ศิงขร, ภูเขา, ศีขริน
ศิขรี (n.) mountain See also: mount Syn. ศิงขร, ภูเขา
ศิงขร (n.) mountain See also: mount Syn. ศิขริน, ศิงขริน, ภูเขา, ศีขร
ศิงขริน (n.) mountain See also: mount Syn. ศิขริน, ศิงขร, ภูเขา, ศีขร
ศีขร (n.) mountain See also: mount Syn. ศิงขร, ภูเขา, ศีขริน, ศิขริน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
I live among the mountainsพวกเขาอาศัยอยู่ในท่ามกลางภูเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, it's nothing but a common Himalayan mountain hat"มันก็เป็นแค่ หมวกภูเขาหิมาลัยธรรมดา ๆ ใบนึง"
As free as a mountain birdอิสระเหมือนกับนก บนภูเขา
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่
Guo'er, you see that mountain in front?ลูกก้วย, เจ้าเห็นภูเขาข้างหน้านั่นหรือไม่?
Once your clothes are dry, I'll bring you up the mountain to pay your respects to Priest Qiu.พอเสื้อผ้าแห้งแล้ว, ข้าจะพาเจ้าขึ้นเขา ไปคารวะท่านนักพรตคู.
I'm on my way to the mountain to pay him a visit.ข้ากำลังจะขึ้นไปเยี่ยมเยียนเขา.
The Nome King's mountain was straight ahead.ภูเขาของกษัตริย์โนม น่าจะตรงไปอีก
Now she is on our mountain with a small army.ตอนนี้เธออยูที่ภูเขาของเรา และมีทหารตัวเล็กๆมาด้วย
My engineers unearthed it in the mountain region north of Ankara while excavating for copper.วิศวกรของผมขุดขึ้นมา ในภูเขาทางตอนเหนือของแอนการา ขณะที่ขุดคันหาแร่ทองแดง
"Across the desert and through the mountain to the Canyon of the Crescent Moon.""ข้ามทะเลทราย และทะลุผ่านภูเขา ไปที่ แคนยอน (หน้าผา) ของพระจันทร์เสี้ยว."
We didn't have the biggest mountains of the North nor the beautiful mountains of mid-Wales but we could claim that we lived in the shadow of the first mountain inside the Welsh border.เราไม่มีภูเขาใหญ่ที่สุดทางเหนือ หรือภูเขาที่สวยงามของเวลส์ตอนกลาง แต่พูดได้เต็มปากว่าเราอยู่ใต้เงา
No, the thing is, Mr. Morgan, we haven't really measured your mountain yet.ไม่ครับ คือว่าเรายังไม่ได้วัดอะไร

mountain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿空加瓜[Ā kōng jiā guā, ㄚ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄚ, 阿空加瓜] Cerro Aconcagua, mountain in the Americas
阿空加瓜山[Ā kōng jiā guā shān, ㄚ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄚ ㄕㄢ, 阿空加瓜山] Cerro Aconcagua, mountain in the Americas
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, 阿尔卑斯 / 阿爾卑斯] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, 阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔泰山[Ā ěr tài shān, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, 阿尔泰山 / 阿爾泰山] Altai mountain range in Xinjiang and Siberia
阿尔泰山脉[Ā ěr tài shān mài, ㄚ ㄦˇ ㄊㄞˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 阿尔泰山脉 / 阿爾泰山脈] Altai mountain chain on the border of Russia and Mongolia
安第斯山脉[Ān dì sī shān mài, ㄢ ㄉㄧˋ ㄙ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 安第斯山脉 / 安第斯山脈] Andes mountain chain of South America
博格达山脉[Bó gé dá shān mài, ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ ㄉㄚˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 博格达山脉 / 博格達山脈] Bogda Mountain range in Tianshan mountains
山峦[shān luán, ㄕㄢ ㄌㄨㄢˊ, 山峦 / 山巒] a mountain range; an unbroken chain of peaks
绵延[mián yán, ㄇㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 绵延 / 綿延] continuous (esp. of mountain ranges); to stretch long and unbroken; a continuous link; sostenuto (sustained, in music)
连绵[lián mián, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ, 连绵 / 連綿] continuous; unbroken; uninterupted; extending forever into the distance (of mountain range, river etc)
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 坎塔布连山脉 / 坎塔布連山脈] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 岫] cave; mountain peak
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
碰撞造山[pèng zhuàng zào shān, ㄆㄥˋ ㄓㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄕㄢ, 碰撞造山] collisional orogeny; mountain building as a result of continents colliding
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
山茱萸[shān zhū yú, ㄕㄢ ㄓㄨ ㄩˊ, 山茱萸] Cornus officinalis; sour mountain date; herb associated with longevity
美洲狮[Měi zhōu shī, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄕ, 美洲狮] cougar; mountain lion; puma
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)
大别山[Dà bié shān, ㄉㄚˋ ㄅㄧㄝˊ ㄕㄢ, 大别山 / 大別山] Dabie mountain range on the borders of Henan, Anhui and Hubei provinces
褶皱山系[zhě zhòu shān xì, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 褶皱山系 / 褶皺山系] fold mountain system (geol.)
褶皱山脉[zhě zhòu shān mài, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 褶皱山脉 / 褶皺山脈] fold mountain range (geol.)
山歌[shān gē, ㄕㄢ ㄍㄜ, 山歌] folk song; mountain song
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
唐古拉[táng gǔ lā, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ, 唐古拉] Tanggula Mountain on the Qinhai-Tibet plateau
唐古拉山脉[táng gǔ lā shān mài, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 唐古拉山脉 / 唐古拉山脈] Tanggula mountain range on the Qinhai-Tibet plateau
唐古拉峰[táng gǔ lā fēng, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄥ, 唐古拉峰] Tanggula Mountain on the Qinhai-Tibet plateau
兴都库什山[Xīng dū kù shí shān, ㄒㄧㄥ ㄉㄨ ㄎㄨˋ ㄕˊ ㄕㄢ, 兴都库什山 / 興都庫什山] Hindu Kush mountain range in Afghanistan
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 崒] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous
[sōng, ㄙㄨㄥ, 崧] lofty; name of a mountain in Henan
主峰[zhǔ fēng, ㄓㄨˇ ㄈㄥ, 主峰] main peak (of a mountain range)
仙山[xiān shān, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ, 仙山] mountain of Immortals
大箐山[dà qìng shān, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥˋ ㄕㄢ, 大箐山] mountain in Heilongjiang province
大青山[dà qīng shān, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ, 大青山] mountain in Heilongjiang province
山区[shān qū, ㄕㄢ ㄑㄩ, 山区 / 山區] mountain area
山地自行车[shān dì zì xíng chē, ㄕㄢ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, 山地自行车 / 山地自行車] mountain bike
山岭[shān lǐng, ㄕㄢ ㄌㄧㄥˇ, 山岭 / 山嶺] mountain ridge
山狮[shān shī, ㄕㄢ ㄕ, 山狮 / 山獅] mountain lion
山脉[shān mài, ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 山脉 / 山脈] mountain range

mountain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルニカ[, arunika] (n) arnica (esp. mountain tobacco, Arnica montana) (lat
お山;御山[おやま;みやま(御山)(ok), oyama ; miyama ( o yama )(ok)] (n) (hon) (pol) (fam) (See 山・やま・1) mountain
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain
カルミア[, karumia] (n) kalmia (esp. mountain laurel, Kalmia latifolia) (lat
スカイライン[, sukairain] (n) (1) skyline; (2) scenic mountain road; (P)
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed
ナナカマド属[ナナカマドぞく, nanakamado zoku] (n) Sorbus (genus of trees and shrubs comprising whitebeam, rowan, service tree, and mountain ash)
フェーン現象[フェーンげんしょう, fe-n genshou] (n) hot, dry wind that blows down from a mountain (Foehn phenomenon)
マウンテンゴリラ[, mauntengorira] (n) mountain gorilla
七竈;七竃[ななかまど;ナナカマド, nanakamado ; nanakamado] (n) (uk) Japanese rowan (species of mountain ash, Sorbus commixta)
中腹[ちゅうふく, chuufuku] (n) mountain side; halfway up; (P)
主脈[しゅみゃく, shumyaku] (n) (1) main mountain range; (2) midrib; costa
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P)
仙客[せんかく, senkaku] (n) (1) (obsc) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); (2) (See 鶴) crane
修験道[しゅげんどう, shugendou] (n) Shugendou; Japanese mountain asceticism-shamanism incorporating Shinto and Buddhist concepts
内帯[ないたい, naitai] (n) (1) (See 外帯・1) area on the concave side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本内帯) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line
冬山[ふゆやま, fuyuyama] (n) (1) wintry mountain; (2) mountain that is often climbed during the winter
初冠雪[はつかんせつ, hatsukansetsu] (n) first snow to settle on a mountain
剛力;強力[ごうりき, gouriki] (adj-na,n) herculean strength; mountain carrier-guide
剣の山[つるぎのやま, tsuruginoyama] (n) mountain (in hell) covered in swords, which are buried so their tips point upward
夏山[なつやま, natsuyama] (n) (1) summery mountain; (2) mountain that is often climbed in summer
外山[とやま, toyama] (n) nearby mountain; mountain near a human settlement
外帯[がいたい, gaitai] (n) (1) (See 内帯・1) area on the convex side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本外帯) area of southwestern Japan south of the Median Tectonic Line
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P)
山の神[やまのかみ;ヤマノカミ, yamanokami ; yamanokami] (n) (1) (やまのかみ only) mountain god; (2) (やまのかみ only) (col) one's wife (sometimes esp. a nagging wife); (3) (uk) roughskin sculpin (Trachidermus fasciatus)
山ビーバー[やまビーバー;ヤマビーバー, yama bi-ba-; yamabi-ba-] (n) (uk) mountain beaver (Aplodontia rufa)
山を越す[やまをこす, yamawokosu] (exp,v5s) (See 峠を越す) to surmount a difficulty; to go across a mountain
山人[やまびと, yamabito] (n) mountain folk; hermit
山伏[やまぶし, yamabushi] (n) mountain priest; itinerant Buddhist monk
山塞;山砦;山寨[さんさい, sansai] (n) mountain stronghold
山岨[やまそわ, yamasowa] (n) mountain cliff; mountain precipice
山獏;山貘[やまばく;ヤマバク, yamabaku ; yamabaku] (n) (uk) mountain tapir (Tapirus pinchaque)
山畑[やまはた, yamahata] (n) mountain field; mountain farmland
山童[やまわろ, yamawaro] (n) one-eyed mountain spirit
山笑う[やまわらう, yamawarau] (exp) mountain in springtime when all of the tree buds open at the same time (usu. in haiku); laughing mountain
山縞馬;山斑馬[やましまうま;ヤマシマウマ, yamashimauma ; yamashimauma] (n) (uk) mountain zebra (Equus zebra)
山荘[さんそう, sansou] (n) mountain villa; mountain retreat; mountain cottage; (P)
山行者[さんこうしゃ, sankousha] (n) (See ハイカー,登山者) mountain hiker; person engaging in walking activities in the mountains
山言葉;山詞[やまことば, yamakotoba] (n) (See 忌み詞) mountain language (euphemisms used by hunters, etc. when in the wild)
山躑躅[やまつつじ, yamatsutsuji] (n) variety of mountain plant belonging to the azalea family

mountain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ; peak ; mount ; mountain FR: mont [m] ; montagne [f]
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people ; hill tribe FR: montagnard [m]
ช่องเขา[n.] (chǿngkhao) EN: mountain pass FR:
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass FR:
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
หุบผา[n. exp.] (hupphā) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
จักรยานภูเขา [n. exp.] (jakkrayān p) EN: mountain bike FR: vélo tout-terrain [m] ; V.T.T. [m] ; VTT [m]
จักรยานวิบาก[n. exp.] (jakkrayān w) EN: mountain bike FR: vélo tout-terrain [m] ; V.T.T. = VTT [m] (abrév.)
ไกลาส[n. prop.] (Kailāt) EN: Mount Kailasa (Shiva's mountain abode) FR:
การปีนเขา[n. exp.] (kān pīn kha) EN: mountain climbing ; mountaineering FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
การไต่เขา[n. exp.] (kān tai kha) EN: mountain climbing FR: alpinisme [m] ; escalade [m]
กันทรากร[n.] (kantharākøn) EN: mountain FR:
เขา[n.] (khao) EN: mount ; mountain ; hill FR: mont [m] ; colline [f] ; montagne [f]
เขาหัวโล้น[n. exp.] (khao hūalōn) EN: bald mountain FR: mont chauve [m]
เขามอ[n.] (khaomø) EN: small hill ; miniature mountain FR: colline [f]
เขาพระสุเมรุ[n. prop.] (Khao Phra S) EN: Suamne Moutain ; Sumeru mountain FR:
เขตภูเขา [n. exp.] (khēt phūkha) EN: highland ; mountain area FR: région montagneuse [f]
ขึ้นเขา[v. exp.] (kheun khao) EN: climb a mountain FR:
คิริ[n.] (khiri) EN: mountain FR:
คิรี[n.] (khirī) EN: mountain FR:
คีรี[n.] (khīrī) EN: mountain FR:
คลื่นภูเขา[n. exp.] (khleūn phūk) EN: mountain waves FR:
ขุนเขา[n.] (khunkhao) EN: lofty mountain ; peak ; big mountain FR: pic [m]
ขุนคีรี[n. exp.] (khun khīrī) EN: great mountain FR:
ขุนน้ำ[n.] (khunnām) EN: source of a river ; stream from a top of mountain FR: source d'une rivière [f]
ไกรลาส[n. prop.] (Krailāt) EN: Mount Kailasa (Shiva's mountain abode) FR:
กุหนุง[n.] (kunung) EN: mountain FR: montagne [f]
ไหล่เขา[n.] (laikhao) EN: mountain slope FR:
ลาดเขา[n. exp.] (lāt khao) EN: mountain slope FR:
เลียงผา[n.] (līengphā) EN: southern serow ; mountain goat FR: chamois [m]
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world FR: montagne d'Indra [f]
เมรุราช[n. prop.] (Mērurāt) EN: [a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods] FR:
หมู่บ้านภูเขา [n. exp.] (mūbān phūkh) EN: mountain village FR: village de montagne [m]
แนวเขา[n. exp.] (naēo khao) EN: mountain range ; range of hill FR: chaîne de montagnes [f]
นเคนทร์[n.] (nakhēn) EN: mountain lord FR:
นเคศวร[n.] (nakhēsūan) EN: mountain lord FR:
นคินทร์[n.] (nakhin) EN: mountain FR:
นคินทร[n.] (nakhinthøn) EN: mountain FR:
นักปีนเขา[n. exp.] (nak pīn kha) EN: mountaineer ; mountain climber ; climber FR: alpiniste [m] ; escaladeur [m] (vx)

mountain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergbussard {m} [ornith.]African Mountain Buzzard
Arfakbrillenvogel {m} [ornith.]Yellow-bellied Mountain White-eye
Baerammerfink {m} [ornith.]Tucuman Mountain Finch
Baude {f}mountain hut; mountain inn
Borneodickkopf {m} [ornith.]Bornean Mountain Whistler
Celebesdrossel {f} [ornith.]Sulawesi Mountain Thrush
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn
Bergalcippe {f} [ornith.]Chinese Mountain Fulvetta
Gipfelkreuz {n}cross on the summit of a mountain
Schwarzkopftukan {m} [ornith.]Hooded Mountain Toucan
Wetmoretangare {f} [ornith.]Masked Mountain Tanager
Murphybrillenvogel {m} [ornith.]Kulambangra Mountain White-eye
Keniabülbül {m} [ornith.]Olive Mountain Greenbul
Malaitataube {f} [ornith.]Pale Mountain Pigeon
Tränenbergtangare {f} [ornith.]Lacrimose Mountain Tanager
Arfakhonigfresser {m} [ornith.]Mountain Red-headed Honeyeater
Bronzerücken-Fruchttaube {f} [ornith.]Mountain Rufous-be. Fruit Pigeon
Buntflöter {m} [ornith.]Mid-mountain Rail Babbler
Cabanisdrossel {f} [ornith.]Mountain Robin
Gambelmeise {f} [ornith.]Mountain Chickadee
Gmelindrossel {f} [ornith.]Mountain Thrush
Hochgebirge {n}high mountains
Hoeschspornpieper {m} [ornith.]Mountain Pipit
Kalkgebirge {n}limestone mountains
Alm {f}mountain pasture; Alpine pasture; alp; Alpine meadow
Bergbahn {f}mountain railway
Bergführer {m}mountain guide
Bergkette {f}mountain range
Bergkrankheit {f}mountain sickness
Bergspitze {f}mountain peak
Bergstraße {f}mountain road
Bergtour {f} | auf Bergtour gehenmountain tour; hillwalk | to go backpacking
Bergwacht {f}mountain rescue service
Bergwanderung {f}mountain hike
Bergwandern {n}mountain hiking
Eberesche {f} [bot.]mountain ash; rowan (tree)
Gebirge {n}mountain range
Bergland {n}mountainous country
Gebirgsgegend {f}mountainous region
Erzgebirge {n}Ore Mountains

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mountain
Back to top