ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whiskey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whiskey*, -whiskey-

whiskey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whiskey (n.) เหล้าวิสกี้ Syn. whisky
whiskey drink (n.) วิสกื้ผสมโซดาและน้ำแข็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
whiskey(วิส'คี) n. เหล้าวิสกี้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whiskeyวิสกี้ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They made her drink whiskey and then they tried to take advantage of her.พวกเขาทำให้เครื่องดื่มวิสกี้ของเธอ และพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากเธอ
So I limped to the nearest saloon, crawled inside a whiskey bottle and I've been there ever since.ฉันเดินเขยกๆ เข้าบาร์ แล้วมุดเข้าไปในขวดเหล้า ...แล้วฉ้นก็อยู่ที่นั่น ตั้งแต่นั้น
You have been drinking your whiskey from Kentucky.คุณได้รับการดื่ม วิสกี้ของคุณจากเคนตั๊กกี้
Drinking all that whiskey isn't going to help your depression.ต่อให้ดื่มจนเกลี้ยงก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นหรอก
Then there's the other side, them that say whiskey ought to be aged.อีกฝั่งหนึ่งของคนทำวิสกี้ เขาว่า วิสกี้ต้องเก็บนานๆ ถึงจะดี
Didn't taste a damn lick different from all the other whiskey I ever made.รสชาติไม่ได้ต่างอะไร กับวิสกี้ที่ปู่เคยทำมาเลย
Still, a man ought to know what his single tastes like, seeing as how it's the backbone of the whiskey and all.อืม ชายคนนี้อยากรู้ว่า ซิงเกิ้ลของเขารสชาติเป็นอย่างไร ดูซิว่า แก่นของวิสกี้ทั้งหมดนี้ เป็นอย่างไร
The son of a bitch didn't say nothin' about getting the whiskey tax taken off, the price of corn, nor nothin' else of value.เจ้าบ้านั้นไม่พูดอะไรเลย เกี่ยวกับเรื่องงดเก็บภาษีเหล้า ราคาข้าวโพด หรือแม้แต่อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์
One of 'em said, how could we put him in the whiskey trade at his age? Don't look good....ให้เขาร่วมค้าขายวิสกี้นี้ได้อย่างไร อายุแค่นี้ ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่
Granpa's step got slower, so I carried more of the whiskey jars.ปู่ก้าวขาได้ช้าลง ดังนั้น ผมต้องถือขวดวิสกี้เพิ่มขึ้น
You were the one that ordered him a whiskey and soda.คุณสั่งวิสกี้โซดาให้เขาทำไม
Fact is, there ain't enough whiskey in the state of Georgia to get me drunk enough.จอร์เจียร์มีวิสกี้ไม่พอ ที่จะทำให้ฉันเมาพอหรอก

whiskey ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[, uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei
グレインウイスキー[, gurein'uisuki-] (n) grain whisky; grain whiskey
コーンウイスキー[, ko-n'uisuki-] (n) corn whiskey (whisky)
ホットウィスキー[, hottouisuki-] (n) hot whiskey (whisky)
モルトウイスキー[, morutouisuki-] (n) malt whisky; malt whiskey
ウィスキー(P);ウイスキー(P);ウヰスキー;ヰスキー;ヰスキ;ウイスキ;ウイスケ;ウヰスケ;ウスケ[, uisuki-(P); uisuki-(P); uisuki-; isuki-; isuki ; uisuki ; uisuke ; uisuke ; usuke] (n) (also written as ウ井スキー) whisky; whiskey; (P)
スコッチウイスキー[, sukocchiuisuki-] (n) Scotch whiskey; Scotch whisky
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky
原酒[げんしゅ, genshu] (n) unprocessed sake; unblended whisky (whiskey)

whiskey ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหล้าแม่โขง[n. exp.] (lao Maēkhōn) EN: Mekhong whiskey FR: Mékhong [m]
เหล้าวิสกี้[n. exp.] (lao witsakī) EN: whiskey ; whisky FR: whiskey [m] ; whisky [m]
แม่โขง[TM] (Maē Khōng) EN: Mekhong Whisky ; Mekhong whiskey ; Mekhong FR: Mekhong
น้ำขาว[n.] (nāmkhāo) EN: rice wine ; sato ; rice whiskey FR: vin de riz [m] ; sato [m] ; alcool de riz [m] ; alcool blanc [m]
วิสกี้[n.] (witsakī) EN: whisky ; whiskey FR: whisky [m] ; whiskey [m]

whiskey ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bourbon {m}; Bourbon-Whiskey

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whiskey
Back to top