ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alp*, -alp-

alp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alpenhorn (n.) แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์) Syn. alphorn
alpenstock (n.) ไม้ที่มีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปีนเขา Syn. staff, cane, crook
alpestrine (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ Syn. alpine
alpha (n.) จุดเริ่ม Syn. origin, start, starting
alpha (n.) พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก
alpha and omega (n.) ตอนเริ่มและตอนจบ
alpha and omega (idm.) เป็นทั้งสิ่งเริ่มต้นและสิ่งสุดท้าย
alpha and omega (idm.) ตั้งแต่ต้นจนจบ
Alpha Centauri (n.) ชื่อดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวเซนทอรัส (Centaurus)
alpha particle (n.) อนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน
alpha ray (n.) ลำรังสีของกลุ่มอนุภาคแอลฟา
alpha test (n.) การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ
alphabet (n.) ตัวอักษร See also: ตัวหนังสือ Syn. letters, syllabary, characters
alphabet (n.) สัญลักษณ์ในการสื่อสาร
alphabet soup (sl.) คำย่อ
alphabetic (adj.) ที่เรียงตามลำดับอักษร Syn. alphabetical
alphabetical (adj.) ที่เรียงตามลำดับอักษร Syn. alphabetic
alphabetize (vt.) จัดตามลำดับอักษร Syn. arrange alphabetically
alphorn (n.) แตรขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเขาสัตว์ (ใช้โดยชาวสวิสแถบเทือกเขาแอลป์) Syn. alpenhorn
alpine (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาแอลป์ Syn. alpestrine
alpinist (n.) นักปีนเขา Syn. mountain climber
Alps (n.) เทือกเขาแอลป์ในยุโรปตอนใต้
English-Thai: HOPE Dictionary
alp(แอลพฺ) n. ภูเขาสูงลูกหนึ่ง abbr. alkaline phosphatase ,anterior lobe of pituitary
alpaca(แอลแพค' คะ) n. สัตว์คล้ายแกะในอเมริกาใต้ จำพวก Lama ขนของสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำด้วยขนสัตว์ดังกล่าว, สิ่งทอที่ทำคล้ายหรือเลียนขนสัตว์ดังกล่าว (genus Lama)
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
alpenhorn(แอล' เพนฮอร์น) n. ด้ามไม้ยาวคล้ายเขาสัตว์ของคนเลี้ยงหรือคนภูเขาในสวิสเซอแลนด์ (alphorn)
alpenstockผแอล' เพนสทอค) n. ด้ามไม้ยาวมีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปืนเขา
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
alpha cellดูที่ islet cells
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
alpha rayลำของกลุ่มอนุภาคแอลฟ่า, รังสีแอลฟ่า
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic codeรหัสตัวอักษร เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
alphamericอักขระที่เป็นตัวเลขอักษรเลขหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
alphanumeric charactersหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
alpheus(แอลพี' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำของกรีก
alphorn(แอลพ' ฮอร์น) n. alpenhorn
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
alps(แอลพฺ') n. เทือกเขาแอลพ์ในยุโรปตอนใต้
English-Thai: Nontri Dictionary
Alp(n) ภูเขาแอลป์
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alpha particleอนุภาคแอลฟา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alphabetชุดตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic-ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic stringสายตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphameric; alphanumericตัวอักษรเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alpineแบบแอลป์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alpenia Conchigeraเหง้าข่าลิง [การแพทย์]
Alphaอัลฟา [การแพทย์]
alpha cell [α - cell]แอลฟาเซลล์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ทำหน้าที่สร้างกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Alpha rayรังสีแอลฟา, กระแสของอนุภาคแอลฟา หรืออาจใช้เรียกแทนอนุภาคแอลฟาได้
Alpha Waveคลื่นอัลฟา [การแพทย์]
Alphabetตัวอักษร [TU Subject Heading]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แอลฟา (n.) alpha See also: alpha rays
กรดผลไม้ (n.) Alpha Hydroxy Acid See also: AHA
เอเอชเอ (n.) Alpha Hydroxy Acid See also: AHA Syn. กรดผลไม้
รังสีอัลฟา (n.) alpha ray
อักขรานุกรม (n.) alphabetic index
เลขอนุกรม (n.) alphabetical order
เลขอนุกรม (n.) alphabetical order
edelweiss (n.) ดอกไม้สีขาวใบขาวจำพวก Leontopodium alpinum พบบนภูเขาแอลป์
กระทุ่ม (n.) Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. See also: Anthocephalus cadamba Syn. ต้นกระทุ่ม
กำจาย (n.) Caesalpinia digyna Rottler See also: digyna Syn. ต้นกำจาย, หนามจาย, หนามข้อง
ต้นกระทุ่ม (n.) Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. See also: Anthocephalus cadamba
ต้นกำจาย (n.) Caesalpinia digyna Rottler See also: digyna Syn. หนามจาย, หนามข้อง
ตัวตุ่น (n.) Talpa micrura See also: bamboo rat Syn. ตุ่น, ติ่ง
สัทอักษร (n.) phonetic alphabet
หนามข้อง (n.) Caesalpinia digyna Rottler See also: digyna Syn. ต้นกำจาย, หนามจาย
หนามจาย (n.) Caesalpinia digyna Rottler See also: digyna Syn. ต้นกำจาย, หนามข้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ A Swiss Alp as the sun grows fainter ♪#ดังเทือกเขาแอลป์ของสวิส ครั้นแสงตะวันจาง#
BOTH: ♪ A Swiss Alp as the sun grows fainter ♪#ดังเทือกเขาแอลป์ของสวิส ครั้นแสงตะวันจาง#
A palpitating syncopation of the killer diller... with the wicky wacky stomping of the floy joy.คนละแปลปิเททินของ ดิเลอฆาตกรกับปั๊มแปลก ประหลาดวิกี ของความสุขเฟลย
You wouldn't want me to go in with a blunt scalpel.กับมีดผ่าตัดทื่อตอนนี้เราจะ? ซ่อมมัน
A rationalperson is not content to kill the same personrationalperson ... ...อย่าเนื้อหาสาระถึง kill the บุคคลเดียวกัน
They do not have a Ralph's up the street and a Lucky Market right around the corner who trim even closer than I do.ร้านพวกนั้นไม่มีแผงลอยข้าง ๆ และตลาดลัคกี้ อยู่ตรงมุมตึก ซึ่งเขาไม่เด็ดผักดีเท่าผม
Switching to keys Alpha / Leader 7-2-7-4, on your mark.การเปลี่ยนไปใช้กุญแจอัล ฟาเฉือนผู้นำ 7274, ในเครื่องหมายของคุณ
Accept priority override Alpha.ยอมรับความสำคัญแทนที่ อัลฟา
This is helicopter 4-0-alpha.นี่เป็นเสียงเรียกจากเครื่อง 40อัลฟา
The tube's kicking ass on Alpha.เขาขอตำแหน่งปืนครกที่โจมตีแอลฟ่าอยู่
But in the Latin alphabet, Jehovah begins with an "I."ในอักษรภาษาลาติน, ยะโฮวา เริ่มด้วย "I."
Ralph, I need three teas, a root beer, and two lemonades.ราล์ฟ ขอชา 3 รูทเบียร์ 1 น้ำมะนาว 2.

alp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚尔发和奥米加[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, 亚尔发和奥米加 / 亞爾發和奧米加] Alpha and Omega
南门二[Nán mén èr, ㄋㄢˊ ㄇㄣˊ ㄦˋ, 南门二 / 南門二] Alpha Centauri or Rigel Kentaurus
天枢[Tiān shū, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ, 天枢 / 天樞] alpha Ursae Majoris
天枢星[tiān shū xīng, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ ㄒㄧㄥ, 天枢星 / 天樞星] alpha Ursae Majoris in the Big Dipper
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 拼音阶段 / 拼音階段] alphabetic stage
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 甲形球蛋白] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP)
羊驼[yáng tuó, ㄧㄤˊ ㄊㄨㄛˊ, 羊驼 / 羊駝] alpaca
阿尔卑斯[Ā ěr bēi sī, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ, 阿尔卑斯 / 阿爾卑斯] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔卑斯山[Ā ěr bēi sī shān, ㄚ ㄦˇ ㄅㄟ ㄙ ㄕㄢ, 阿尔卑斯山 / 阿爾卑斯山] Alps, mountain range bordering Switzerland
阿尔法[ā ěr fǎ, ㄚ ㄦˇ ㄈㄚˇ, 阿尔法 / 阿爾法] alpha (Greek letter Αα)
高山[gāo shān, ㄍㄠ ㄕㄢ, 高山] alpine
高山区[gāo shān qū, ㄍㄠ ㄕㄢ ㄑㄩ, 高山区 / 高山區] alpine district
盲字[máng zì, ㄇㄤˊ ㄗˋ, 盲字] Braille characters (alphabet for the blind)
盲文[máng wén, ㄇㄤˊ ㄨㄣˊ, 盲文] Braille (alphabet for the blind)
点字[diǎn zì, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ, 点字 / 點字] Braille characters (alphabet for the blind)
[zǐ, ㄗˇ, 梓] Catalpa kaempferi; printing blocks
[qiū, ㄑㄧㄡ, 楸] Catalpa; Mallotus japonicus
陋习[lòu xí, ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, 陋习 / 陋習] corrupt practice; bad habits; malpractice
希腊字母[xī là zì mǔ, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 希腊字母 / 希臘字母] Greek alphabet
拉丁字母[Lā dīng zì mǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 拉丁字母] Latin alphabet
字母[zì mǔ, ㄗˋ ㄇㄨˇ, 字母] letter (of the alphabet)
弊病[bì bìng, ㄅㄧˋ ㄅㄧㄥˋ, 弊病] malady; evil; malpractice; drawback; disadvantage
弊端[bì duān, ㄅㄧˋ ㄉㄨㄢ, 弊端] malpractice; abuse; corrupt practice
流弊[liú bì, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄧˋ, 流弊] malpractice; long-running abuse
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, 土狗] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, 天蝼 / 天螻] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
蛞蝼[kuò lóu, ㄎㄨㄛˋ ㄌㄡˊ, 蛞蝼] mole cricket (Gryllotalpa)
字母顺序[zì mǔ shùn xù, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 字母顺序 / 字母順序] order of letters in an alphabet
[yì, ㄧˋ, 唈] palpitation; short breathing
心悸[xīn jì, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˋ, 心悸] palpitation
拼音文字[pīn yīn wén zì, ㄆㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 拼音文字] phonetic alphabet; alphabetic writing system
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, 苏木 / 蘇木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow)
苏枋[sū fāng, ㄙㄨ ㄈㄤ, 苏枋 / 蘇枋] sappanwood (Caesalpinia sappan)
苏枋木[sū fāng mù, ㄙㄨ ㄈㄤ ㄇㄨˋ, 苏枋木 / 蘇枋木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine
头皮[tóu pí, ㄊㄡˊ ㄆㄧˊ, 头皮 / 頭皮] scalp
黄牛票[huáng niú piào, ㄏㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 黄牛票 / 黃牛票] scalped tickets
显焓[xiǎn hán, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄢˊ, 显焓 / 顯焓] sensible enthalpy (thermodynamics); energy required to go from one state to another

alp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order
α-helix;α-ヘリックス[アルファヘリックス, arufaherikkusu] (n) alpha helix
αらせん;α螺旋[アルファらせん, arufa rasen] (n) alpha helix
α崩壊;アルファ崩壊[アルファほうかい, arufa houkai] (n) alpha decay
α波;アルファ波[アルファは, arufa ha] (n) alpha wave
α粒子;アルファ粒子[アルファりゅうし, arufa ryuushi] (n) alpha particle
アークティックチャー;ホッキョクイワナ;アルプスイワナ[, a-kuteikkucha-; hokkyokuiwana ; arupusuiwana] (n) Arctic char (Salvelinus alpinus alpinus)
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa
アルパイン[, arupain] (n) alpine; (P)
アルパカ[, arupaka] (n) alpaca
アルピニスト[, arupinisuto] (n) alpinist
アルファギーク;アルファ・ギーク[, arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd)
アルファチャネル[, arufachaneru] (n) {comp} alpha channel
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data
アルファテスト[, arufatesuto] (n) {comp} alpha test
アルファとオメガ[, arufa to omega] (exp) (obsc) alpha and omega
アルファニューメリック[, arufanyu-merikku] (n) {comp} alphanumeric
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] (n) {comp} alphanumeric notation
アルファバージョン[, arufaba-jon] (n) {comp} alpha version
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P)
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P)
アルファ版[アルファばん, arufa ban] (n) {comp} alpha version
アルファ線[アルファせん, arufa sen] (n) alpha rays
アルプス[, arupusu] (n,adj-no) alps; (P)
アルプスの険;アルプスの嶮[アルプスのけん, arupusu noken] (n) steep pass in the Alps
アルペンスキー[, arupensuki-] (n) Alpine skiing (ger
アルペンホルン[, arupenhorun] (n) alpenhorn (ger
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports
イエロースペックルドクロミス[, iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha)
エーデルワイス[, e-deruwaisu] (n) alpine flower (ger
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet
カルパス[, karupasu] (n) Kolbasa (semi-dry Russian sausage); calpas
カルピス[, karupisu] (n) (1) Calpis (Japanese milk-based soft drink); (2) (col) sperm; semen; cum; (P)
シンハラ文字[シンハラもじ, shinhara moji] (n) Sinhala alphabet
スカルプトリートメント[, sukaruputori-tomento] (n) scalp treatment
ダフ屋[ダフや, dafu ya] (n) (ticket) scalper ("dafu" is "fuda" backwards)
どきつく[, dokitsuku] (v5k,vi) to palpitate (with anxiety, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] alphabetic string
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set
欧数字コード[おうすうじコード, ousuuji ko-do] alphanumeric code
欧数字コード化集合[おうすうじコードかしゅうごう, ousuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set
欧数字英数字集合[おうすうじえいすうじしゅうごう, ousuujieisuujishuugou] alphanumeric character set
欧数字集合[おうすうじしゅうごう, ousuujishuugou] alphanumeric character set
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set
英数字[えいすうじ, eisuuji] alphanumeric character
英数字コード[えいすうじコード, eisuuji ko-do] alphanumeric code
英数字コード化集合[えいすうじコードかしゅうごう, eisuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set
英数字データ[えいすうじデータ, eisuuji de-ta] alphanumeric data
英数字集合[えいすうじしゅうごう, eisuujishuugou] alphanumeric character set
英数文字[えいすうもじ, eisuumoji] alphanumeric (a-no), alphameric
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric
非英数字[ひえいすうじ, hieisuuji] non-alphanumeric character
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)

alp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอลฟา = แอลฟ่า[n.] (aēlfā = aēn) EN: alpha (Α, α) FR: alpha (Α, α)
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukr) EN: alphabetical order ; alphabetic index ; index FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m] ; index [m]
อักขรวิทยา[n.] (akkharawitt) EN: paleography ; alphabetology FR: paléographie [f]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter of alphabet ; letter ; alphabet FR: lettre de l'alphabet [f] ; lettre [f] ; consonne [f] ; caractère alphabétique [m] ; caractère [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet FR: alphabet thaï [m]
อักษรยาวี[n. exp.] (aksøn Yāwī) EN: Jawi alphabet FR:
อัลฟาเจ๊ต[TM] (Alfā Jet = ) EN: Alpha Jet FR: Alpha Jet
อัลปาก้า[n.] (alpākā) EN: alpaca FR: alpaga [m]
อัลฟา[n.] (anfā = alfā) EN: alpha ; α FR: alpha ; α
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m]
อนุภาคแอลฟา[n. exp.] (anuphāk aēl) EN: alpha particle FR: particule alpha [f]
[n.] (bø) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
บ ใบ[n. exp.] (bo bai) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
ชาใบมัน[n. exp.] (chā bai man) EN: Malpighia coccigera FR: Malpighia coccigera
ช้าเลือด[n.] (chāleūat) EN: Caesalpinia mimosoides FR: Caesalpinia mimosoides
ช้าเรือด[n. exp.] (chā reūat) EN: Caesalpinia mimosoides FR: Caesalpinia mimosoides
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
[n.] (chø) EN: [ninth letter of the Thai alphabet] FR: [neuvième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [tenth letter of the Thai alphabet] FR: [dixième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [twelfth letter of the Thai alphabet] FR: [douzième lettre de l'alphabet thaï]
ช ช้าง[n. exp.] (chø chāng) EN: [tenth letter of the Thai alphabet] FR: [dixième lettre de l'alphabet thaï]
ฉ ฉิ่ง[n. exp.] (chø ching) EN: [ninth letter of the Thai alphabet] FR: [neuvième lettre de l'alphabet thaï]
ฌ เฌอ[n. exp.] (chø choē) EN: [twelfth letter of the Thai alphabet] FR: [douzième lettre de l'alphabet thaï]
ชงโคแดง[n. exp.] (chongkhō da) EN: Bauhinia galpini FR: Bauhinia galpinii
ดินประสิว[n.] (dinprasiu) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder ; niter FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
[n.] (dø) EN: [fourteenth letter of the Thai alphabet] FR: [quatorzième lettre de l'alphabet Thaï]
[n.] (dø) EN: [twentieth letter of the Thai alphabet] FR: [vingtième lettre de l'alphabet thaï]
ฎ ชฎา[n. exp.] (dø chadā) EN: [fourteenth letter of the Thai alphabet] FR: [quatorzième lettre de l'alphabet Thaï]
ด เด็ก[n.] (dø dek) EN: [twentieth letter of the Thai alphabet] FR: [vingtième lettre de l'alphabet thaï]
เอนธัลปี = เอนทัลปี[n.] (ēnthanpī) EN: enthalpy FR: enthalpie [f]
เอนทาลปี[n.] (ēnthānpī) EN: enthalpy FR: enthalpie [f]
เอนธัลปีของการเผาไหม้[n. exp.] (ēnthanpī kh) EN: enthalpy of combustion FR:
เอนทาลปีของสารละลาย[n. exp.] (ēnthanpī kh) EN: enthalpy of solution FR:
ฝาง[n.] (fāng) EN: sappanwood ; Caesalpinia sappan FR: Caesalpinia sappan
[n.] (fø) EN: [twenty-ninth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-neuvième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (fø) EN: [thirty-first letter of the Thai alphabet] FR: [trente-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
ฝ ฝา[n. exp.] (fø fā) EN: [twenty-ninth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-neuvième lettre de l'alphabet thaï]

alp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Albtraum {m}; Alptraum
Alpaka {n}; Alpakastoff
Alpakawolle {f} [textil.]alpaca wool
Alpenglühen {n}alpenglow
Alpenblume {f} [bot.]Alpine flower
Alpenkonvention {f}Alpine Convention
Alpenland {n}alpine country
Alpenpass {m}alpine pass
Alpenraum {m}Alpine region
Alpenverein {m}Alpinist association
Alpenvorland {n}Alpine Foothills
Alphabetisierung {f}alphabetization
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign
Alphabetprüflocher {m}alphabetic verifier
Alphabetsortierung {f}alphabetic sort
Alphadaten {pl} [comp.]alpha data
Alphaeingabe {f}alpha input
Alphanumerik {f}alphanumerics
Alphastrahlen {pl} [phys.]alpha rays
alphabetisch {adj}alphabetic
alphabetisch {adv}alphabetically
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing
Buchstabenverschlüsselung {f}alphabetic coding
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set
Fernschreiben {n}alphabetic telegraphy
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic interpreting
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic translation
Volltextbuchungsmaschine {f}alphabetic accounting machine
Alphorn {n}alphorn
Almhütte {f}Alpine hut
Hochtour {f}alpine tour
Senne {f}Alpine pasture
Sennerin {f}Alpine herdswoman and darywoman
Alpenbraunelle {f} [ornith.]Alpine Accentor (Prunella collaris)
Alpinist {m}alpinist
Herzklopfen {n}beating of the heart; cardiac palpations
Betastung {f}palpation
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Analphabet {m} | Analphabeten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alp
Back to top