ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

puma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *puma*, -puma-

puma ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
puma (n.) สิงโตภูเขา Syn. panther
English-Thai: Nontri Dictionary
puma(n) เสือพูมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can confirm that a puma attacked a hunter and was subsequently killed.ฉันยืนยันได้สิงโตพูม่าภูเขา สูง 12 ฟุต เข้าทำร้ายนายพราน ต่อมาได้ถูกยิงและตายแล้ว
This high-performance engine may purr like a puma on the prowl, but this time, Derek, you have seriously overheated my engines and I will require some cool-down laps upon your return, if you know what I mean by that.ครางเหมือนเสือดำที่กำลังล่าเหยื่อ แต่เวลานี้, เดเร็ค, คุณได้ทำให้ เครื่องยนต์ของฉันสูบฉีดมากเกินไป
Also known as "The Puma."หรือที่รู้จักกันในนาม "สิงโตภูเขา"
This is the kind of thing you did with The Puma, isn't it?นี่ใช่มั้ยกิจกรรมที่คุณทำกับนายสิงโตภูเขานั่นน่ะ?
So what did you remove this with... a puma?คุณใช้อะไรแกะออกเนี่ย เสือเหรอ?
She's quick. Like a puma.เธอปราดเปรียวเหมือนแมวพูม่าเลย
I mean, you're like as healthy as a puma, a bedridden puma.ตอนนี้คุณแข็งแรงยังกับแมวป่า

puma ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美洲狮[Měi zhōu shī, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄕ, 美洲狮] cougar; mountain lion; puma

puma ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スポンサーシップマネー[, suponsa-shippumane-] (n) sponsorship money
バンプマッピング[, banpumappingu] (n) {comp} bump mapping
ピューマ[, pyu-ma] (n) puma; cougar; American lion
フロリダパンサー;フロリダ・パンサー[, furoridapansa-; furorida . pansa-] (n) Florida panther (Puma concolor coryi)
ミップマッピング[, mippumappingu] (n) {comp} Multum In Parvo mapping; MIP mapping; MIPMAP
ワンチップマイクロコンピュータ;ワンチップマイクロコンピューター[, wanchippumaikurokonpyu-ta ; wanchippumaikurokonpyu-ta-] (n) {comp} one-chip microcomputer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テープマーク[てーぷまーく, te-puma-ku] tape mark

puma ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสือพูม่า[n. exp.] (seūa phūmā) EN: Cougar ; Puma ; Mountain lion ; Mountain cat ; Catamount ; Puma concolor FR: Puma concolor
สิงโตภูเขา[n. exp.] (singtō phūk) EN: Cougar ; Puma ; Mountain lion ; Mountain cat ; Catamount ; Puma concolor FR: Puma concolor
ส้มตำปูม้า[n. exp.] (somtam pūmā) EN: papaya salad with blue crab ; papaya salad with horse crab FR:

puma ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kuguar {m}; Puma
Puma {m} [zool.]puma

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า puma
Back to top