ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

organize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *organize*, -organize-

organize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
organize (vt.) จัดตั้ง See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น Syn. set up, form Ops. destroy
organize (vi.) จัดตั้ง See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น Syn. form
organize (vt.) จัดระบบ See also: จัดระเบียบ, จัด Syn. systematize, order Ops. disorganize
organize (vt.) จัดตั้ง See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น Syn. set up, form Ops. destroy
organize (vi.) จัดตั้ง See also: จัดตั้งเป็นองค์กร, รวบรวมขึ้น Syn. form
organize (vt.) จัดระบบ See also: จัดระเบียบ, จัด Syn. systematize, order Ops. disorganize
organized (adj.) ซึ่งจัดตั้ง
organized (adj.) ซึ่งจัดตั้ง Syn. established, systematized
organized labor (n.) สหภาพแรงงาน Syn. guild
organizer (n.) ผู้จัดตั้ง See also: ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง
organizer (n.) ผู้จัดตั้ง See also: ผู้จัด, ผู้จัดเตรียม, ผู้ก่อตั้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
organize(ออร์'กะไนซ) vt.,vi. สร้าง,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง,รวบรวม,ทำให้มีประสิทธิภาพ., See also: organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n., Syn. systematize,sort
organizer(ออร์'กะไนเซอะ) n. ผู้รวบรวม,แฟ้มจัดแยก
English-Thai: Nontri Dictionary
organize(vt) จัดระเบียบ,รวบรวม,ทำให้เป็นระบบ,จัดตั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
organized reservesทหารกองหนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Organized crimeขบวนการอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดระเบียบ (v.) organize See also: arrange, systematize
คนจัดทำ (n.) organizer See also: manager
ผู้จัดทำ (n.) organizer See also: manager Syn. คนจัดทำ
ระส่ำระสาย (v.) be disorganized See also: be disordered, be in a state of unrest, be in a state of chaos, be in a sate of disunity, be in a state of turmoil Syn. เสียกระบวน
เสียกระบวน (v.) be disorganized See also: be disordered, be in a state of unrest, be in a state of chaos, be in a sate of disunity, be in a state of turmoil
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like you to organize a meeting for meผมอยากให้คุณจัดการประชุมให้หน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don Barzini, I want to thank you for helping me organize this meeting, and the other heads of the five families from New York and New Jersey.Don Barzini, I want to thank you for helping me organize this meeting, and the other heads of the five families from New York and New Jersey.
No, I asked my wife to organize that.ไม่ ผมบอกให้เมียผมจัดการ
Dad, you stay here while Sallah and I organize some transportation.พ่อ, พ่ออยู่ตรงนี้ ขณะที่ผมกับซัลล่าห์ จัดหาพาหณะให้พวกเรา
Today, today I actually found time to organize a thought.วันนี้ฉันมีเวลาครุ่นคิด...
I'm to help organize the shipments, put myself on the last train. That's not what I was going to say.ฉันขอให้เกิธรับรองนาย
The elders hold the power to organize their memories and thoughts into a single, cohesive vision a detailed record of their reign.ผู้อาวุโสจะรวบรมพลังและควบคุมความทรงจำและคิด.. ..ให้เป็นหนึ่งเดียว บันทึกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับยุดการปกครองของพวกเขา
I need to organize three separate groups.ผมอยากจะให้จัดพวกเราแยกเป็นสามกลุ่ม
I'll organize that. Who's gonna organize electronics? You?ซึ่งผมจะจัดการเอง ใครจะดูแล เครื่องใช้ไฟฟ้า คุณแบ่งสรรอาหารได้มั้ย
Alan Shearer looking to organize a counterattack for Newcastle United.อลัน เชียเร่อร์พยายามจะเล่นเร็ว เพื่อสวนกลับให้นิวคาสเซิ่ล
I will organize a team of racers. Are you interested?ฉันจะรวบรวมทีมเพื่อแข่งต่อไป.แล้วเมื่อไหร่นายจะสนใจมาร่วมทีมล่ะ
And I want one of you to organize it. Ben.และผมต้องการให้คุณคนหนึ่งจัดการ เบ็น
I helped to organize the first hearings on global warming and asked my professor to come and be the leadoff witness.ผมช่วยจัดการรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นครั้งแรก โดยเชิญอาจารย์ของผมมาเป็นผู้นำการสังเกตการณ์

organize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
编队[biān duì, ㄅㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ, 编队 / 編隊] form into columns; organize into teams; formation (of ships or aircraft)
编组[biān zǔ, ㄅㄧㄢ ㄗㄨˇ, 编组 / 編組] organize into groups; marshalling
散兵[sǎn bīng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ, 散兵] loose and disorganized soldiers; stragglers; fig. a loner
班子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, 班子] organized group; theatrical troupe
组建[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 组建 / 組建] organize; set up; establish
组织者[zǔ zhī zhě, ㄗㄨˇ ㄓ ㄓㄜˇ, 组织者 / 組織者] organizer
重组[chóng zǔ, ㄔㄨㄥˊ ㄗㄨˇ, 重组 / 重組] reorganize; recombine
联运[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, 联运 / 聯運] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises
散漫[sǎn màn, ㄙㄢˇ ㄇㄢˋ, 散漫] undisciplined; unorganized
[biān, ㄅㄧㄢ, 编 / 編] weave; plait; organize; group; arrange; edit; compile; write; compose; fabricate

organize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーガナイザー;オルガナイザー[, o-ganaiza-; oruganaiza-] (n) organizer; organiser
オーガナイズ;オルガナイズ[, o-ganaizu ; oruganaizu] (n,vs) organize; organise
オルグ[, orugu] (n,vs) (1) (abbr) (See オルガナイザー) organizer; organiser; (2) organizing; organising; organization; organisation; (P)
フロント企業[フロントきぎょう, furonto kigyou] (n) front company (for an organized crime operation)
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
三合会[さんごうかい, sangoukai] (n) (See 会党) Triad (secret Chinese society usually associated with organized crime)
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod
主催者[しゅさいしゃ, shusaisha] (n) sponsor; promoter; impresario; organizer; organiser
企業舎弟[きぎょうしゃてい, kigyoushatei] (n) (See フロント企業) front company (for an organized crime operation)
企画者[きかくしゃ, kikakusha] (n) (event) planner; (event, meeting) organizer; producer
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
個人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] (n) {comp} personal organizer
創立者[そうりつしゃ, souritsusha] (n) founder; organizer; organiser
四分五裂[しぶんごれつ;しぶごれつ, shibungoretsu ; shibugoretsu] (n,vs) torn asunder; disrupted and disorganized
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women)
幹事[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P)
形成体[けいせいたい, keiseitai] (n) organizer (in vertebrate embryology)
慈善団体[じぜんだんたい, jizendantai] (n) charitable institution (organization, organisation); (organized, organised) charities
慌てる(P);周章てる[あわてる, awateru] (v1,vi) (1) to become confused (disconcerted, disorganized, disorganised); to be flustered; to panic; (2) (usu. 慌てて) to be in a hurry; to rush; (P)
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate
整理淘汰[せいりとうた, seiritouta] (n,vs) reorganize an enterprise and weed out redundant workers; reorganize an industry and weed out redudant enterprises
新設[しんせつ, shinsetsu] (n,vs,adj-no) newly organized or established (organised); (P)
未組織[みそしき, misoshiki] (n) unorganized; unorganised
極道;獄道[ごくどう, gokudou] (adj-na) (1) wicked; evil; profligate; immoral; (n) (2) wickedness; evildoing; (3) (See やくざ) organized crime; yakuza; underworld
町奴[まちやっこ, machiyakko] (n) (See 男伊達・1) persons organized into gangs and wearing flashy clothes, who styled themselves as "chivalrous men" (Edo period)
破瓜病[はかびょう, hakabyou] (n) hebephrenia (disorganized schizophrenia) (disorganised)
秩序立つ[ちつじょだつ, chitsujodatsu] (v5t,vi) to be in order; to be organized; to be systematized
立て直す(P);立直す;立てなおす[たてなおす, tatenaosu] (v5s,vt) to rally; to make over; to rearrange; to reorganize; to reorganise; (P)
組織労働者[そしきろうどうしゃ, soshikiroudousha] (n) organized labour (organised, labor); unionized labour
締まらない[しまらない, shimaranai] (exp,adj-i) (uk) (See 締まる) loose; slovenly; sloppy; disorganized
語構成記憶装置[ごこうせいきおくそうち, gokouseikiokusouchi] (n) {comp} word organized storage
電子手帳[でんしてちょう, denshitechou] (n) {comp} electronic organizer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
個人用オーガナイザ[こじんようオーガナイザ, kojinyou o-ganaiza] personal organizer
語構成記憶装置[ごこうせいきおくそうち, gokouseikiokusouchi] word organized storage
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)

organize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage ; stage FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer ; mettre sur pied
จัดการประชุม[v. exp.] (jatkān prac) EN: organize a conference FR:
จัดกลุ่ม[v. exp.] (jat klum) EN: form into groups ; organize into groups FR: grouper ; disposer en groupe
จัดงาน[v. exp.] (jat ngān) EN: arrange ; organize ; host FR: organiser ; orchestrer
จัดระเบียบ[v. exp.] (jat rabīep) EN: regulate ; organize ; reform ; put order into FR:
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; form ; organize ; mount FR: établir ; former ; organiser ; monter
จัดทำ[v.] (jat tham) EN: make ; do ; create ; conduct ; provide ; compile ; organize FR: créer ; réaliser
คอมไพล์[v.] (khømphāi) EN: compile ; gather ; collect ; arrange ; organize FR: compiler
ลำดับ[v.] (lamdap) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence FR: ordonner ; séquencer
เรียง[v.] (rīeng) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order FR: arranger ; ordonner ; aligner ; classer
เรียบเรียง[v.] (rīeprīeng) EN: arrange ; put in order ; organize FR: arranger
ตั้ง[v.] (tang) EN: establish ; found ; organize ; create ; form FR: créer ; établir ; fonder ; former ; instaurer
ตั้งขึ้น[v.] (tangkheun) EN: establish ; form ; found ; set ; organize FR: établir ; fonder ; mettre sur pied ; créer ; constituer
เตรียม[v.] (trīem) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange ; gear toward FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter
เตรียมการ[v.] (trīem kān) EN: prepare ; get ready ; organize ; arrange FR: préparer ; arranger ; prendre des mesures ; prendre des dispositions ; goupiller (fam.)
จัดโดย[X] (jat dōi) EN: organized by FR: organisé par
จัดใหม่[v. exp.] (jat mai) EN: re-arrange ; revise ; reorganize FR:
จัดองค์กรใหม่[v. exp.] (jat ongkøn ) EN: reorganize FR:
ขยุกขยุย[adv.] (khayukkhayu) EN: in a mess ; disorderly ; in a disorganized pile FR:
คนจัดทำ[n. exp.] (khonjattham) EN: organizer FR:
ควั่ก[adj.] (khwak) EN: confused ; disorderly ; chaotic ; disorganized FR:
ออร์กาไนเซอร์[n.] (økānaisoē) EN: organizer FR:
เปะปะ[adj.] (paepa) EN: aimless ; disorganized FR:
ปฏิรูป[v.] (patirūp) EN: reform ; change ; improve ; modernize ; restructure ; reorganize ; innovate FR: réformer ; changer ; moderniser ; réorganiser ; améliorer
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly ; haphazardly ; in a disorganized fashion ; chaotically FR: confusément ; dans le désordre
ผู้จัดงาน[n.] (phūjatngān) EN: organizer of an event ; promoter ; host FR: organisateur [m]
ผู้จัดทำ[n.] (phūjattham) EN: organizer ; manager ; producer ; creator ; compiler FR:
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange ; reverse FR: changer ; modifier ; transformer ; réformer ; varier ; inverser ; dégrader
ระส่ำระสาย[v.] (rasamrasāi) EN: be disorganized FR:
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
เสียกระบวน[v.] (sīakrabūan) EN: be disorganized FR:
ทุลักทุเล[adj.] (thulakthulē) EN: painful ; difficult ; disordered; disorganized ; confused ; chaotic FR:
เวิ่นเว้อ[X] (woēn woē) EN: chaotic ; turbulent ; disorganized ; confused FR:
วุ่นวาย[adj.] (wunwāi) EN: chaotic ; restive ; disorganized ; confused ; turbulent ; in a mess ; in disorder FR: troublé ; perturbé

organize ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Messe {f} | eine Messe besuchen | eine Messe eröffnen | eine Messe organisierenfair | to visit a fair | to open a fair | to organize a fair
Messeveranstalter {m}organizer of a fair
Reiseveranstalter {m}tour operator; travel organizer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า organize
Back to top