ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

basis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *basis*, -basis-

basis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
basis (n.) รากฐาน See also: หลักพื้นฐาน, หลัก Syn. foundation
basis (n.) จุดเริ่มต้น
basis (n.) ส่วนประกอบหลัก
English-Thai: HOPE Dictionary
basis(เบ'ซิส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลักสำคัญ,ส่วนสำคัญ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ฐานปฏิบัติการ, Syn. base -pl. bases
English-Thai: Nontri Dictionary
basis(n) มูลฐาน,หลักฐาน,รากฐาน,ส่วนสำคัญ,กฎเกณฑ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
basisฐานหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basisตัวยาหลัก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มูลฐาน (n.) basis See also: base, foundation Syn. พื้นฐาน
มูลบท (n.) basis See also: grounds, origin, fundamental
bases (n.) คำนามพหูพจน์ของคำว่า base และ basis
มูลความ (n.) factual basis See also: element of truth, basis in truth
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The rumor had no basisข่าวลือไม่มีมูล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But then, that would form the basis of our report.แต่เราก็คงจะต้องรายงานลงไป
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า...
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง
And that's the basis of this declaration of independence?แล้วนั่นเป็นพื้นฐาน ของการประกาศเอกราชรึไง
I wonder what your basis for comparison is.สงสัยว่า เธอใช้อะไร เป็นบรรทัดฐานวัดแน่
She was refused admittance to this hospital on the basis of her race.รพ.ปฏิเสธที่จะรับเมียฉันไว้ โดยเหตุผลทางผิว
What we've just witnessed, what we've read in your field reports, the scientific basis and credibility just seem wholly unsupportable.ไม่ต้องกลัว Billy พวกเราอยู่ที่นี่ เพื่อช่วยคุณ เราเพิ่งเป็นพยานการพบเห็นอะไร อะไร ในรายงานการลงพื้นที่ ที่เราอ่าน
On what basis do you choose a human being to represent humanity?พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเลือก มนุษย์จะเป็นตัวแทน ของมนุษยชาติ?
Tear ducts operate on a normal basis to lubricate and protect the eye.ต่อมน้ำตาทำงานตามธรรมชาติ / เพื่อหล่อลื่นและป้องกันดวงตา
So you and psycho boy are fucking on, like, a regular basis now, right?ตอนนี้เธอเอากับนายโรคจิตนั่นทุกวันใช่มั้ย
Friendship is the basis of any relationship.มิตรภาพคือพื้นฐานของสัมพันธภาพ
We can even formulate a diagnosis on the basis of typical case histories of harm that is inflicted on others selected from a universe of corporate activity.เราสามารถสร้างแบบฟอร์มวินิจฉัยอาการ บนพื้นฐานของคดีที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติ ซึ่งบรรษัททำตัวเป็นภัยต่อผู้อื่น

basis ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, 按照] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of
基于[jī yú, ㄐㄧ ㄩˊ, 基于 / 基於] because of; on the basis of; in view of; on account of
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
任贤使能[rèn xián shǐ néng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 任贤使能 / 任賢使能] to appoint the virtuous and use the able (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity
依据[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 依据 / 依據] according to; basis; foundation
基础[jī chǔ, ㄐㄧ ㄔㄨˇ, 基础 / 基礎] base; foundation; basis
承乏[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, 承乏] to accept a position on a provisional basis, in the abscence of better qualified candidates (humble expr.)
[gēn, ㄍㄣ, 根] radical (chem.); root; basis; classifier for long slender objects, e.g. cigarettes, guitar strings
[běn, ㄅㄣˇ, 本] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc)
乱写[luàn xiě, ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, 乱写 / 亂寫] to write without basis
逐年[zhú nián, ㄓㄨˊ ㄋㄧㄢˊ, 逐年] year after year; on an annual basis

basis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からすると[, karasuruto] (n) judging from; on the basis of; from the point of view of
に基づいて[にもとづいて, nimotoduite] (exp) based on; on the basis of
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of
ベースとする[, be-su tosuru] (exp,vs-i) to base something on; to make something the basis
人物本位[じんぶつほんい, jinbutsuhon'i] (n,adj-no) chiefly on the basis of someone's personal character
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P)
均等割り;均等割[きんとうわり, kintouwari] (n) on or at a per capita basis
学歴による差別[がくれきによるさべつ, gakurekiniyorusabetsu] (n) discrimination on the basis of educational level (background)
寓居[ぐうきょ, guukyo] (n,vs) temporary abode; staying on a temporary basis
延べ払い輸出[のべばらいゆしゅつ, nobebaraiyushutsu] (n) exporting on a deferred-payment basis
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P)
採算ベース[さいさんベース, saisan be-su] (n) profitable basis; paying basis; economic basis
月極駐車場;月極め駐車場[つきぎめちゅうしゃじょう, tsukigimechuushajou] (n) (See 月極め) parking lot rented on a monthly basis
本契約[ほんけいやく, honkeiyaku] (n) contract (entered into on the basis of a promise or previous agreement); formal agreement; contract at hand
石高[こくだか, kokudaka] (n) (1) (crop) yield; (2) stipend (orig. assessed on the basis of a crop); salary
頭が上がらない;頭があがらない[あたまがあがらない, atamagaagaranai] (exp) to be no match for (e.g. outclassed in authority, strength or in debt to); to be unable to act on an equal basis with
ドル建て[ドルだて, doru date] (n) dollar basis; quotation in dollars
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
[もとい, motoi] (n) (1) (arch) basis; foundation; (2) cause
基準(P);規準(P)[きじゅん, kijun] (n,adj-no) standard; basis; criterion; norm; reference; datum; (P)
基盤[きばん, kiban] (n) foundation; basis; base; footing; (P)
基調[きちょう, kichou] (n) basis; keynote; (P)
時価主義[じかしゅぎ, jikashugi] (n) (See 原価主義) market price basis; market price principle
[ね, ne] (n) (1) root (of a plant); (2) root (of a tooth, hair, etc.); center (of a pimple, etc.); (3) root root (of all evil, etc.); source; origin; cause; basis; (4) one's true nature; (5) (fishing) reef; (P)
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P)
準拠[じゅんきょ, junkyo] (n,vs) basis; based on; conformance; conformity; authority (of); standard; reference; (P)
現金問屋[げんきんどんや, genkindonya] (n) cash-basis wholesaler
確かなものにする;確かな物にする[たしかなものにする, tashikanamononisuru] (exp,vs-i) to strengthen; to beef up; to put on a firm basis; to ensure; to secure
経験価値[けいけんかち, keikenkachi] (n) experienced value (marketing term used for valuing products on customer subjective basis)
評価基準[ひょうかきじゅん, hyoukakijun] (n) valuation basis; appraisal standard
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基準[きじゅん, kijun] Thai: บรรทัดฐาน English: basis

basis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัยว่า[X] (āsai wā) EN: because ; relying on ; relying on the fact that ; on the basis FR:
ฉัน[X] (chan) EN: equivalent to ; like ; as ; as if ; on the basis of FR: à titre de ; en tant que ; comme
ฟังก์ชันรัศมีฐานหลัก[n. exp.] (fangchan ra) EN: radial basis function (RBF) FR:
หัวใจสำคัญ [n. exp.] (hūajai samk) EN: heart ; basis FR: coeur [m] ; centre [m]
อิทธิบาท[n. exp.] (itthi bāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; requirement ; evaluation principle ; measure ; unit FR: standard [m] ; critère [m]
เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย[n. exp.] (kēn khāng r) EN: accrual basis FR:
เกณฑ์คงค้าง[n. exp.] (kēn khong k) EN: accrual basis FR:
เกณฑ์เงินสด[n. exp.] (kēn ngoenso) EN: cash basis FR:
เกณฑ์สิทธิ[n. exp.] (kēn sitthi) EN: accrual basis FR:
เกณฑ์ทางการบัญชี[n. exp.] (kēn thāng k) EN: basis of accounting FR:
ขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khan pheūnt) EN: elementary level ; foundation ; basis FR:
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]
กินเส้น[v.] (kinsen) EN: like each other ; talk about everything on a friendly basis FR: s'apprécier
หลัก[n.] (lak) EN: principle ; tenet ; basis ; foundation ; ground FR: base [f] ; fondement [m] ; principe [m] ; pilier [m] (fig.)
หลักฐาน[n.] (lakthān) EN: foundation ; ground ; basis FR: base [f] ; fondement [m]
มาตรฐาน[n.] (māttrathān) EN: standard ; measure of quality ; criterion ; reference ; basis ; specification FR: standard [m]
มูลฐาน[n.] (mūnlathān =) EN: basis ; base ; foundation ; ground FR: fondement [m] ; base [f] ; socle [m]
มูลฐาน[n.] (mūnthān = m) EN: basis ; base ; foundation ; ground FR: fondement [m] ; base [f] ; socle [m]
พื้น[n.] (pheūn) EN: basis ; foundation ; background FR:
พื้นฐาน[n.] (pheūnthān) EN: base ; bottom ; foundation ; basis FR: base [f] ; assise [f] ; fondement [m] ; fondation [f] ; soubassement [m] ; socle [m]
รากฐาน[n.] (rākthān) EN: basis ; foundation ; base FR: fondement [m] ; base [f] ; substrat [m]
ฐาน[n.] (thān) EN: base ; foundation ; basis ; grounds ; pedestal ; foot ; turf (Am.) ; radix FR: base [f] ; socle [m] ; piédestal [m] ; assiette [f] ; fond [m] ; fondement [m] ; pied [m]
ฐานการค้า[n. exp.] (thān kānkhā) EN: commercial basis FR:
ฐานหลัก[n.] (thānlak) EN: basis FR:
ฐานปฏิบัติการสำรวจ[n. exp.] (thān patiba) EN: expedited basis FR:
วางรากฐาน[v. exp.] (wāng rākthā) EN: lay the foundation ; lay the basis (for) FR: poser les fondations ; poser les jalons ; jeter les bases
แมลงปอเข็มน้ำตกปีกเขียว[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Neurobasis chinensis FR: Neurobasis chinensis

basis ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollkostenbasis {f}absorbed cost basis
Bemessungsgrundlage {f} | die Bemessungsgrundlage überschreitenassessment basis | to exceed the assessment basis
Basis {f} [math.] | zulässige Basisbasis | admissible basis
Kommission {f} | in Kommission; auf Provisionsgrundlagecommission | on a commission basis
Orthonormalbasis {f} [math.]orthonormal basis
Quinärzahl {f} (Zahlensystem auf der Basis 5)quinary number
Sockel {m}; Basis
Standardbasis {f} [math.]standard basis
Grundausführung {f}; Basisausführung
Basisregister {n}; Basisadressregister
Basisfunktion {f} [math.]basis function
Ausübungspreis {m}; Basispreis
Grundzahl {f}; Basiszahl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า basis
Back to top