ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imaginative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imaginative*, -imaginative-

imaginative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imaginative (adj.) เพ้อฝัน See also: คิดฝัน Syn. creative, visionary
English-Thai: HOPE Dictionary
imaginative(อิแมจ'จะเนทิฟว) adj. จินตนาการ,ซึ่งนึกเอาเอง,เป็นมโนภาพ,เจ้าความคิด., See also: imaginatively adv. imaginativeness n., Syn. inventive,creative
English-Thai: Nontri Dictionary
imaginative(adj) ซึ่งนึกฝัน,เจ้าความคิด,ซึ่งนึกเอาเอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imaginative Processขบวนการคิดฝัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความช่างคิด (n.) imaginativeness See also: fancy, conjecture
ความช่างจินตนาการ (n.) imaginativeness See also: fancy, conjecture Syn. ความช่างคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That imaginative power ofyours that nobody knows of.พลังแห่งจินตนาการของคุณ ที่ไม่มีใครเคยรู้จัก
Engaging in imaginative play helps my development.การร่วมในการเล่นที่ใช้จินตนาการจะช่วยพัฒนาผม
That was to see who could come up with the most imaginative doll.เป็นการแข่งว่าใครจะ สร้างสรรค์ตุ๊กตาได้ดีที่สุด
Honestly, you can't beat a really imaginative serial killer when there's nothing on the telly, Mrs Hudson.คุณไม่น่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้จริงๆ โทรทัศน์ไม่มีอะไรดูเหรอคุณนายฮัดสัน
Not an imaginative name, I know, but she was a white rabbit.ไม่ชื่อจินตนาการฉันร แต่เธอก็กระต่ายสีขาว.
An imaginative range, we are assured.เรามั่นใจว่านายคงจินตนาการได้
It's a little imaginative for the God squad, don't you think?สร้างสรรค์เกินไป สำหรับกองทัพพระเจ้า ว่าไหม
There's imaginative things happening in this office.สิ่งที่เราฝันจะเป็นจริงแล้ว
I mean, look at all the imaginative things I made out of blocks.ผมหมายถึงมองทุกความคิดสร้างสรรค สิ่งที่ฉันทำมาจากบล็อก.
Our ancestors, they wove brilliantly imaginative stories.แต่พวกเขาสามารถ นำเราไม่ใกล้ชิดกับดาว กว่าความฝันของเรา
You must be imaginative, strong hearted.ต้องสร้างสรรค์และใจกล้า
For all that pirates are clever clogs, we are unimaginative when it comes to naming things.รู้มั๊ยในบรรดาโจรสลัด ที่มีฉายาประทับใจ ในความคิดของโจรสลัดนั้น จนได้รับฉายาที่สุดยอด

imaginative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
才思[cái sī, ㄘㄞˊ ㄙ, 才思] imaginative power; creativeness
富于想像[fù yú xiǎng xiàng, ㄈㄨˋ ㄩˊ ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ, 富于想像 / 富於想像] imaginative

imaginative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
創意工夫[そういくふう, souikufuu] (n) being imaginative and creative; creative originality

imaginative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorstellungsvermögen {n}imaginative power

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imaginative
Back to top