ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prototypical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prototypical*, -prototypical-

prototypical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prototypical (adj.) ธรรมดา See also: ทั่วไป Syn. typical
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They don't look like prototypical jihadists to me.พวกเขาไม่ได้ดูเหมือน ญิฮาดสำหรับผม
What does a prototypical jihadist look like, Rick? You got a photo of one?แล้วญิฮาดหน้าตาเป็นยังไง ขอผมดูรูปหน่อย

prototypical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
典型的[てんけいてき, tenkeiteki] (adj-na) typical; prototypical; representative; stereotypical; model; ideal; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prototypical
Back to top