ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wellspring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wellspring*, -wellspring-

wellspring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wellspring (n.) ต้นน้ำ See also: ตาน้ำ, แหล่งน้ำ Syn. fountainhead
English-Thai: HOPE Dictionary
wellspring(เวล'สพริง) n. ต้มน้ำ,ตาน้ำ,แหล่งน้ำ,แหล่งที่อุดมสมบูรณ์, Syn. fount,well

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wellspring
Back to top