ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

primarily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *primarily*, -primarily-

primarily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
primarily (adv.) แรกเริ่ม Syn. originally
primarily (adv.) อย่างที่เป็นพื้นฐาน Syn. fundamentally
English-Thai: HOPE Dictionary
primarily(ไพรแม'ริลี) adv. อย่างสำคัญ,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,แรกเริ่ม, Syn. mostly
English-Thai: Nontri Dictionary
primarily(adv) แรกเริ่ม,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,อย่างสำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I came here primarily to studyเดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I am primarily attractive to girls who are cooler, game for a laugh.คนอย่างฉันมันต้องกับสาวฮ็อตๆเว้ย
Hugo, you're known primarily as a hard-core pornographer, correct?Hugo อย่างที่เรารู้จัก เป็นพวกทำหนังแนวเสือป่า ถูกไหม? หุ้นส่วนทางธุรกิจของผม
After a thorough examination, U.S. Army medical staff have identified, an unknown virus, primarily in body parts, that came into contact with the creature.หลังจากผ่านการตรวจสอบต่าง ๆ แล้ว, เจ้าหน้าที่วิจัยได้ระบุว่ามี, เชื่อไวรัสที่ไม่สามารถระบุได้, อยู่ในส่วนที่ร่างกาย, ได้สัมผัส สัตว์ประหลาด
The GyehRu Army is primarily made up of mercenaries.กองทัพเครูส่วนมากเป็นพ่อค้าเห็นแก่เงิน
They gave him the resources to do whatever work he wanted, which was primarily in an area called fringe science.พวกนั้นให้ทุนอุดหนุนเขา เพื่อทำงานที่เขาอยากทำ มันเป็นสาขา
Mr. Campbell, the attorney general has put together a grand jury based primarily on your testimony.คุณแคมป์เบลล์คะ อัยการสูงสุดจะเข้าร่วมด้วยนะคะ คณะลูกขุนจะถือการให้การของคุณเป็นสำคัญ
I deal primarily with law enforcement, which means I know that none of you wants to listen to me, so I'll keep it shortแรกทีเดียว ฉันทำเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งฉันรู้ดีว่า ไม่มีใครอยากฟังฉันซักคน ดังนั้น ฉันจะพูดให้สั้นลง
That's primarily who you'll talk to.นั่นคือขั้นต้นที่สำคัญมาก ต่อคนที่นายจะต้องคุยด้วย
They deal primarily with the flu.เขาทำงานกับเชื้อหวัด
It's primarily used in the production of heat insulating materials.ซึ่งโดยทั่วไปมันจะใช้ในการทำฉนวนกันความร้อน
I worked primarily with Joshua Moore.แต่ส่วนใหญ่แล้วฉันทำงานที่โจชัวร์ มัวร์
I've been working primarily on soldiers, dr.- ฉันทำงานส่วนใหญ่กับทหาร

primarily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking)
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera)
ストロフルス[, sutorofurusu] (n) strophulus; red gum (skin condition primarily affecting children)
ポン酢(ateji)[ポンず, pon zu] (n) (1) (See ポンス・1) juice pressed from a bitter orange; (2) (abbr) (See ポン酢醤油) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice)
ポン酢醤油[ポンずしょうゆ, pon zushouyu] (n) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice)
促音便[そくおんびん, sokuonbin] (n) {ling} (See 撥音便) nasal sound change (generation of geminate consonant, primarily a geminate 't' from vowel stems ending in 'i')
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat
威儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism
実物[みもの, mimono] (n) ornamental plant used primarily for the visual effect of its fruit
意符[いふ, ifu] (n) (See 音符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the meaning (as opposed to the pronunciation)
抗加齢ドック[こうかれいドック, koukarei dokku] (n) medical checkup that focuses primarily on problems that worsen with age
此様;此方様;此樣(oK)[こなさま;こなたさま(此方様), konasama ; konatasama ( konokata sama )] (pn) (arch) (こなさま is an abbreviation used primarily by women) you
温い(P);緩い;微温い[ぬるい(P);ぬくい(温い), nurui (P); nukui ( nukui )] (adj-i) (1) (温い, 微温い only) (uk) (ぬくい is primarily used in Western Japan) lukewarm; tepid; (2) (ぬるい only) (uk) (See 緩い・ゆるい・1) lenient; (3) (ぬくい only) (uk) (arch) (See 温) slow; stupid; (P)
湯立て;湯立ち;湯立(io)[ゆだて(湯立て;湯立);ゆだち(湯立ち;湯立), yudate ( yu tate ; yu ritsu ); yudachi ( yu tachi ; yu ritsu )] (n) (See 巫女・みこ・2) Shinto ritual in which a shaman or priest soaks bamboo grass in boiling water and sprinkles the water on worshippers (originally a form of divination, later a purification ceremony, now primarily used to pray for good health)
片仮名[かたかな(P);カタカナ(P), katakana (P); katakana (P)] (n) (uk) (See 平仮名) katakana; angular Japanese syllabary used primarily for loanwords; (P)
端黄卵[たんおうらん, tan'ouran] (n) (See 等黄卵) telolecithal egg (egg having the yolk situated primarily at one end)
音符[おんぷ, onpu] (n) (1) (See お玉杓子) musical note; note symbol; (2) phonetic symbol (inc. the kanji and kana-doubling symbols, vowel-lengthening symbol, etc.); (3) (See 意符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the pronunciation (as opposed to the meaning); (P)
鳥の子[とりのこ, torinoko] (n) (1) bird's egg (esp. a chicken egg); (2) chick; baby bird (esp. a baby chicken); (3) (abbr) (See 鳥の子紙) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy); (4) (abbr) (See 鳥の子色) eggshell (colour); (5) (abbr) (See 鳥の子餅) red and white oval rice cakes
鳥の子紙[とりのこがみ, torinokogami] (n) (See 雁皮・1) eggshell-colored traditional Japanese paper made primarily of Diplomorpha sikokiana fibres (high-quality, glossy)
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children)
催馬楽[さいばら, saibara] (n) genre of Heian-period Japanese court music (primarily consisting of gagaku-styled folk melodies)
元来[がんらい, ganrai] (n-adv) originally; primarily; essentially; logically; naturally; (P)
十二律[じゅうにりつ, juuniritsu] (n) (See 雅楽) ancient Chinese chromatic scale (primarily used in Japan for gagaku, etc.)
右記[うき, uki] (n) (primarily used in vertical writing) aforementioned (statement); preceding; at right
応手[おうしゅ, oushu] (n) (primarily in shogi or go) response; countermeasure; counter-measure
本来[ほんらい, honrai] (n-adv,n-t,adj-no) (1) originally; primarily; (2) essentially; naturally; by nature; in (and of) itself; (3) proper; legal; (P)
笹掻き;笹がき[ささがき, sasagaki] (n,vs) cut into long thin shavings (primarily vegetables), in the manner a pencil is sharpened with a knife
貴公[きこう, kikou] (pn,adj-no) you (primarily used by males when addressing their male equals or inferiors)

primarily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าว่า[adv.] (khaowā) EN: basically ; primarily FR:
อย่างสำคัญที่สุด[adv.] (yāng samkha) EN: chiefly ; mainly ; primarily ; principally FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า primarily
Back to top