ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

copied

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *copied*, -copied-

copied ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
写経[しゃきょう, shakyou] (n,vs) hand-copied sutras; copying of a sutra

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า copied
Back to top