ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

honorable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *honorable*, -honorable-

honorable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honorable (adj.) ที่ควรค่าแก่การให้เกียรติ See also: ที่น่าเคารพนับถือ
honorable (adj.) ซึ่งมีเกียรติ See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา Syn. moral, scrupulous, upright Ops. dishonest, unethical, unscrupulousdishonest, unethical, unscrupulous
honorable (adj.) ซึ่งมีเกียรติ See also: ซึ่งมีคุณธรรม, ซึ่งมีศีลธรรมจรรยา Syn. moral, scrupulous, upright Ops. dishonest, unethical, unscrupulous
honorableness (n.) เกียรติ See also: เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์ Syn. integrity, uprightness Ops. dishonor, immorality
honorableness (n.) เกียรติยศ See also: ยศศักดิ์, เกียรติ, เกียรติศักดิ์ Syn. integrity, uprightness Ops. dishonor, immorality
English-Thai: HOPE Dictionary
honorable(ออน'เนอะระเบิล) เกี่ยวกับเกียรติยศ,น่าเคารพนับถือ,ซื่อตรง,น่าเชื่อถือ,มีหน้ามีตา,มีศักดิ์ศรี., See also: honourableness,honorbleness n., Syn. virtuous,ethical
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รางวัลชมเชย (n.) honorable mention See also: consolation prize
ผู้มีเกียรติ (n.) honorable person See also: distinguished personage, honoured guest
มีเกียรติ (v.) be honorable See also: be honored, be respected, be respectable Syn. เป็นเกียรติ
เป็นเกียรติ (v.) be honorable See also: be honored, be respected, be respectable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... the Honorable William J. Le Petomane..."... โดยผู้ว่าฯ วิลเลี่ยม เจ เลอเพโทเมน...
"To the Honorable William J. Le Petomane, Governor."ถึงผู้ว่าฯ เลอเพโทเมน ผู้ทรงเกียรติ์
If my estimations are correct... we should be very close to the Honorable Richard J. Daley Plaza.ถ้าการประเมินของผมถูกต้อง เราควรจะอยู่ใกล้ๆที่ ฮอนโนแอบล ริชาดแจแดยลี พลาซา
But I have an honorable compromise.แต่ข้ามีข้อเสนอที่มีเกียรติ
He fulfilled his contract. He's an honorable man.เขาทำตามสัญญาแล้ว เขาเป็นคนมีเกียรติ
Heathcliff has an honorable soul.คุณฮีธคลิฟฟ์มี จิตวิญญาณที่น่านับถือ
Our second and honorable mention... goes to the fabulous Dark Lagoon leeches.รางวัลที่สอง และ ผู้ได้รับเกียรติอันสูงส่ง... ตกเป็นของคนที่เรานึกไม่ถึง / คุณปลิงดูดเลือด
Mr. Garrad, sir, we are an honorable people.นี่แน่ะคุณการาด เราก็เป็นคนที่มีเกียรตินะ
Exactly. That's an honorable profession.คนก่ออิฐมาเป็นศจ.ที่มีเกียรติแล้ว แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กซ่อมรถ
The Honorable Heinrich Harrer doesn't want any more letters.ท่านไฮน์ริช แฮร์เร่อ ไม่อยากได้จดหมายแล้ว
Comrades of Castelcuto, we are gathered here today to share in the tragic but honorable mourning which has struck our town.สหายแห่งคาศเตลคูโต้... เรามารวมกันในวันนี้ เพื่อไว้ทุกข์ในเหตุน่าสลดแต่เป็นเกียรติ...
The Honorable Judge Marina R. Bickford presiding.The Honorable Judge Marina R. Bickford presiding.

honorable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
[gōng, ㄍㄨㄥ, 公] just; honorable (designation); public; common
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 正经 / 正經] decent; honorable; proper; serious; according to standards
体面[tǐ miàn, ㄊㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, 体面 / 體面] dignity; face (as in "losing face"); honorable; creditable; pretty
诚实[chéng shí, ㄔㄥˊ ㄕˊ, 诚实 / 誠實] honest; honesty; honorable; truthful
不端[bù duān, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢ, 不端] improper; dishonorable
光明正大[guāng míng zhèng dà, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄉㄚˋ, 光明正大] just and honorable
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, 令] make or cause to be; order; command; decree; honorable
尊贵[zūn guì, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄟˋ, 尊贵 / 尊貴] respected; respectable; honorable

honorable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
礼遇[れいぐう, reiguu] (n,vs) courteous reception; honorable treatment; honourable treatment
貴大学[きだいがく, kidaigaku] (n) (hon) esteemed university; honorable university
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge
佳作[かさく, kasaku] (n) (1) good piece of work; (2) (abbr) honourable mention (honorable); (P)

honorable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อริยะ[adj.] (ariya) EN: honorable ; noble ; respectable ; eminent FR: noble
อริย-[pref.] (ariya-) EN: honorable ; noble ; respectable ; eminent FR: noble
แก้ตัว[v.] (kaētūa) EN: make an excuse ; make excuses ; offer an excuse ; find an excuse ; justify oneself ; make amends FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; faire amende honorable ; se justifier
กิตติมศักดิ์[adj.] (kittimasak) EN: honorary ; glorious ; honorable FR: honoraire
มีเกียรติ[adj.] (mī kīet) EN: distinguished ; honorable ; respectable ; prestigious FR: honorable
มีศักดิ์ศรี[adj.] (mī saksī) EN: dignified ; honorable FR: honorable
น่าเคารพ[adj.] (nā khaorop) EN: respectable ; venerable ; honorable FR: respectable ; honorable
น่านับถือ[adj.] (nānaptheū) EN: respectable ; estimable ; honorable FR: estimable ; respectable ; honrable
ภูมิ[adj.] (phūm) EN: honorable ; dignified ; respectable FR: digne ; respectable
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest FR:
รางวัลชมเชย[n. exp.] (rāngwan cho) EN: honorable mention FR:
ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ[n. exp.] (than samāch) EN: honorable member FR:
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
งามหน้า[v.] (ngāmnā) EN: be disgraceful ; be shameful ; be inglorious ; be dishonorable; be ignominious FR:
งามหน้า[adj.] (ngāmnā) EN: ashamed ; dishonorable FR:
ไร้ยศ[adj.] (rai yot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant

honorable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unehrenhaft {adj} | unehrenhafter | am unehrenhaftestendishonorable [Am.]; dishonourable [Br.] | more dishonourable | most dishonourable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า honorable
Back to top