ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uprightness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uprightness*, -uprightness-

uprightness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uprightness (n.) พฤติกรรมที่ซื่อตรง Syn. honesty, integrity Ops. dishonesty
English-Thai: Nontri Dictionary
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความซื่อสัตย์ (n.) uprightness See also: integrity Syn. ความซื่อสัตย์สุจริต
ความซื่อสัตย์สุจริต (n.) uprightness See also: integrity Syn. ความซื่อสัตย์
ความถูกต้อง (n.) uprightness See also: integrity Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต

uprightness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
廉直[れんちょく, renchoku] (adj-na,n) integrity; uprightness
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness
潔白[けっぱく, keppaku] (adj-na,n) innocence (i.e. not guilty); purity; uprightness; (P)
真面;正面[まとも, matomo] (adj-na,n) (1) (uk) the front; (2) honesty; uprightness; directness; (3) decency; normality

uprightness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความซื่อสัตย์สุจริต[n. exp.] (khwām seūsa) EN: uprightness FR: honnêteté [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uprightness
Back to top