ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faithful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faithful*, -faithful-

faithful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faithful (adj.) เชื่อถือได้ See also: เชื่อใจได้, ควรค่าแก่การไว้วางใจ, ไว้ใจได้ Syn. loyal, steadfast Ops. unfaithful, unloyal
faithful (n.) ผู้จงรักภักดี See also: ผู้ซื่อสัตย์, ผู้ไว้ใจได้, คนน่าเชื่อถือ
faithful (n.) ผู้ที่มีศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้า
faithfulness (n.) ความซื่อสัตย์ See also: ความจงรักภักดี, ความบริสุทธ์ใจ, ความน่าเชื่อถือ Syn. fidelity, trustworthiness
English-Thai: HOPE Dictionary
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
English-Thai: Nontri Dictionary
faithful(adj) ศรัทธา,เลื่อมใส,ซื่อสัตย์,ยึดมั่น,เชื่อถือ
faithfulness(n) ความน่าเชื่อถือ,ความมีสัจจะ,ความซื่อสัตย์,ความยึดมั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าศรัทธา (adj.) faithful See also: pious Syn. น่าเลื่อมใส
ความเลื่อมใส (n.) faithfulness See also: believability, conviction Syn. ความเชื่อ, ความนับถือ, ความศรัทธา
ความเลื่อมใสศรัทธา (n.) faithfulness See also: believability, conviction Syn. ความเลื่อมใส, ความศรัทธา, ความนับถือ
นอกใจ (v.) be unfaithful See also: be adulterous, be philandering, be incontinent, be disloyal, be infidel
ใจเดียว (v.) be faithful See also: be constant in love, be single-minded Ops. หลายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ!
She even started on Frank. Poor, faithful Frank.หล่อนหว่านเสน่ห์เเม้กระทั่งกับเเฟรงค์ น่าสงสารแฟรงค์ผู้ซื่อสัตย์
My faithful batman.ซื่อสัตย์แบทแมนของฉัน ฉันอาจจะถูลูกของคุณครับ?
My dog's a peaceful, faithful animal. He's never hurt anyone.หมาของผม, รักสงบ ซื่อสัตย์ ไม่เคยทำร้ายใคร.
'People should just take me as I am' mused Hunt, as he strode along his Space Station corridor, his faithful dog Cosmo close to his heels."ประชาชนควรยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น" เขาพึมพัมกับตัวเอง สุนัขผู้ซื่อสัตย์นามคอสโมยืนหยัดเคียงข้างเขา
But now he was truly alone, with only his faithful dog Cosmo to share in his terror...เขาอยู่ลำพัง กับสุนัขคู่ใจ ที่คอยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง
Dona Julia was 23 and married, the faithful and devoted wife of Don Alfonso... a man of 50.ดอนน่า จูเลียวัย 23 และแต่งงานแล้ว เป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์และทุ่มเท ให้กับ ดอนอัลฟองโซ ชายวัย 50
Because you're our faithful houseman. Go!เพราะคุณผู้ชายรับซื่อสัตย์ของเรา ไป!
I could only be faithful to my heart.หม่อมฉันต้องซื่อสัตย์ต่อใจตน
But how faithful is that heart to you?แล้วใจเจ้าจะซื่อกับเจ้ามั้ยล่ะ
"A faithful heart makes wishes come true.""หัวใจซื่อ ทำให้ความปราถนาเป็นความจริง"

faithful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 坚贞不屈 / 堅貞不屈] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, 守节 / 守節] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried)
从一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, 从一而终 / 從一而終] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying)
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, 忠心耿耿] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true
忠贞不渝[zhōng zhēn bù yú, ㄓㄨㄥ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄩˊ, 忠贞不渝 / 忠貞不渝] unswerving in one's loyalty (成语 saw); faithful and constant
照原样[zhào yuán yàng, ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ, 照原样 / 照原樣] to copy; to follow the original shape; faithful restoration
疾风劲草[jí fēng jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风劲草 / 疾風勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test
疾风知劲草[jí fēng zhī jìng cǎo, ㄐㄧˊ ㄈㄥ ㄓ ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, 疾风知劲草 / 疾風知勁草] the storm put strong grass to the test (成语 saw); fig. trouble times test a faithful minister; to show one's true colors after a stern test; also written 疾風勁草|疾风劲草
变心[biàn xīn, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ, 变心 / 變心] cease to be faithful
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不渝] constant; unchanging; abiding; faithful
遵奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, 遵奉] conform; faithfully obey
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, 坚贞 / 堅貞] faithful; chaste; loyal to the end
忠实[zhōng shí, ㄓㄨㄥ ㄕˊ, 忠实 / 忠實] faithful
[chén, ㄔㄣˊ, 谌 / 諶] faithful; sincere; surname Chen
外心[wài xīn, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄣ, 外心] bad faith (in a marriage); unfaithful intentions
款伏[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款伏] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
款服[kuǎn fú, ㄎㄨㄢˇ ㄈㄨˊ, 款服] to obey; faithfully following instructions; to admit guilt
笃守[dǔ shǒu, ㄉㄨˇ ㄕㄡˇ, 笃守 / 篤守] to comply faithfully; sincerely abiding by

faithful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下部[かぶ, kabu] (n) (1) lower part; substructure; (2) subordinate (office); good and faithful servant; (P)
信心深い[しんじんぶかい, shinjinbukai] (adj-i) deeply religious; devout; godly; faithful
勤恪[きんかく, kinkaku] (n) faithful service
後家を立てる[ごけをたてる, gokewotateru] (exp,v1) to remain faithful to the memory of one's husband and never remarry
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue
節婦[せっぷ, seppu] (n) chaste or faithful wife
貞女[ていじょ, teijo] (n) virtuous woman; faithful wife
貞婦[ていふ, teifu] (n) faithful or virtuous woman (wife)
貞節を守る[ていせつをまもる, teisetsuwomamoru] (exp,v5r) to keep one's chastity; to remain faithful to one's spouse; to remain faithful to one's lover
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P)
不信実[ふしんじつ, fushinjitsu] (n) insincerity; unfaithfulness
不忠実[ふちゅうじつ, fuchuujitsu] (n) disloyalty; unfaithfulness
不臣[ふしん, fushin] (n) disloyalty; unfaithfulness
丹心[たんしん, tanshin] (n) sincerity; faithfulness
主人に仕える[しゅじんにつかえる, shujinnitsukaeru] (exp,v1) to serve a master; to serve one's employer faithfully
信実[しんじつ, shinjitsu] (adj-na,n) sincerity; honesty; truth; faithfulness
克明[こくめい, kokumei] (adj-na,n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P)
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P)
実のある;実の有る[みのある, minoaru] (exp) faithful; sincere
律義;律儀[りちぎ, richigi] (adj-na,n) honesty; faithfulness; conscientiousness; integrity
[ちゅう, chuu] (n) loyalty; devotion; fidelity; faithfulness
忠信[ちゅうしん, chuushin] (n) faithfulness; devotion
忠実[ちゅうじつ(P);まめ(P), chuujitsu (P); mame (P)] (adj-na) (1) (usu. ちゅうじつ, まめ is arch.) faithful; loyal; devoted; (2) (まめ only) (uk) hardworking; painstaking; diligent; (3) (まめ only) healthy; fit; (P)
忠実さ[ちゅうじつさ, chuujitsusa] (n) fidelity; faithfulness; loyalty
忠純[ちゅうじゅん, chuujun] (n) faithfulness and purity; unswerving loyalty
忠誠心[ちゅうせいしん, chuuseishin] (n) loyalty; faithfulness
松柏[しょうはく;まつかえ, shouhaku ; matsukae] (n) (1) evergreen tree; conifer; coniferous tree; (2) pine and cypress; (3) duty; constancy; faithfulness
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P)
浮気者[うわきもの, uwakimono] (n) cheater; unfaithful person; adulterer
神妙[しんみょう(P);しんびょう(ok), shinmyou (P); shinbyou (ok)] (adj-na,n) meek; faithful; quiet; (P)
義理を立てる[ぎりをたてる, giriwotateru] (exp,v1) to be faithful; to do one's duty
貞烈[ていれつ, teiretsu] (adj-na,n) extreme faithfulness
随順[ずいじゅん, zuijun] (n,vs) obeying meekly; faithfully following (one's master)

faithful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสาฬหบูชา[n. prop.] (Āsānhabūcha) EN: Asana Bucha Day ; Asarnha Bucha Day ; Asalaha Bucha Day ; Asalha Bucha Day ; procession of the candles of the faithful ; the day before the Buddhist Lent FR:
ใจเดียว[adj.] (jaidīo) EN: single-hearted ; constant in love ; faithful FR: fidèle en amour
จงรัก[v.] (jongrak) EN: be loyal to ; be faithful ; keep the faith with FR: être loyal
จงรักภักดี[v.] (jongrakphak) EN: be loyal to ; be faithful ; keep the faith with FR: être loyal
ครองใจ[adj.] (khrøng jai) EN: constant ; faithful FR:
คู่ชีพ[X] (khūchīp) EN: trusty ; faithful FR:
กินน้ำพริกถ้วยเดียว[v. (loc.)] (kinnāmphrik) EN: be faithful to one's wife FR:
น่าศรัทธา[adj.] (nā satthā) EN: faithful ; pious ; admirable FR:
เพื่อนตาย[n.] (pheūoentāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal FR:
เพื่อนยาก[n.] (pheūoenyāk) EN: chum ; faithful friend ; true friend FR: copain [m]
ผู้จงรักภักดี[n. exp.] (phū jongrak) EN: faithful FR:
ผู้ที่มีศรัทธา[n. exp.] (phū thī mī ) EN: faithful FR:
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere FR: honnête ; loyal
ซื่อ[adj.] (seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื่อสัตย์[v.] (seūsat) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote FR:
ซื่อสัตย์[adj.] (seūsat) EN: honest ; faithful ; loyal ; devoted (to) ; upright ; true FR: fidèle ; loyal ; dévoué ; honnête
ซื่อสัตย์สุจริต[v.] (seūsat sutj) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote FR: être loyal
ซื่อ ๆ = ซื่อๆ[adj.] (seū-seū) EN: honest ; faithful ; loyal ; straightforward ; upright ; true FR: honnête ; sincère ; loyal ; spontané ; franc ; direct (fig.)
ซื่อตรง[adj.] (seūtrong) EN: honest ; faithful ; upright ; loyal ; true FR: honnête ; loyal ; intègre
เท่าตัว[adj.] (thaotūa) EN: equal to itself ; life-sized ; faithful copy ; same dimension as original ; the same amount FR:
ถือสัตย์[v. exp.] (theū sat) EN: keep one's word ; be faithful (to) FR:
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
ด้วยความนับถือ[xp] (dūay khwām ) EN: yours sincerily ; yours faithfully ; with respect ; respectfully FR: respectueusement
คบชู้สู่ชาย[v. exp.] (khopchū sū ) EN: commit adultery ; have a lover ; have an affair with a man ; be unfaithful to the husband FR: tromper son mari
ขอแสดงความนับถือ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: respectfully yours ; yours truly ; I assure you of my highest respect ; very truly yours ; sincerely yours ; yours faithfully ; yours truly FR: respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
ความจงรักภักดี[n.] (khwām jongr) EN: loyalty ; faithfulness ; allegiance FR: allégeance [f] ; loyauté [f]
ไม่ซื่อสัตย์[adj.] (mai seūsat) EN: disloyal ; unfaithful ; faithless ; dishonest ; untrue FR: malhonnête ; déloyal
มีชู้[v.] (mīchū) EN: commit adultery ; have a lover ; be unfaithful to the husband ; have an affair FR: avoir une liaison extraconjugale
นอกใจ[adj.] (nøkjai) EN: unfaithful ; adulterous ; philandering ; incontinent ; disloyal ; infidel FR: infidèle
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa p) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair FR:

faithful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
treu {adj} | treuer | am treuestenfaithful (to) | more faithful | most faithful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faithful
Back to top